#Julkalender #tävling #kampanj #socialamedier #regler #juridik #begränsningar

Reklamtävlingar är ett ofta förekommande inslag i julens kampanjer. Men har du som står bakom koll på såväl juridik som användarbestämmelser i sociala medier? Vid minsta tvekan bör du läsa dagens artikel av advokat Cecilia Torelm Tornberg!

Cecilia Torelm Tornberg
14 december 2016

Snart är det jul och kam­pan­jer­na på nätet och i soci­a­la medi­er fro­das. Rimma och vinn en spa-week­end, ta del av ett oemot­stånd­ligt erbju­dan­de bakom dagens luc­ka eller del­ta i utlott­ning­en av en resa till hem­lig des­ti­na­tion. Kreativiteten flö­dar och en liten oskyl­dig reklam­täv­ling kan väl inte vara fel, eller? Nä, inte om du har koll på juri­dik och använd­ar­be­stäm­mel­ser i soci­a­la medi­er, vill säga. Men vid mins­ta tve­kan skall du abso­lut läsa dagens arti­kel av advo­kat Cecilia Torelm Tornberg!

Det luriga tävlingsmoment

Nu fylls Instagram och Facebook-kon­ton med jul­ka­lend­rar, täv­ling­ar och and­ra jul­kam­pan­jer. Det är tyd­ligt att spän­ning­en i spel­mo­ment loc­kar många föl­ja­re till att enga­ge­ra sig i före­tags akti­vi­te­ter. Tävlingar är där­för ett effek­tivt sätt att öka varu­mär­kes­kän­ne­do­men, få använ­da­re att ta del av erbju­dan­den och i övrigt mark­nads­fö­ra oli­ka pro­duk­ter och tjänster.

Men vil­ka reg­ler gäl­ler egent­li­gen för täv­ling­ar i soci­a­la medi­er? Det är inte för­bju­det att arran­ge­ra reklam­täv­ling­ar men det är en juri­disk utma­ning att upp­fyl­la de lega­la kra­ven. Den här arti­keln syf­tar till att tyd­lig­gö­ra kra­ven på con­tent vid täv­ling­ar i soci­a­la medier.

Att använda sociala medier innebär avtalsrättsliga förpliktelser

De soci­a­la medi­er­na har egna använ­dar­vill­kor som använ­da­ren åtar sig att föl­ja när den­ne regi­stre­rar ett kon­to. Inte säl­lan finns spe­ci­fi­ka använ­dar­vill­kor för kam­pan­jer och täv­ling­ar. Exempelvis för­bju­der Facebooks pro­mo­tions­gui­de­li­nes använd­ning­en av per­son­li­ga tids­lin­jer såsom exem­pel­vis ”dela på din tids­lin­je för att del­ta” för att admi­ni­stre­ra kampanjer.

Ett avsteg från  soci­a­la medi­ers använ­dar­vill­kor kan utgö­ra ett avtals­brott och kan inne­bä­ra att mate­ri­al rade­ras, att kon­tot avslu­tas och i vis­sa fall ska­de­stånds­skyl­dig­het. Användarvillkoren är ofta omfat­tan­de, och kan för­änd­ras över tid var­för det gäl­ler att hela tiden hål­la sig uppdaterad.

Att lotta ut priser är förbjudet

I Sverige har vi en regle­rad spel­mark­nad. Detta inne­bär att det i regel krävs till­stånd för att arran­ge­ra lot­te­ri­er. Tävlingar där vin­na­ren utses genom ett slumpar­tat moment, t.ex. lott­ning, anses utgö­ra ett lot­te­ri. För reklam­lot­te­ri­er ges enligt prax­is inga till­stånd. Tävlingar som arran­ge­ras i soci­a­la medi­er mås­te där­för avgö­ras genom en pre­sta­tion. En pre­sta­tion kan exem­pel­vis vara att skri­va en moti­ve­ring till var­för del­ta­ga­ren ska vin­na eller att utfor­ma en slogan.

