Innehållsansvarig – arbetsuppgifter och utbildningar

Det börjar dyka upp i platsannonser där företaget söker en innehållsansvarig. Men vad gör en sådan? Vilka färdigheter och egenskaper eftersöks? Och var utbildar man sig till det? Låt oss undersöka saken.

Johanna Lindh
19 augusti 2013

Det bör­jar dyka upp plat­san­non­ser där före­tag söker en inne­hålls­an­sva­rig. Men vad gör en sådan? Vilka fär­dig­he­ter och egen­ska­per efter­söks? Och var utbil­dar man sig till det? Låt oss under­sö­ka saken.

Vad är innehållsansvarig?

Innehållsansvarig – con­tent mana­ger eller con­tent cura­tor på eng­els­ka – är ett gans­ka nytt yrke i Sverige. Därför råder viss för­vir­ring om vad job­bet inne­bär. Ibland lik­ställs till och med rol­len med webb­mas­terns. Men det är fel. Låt mig för­kla­ra med en lik­nel­se. Om vi tän­ker på en webb­plats som ett hus, så är webb­mas­tern en vakt­mäs­ta­re som under­hål­ler och snick­rar vida­re på huset, medan den inne­hålls­an­sva­ri­ges upp­gift är att hål­la efter möb­ler­na och under­hål­la vägar­na som leder fram till huset. Vägarna fram till huset är de soci­a­la medi­er­na, i vil­ka den inne­hålls­an­sva­ri­ge ofta ock­så repre­sen­te­rar företaget.

En mer strin­gent för­kla­ring ger Computer Swedens språkwebb som för­kla­rar inne­hålls­an­sva­rig som “den som ansva­rar för en sam­ling mate­ri­al” och som ser till “att inne­hål­let i sam­ling­en är rele­vant för sam­ling­ens ända­mål: aktu­ellt, kor­rekt, full­stän­digt och till­gäng­ligt för använ­da­re.” Att gall­ra ut gam­malt mate­ri­al ingår ock­så i arbetsuppgifterna.

Innehåll är ett brett begrepp som här inne­fat­tar både text, bild, ljud och video – allt som berät­tar något för besö­ka­ren. Ibland begrän­sas det till ett före­tags webb­plats och när­va­ro i soci­a­la medi­er, men det kan ock­så sträc­ka sig till and­ra kom­mu­ni­ka­tions­ka­na­ler som nyhets­brev och trycksaker.

Det är vik­tigt att inte blan­da sam­man inne­hålls­an­sva­rig med ansva­rig utgi­va­re som är en helt annan roll med helt and­ra arbetsuppgifter.

Vad gör innehållsansvarig?

Ja, vad för­vän­tas av en inne­hålls­an­sva­rig? Ganska myc­ket skul­le jag vil­ja säga! I de job­ban­non­ser jag har stu­de­rat nämns upp­gif­ter som

 • att utar­be­ta och upp­rätt­hål­la stra­te­gi­er för inne­hål­lets mål­grup­per, kana­ler och ton (inne­hålls­stra­te­gi)
 • att upp­rätt­hål­la och under­hål­la en publiceringskalender
 • att pro­du­ce­ra och redi­ge­ra artik­lar, nyhets­brev, video, bil­der och ljud
 • att dri­va före­ta­gets eller orga­ni­sa­tio­nens när­va­ro i soci­a­la medier
 • att upp­da­te­ra eller ta bort pub­li­ce­rat mate­ri­al som bli­vit inak­tu­ellt eller som inte används
 • att sam­la in och ana­ly­se­ra mät­da­ta om hur inne­hål­let sprids och används
 • att utbil­da och stöd­ja med­ar­be­ta­re i att pro­du­ce­ra innehåll
 • att hål­la sig upp­da­te­rad och infor­me­ra om bäs­ta prax­is på området

Vilka egenskaper och färdigheter behövs?

