Observera att detta är en föråldrad artikel som är arkiverad.

Innehållsansvarig – arbetsuppgifter och utbildningar

Det börjar dyka upp i platsannonser där företaget söker en innehållsansvarig. Men vad gör en sådan? Vilka färdigheter och egenskaper eftersöks? Och var utbildar man sig till det? Låt oss undersöka saken.

Johanna Lindh
19 augusti 2013

Det bör­jar dyka upp plat­san­non­ser där före­tag söker en inne­hålls­an­sva­rig. Men vad gör en sådan? Vilka fär­dig­he­ter och egen­ska­per efter­söks? Och var utbil­dar man sig till det? Låt oss under­sö­ka saken.

Vad är innehållsansvarig?

Innehållsansvarig – con­tent mana­ger eller con­tent cura­tor på eng­els­ka – är ett gans­ka nytt yrke i Sverige. Därför råder viss för­vir­ring om vad job­bet inne­bär. Ibland lik­ställs till och med rol­len med webb­mas­terns. Men det är fel. Låt mig för­kla­ra med en lik­nel­se. Om vi tän­ker på en webb­plats som ett hus, så är webb­mas­tern en vakt­mäs­ta­re som under­hål­ler och snick­rar vida­re på huset, medan den inne­hålls­an­sva­ri­ges upp­gift är att hål­la efter möb­ler­na och under­hål­la vägar­na som leder fram till huset. Vägarna fram till huset är de soci­a­la medi­er­na, i vil­ka den inne­hålls­an­sva­ri­ge ofta ock­så repre­sen­te­rar före­ta­get.

En mer strin­gent för­kla­ring ger Computer Swedens språkwebb som för­kla­rar inne­hålls­an­sva­rig som “den som ansva­rar för en sam­ling mate­ri­al” och som ser till “att inne­hål­let i sam­ling­en är rele­vant för sam­ling­ens ända­mål: aktu­ellt, kor­rekt, full­stän­digt och till­gäng­ligt för använ­da­re.” Att gall­ra ut gam­malt mate­ri­al ingår ock­så i arbets­upp­gif­ter­na.

Innehåll är ett brett begrepp som här inne­fat­tar både text, bild, ljud och video – allt som berät­tar något för besö­ka­ren. Ibland begrän­sas det till ett före­tags webb­plats och när­va­ro i soci­a­la medi­er, men det kan ock­så sträc­ka sig till and­ra kom­mu­ni­ka­tions­ka­na­ler som nyhets­brev och tryck­sa­ker.

Det är vik­tigt att inte blan­da sam­man inne­hålls­an­sva­rig med ansva­rig utgi­va­re som är en helt annan roll med helt and­ra arbets­upp­gif­ter.

Vad gör innehållsansvarig?

Ja, vad för­vän­tas av en inne­hålls­an­sva­rig? Ganska myc­ket skul­le jag vil­ja säga! I de job­ban­non­ser jag har stu­de­rat nämns upp­gif­ter som

 • att utar­be­ta och upp­rätt­hål­la stra­te­gi­er för inne­hål­lets mål­grup­per, kana­ler och ton (inne­hålls­stra­te­gi)
 • att upp­rätt­hål­la och under­hål­la en pub­li­ce­rings­ka­len­der
 • att pro­du­ce­ra och redi­ge­ra artik­lar, nyhets­brev, video, bil­der och ljud
 • att dri­va före­ta­gets eller orga­ni­sa­tio­nens när­va­ro i soci­a­la medi­er
 • att upp­da­te­ra eller ta bort pub­li­ce­rat mate­ri­al som bli­vit inak­tu­ellt eller som inte används
 • att sam­la in och ana­ly­se­ra mät­da­ta om hur inne­hål­let sprids och används
 • att utbil­da och stöd­ja med­ar­be­ta­re i att pro­du­ce­ra inne­håll
 • att hål­la sig upp­da­te­rad och infor­me­ra om bäs­ta prax­is på områ­det

Vilka egenskaper och färdigheter behövs?