Tävlingen ska kunna identifieras

All mark­nads­fö­ring ska utfor­mas och pre­sen­te­ras på ett sådant sätt att det klart och tyd­ligt fram­går att det är frå­ga om mark­nads­fö­ring samt vem som står bakom den. Detta inne­bär att del­ta­ga­re, såväl som and­ra använ­da­re i foru­met, med lätt­het ska för­stå att det rör sig om en reklamtävling.

Därför bör täv­ling­en annons­mar­ke­ras på ett tyd­ligt sätt. Detta kan exem­pel­vis göras genom att använ­da för täv­ling­en sär­präg­la­de hash­tags, och upp­stäl­la krav vid del­ta­gan­de genom använd­ning av exem­pel­vis #reklam­täv­ling och #annon­sö­rens­namn.

Tydliga tävlingsvillkor ska accepteras av deltagare

Arrangören ska säker­stäl­la att del­ta­ga­re tagit del av de vill­kor och begräns­ning­ar som är väsent­li­ga för täv­ling­en, genom att exem­pel­vis uttryck­li­gen accep­te­ra des­sa på en kam­panj­si­da. Väsentliga vill­kor för täv­ling­ar är:

  • Information om vill­kor och begräns­ning­ar, såsom exem­pel­vis åldersgräns
  • Information om vins­ter­nas vär­de och huruvi­da de är utbyt­ba­ra i peng­ar eller kan över­lå­tas till annan
  • Information om bedöm­nings­kri­te­ri­er, exem­pel­vis på vil­ka grun­der juryn bedö­mer tävlingsbidragen
  • Information om att vin­na­ren kan bli skyl­dig att beta­la vinstskatt
  • Information om hur per­son­upp­gif­ter­na kom­mer att behand­las samt vart täv­lings­del­ta­ga­ren kan vän­da sig med frå­gor om per­son­upp­gif­ter och täv­ling. Ska per­son­upp­gif­ter använ­das för mark­nads­fö­rings­än­da­mål krävs dess­utom ett sär­skilt god­kän­nan­de från deltagaren
  • Information som avser om och hur täv­lings­bi­dra­gen kom­mer att använ­das utan­för forumet.

Inte lätt att veta

Sammanfattningsvis är det inte helt enkelt att hit­ta ett spän­nan­de upp­lägg som är lag­ligt vid utform­ning­en av reklam­täv­ling­ar i soci­a­la medi­er. Mitt råd är där­för att all­tid stäm­ma av utform­ning och vill­kor med en på områ­det kun­nig jurist innan kam­pan­jen pub­li­ce­ras – för att und­vi­ka onö­di­ga misstag.

Lycka till och god jul!

Dela artikeln om du gillade den!

Förslag på mer läsning

Miljö- och hållbarhetpåståenden i din marknadsföring

Medvetna kon­su­men­ter loc­kar till mil­jö- och håll­bar­hetspå­stå­en­den i före­ta­gens mark­nads­fö­ring. Men kra­ven på vad som får sägas inom det­ta områ­de är extra hår­da. Ta reda på vad som gäl­ler. Läs den­na arti­kel i Kntnt Magasin skri­ven av advo­kat Erik Ullberg och biträ­dan­de jurist Richard Fürst på Wistrand advokatbyrå.

Läs artikel »

Content marketing v/​s redaktionell kommunikation – sex krav du skall ställa på din contentbyrå

Står du i begrepp att ta hjälp av en byrå i din con­tent mar­ke­ting? Då har du säkert upp­täckt att var och varan­nan byrå i kom­mu­ni­ka­tions­bran­schen nume­ra påstår sig vara exper­ter på ämnet. Begreppet används fli­tigt av många, vil­ket gör det svå­ra­re för dig som köpa­re att veta vem eller vil­ka du ska vän­da dig till. I den­na arti­kel hjäl­per Lars Wirtén dig på traven!

