3 av 4 köper av B2B-företag som ger dem insikt

Insiktsdriven marknadsföring och försäljning – insight marketing – är en inbound-metod för B2B-företag som inte nöjer sig med att skapa leads utan också vill driva efterfrågan. Metoden använder innehåll för att attrahera presumtiva kunder och respektfullt skapa insikt om att det finns övertygande skäl att lösa ett problem eller fånga en möjlighet med varor och tjänster som företaget kan tillhandahålla. Analysföretaget Forrester har visat att det kan leda till affär i tre av fyra fall.

Thomas Barregren
10 november 2017

Insiktsdriven mark­nads­fö­ring och för­sälj­ning – insight mar­ke­ting – är en inbound-metod för B2B-före­tag som inte nöjer sig med att ska­pa leads utan ock­så vill dri­va efter­frå­gan. Metoden använ­der inne­håll för att attra­he­ra pre­sum­ti­va kun­der och respekt­fullt ska­pa insikt om att det finns över­ty­gan­de skäl att lösa ett pro­blem eller fånga en möj­lig­het med varor och tjäns­ter som före­ta­get kan till­han­da­hål­la. Analysföretaget Forrester har visat att det kan leda till affär i tre av fyra fall.

Varför fattar inte alla att du har det bästa erbjudandet?

Försäljning har all­tid varit svårt. Och det blir allt svå­ra­re. Jag behö­ver inte berät­ta det för dig. Som ansva­rig för ditt B2B-före­tags affärs­verk­sam­het, för­sälj­ning eller mark­nads­fö­ring är du allt­för väl med­ve­ten om det.

Du erbju­der en vara eller tjänst som inte ”bara” är bra och gör nyt­ta för dina kun­der. Du erbju­der något som ing­en kon­kur­rent kan mat­cha. Det kan vara en smart lös­ning, hög­re kva­li­tet, enkla­re hand­ha­van­de, läg­re total ägan­de­kost­nad, snab­ba­re tid till mark­nad eller något annat som gör din pro­dukt unik.

Så var­för står inte dina pre­sum­ti­va kun­der i kö för att köpa din vara eller tjänst? Fattar de inte vil­ket bra erbju­dan­de du har?

Är det för att de inte kän­ner till er eller ert erbju­dan­de? För att de inte för­står vad ert erbju­dan­de kan göra för dem eller inte ser vär­det av det? Eller för att de inte kan för­kla­ra det för res­ten av sin organisation?

Jag gis­sar att sva­ret är lite av varje.

Vad riktiga framgångsrika B2B-företag gör

Men det finns B2B-före­tag med kom­plex för­sälj­ning som verk­li­gen sopar banan med sina kon­kur­ren­ter. Som lyc­kas vin­na 3 av 4 affä­rer. Hur gör de?

Det bestäm­de sig ett gäng ana­ly­ti­ker på Gartner-ägda CEB för att ta reda på. Under mer än fem år sam­la­de de in kvan­ti­ta­tiv och kva­li­ta­tiv data från både B2B-säl­ja­re och B2B-köpa­re, for­mu­le­ra­de hypo­te­ser, lyss­na­de lyhört på kri­tik och vida­re­ut­veck­la­de hypo­te­ser­na till model­ler och verk­tyg som du kan använ­da dig av. Resultaten har pub­li­ce­rats i fle­ra artik­lar i Harvard Business Review och två böcker.

Så vad kom de fram till?

De fles­ta B2B-före­tag använ­der myc­ket av sin mark­nads­fö­ring och för­sälj­ning till att lyf­ta fram för­de­lar­na med sina varor och tjäns­ter. Men inte de rik­tigt fram­gångs­ri­ka företagen.

Riktigt fram­gångs­ri­ka före­tag använ­der mark­nads­fö­ring för att vin­na pre­sum­ti­va kun­ders för­tro­en­de, genom att pra­ta om deras bransch och deras verksamhet.

Riktigt fram­gångs­ri­ka före­tag miss­bru­kar inte för­tro­en­det med enk­la trick som att loc­ka med en ”lead mag­net”.

