#Julkalender #tävling #kampanj #socialamedier #regler #juridik #begränsningar

Reklamtävlingar är ett ofta förekommande inslag i julens kampanjer. Men har du som står bakom koll på såväl juridik som användarbestämmelser i sociala medier? Vid minsta tvekan bör du läsa dagens artikel av advokat Cecilia Torelm Tornberg!

Cecilia Torelm Tornberg
14 december 2016

Snart är det jul och kam­pan­jer­na på nätet och i soci­a­la medi­er fro­das. Rimma och vinn en spa-week­end, ta del av ett oemot­stånd­ligt erbju­dan­de bakom dagens luc­ka eller del­ta i utlott­ning­en av en resa till hem­lig des­ti­na­tion. Kreativiteten flö­dar och en liten oskyl­dig reklam­täv­ling kan väl inte vara fel, eller? Nä, inte om du har koll på juri­dik och använd­ar­be­stäm­mel­ser i soci­a­la medi­er, vill säga. Men vid mins­ta tve­kan skall du abso­lut läsa dagens arti­kel av advo­kat Cecilia Torelm Tornberg!

Det luriga tävlingsmoment

Nu fylls Instagram och Facebook-kon­ton med jul­ka­lend­rar, täv­ling­ar och and­ra jul­kam­pan­jer. Det är tyd­ligt att spän­ning­en i spel­mo­ment loc­kar många föl­ja­re till att enga­ge­ra sig i före­tags akti­vi­te­ter. Tävlingar är där­för ett effek­tivt sätt att öka varu­mär­kes­kän­ne­do­men, få använ­da­re att ta del av erbju­dan­den och i övrigt mark­nads­fö­ra oli­ka pro­duk­ter och tjäns­ter.

Men vil­ka reg­ler gäl­ler egent­li­gen för täv­ling­ar i soci­a­la medi­er? Det är inte för­bju­det att arran­ge­ra reklam­täv­ling­ar men det är en juri­disk utma­ning att upp­fyl­la de lega­la kra­ven. Den här arti­keln syf­tar till att tyd­lig­gö­ra kra­ven på con­tent vid täv­ling­ar i soci­a­la medi­er.

Att använda sociala medier innebär avtalsrättsliga förpliktelser

De soci­a­la medi­er­na har egna använ­dar­vill­kor som använ­da­ren åtar sig att föl­ja när den­ne regi­stre­rar ett kon­to. Inte säl­lan finns spe­ci­fi­ka använ­dar­vill­kor för kam­pan­jer och täv­ling­ar. Exempelvis för­bju­der Facebooks pro­mo­tions­gui­de­li­nes använd­ning­en av per­son­li­ga tids­lin­jer såsom exem­pel­vis ”dela på din tids­lin­je för att del­ta” för att admi­ni­stre­ra kam­pan­jer.

Ett avsteg från  soci­a­la medi­ers använ­dar­vill­kor kan utgö­ra ett avtals­brott och kan inne­bä­ra att mate­ri­al rade­ras, att kon­tot avslu­tas och i vis­sa fall ska­de­stånds­skyl­dig­het. Användarvillkoren är ofta omfat­tan­de, och kan för­änd­ras över tid var­för det gäl­ler att hela tiden hål­la sig upp­da­te­rad.

Att lotta ut priser är förbjudet

I Sverige har vi en regle­rad spel­mark­nad. Detta inne­bär att det i regel krävs till­stånd för att arran­ge­ra lot­te­ri­er. Tävlingar där vin­na­ren utses genom ett slumpar­tat moment, t.ex. lott­ning, anses utgö­ra ett lot­te­ri. För reklam­lot­te­ri­er ges enligt prax­is inga till­stånd. Tävlingar som arran­ge­ras i soci­a­la medi­er mås­te där­för avgö­ras genom en pre­sta­tion. En pre­sta­tion kan exem­pel­vis vara att skri­va en moti­ve­ring till var­för del­ta­ga­ren ska vin­na eller att utfor­ma en slo­gan.