Arbetet som inne­hålls­an­sva­rig är gans­ka brett och själv­stän­digt, så det ställs en hel del krav på den som skall job­ba i rol­len. Om du är intres­se­rad bör du ha föl­jan­de egenskaper:

 • trivs med omväx­lan­de arbetsuppgifter
 • ini­ti­a­tiv­ta­gan­de och självgående
 • struk­tu­re­rad och analytisk
 • tek­nik­in­tres­se­rad
 • tyc­ker om att skri­va och job­ba med innehåll

Det krävs ock­så en hel del kun­skap. Exakt vad vari­e­rar från arbets­gi­va­re till arbets­gi­va­re, men här är ett axplock från plat­san­non­ser jag har studerat:

 • bild- och vide­o­han­te­ring i Adobe-svi­ten (i förs­ta hand Photoshop men ock­så Illustrator och Premiere)
 • web­ban­pas­sat skri­van­de på svens­ka och engelska
 • pub­li­ce­rings­verk­tyg (CMS) – till exem­pel Drupal, WordPress eller EPiServer
 • e‑handel
 • nyhets­brevs­verk­tyg – till exem­pel Apsis eller MailChimp
 • HTML och CSS
 • Excel och Word
 • ana­lys­verk­tyg – till exem­pel Google Analytics eller Adobe Analytics/​SiteCatalyst
 • sök­mo­to­rop­ti­me­ring (SEO)
 • använd­bar­het och tillgänglighet
 • mark­nads­fö­ring i soci­a­la medi­er som Facebook, Twitter, Instagram och Pinterest
 • A/​B‑testning
 • grund­läg­gan­de data­bashan­te­ring och pro­gram­me­ring (främst JavaScript men ock­så till exem­pel PHP)
 • kon­ver­te­rings­op­ti­me­ring
 • pro­jekt­led­ning

Vilka utbildningar finns för innehållsansvarig?

Arbetet som inne­hålls­an­sva­rig spän­ner över fle­ra disci­pli­ner. Så en väg in i yrket är att bör­ja med en kan­di­da­tex­a­men inom en av dem, och där­i­från bred­da sig med till exem­pel erfa­ren­het av web­b­ut­veck­ling. Några tänk­ba­ra och i plat­san­non­ser efter­frå­ga­de kan­di­da­tex­a­mi­na är inom

 • jour­na­li­stik
 • kom­mu­ni­ka­tion
 • mark­nads­fö­ring
 • infor­ma­tions­ar­ki­ek­tur

På sena­re år har det ock­så kom­mit fram yrkes­ut­bild­ning­ar som ger en mer rik­tad kun­skap och erfa­ren­het från områ­det. Några exempel:

Andra tit­lar man kan få efter att ha läst de här utbild­ning­ar­na inklu­de­rar inne­hålls­stra­teg, digi­tal stra­teg, digi­tal kom­mu­ni­ka­tör och webb­re­dak­tör. Arbetsuppgifterna är ibland mer eller mind­re de samma.

Framtidsutsikter

Allt fler före­tag inser att det inte läng­re räc­ker med att bara fin­nas på nätet, utan att man för att nå ige­nom bru­set mås­te byg­ga rela­tio­ner med sina kun­der och kom­mu­ni­ce­ra med en utta­lad röst och mål­grupp. Framtiden för den här typen av jobb ser där­för ljus ut. Väljer du att sat­sa på en kar­riär inom inne­håll tror jag inte att du kom­mer behö­va ång­ra dig! Vad tror du?

Dela artikeln om du gillade den!

Liknande artiklar

Just nu har vi inga fler artiklar om ämnet.

Förslag på mer läsning

Miljö- och hållbarhetpåståenden i din marknadsföring

Medvetna kon­su­men­ter loc­kar till mil­jö- och håll­bar­hetspå­stå­en­den i före­ta­gens mark­nads­fö­ring. Men kra­ven på vad som får sägas inom det­ta områ­de är extra hår­da. Ta reda på vad som gäl­ler. Läs den­na arti­kel i Kntnt Magasin skri­ven av advo­kat Erik Ullberg och biträ­dan­de jurist Richard Fürst på Wistrand advokatbyrå.

Läs artikel »

Content marketing v/​s redaktionell kommunikation – sex krav du skall ställa på din contentbyrå

Står du i begrepp att ta hjälp av en byrå i din con­tent mar­ke­ting? Då har du säkert upp­täckt att var och varan­nan byrå i kom­mu­ni­ka­tions­bran­schen nume­ra påstår sig vara exper­ter på ämnet. Begreppet används fli­tigt av många, vil­ket gör det svå­ra­re för dig som köpa­re att veta vem eller vil­ka du ska vän­da dig till. I den­na arti­kel hjäl­per Lars Wirtén dig på traven!