Riktigt fram­gångs­ri­ka före­tag använ­der för­tro­en­det till att hjäl­pa pre­sum­ti­va kun­der att se pro­blem och hur de kan lösas, eller se mis­sa­de möj­lig­he­ter och hur de kan till­va­ra­tas. Naturligtvis gör de sam­ma sak med det pro­blem eller den möj­lig­het som de själ­va kan hjäl­pa till med.

Insight marketing skiljer framgångsrika från mängden

Men! Och nu kom­mer vi till det som verk­li­gen skil­jer de rik­tigt fram­gångs­ri­ka före­ta­gen från res­ten. Det är två saker:

 1. När en pre­sum­tiv kund visar intres­se för det pro­blem eller den möj­lig­het som före­ta­get kan hjäl­pa till med, så sam­ar­be­tar mark­nads­fö­ra­re och säl­ja­re för att för­med­la insik­ten om bety­del­sen av pro­ble­met eller den mis­sa­de möj­lig­he­ten. När den pre­sum­ti­va kun­den har nått insik­ten kan hon eller han inte läng­re blun­da för pro­ble­met eller den mis­sa­de möj­lig­he­ten; att göra det vore snudd på tjänstefel.
 2. Med insik­ten kom­mer ock­så behov att lära sig mer om pro­ble­met eller möj­lig­he­ten, om tänk­ba­ra lös­ning­ar och om möj­li­ga leve­ran­tö­rer. Samma sak gäl­ler and­ra intres­sen­ter som är del­ak­ti­ga i köp­be­slu­tet. Så där­för sam­ar­be­tar mark­nad och sälj för att hjäl­pa köpar­na till ett koncensusbeslut.

Vi kal­lar det­ta arbets­sätt för insight mar­ke­ting (eftersom allt coolt mås­te ha ett eng­elskt namn).

Presumtiva kunder föredrar insight marketing

Att insight mar­ke­ting är upp­skat­tat av B2B-kun­der visar fle­ra studier.

I en stu­die av ana­lys­fö­re­ta­get Forrester fick besluts­fat­ta­re i glo­ba­la före­tag med minst 100 anställ­da sva­ra på vad de vär­de­sät­ter hos en leve­ran­tör:1

 • 68% vär­de­sät­ter leve­ran­tö­rer som för­står deras före­tag, deras pro­blem och hjäl­per dem att lösa dem.
 • 50% vär­de­sät­ter leve­ran­tö­rer som ger dem nya insikter.

I en annan stu­die av ana­lys­fö­re­ta­get CEB fick B2B-köpa­re som nyli­gen hade genom­fört ett köp av en kom­plex lös­ning dels ange i hur stor utsträck­ning deras beslut hade änd­rats under köp­pro­ces­sen och dels vär­de­ra oli­ka egen­ska­per hos inne­håll de hade tagit del av under köp­pro­ces­sen.2 Man fann på det sät­tet två egen­ska­per hos inne­håll som sig­ni­fi­kant påver­kar köpbeslut:

 • Innehåll som lär köpa­re något nytt om verk­sam­he­tens behov eller utmaningar.
 • Innehåll som för­ser köpa­re med över­ty­gan­de skäl att vid­ta åtgärd.

I ännu en stu­die av Forrester fick besluts­fat­ta­re i glo­ba­la före­tag med minst 100 anställ­da berät­ta vem de väl­jer att köpa av:3

 • 3 av 4 väl­jer den B2B-leve­ran­tör som först hjäl­per dem till en insikt och att omvand­la den till en tyd­lig plan som leder till affärsnytta.

Notera bety­del­sen av att vara först.

Insight marketing händer på webben

För att ditt före­tag ska vara först med att för­med­la insikt till pre­sum­ti­va köpa­re och hjäl­pa dem fram till beslut så mås­te ni göra det på web­ben. Det är där som näs­tan alla B2B-köp bör­jar idag:

 • 94% av B2B-köpa­re söker infor­ma­tion på web­ben någon gång under köp­be­slu­tet.4
 • 74% av B2B-köpa­re gör mer än hälf­ten av sina efter­forsk­ning­ar onli­ne.5
 • 59% av B2B-köpa­re före­drar att att söka infor­ma­tion på web­ben fram­för att kon­tak­ta en säl­ja­re.6
 • 57% av köp­pro­ces­sen är avver­kad innan en genom­snitt­lig B2B-köpa­re tar kon­takt med säl­ja­re.7

Med and­ra ord: Ska ditt före­tag bli en av de rik­tigt fram­gångs­ri­ka, så mås­te ni synas på web­ben. Men det räc­ker inte!

