Intervju med Joe Pulizzi

Joe Pulizzi, content marketings fader, störste guru och främste evangelist, är huvudtalare på Content Meetup som Kntnt arrangerar den 22 maj i Göteborgs konserthus. Inför hans besök har jag intervjuat honom. Läs intervjun!

Thomas Barregren
17 mars 2014

Joe Pulizzi bör­ja­de använ­da “con­tent mar­ke­ting” redan 2001. 13 år sena­re är ter­men på allas läp­par. Och han själv är dess störs­te guru och främs­te evan­ge­list. Den 22 maj berät­tar han för dig (om du kom­mer till Content Meetup i Göteborg) vad con­tent mar­ke­ting är. Men jag kan inte hål­la mig. Jag kon­tak­ta­de Joe Pulizzi och gjor­de den­na inter­vju, som av natur­li­ga skäl är på eng­els­ka. God läs­ning!

Vad är content marketing?

Thomas Barregren: Mr. Joe Pulizzi, sin­ce you are the fat­her of con­tent mar­ke­ting, its gre­a­test guru and chi­ef evan­ge­list, I must ask you: What is con­tent mar­ke­ting?

Joe Pulizzi: Content mar­ke­ting is the practice of cre­a­ting and dis­tri­bu­ting valu­ab­le and rele­vant con­tent to attract and retain custo­mers. It is gene­ral­ly edi­to­ri­al dri­ven (not pro­duct-focu­sed con­tent), focu­sed on driving a beha­vi­or bac­ked with a mar­ke­ting goal, and con­si­stent­ly deli­ve­red to custo­mers.

Think of it like being a media com­pa­ny but not having to sell adver­ti­sing or char­ging for the con­tent. The goal of the con­tent mar­ke­ter is to ulti­ma­tely sell more pro­ducts and ser­vices, but gene­ral­ly the con­tent cre­a­tion pro­cess is simi­lar to media com­pa­ni­es. The brand will cre­a­te high qua­li­ty con­tent, in one or mul­tip­le chan­nels, over a peri­od of time, for free — to cre­a­te or main­tain some kind of pro­fi­tab­le custo­mer action.

The deli­ve­ra­bles of con­tent mar­ke­ting tend to be blogs, custom maga­zi­nes, events, webi­nar seri­es, ebooks, rese­arch pro­jects, email news­let­ters etc.

In the paid, ear­ned and owned buc­kets of a mar­ke­ting orga­ni­za­tion, this is com­ple­tely in the “owned” buc­ket, alt­hough many com­pa­ni­es buy paid media to pro­mo­te their con­tent. For examp­le, this is what nati­ve adver­ti­sing is. We see nati­ve adver­ti­sing (cre­a­ting con­tent on a publisher’s plat­form for a fee) as a good stra­te­gy for get­ting peop­le to engage in your content…but ulti­ma­tely we want tho­se peop­le to be enga­ging direct­ly with our plat­form.

Varför hittade du på ”content marketing”?

Thomas: You came up with ”con­tent mar­ke­ting” in 2001. What hap­pened around that time that cau­sed you to start using that expres­sion?

Joe: In 2001, I was run­ning a custom media divi­sion of a lar­ge publishing com­pa­ny. That meant I had to meet with a num­ber of seni­or mar­ke­ters and explain the values of them cre­a­ting and dis­tri­bu­ting their own con­tent ins­te­ad of just adver­ti­sing or PR. This was not easy.

One of the big­gest issues was that eve­ry­o­ne cal­led it somet­hing dif­fe­rent. Custom publishing, custom media, brand jour­na­lism, custo­mer media, etc. It’s very hard to educa­te peop­le when eve­ry­o­ne calls what you do somet­hing dif­fe­rent.

So I tri­ed to use dif­fe­rent terms for the practice of con­tent mar­ke­ting. When I used “con­tent mar­ke­ting” as the term, this was the one that seni­or mar­ke­ters were most drawn to…so I star­ted to use the term more and more. Then in 2007, 2008, 2009 more and more orga­ni­za­tions star­ted to pick up on the term. This allo­wed our disci­pli­ne to grow…since we were all now tal­king the same lan­gu­age.

Yes, the­re is still a lot of con­fu­sion around what con­tent mar­ke­ting is…some peop­le think this is soci­al media, some think PR…but at least now we are all on a simi­lar page.

And now, the indu­stry has taken off. The com­bi­na­tion of con­su­mer con­trol over con­tent, no bar­ri­ers to entry for publishers, soci­al media and Google’s algo­rithm changes have all cre­a­ted boom times for con­tent mar­ke­ting. Brands are cre­a­ting media divi­sions, hiring jour­na­lists, and try­ing to figu­re out the disci­pli­ne. We still have a long way to go, but we are hea­ded in the right direc­tion.

Varför har intresset för content marketing exploderat just nu?