Läs artikel »

Så skyddar du företagets hemligheter och viktiga kundrelationer

Den höga rör­lig­he­ten på arbets­mark­na­den leder till att många byter jobb. För att hind­ra att före­tags­hem­lig­he­ter och vik­ti­ga kund­re­la­tio­ner föl­jer med till kon­kur­ren­ten behö­ver arbets­gi­va­ren kän­na till juri­di­ken. Om det­ta hand­lar dagens arti­kel för­fat­tad av advo­kat Gustav Sandberg och biträ­dan­de jurist Viktoria Hybbinette på Wistrand Advokatbyrå.

Läs artikel »

Så får du kontroll på arbetsflödet i din content marketing – del 2

Spar på tid och kraf­ter – effek­ti­vi­se­ra arbets­flö­det i din con­tent mar­ke­ting! Lars Wirtén och Jörgen Olsson – två erfar­na jour­na­lis­ter, redak­tö­rer och senio­ra skri­ben­ter, delar med sig av sina bäs­ta tips i två artik­lar i Kntnt Magasin. Detta är en and­ra. Trevlig läsning! 

Läs artikel »

Vad är artificiell intelligens?

Funderar du på vad AI är och hur du skall för­hål­la dig till den revo­lu­tion inom områ­det som vi med säker­het bara sett bör­jan på? Detta är något som vår krö­ni­kör Martin Modigh Karlsson ägnar myc­ket tan­ke­mö­da. Läs hans intres­san­ta ana­lys i dagens artikel. 

Läs artikel »

Så får du koll på arbetsflödet i din content marketing – del 1

Effektivisera arbets­flö­det i din con­tent mar­ke­ting. Det finns fle­ra anled­ning­ar. Inte minst spar du tid. Lars Wirtén och Jörgen Olsson – två erfar­na jour­na­lis­ter, redak­tö­rer och senio­ra skri­ben­ter, delar med sig av sina bäs­ta tips i två artik­lar. Den förs­ta hit­tar du här!

Läs artikel »

Personuppgifter på vift – Vad är ditt ansvar?

Då och då hän­der det att ett före­tag för­lo­rar kon­trol­len över sina kun­ders per­son­upp­gif­ter. Det är natur­ligt­vis inte bra och får kon­se­kven­ser. I den­na arti­kel för­kla­rar advo­kat Erik Ullberg och biträ­dan­de jurist Richard Fürst på Wistrands Advokatbyrå vad en per­son­upp­gifts­in­ci­dent är och vad du mås­te göra när en sådan har inträf­fat. Läs och lär!

Läs artikel »

Så SEO-optimerar du webbplatsen för röstsök

2020 kom­mer 50% av alla sök­ning­ar ske med rös­ten visar stu­die och Googles ”voice search”-tjänst väx­er så det kna­kar. Detta gör att du bör SEO-opti­me­ra din webb­plats för röst­sök­ning­ar redan nu. I dagens gäst­krö­ni­ka för­kla­rar Alexandra Jung hur du gör!

Läs artikel »

Inbound marketing sneglar mot content marketing

I den­na gäst­krö­ni­ka reflek­te­rar Niloo Lopez över vart inbound mar­ke­ting är på väg efter att ha besökt mega­kon­fe­ren­sen Inbound 2019. 

Läs artikel »

Överraskande slutsats från INBOUND 2019

Kntnt Radio är till­ba­ka! I avsnitt 209 dis­ku­te­rar Pia Tegborg, Thomas Barregren och Niloo Loopez uti­från Niloos ”take aways” från 2019 års upp­la­ga av mega­kon­fe­ren­sen INBOUND. Samtalet lan­dar i en ovän­tad kon­klu­sion. Pia och Thomas ger ock­så en för­kla­ring till den lång­va­ri­ga tyst­na­den. Efter 208 avsnitt under näs­tan lika många vec­kor blev det helt plöts­ligt tyst. Vad hände?

Läs artikel »