Systematiskt och skalbart

Det räc­ker inte med att vara på web­ben. Det räc­ker inte hel­ler med att bju­da dina pre­sum­ti­va kun­der på inne­håll de äls­kar. Inte ens om det för­med­lar djup och använd­bar insikt. Det behövs ock­så ett sys­te­ma­tiskt och skal­bart sätt att ta dina pre­sum­ti­va kun­der vid han­den och hjäl­pa dem längs köpre­san fram till ett beslut. Rätt gjort blir tre av fyra pre­sum­ti­va kun­der ock­så verk­li­ga kun­der med ett sådant tillvägagångssätt.

För det­ta ända­mål behö­ver du en digi­tal platt­form dit pre­sum­ti­va kun­der åter­kom­mer för att få inne­håll de vill ha, sam­ti­digt som de läm­nar digi­ta­la fot­spår som gör det möj­ligt att på ett respekt­fullt sätt intro­du­ce­ra det pro­blem eller den mis­sa­de möj­lig­het som leder pre­sum­ti­va kun­der till er.

Vad sjutton är en digital plattform?

Digital platt­form kal­las en sajt eller en app som använ­da­re från fle­ra skil­da men sam­man­kopp­la­de sidor av en mark­nad kan använ­da och där­i­ge­nom få vär­de och sam­ti­digt ska­pa vär­de för de and­ra sidor­na.8

Sajten www​.goog​le​.se är ett bra exem­pel. Sajten ger dig sökre­sul­tat sam­ti­digt som dina digi­ta­la fot­spår – vad du söker efter, vil­ket sökre­sul­tat du val­de att gå vida­re till och hur länge du stan­na­de där – ska­par vär­de för Google, som får betalt av annon­sö­rer, som i sin tur får bra expo­ne­ring mot dig. Sajten är en platt­form som ska­par vär­de för tre sidor – alla som söker, alla som annon­se­rar och Google.

På sam­ma sätt fun­ge­rar en digi­tal platt­form för insight mar­ke­ting. Dina pre­sum­ti­va kun­der får inne­håll sam­ti­digt som deras digi­ta­la fot­spår ska­par vär­de för dig.

Digital plattform för insight marketing

En digi­tal platt­form för insight mar­ke­ting är en webb­plats med en algoritm.

På webb­plat­sen pub­li­ce­rar du regel­bun­det inne­håll som till­ta­lar oli­ka per­son­lig­he­ter, ur oli­ka mål­grup­per, i oli­ka situ­a­tio­ner längs köpre­san. När dina pre­sum­ti­va kun­der tar del av inne­hål­let läm­nar de kvar digi­ta­la fotspår.

Algoritmen ana­ly­se­rar de digi­ta­la fot­spå­ren som var­je besö­ka­re läm­nar på platt­for­men för att ge var­je indi­vid för­slag på inne­håll som pas­sar just honom eller hen­ne. Bland det rekom­men­de­ra­de inne­hål­let finns ock­så inne­håll som är tänkt att upp­munt­ra pre­sum­ti­va köpa­re att ta näs­ta steg på sin köpresa.

Det påmin­ner om det som Facebook gör med ditt nyhets­flö­de – fast för dina B2B-kunder.

Ha inte för bråttom

Jag vet att det är fres­tan­de att använ­da den digi­ta­la platt­for­men till att föra ut bud­skap om hur du kan hjäl­pa dina pre­sum­ti­va kun­der eller åtminsto­ne berät­ta om det pro­blem du kan lösa för dem. Gör inte det!