Arbetet som inne­hålls­an­sva­rig är gans­ka brett och själv­stän­digt, så det ställs en hel del krav på den som skall job­ba i rol­len. Om du är intres­se­rad bör du ha föl­jan­de egen­ska­per:

 • trivs med omväx­lan­de arbets­upp­gif­ter
 • ini­ti­a­tiv­ta­gan­de och själv­gå­en­de
 • struk­tu­re­rad och ana­ly­tisk
 • tek­nik­in­tres­se­rad
 • tyc­ker om att skri­va och job­ba med inne­håll

Det krävs ock­så en hel del kun­skap. Exakt vad vari­e­rar från arbets­gi­va­re till arbets­gi­va­re, men här är ett axplock från plat­san­non­ser jag har stu­de­rat:

 • bild- och vide­o­han­te­ring i Adobe-svi­ten (i förs­ta hand Photoshop men ock­så Illustrator och Premiere)
 • web­ban­pas­sat skri­van­de på svens­ka och eng­els­ka
 • pub­li­ce­rings­verk­tyg (CMS) – till exem­pel Drupal, WordPress eller EPiServer
 • e‑handel
 • nyhets­brevs­verk­tyg – till exem­pel Apsis eller MailChimp
 • HTML och CSS
 • Excel och Word
 • ana­lys­verk­tyg – till exem­pel Google Analytics eller Adobe Analytics/​SiteCatalyst
 • sök­mo­to­rop­ti­me­ring (SEO)
 • använd­bar­het och till­gäng­lig­het
 • mark­nads­fö­ring i soci­a­la medi­er som Facebook, Twitter, Instagram och Pinterest
 • A/​B‑testning
 • grund­läg­gan­de data­bashan­te­ring och pro­gram­me­ring (främst JavaScript men ock­så till exem­pel PHP)
 • kon­ver­te­rings­op­ti­me­ring
 • pro­jekt­led­ning

Vilka utbildningar finns för innehållsansvarig?

Arbetet som inne­hålls­an­sva­rig spän­ner över fle­ra disci­pli­ner. Så en väg in i yrket är att bör­ja med en kan­di­da­tex­a­men inom en av dem, och där­i­från bred­da sig med till exem­pel erfa­ren­het av web­b­ut­veck­ling. Några tänk­ba­ra och i plat­san­non­ser efter­frå­ga­de kan­di­da­tex­a­mi­na är inom

 • jour­na­li­stik
 • kom­mu­ni­ka­tion
 • mark­nads­fö­ring
 • infor­ma­tions­ar­ki­ek­tur

På sena­re år har det ock­så kom­mit fram yrkes­ut­bild­ning­ar som ger en mer rik­tad kun­skap och erfa­ren­het från områ­det. Några exem­pel:

Andra tit­lar man kan få efter att ha läst de här utbild­ning­ar­na inklu­de­rar inne­hålls­stra­teg, digi­tal stra­teg, digi­tal kom­mu­ni­ka­tör och webb­re­dak­tör. Arbetsuppgifterna är ibland mer eller mind­re de sam­ma.

Framtidsutsikter

Allt fler före­tag inser att det inte läng­re räc­ker med att bara fin­nas på nätet, utan att man för att nå ige­nom bru­set mås­te byg­ga rela­tio­ner med sina kun­der och kom­mu­ni­ce­ra med en utta­lad röst och mål­grupp. Framtiden för den här typen av jobb ser där­för ljus ut. Väljer du att sat­sa på en kar­riär inom inne­håll tror jag inte att du kom­mer behö­va ång­ra dig! Vad tror du?

Dela artikeln om du gillade den!

Liknande artiklar

Just nu har vi inga fler artiklar om ämnet.

Förslag på mer läsning

Facebooks ”gilla”-knapp granskad av EU-domstolen

Tänk till innan du instal­le­rar Facebooks ”gilla”-knapp och and­ra plu­gins på din webb­plats. Ansvaret vid behand­ling av per­son­upp­gif­ter­na kan näm­li­gen bli din huvud­värk. Detta slår ett för­hands­av­gö­ran­de i EU-dom­sto­len fast. Läs mer i dagens arti­kel skri­ven av advo­kat Erik Ullberg och biträ­dan­de jurist Gunilla Karlsson på Wistrand Advokatbyrå.

Läs artikel »

Därför är redaktörens roll så viktig

Digitala platt­for­mar har öpp­nat upp fan­tas­tis­ka möj­lig­he­ter för före­tag att dela med sig av vär­deska­pan­de inne­håll till kun­der och and­ra intres­sen­ter. Men intryc­ket kan bli spre­tigt i den digi­ta­la mil­jön. Därför är redak­tö­rens roll cen­tral i all inne­hålls­mark­nads­fö­ring. Läs dagens arti­kel skri­ven av Lars Wirtén och Jörgen Olsson.

Läs artikel »

Utveckla din story med rätt design

Har du en inre bild av hur din arti­kel skul­le se ut när den kom­mer i tryck? Med design kan du utveck­la din sto­ry och ska­pa ett nytt per­spek­tiv. Bilder, färg och form kan bli verk­tyg även i din kre­a­ti­va verk­tygs­lå­da.