Läs artikel »

Så skyddar du företagets hemligheter och viktiga kundrelationer

Den höga rör­lig­he­ten på arbets­mark­na­den leder till att många byter jobb. För att hind­ra att före­tags­hem­lig­he­ter och vik­ti­ga kund­re­la­tio­ner föl­jer med till kon­kur­ren­ten behö­ver arbets­gi­va­ren kän­na till juri­di­ken. Om det­ta hand­lar dagens arti­kel för­fat­tad av advo­kat Gustav Sandberg och biträ­dan­de jurist Viktoria Hybbinette på Wistrand Advokatbyrå.

Läs artikel »

Så får du kontroll på arbetsflödet i din content marketing – del 2

Spar på tid och kraf­ter – effek­ti­vi­se­ra arbets­flö­det i din con­tent mar­ke­ting! Lars Wirtén och Jörgen Olsson – två erfar­na jour­na­lis­ter, redak­tö­rer och senio­ra skri­ben­ter, delar med sig av sina bäs­ta tips i två artik­lar i Kntnt Magasin. Detta är en and­ra. Trevlig läsning! 

Läs artikel »

Vad är artificiell intelligens?

Funderar du på vad AI är och hur du skall för­hål­la dig till den revo­lu­tion inom områ­det som vi med säker­het bara sett bör­jan på? Detta är något som vår krö­ni­kör Martin Modigh Karlsson ägnar myc­ket tan­ke­mö­da. Läs hans intres­san­ta ana­lys i dagens artikel. 

Läs artikel »

Så får du koll på arbetsflödet i din content marketing – del 1

Effektivisera arbets­flö­det i din con­tent mar­ke­ting. Det finns fle­ra anled­ning­ar. Inte minst spar du tid. Lars Wirtén och Jörgen Olsson – två erfar­na jour­na­lis­ter, redak­tö­rer och senio­ra skri­ben­ter, delar med sig av sina bäs­ta tips i två artik­lar. Den förs­ta hit­tar du här!

Läs artikel »

Personuppgifter på vift – Vad är ditt ansvar?

Då och då hän­der det att ett före­tag för­lo­rar kon­trol­len över sina kun­ders per­son­upp­gif­ter. Det är natur­ligt­vis inte bra och får kon­se­kven­ser. I den­na arti­kel för­kla­rar advo­kat Erik Ullberg och biträ­dan­de jurist Richard Fürst på Wistrands Advokatbyrå vad en per­son­upp­gifts­in­ci­dent är och vad du mås­te göra när en sådan har inträf­fat. Läs och lär!

Läs artikel »

Så SEO-optimerar du webbplatsen för röstsök

2020 kom­mer 50% av alla sök­ning­ar ske med rös­ten visar stu­die och Googles ”voice search”-tjänst väx­er så det kna­kar. Detta gör att du bör SEO-opti­me­ra din webb­plats för röst­sök­ning­ar redan nu. I dagens gäst­krö­ni­ka för­kla­rar Alexandra Jung hur du gör!

Läs artikel »

Inbound marketing sneglar mot content marketing

I den­na gäst­krö­ni­ka reflek­te­rar Niloo Lopez över vart inbound mar­ke­ting är på väg efter att ha besökt mega­kon­fe­ren­sen Inbound 2019. 

Läs artikel »

Överraskande slutsats från INBOUND 2019

Kntnt Radio är till­ba­ka! I avsnitt 209 dis­ku­te­rar Pia Tegborg, Thomas Barregren och Niloo Loopez uti­från Niloos ”take aways” från 2019 års upp­la­ga av mega­kon­fe­ren­sen INBOUND. Samtalet lan­dar i en ovän­tad kon­klu­sion. Pia och Thomas ger ock­så en för­kla­ring till den lång­va­ri­ga tyst­na­den. Efter 208 avsnitt under näs­tan lika många vec­kor blev det helt plöts­ligt tyst. Vad hände?

Läs artikel »