Skulle du göra det så vän­der pre­sum­ti­va kun­der i dör­ren. Du har ännu inte för­tjä­nat deras för­tro­en­de för att du är värd att lyss­na på.

Naturligtvis finns det bland dem som besö­ker den digi­ta­la platt­for­men köpa­re som är redo att pra­ta pro­blem och lös­ning­ar. Och de kom­mer hit­ta till din ordi­na­rie webb­plats där du kan (och ska!) pra­ta pro­blem och lös­ning­ar. Men de är en minoritet.

De fles­ta är ännu inte redo. Det har de rik­tigt fram­gångs­ri­ka B2B-före­ta­gen insett, och job­bar där­för med fle­ra del­mål på vägen till slut­må­let: försäljning.

Delmål 1: Kommunikationskapital

Det förs­ta del­må­let är att få den pre­sum­ti­va besö­ka­ren att kom­ma till­ba­ka igen, och igen och igen och så vida­re tills du har för­tjä­nat hans eller hen­nes för­tro­en­de för att det du har att berät­ta är värt att ta del av.

Detta för­tro­en­de­ka­pi­tal kal­las kom­mu­ni­ka­tions­ka­pi­tal och ger ditt före­tag fle­ra kon­kur­rens­för­de­lar, visar forsk­ning vid Handelshögskolan i Stockholm.9 Till exem­pel kan kom­mu­ni­ka­tions­ka­pi­tal använ­das för att stär­ka varu­mär­ket och till att mark­nads­fö­ra och säl­ja mer kostnadseffektivt.

När en en pre­sum­tiv kund läm­nar många digi­ta­la fot­spår under en inte allt­för lång tid så har du san­no­likt för­tjä­nat visst kom­mu­ni­ka­tions­ka­pi­tal. Var rädd om för­tro­en­det. Det är för tidigt att kon­tak­ta den pre­sum­ti­va kun­den (om hon eller han inte hör av sig själv). Men det är dags att job­ba mot näs­ta delmål.

Delmål 2: Väck tanken på ett problem eller en missad möjlighet

Nästa del­mål är att använ­da för­tro­en­det till att intro­du­ce­ra tan­ken på att det kan fin­nas ett pro­blem eller en out­nytt­jad möj­lig­het. Det ska natur­ligt­vis vara det pro­blem eller den möj­lig­het som ditt före­tag kan hjäl­pa till med.

Du gör det­ta genom att blan­da in en lagom dos av inne­håll med det­ta syf­te i de per­son­li­ga rekom­men­da­tio­ner­na av innehåll.

Det kan vara fres­tan­de att i det sam­man­hang­et berät­ta hur ditt före­tag kan hjäl­pa. Men gör inte det. Försöker du säl­ja för snabbt så skräm­mer du bort fler pre­sum­ti­va kun­de än du vin­ner. Ha is i magen.

Först när de digi­ta­la fot­spå­ren leder till inne­håll som visar att en pre­sum­tiv kund har bör­jat utfors­ka pro­ble­met eller möj­lig­he­ten är det dags att ta hen­ne eller honom i han­den och bör­ja leda hen mot din lösning.

Delmål 3: Generera leads

Det mesta av inne­hål­let på din platt­form (säg 80%) bör vara öppet och fritt till­gäng­ligt så att sök­mo­to­rer hit­tar det och fram­ti­da och nuva­ran­de kun­der kan ta del av det (och läm­na sina fot­spår). Detta inne­håll kan ha stor spänn­vidd så länge dina pre­sum­ti­va kun­der tyc­ker det är bra, och kom­ma i form av blog­gin­lägg, pod­dav­snitt, vide­oklipp och liknande.

Men inne­håll för pre­sum­ti­va kun­der som vill lära sig mer om tänk­ba­ra lös­ning­ar på det pro­blem eller den mis­sa­de möj­lig­het som ditt före­tag kan hjäl­pa dem med bör vara reser­ve­rat endast för intres­se­ra­de. Detta är ett mer omfat­tan­de och dju­pa­re utbild­nings­ma­te­ri­al i form av white papers, eböc­ker, utbild­nings­vi­de­os och liknande.