Thomas: In begin­ning of 2013, almost nobo­dy in Sweden had heard of con­tent mar­ke­ting. Now eve­ry­o­ne is tal­king about it. What has enabled this change? Why now? Is it a hype?

Joe: First of all, that is gre­at news.

Second, think of it this way. Consumers have all the con­trol. In the past, the­re were only a few chan­nels to get infor­ma­tion, and were pret­ty much for­ced into the con­tent pro­du­ced on tho­se chan­nels. Now, con­su­mers can get any infor­ma­tion they want…they are free.

At the same time, con­su­mers can com­ple­tely igno­re all our sales and mar­ke­ting infor­ma­tion. They don’t need us at all, and the majo­ri­ty of con­tent coming from com­pa­ni­es today is about the com­pa­ny. That’s a gre­at way to get igno­red.

So what do we do to get atten­tion? We need to become publishers. We need to deli­ver ama­zing infor­ma­tion and build rela­tions­hips with custo­mers through our con­tent, not just our pro­ducts and ser­vices.

Companies around the world are just figu­ring this out. This means a lot of change, pain and strugg­le in lar­ge orga­ni­za­tions. We’ve built our mar­ke­ting depart­ments around paid media…now we need to even things out a bit and start buil­ding up our con­tent divi­sions.

Vad kommer du prata om på Content Meetup 2014?

Thomas: You are key­no­te spea­ker at Content Meetup on May 22 in Gothenburg. What will you talk about?

I’m going to talk about con­tent marketing…what it real­ly is. I’m going to discuss why so many orga­ni­za­tions are doing it the wrong way, and how com­pa­ni­es can do very simp­le things to get star­ted on the right foot. At the end of the talk, I want peop­le to be inspi­red about the possibilities…because to make con­tent mar­ke­ting hap­pen in most orga­ni­za­tions, it requires change. We need con­tent mar­ke­ting cham­pi­ons to make that hap­pen.

Är ditt besök den 22 maj det första i Sverige?

Thomas: Will this be your first visit in Sweden or Scandinavia?

Joe: I have been to Finland many times. I’ve also been to Norway and Denmark…but NEVER Sweden. I’m real­ly loo­king for­ward to it.

Var hittar jag mer information?

Thomas: Mr. Pulizzi, thank you for taking time to answer the­se ques­tions. If some­o­ne wan­t’s to know more about con­tent mar­ke­ting, whe­re can they find infor­ma­tion?

Joe: You can find infor­ma­tion about me and the event at the www​.knt​nt​.se page. Information about Content Marketing Institute can be found at www​.con​tent​mar​ke​tingin​sti​tu​te​.com. My latest book, Epic Content Marketing, can be found at www​.epic​con​tent​mar​ke​ting​.com. And on Twitter, I’m @JoePulizzi.

Möt Joe Pulizzi

Du träf­far och kan själv pra­ta med Joe Pulizzi om du kom­mer till Content Meetup den 22 maj i Göteborgs kon­sert­hus.

Där får du även träf­fa Lena Hillstedt, mark­nads­chef på Granngården, som på fem år har ställt om till con­tent mar­ke­ting, och idag fång­ar in 65% av kun­der­na via före­ta­gets egna kana­ler. Granngården är en detal­jist­ked­ja med 109 buti­ker över hela Sverige som omsät­ter 1,6 mil­jar­der.

Dessutom får du själv, eller någon annan fri­vil­lig ur publi­ken hjälp att kom­ma igång med con­tent mar­ke­ting – på scen inför 200 åhö­ra­re.

Vill du inspi­re­ras och lära dig mer om jord­nä­ra con­tent mar­ke­ting är det­ta ett till­fäl­le du inte bör mis­sa! Köp bil­jett NU och få 40% rabatt!

Dela artikeln om du gillade den!

Förslag på mer läsning

Facebooks ”gilla”-knapp granskad av EU-domstolen

Tänk till innan du instal­le­rar Facebooks ”gilla”-knapp och and­ra plu­gins på din webb­plats. Ansvaret vid behand­ling av per­son­upp­gif­ter­na kan näm­li­gen bli din huvud­värk. Detta slår ett för­hands­av­gö­ran­de i EU-dom­sto­len fast. Läs mer i dagens arti­kel skri­ven av advo­kat Erik Ullberg och biträ­dan­de jurist Gunilla Karlsson på Wistrand Advokatbyrå.

Läs artikel »

Därför är redaktörens roll så viktig

Digitala platt­for­mar har öpp­nat upp fan­tas­tis­ka möj­lig­he­ter för före­tag att dela med sig av vär­deska­pan­de inne­håll till kun­der och and­ra intres­sen­ter. Men intryc­ket kan bli spre­tigt i den digi­ta­la mil­jön. Därför är redak­tö­rens roll cen­tral i all inne­hålls­mark­nads­fö­ring. Läs dagens arti­kel skri­ven av Lars Wirtén och Jörgen Olsson.