Läs artikel »

Om jag var i Almedalen …

Att Almedalen blir allt vik­ti­ga­re för kom­mu­nik­tions­bran­schen är de fles­ta över­ens om. Men i en djung­el av pro­gram­punk­ter kan det vara svårt att sål­la agnar­na från vetet. Här kom­mer hjälp på vägen! Martin Modigh Karlsson har gjort grov­job­bet och lis­tar sina bäs­ta tips i dagens krö­ni­ka. För dig som ska dit och för dig som tar del av pro­gram­met i efter­hand.

Läs artikel »

Detta gäller vid marknadsföring av din arbetsgivare på sociala medier

Publicerar du inlägg om din arbets­gi­vares verk­sam­het i soci­a­la medi­er? Då kan du behö­va vara för­sik­tig så att du inte fälls för vil­se­le­dan­de mark­nads­fö­ring. Ta reda på vad som gäl­ler genom att läsa den­na arti­kel skri­ven av Tobias Bratt, biträ­dan­de jurist på Wistrand Advokatbyrå.

Läs artikel »

Ursäkta röran. Vi har byggt om.

För ovan­lig­he­tens skull pra­tar vi om oss själ­va. Vi vill berät­ta att vi från och med nu är en con­tent­by­rå som gör con­tent. Men vi gör det på ett annorlun­da sätt än and­ra con­tent­by­rå­er. Vi har ock­så en ny digi­tal platt­form som ska slå Hubspot på fing­rar­na. Och vi har gjort lego av vårt stra­te­gi-erbju­dan­de. Dessutom har vi en mas­sa nya med­ar­be­ta­re, och söker ännu fler. I den­na krö­ni­ka berät­tar Thomas Barregren om allt det­ta och lite till.

Läs artikel »

Därför ska du ha egen plattform

Det är fres­tan­de att använ­da LinkedIn, Facebook eller någon annan platt­form som din mål­grupp redan använ­der. Med deras annons­lös­ning­ar (”spons­ra­de inlägg”) kan du snabbt nå ut till din mål­grupp. Dessutom är de lät­ta att använ­da. Men det finns pro­blem. Du läg­ger din fram­gång som mark­nads­fö­ra­re och säl­ja­re i hän­der­na på bolag som han en annan agen­da än ditt bäs­ta. Du kon­trol­le­rar inte vem som ser vad och när. Du har inte till­gång till de vär­de­ful­la digi­ta­la fot­spår som din mål­grupp läm­nar efter sig. Därför behö­ver du en egen platt­form.

Läs artikel »

Därför jobbar vi annorlunda

Vi job­bar på ett annorlun­da sätt. Våra kon­sul­ter arbe­tar i ditt team (eller är ditt team) och har sam­ti­digt full upp­back­ning vad gäl­ler kom­pe­tens och resur­ser från våra kon­sul­ter som job­bar “back office”. Men var­för job­bar vi på det sät­tet?

Läs artikel »

Är du redo för robottexterna?

Content och mar­ke­ting – båda delar­na behövs. Men vad hän­der när robo­tar tar över text­pro­duk­tio­nen med fokus på det sist­nämn­da? Med de rät­ta nyc­kelor­den och rubri­ker­na som slår. Finns det fort­fa­ran­de en plats för den enga­ge­ran­de och per­son­li­ga berät­tel­sen? Om det­ta hand­lar Lars Wirténs krö­ni­ka.

Läs artikel »

Varning för gratis wifi när du jobbar på distans

Du vet nog redan att det kan fin­nas säker­hets­hål när du job­bar på distans i öpp­na nät­verk. Men stop­par det dig att mej­la kun­den kam­panj­re­sul­ta­tet eller knap­pa in kre­dit­kor­tets siff­ror via café­ets gra­tisupp­kopp­ling? Det bor­de det! Risken finns näm­li­gen att du ger obe­hö­ri­ga till­gång till din infor­ma­tion. Martin Modigh Karlsson beskri­ver faror­na och ger dig sva­ren på var­för gra­tis (nät­verk) inte all­tid är gott – och där­för bör använ­das med stor för­sik­tig­het – samt tip­sar om tre saker du kan göra för att höja säker­he­ten. 

Läs artikel »
id in dictum Praesent sit ut Phasellus Aliquam libero velit, ultricies felis

Missa inte nästa artikel!

Få gratis nyhetsbrev varannan vecka

i din inkorg – med senaste artiklarna

Dina personuppgifter hanteras enligt vår integritetspolicy.

Pin It on Pinterest