För att få till­gång till platt­for­mens utbild­nings­ma­te­ri­al mås­te en besö­ka­re bli med­lem på platt­for­men. Medlemskapet är gra­tis, men ”kos­tar” kon­tak­tin­for­ma­tion och even­tu­ellt and­ra uppgifter.

Det tred­je och sista del­må­let innan affär är att för­må pre­sum­ti­va kun­der att bli med­lem­mar på platt­for­men. Det är så du gene­re­rar leads.

Köpresan

När en pre­sum­tiv kund blir med­lem på platt­for­men och bör­jar ta del av utbild­nings­ma­te­ri­a­let så är det ett tyd­ligt tec­ken på att hon eller han har gett sig ut på en köpre­sa. Under resan söker hen i tur och ord­ning svar på tre frågor:

 1. Varför mås­te jag lösa pro­ble­met eller fånga möjligheten?
 2. Hur ska vi göra?
 3. Vem ska hjäl­pa oss?

Utbildningsmaterialet som är exklu­sivt för­be­hål­let med­lem­mar på din platt­form ska besva­ra de förs­ta två frågorna.

Den förs­ta är till viss del redan besva­rad när de blir med­lem­mar. Det är ju insik­ten att de mås­te lösa ett pro­blem eller fånga en möj­lig­het som dri­ver dem att bli med­lem. Men det  finns många detal­jer som de ännu vill för­stå, och som utbild­nings­ma­te­ri­a­let mås­te besva­ra. Och än vik­ti­ga­re: De har kol­le­gor som ock­så ska tyc­ka till i beslu­tet och som ännu inte är övertygade.

Den störs­ta delen av utbild­nings­ma­te­ri­a­let mås­te besva­ra den and­ra frå­gan. Återigen är det vik­tigt att besva­ra den från oli­ka intres­sen­ters per­spek­tiv. Men ock­så med hän­syn till oli­ka per­son­lig­hets­ty­per; en del vill för­stå fram­ti­da möj­lig­he­ter, and­ra vad som behö­ver göras nu, och någ­ra hur ris­ker ska hanteras.

Säljare kliver in på scen

Trots att utbild­nings­ma­te­ri­a­let besva­rar de förs­ta två frå­gor­na så bör du som är säl­ja­re ta kon­takt med med­lem­mar som har bör­jat utbil­da sig. Det finns minst tre goda skäl:

 1. Desto tidi­ga­re i köpre­san säl­ja­re kom­mer in, desto fler möj­lig­he­ter finns att stöt­ta pre­sum­ti­va kun­der på deras köpre­sa så att de kan genom­fö­ra den så smi­digt som möjligt.
 2. Många gång­er kom­mer köpre­san att stan­na upp eller bör­ja om. Genom att eta­ble­ra kon­takt på LinkedIn kan säl­ja­re fort­sät­ta att hål­la kon­takt med den pre­sum­ti­va kun­den med soci­al selling.
 3. Genom att vara per­son­li­gen när­va­ran­de under köpre­san och stöt­ta pre­sum­ti­va kun­der så ökar san­no­lik­he­ten sig­ni­fi­kant att det är ditt före­tag och er lös­ning som är sva­ret på den tred­je och sista frå­gan: ”Vem ska hjäl­pa oss?” Kom ihåg Forresters siff­ra: 74% väl­jer den leve­ran­tör som först hjäl­per dem till en insikt och att omvand­la den till en tyd­lig plan som leder till affärsnytta.

Insight marketing är inbound – men inte inbound marketing

Om du har läst så här långt så kanske du und­rar över lik­he­ter och skill­na­der mel­lan insight mar­ke­ting och inbound mar­ke­ting och con­tent mar­ke­ting. Jag ska där­för avslu­ta med en kort för­kla­ring av det.

Content mar­ke­ting är ett ett sam­lings­namn för meto­der som använ­der inne­håll för att mark­nads­fö­ra och säl­ja. Det är fritt fram att blan­da din egen cock­tail av akti­vi­te­ter och kal­la det con­tent mar­ke­ting så länge som fyra prin­ci­per efterlevs:

 • Värdeskapande: Innehållet ska upp­le­vas vär­de­fullt i mot­ta­ga­rens situation.
 • Egen egen­dom: Innehållet ska till­han­da­hål­las på egen egen­dom, men spri­das i andras.
 • Pågående: Innehållet ska pub­li­ce­ras fre­kvent och konsistent.
 • Affärsnytta: Innehållet ska ska­pa affärsnytta.