Läs artikel »

Utveckla din story med rätt design

Har du en inre bild av hur din arti­kel skul­le se ut när den kom­mer i tryck? Med design kan du utveck­la din sto­ry och ska­pa ett nytt per­spek­tiv. Bilder, färg och form kan bli verk­tyg även i din kre­a­ti­va verk­tygs­lå­da.

Läs artikel »

Om jag var i Almedalen …

Att Almedalen blir allt vik­ti­ga­re för kom­mu­nik­tions­bran­schen är de fles­ta över­ens om. Men i en djung­el av pro­gram­punk­ter kan det vara svårt att sål­la agnar­na från vetet. Här kom­mer hjälp på vägen! Martin Modigh Karlsson har gjort grov­job­bet och lis­tar sina bäs­ta tips i dagens krö­ni­ka. För dig som ska dit och för dig som tar del av pro­gram­met i efter­hand.

Läs artikel »

Detta gäller vid marknadsföring av din arbetsgivare på sociala medier

Publicerar du inlägg om din arbets­gi­vares verk­sam­het i soci­a­la medi­er? Då kan du behö­va vara för­sik­tig så att du inte fälls för vil­se­le­dan­de mark­nads­fö­ring. Ta reda på vad som gäl­ler genom att läsa den­na arti­kel skri­ven av Tobias Bratt, biträ­dan­de jurist på Wistrand Advokatbyrå.

Läs artikel »

Ursäkta röran. Vi har byggt om.

För ovan­lig­he­tens skull pra­tar vi om oss själ­va. Vi vill berät­ta att vi från och med nu är en con­tent­by­rå som gör con­tent. Men vi gör det på ett annorlun­da sätt än and­ra con­tent­by­rå­er. Vi har ock­så en ny digi­tal platt­form som ska slå Hubspot på fing­rar­na. Och vi har gjort lego av vårt stra­te­gi-erbju­dan­de. Dessutom har vi en mas­sa nya med­ar­be­ta­re, och söker ännu fler. I den­na krö­ni­ka berät­tar Thomas Barregren om allt det­ta och lite till.

Läs artikel »

Därför ska du ha egen plattform

Det är fres­tan­de att använ­da LinkedIn, Facebook eller någon annan platt­form som din mål­grupp redan använ­der. Med deras annons­lös­ning­ar (”spons­ra­de inlägg”) kan du snabbt nå ut till din mål­grupp. Dessutom är de lät­ta att använ­da. Men det finns pro­blem. Du läg­ger din fram­gång som mark­nads­fö­ra­re och säl­ja­re i hän­der­na på bolag som han en annan agen­da än ditt bäs­ta. Du kon­trol­le­rar inte vem som ser vad och när. Du har inte till­gång till de vär­de­ful­la digi­ta­la fot­spår som din mål­grupp läm­nar efter sig. Därför behö­ver du en egen platt­form.

Läs artikel »

Därför jobbar vi annorlunda

Vi job­bar på ett annorlun­da sätt. Våra kon­sul­ter arbe­tar i ditt team (eller är ditt team) och har sam­ti­digt full upp­back­ning vad gäl­ler kom­pe­tens och resur­ser från våra kon­sul­ter som job­bar “back office”. Men var­för job­bar vi på det sät­tet?

Läs artikel »

Är du redo för robottexterna?

Content och mar­ke­ting – båda delar­na behövs. Men vad hän­der när robo­tar tar över text­pro­duk­tio­nen med fokus på det sist­nämn­da? Med de rät­ta nyc­kelor­den och rubri­ker­na som slår. Finns det fort­fa­ran­de en plats för den enga­ge­ran­de och per­son­li­ga berät­tel­sen? Om det­ta hand­lar Lars Wirténs krö­ni­ka.

Läs artikel »

Varning för gratis wifi när du jobbar på distans

Du vet nog redan att det kan fin­nas säker­hets­hål när du job­bar på distans i öpp­na nät­verk. Men stop­par det dig att mej­la kun­den kam­panj­re­sul­ta­tet eller knap­pa in kre­dit­kor­tets siff­ror via café­ets gra­tisupp­kopp­ling? Det bor­de det! Risken finns näm­li­gen att du ger obe­hö­ri­ga till­gång till din infor­ma­tion. Martin Modigh Karlsson beskri­ver faror­na och ger dig sva­ren på var­för gra­tis (nät­verk) inte all­tid är gott – och där­för bör använ­das med stor för­sik­tig­het – samt tip­sar om tre saker du kan göra för att höja säker­he­ten. 

Läs artikel »
Donec commodo pulvinar ipsum nunc id, non

Missa inte nästa artikel!

Få gratis nyhetsbrev varannan vecka

i din inkorg – med senaste artiklarna

Dina personuppgifter hanteras enligt vår integritetspolicy.

Pin It on Pinterest