Både insight mar­ke­ting och inbound mar­ke­ting bör föl­ja des­sa fyra prin­ci­per. Du kan tän­ka på dem som kon­kre­ta imple­men­ta­tio­ner av con­tent mar­ke­ting. Båda använ­der en digi­tal platt­form med inne­håll som attra­he­rar pre­sum­ti­va kunder.

Men där upp­hör likheterna.

Vid inbound mar­ke­ting används den digi­ta­la platt­for­men till att gene­re­ra så många leads som möj­ligt. Det låter ju bra. Men de fles­ta är kal­la. Att bear­be­ta dem stjäl dyr­bar tid och ris­ke­rar att irri­te­ra och fjär­ma pre­sum­ti­va kunder.

Vid insight mar­ke­ting används den digi­ta­la platt­for­men till att gene­re­ra så var­ma leads som möj­ligt. Det ger inte lika många leads lika snabbt som inbound mar­ke­ting. Men det ger leads som är genu­int intres­se­ra­de av lös­ning­ar på det pro­blem eller den möj­lig­het som ni kan hjäl­pa dem med.

Vidare läsning

Jag lovar att så snart jag hin­ner skri­va mer om insight mar­ke­ting. Då ska jag berät­ta hur du kan byg­ga din digi­ta­la platt­form för insight marketing.

I vän­tan på det rekom­men­de­rar jag att du läser boken The Challenger Customer: Selling to the Hidden Influencer Who Can Multiply Your Results. För insight mar­ke­ting byg­ger till stor del på de slut­sat­ser och model­ler som pre­sen­te­ras i boken.


 1.  Källa: What Do Executive Buyers Find Valuable?, Forrester, 2012.
 2.  Källa: 2012 B2B Customer Survey, CEB, 2012.
 3.  Källa: Q4 2012 Global Executive Buyer Insight Online Survey, Forrester, 2012.
 4.  Källa: 2014 State of B2B Procurement Study: Uncovering the Shifting Landscape in B2B Commerce, Accenture Interactive, 2014.
 5.  Källa: US B2B eCommerce Forecast: 2015 To 2020, Forrester, 2015
 6.  Källa: Death Of A (B2B) Salesman, Forrester, 2015.
 7.  Källa:  Customer Purchase Research Survey, CEB, 2011.
 8.  Jean-Charles Rochet, Jean Tirole: Two-Sided Markets: An Overview, Massachusetts Institute of Technology, 2004.
 9.  Källa: Sara Rosengren, Michael Dahlén: Exploring Advertising Equity: How a Brand’s Past Advertising May Affect Consumer Willingness to Approach Its Future Ads, Journal of Advertising, Volym 44, Nummer 1, 2015.

Dela artikeln om du gillade den!

Förslag på mer läsning

Miljö- och hållbarhetpåståenden i din marknadsföring

Medvetna kon­su­men­ter loc­kar till mil­jö- och håll­bar­hetspå­stå­en­den i före­ta­gens mark­nads­fö­ring. Men kra­ven på vad som får sägas inom det­ta områ­de är extra hår­da. Ta reda på vad som gäl­ler. Läs den­na arti­kel i Kntnt Magasin skri­ven av advo­kat Erik Ullberg och biträ­dan­de jurist Richard Fürst på Wistrand advokatbyrå.

Läs artikel »

Content marketing v/​s redaktionell kommunikation – sex krav du skall ställa på din contentbyrå

Står du i begrepp att ta hjälp av en byrå i din con­tent mar­ke­ting? Då har du säkert upp­täckt att var och varan­nan byrå i kom­mu­ni­ka­tions­bran­schen nume­ra påstår sig vara exper­ter på ämnet. Begreppet används fli­tigt av många, vil­ket gör det svå­ra­re för dig som köpa­re att veta vem eller vil­ka du ska vän­da dig till. I den­na arti­kel hjäl­per Lars Wirtén dig på traven!

Läs artikel »

Så skyddar du företagets hemligheter och viktiga kundrelationer

Den höga rör­lig­he­ten på arbets­mark­na­den leder till att många byter jobb. För att hind­ra att före­tags­hem­lig­he­ter och vik­ti­ga kund­re­la­tio­ner föl­jer med till kon­kur­ren­ten behö­ver arbets­gi­va­ren kän­na till juri­di­ken. Om det­ta hand­lar dagens arti­kel för­fat­tad av advo­kat Gustav Sandberg och biträ­dan­de jurist Viktoria Hybbinette på Wistrand Advokatbyrå.

Läs artikel »

Så får du kontroll på arbetsflödet i din content marketing – del 2

Spar på tid och kraf­ter – effek­ti­vi­se­ra arbets­flö­det i din con­tent mar­ke­ting! Lars Wirtén och Jörgen Olsson – två erfar­na jour­na­lis­ter, redak­tö­rer och senio­ra skri­ben­ter, delar med sig av sina bäs­ta tips i två artik­lar i Kntnt Magasin. Detta är en and­ra. Trevlig läsning! 

Läs artikel »

Vad är artificiell intelligens?

Funderar du på vad AI är och hur du skall för­hål­la dig till den revo­lu­tion inom områ­det som vi med säker­het bara sett bör­jan på? Detta är något som vår krö­ni­kör Martin Modigh Karlsson ägnar myc­ket tan­ke­mö­da. Läs hans intres­san­ta ana­lys i dagens artikel. 

Läs artikel »

Så får du koll på arbetsflödet i din content marketing – del 1

Effektivisera arbets­flö­det i din con­tent mar­ke­ting. Det finns fle­ra anled­ning­ar. Inte minst spar du tid. Lars Wirtén och Jörgen Olsson – två erfar­na jour­na­lis­ter, redak­tö­rer och senio­ra skri­ben­ter, delar med sig av sina bäs­ta tips i två artik­lar. Den förs­ta hit­tar du här!

Läs artikel »

Personuppgifter på vift – Vad är ditt ansvar?

Då och då hän­der det att ett före­tag för­lo­rar kon­trol­len över sina kun­ders per­son­upp­gif­ter. Det är natur­ligt­vis inte bra och får kon­se­kven­ser. I den­na arti­kel för­kla­rar advo­kat Erik Ullberg och biträ­dan­de jurist Richard Fürst på Wistrands Advokatbyrå vad en per­son­upp­gifts­in­ci­dent är och vad du mås­te göra när en sådan har inträf­fat. Läs och lär!

Läs artikel »

Så SEO-optimerar du webbplatsen för röstsök

2020 kom­mer 50% av alla sök­ning­ar ske med rös­ten visar stu­die och Googles ”voice search”-tjänst väx­er så det kna­kar. Detta gör att du bör SEO-opti­me­ra din webb­plats för röst­sök­ning­ar redan nu. I dagens gäst­krö­ni­ka för­kla­rar Alexandra Jung hur du gör!

Läs artikel »

Inbound marketing sneglar mot content marketing

I den­na gäst­krö­ni­ka reflek­te­rar Niloo Lopez över vart inbound mar­ke­ting är på väg efter att ha besökt mega­kon­fe­ren­sen Inbound 2019. 

Läs artikel »

Överraskande slutsats från INBOUND 2019

Kntnt Radio är till­ba­ka! I avsnitt 209 dis­ku­te­rar Pia Tegborg, Thomas Barregren och Niloo Loopez uti­från Niloos ”take aways” från 2019 års upp­la­ga av mega­kon­fe­ren­sen INBOUND. Samtalet lan­dar i en ovän­tad kon­klu­sion. Pia och Thomas ger ock­så en för­kla­ring till den lång­va­ri­ga tyst­na­den. Efter 208 avsnitt under näs­tan lika många vec­kor blev det helt plöts­ligt tyst. Vad hände?

Läs artikel »