Tävlingen ska kunna identifieras

All mark­nads­fö­ring ska utfor­mas och pre­sen­te­ras på ett sådant sätt att det klart och tyd­ligt fram­går att det är frå­ga om mark­nads­fö­ring samt vem som står bakom den. Detta inne­bär att del­ta­ga­re, såväl som and­ra använ­da­re i foru­met, med lätt­het ska för­stå att det rör sig om en reklam­täv­ling.

Därför bör täv­ling­en annons­mar­ke­ras på ett tyd­ligt sätt. Detta kan exem­pel­vis göras genom att använ­da för täv­ling­en sär­präg­la­de hash­tags, och upp­stäl­la krav vid del­ta­gan­de genom använd­ning av exem­pel­vis #reklam­täv­ling och #annon­sö­rens­namn.

Tydliga tävlingsvillkor ska accepteras av deltagare

Arrangören ska säker­stäl­la att del­ta­ga­re tagit del av de vill­kor och begräns­ning­ar som är väsent­li­ga för täv­ling­en, genom att exem­pel­vis uttryck­li­gen accep­te­ra des­sa på en kam­panj­si­da. Väsentliga vill­kor för täv­ling­ar är:

  • Information om vill­kor och begräns­ning­ar, såsom exem­pel­vis ålders­gräns
  • Information om vins­ter­nas vär­de och huruvi­da de är utbyt­ba­ra i peng­ar eller kan över­lå­tas till annan
  • Information om bedöm­nings­kri­te­ri­er, exem­pel­vis på vil­ka grun­der juryn bedö­mer täv­lings­bi­dra­gen
  • Information om att vin­na­ren kan bli skyl­dig att beta­la vinst­skatt
  • Information om hur per­son­upp­gif­ter­na kom­mer att behand­las samt vart täv­lings­del­ta­ga­ren kan vän­da sig med frå­gor om per­son­upp­gif­ter och täv­ling. Ska per­son­upp­gif­ter använ­das för mark­nads­fö­rings­än­da­mål krävs dess­utom ett sär­skilt god­kän­nan­de från del­ta­ga­ren
  • Information som avser om och hur täv­lings­bi­dra­gen kom­mer att använ­das utan­för foru­met.

Inte lätt att veta

Sammanfattningsvis är det inte helt enkelt att hit­ta ett spän­nan­de upp­lägg som är lag­ligt vid utform­ning­en av reklam­täv­ling­ar i soci­a­la medi­er. Mitt råd är där­för att all­tid stäm­ma av utform­ning och vill­kor med en på områ­det kun­nig jurist innan kam­pan­jen pub­li­ce­ras – för att und­vi­ka onö­di­ga miss­tag.

Lycka till och god jul!

Dela artikeln om du gillade den!

Förslag på mer läsning

Facebooks ”gilla”-knapp granskad av EU-domstolen

Tänk till innan du instal­le­rar Facebooks ”gilla”-knapp och and­ra plu­gins på din webb­plats. Ansvaret vid behand­ling av per­son­upp­gif­ter­na kan näm­li­gen bli din huvud­värk. Detta slår ett för­hands­av­gö­ran­de i EU-dom­sto­len fast. Läs mer i dagens arti­kel skri­ven av advo­kat Erik Ullberg och biträ­dan­de jurist Gunilla Karlsson på Wistrand Advokatbyrå.

Läs artikel »

Därför är redaktörens roll så viktig

Digitala platt­for­mar har öpp­nat upp fan­tas­tis­ka möj­lig­he­ter för före­tag att dela med sig av vär­deska­pan­de inne­håll till kun­der och and­ra intres­sen­ter. Men intryc­ket kan bli spre­tigt i den digi­ta­la mil­jön. Därför är redak­tö­rens roll cen­tral i all inne­hålls­mark­nads­fö­ring. Läs dagens arti­kel skri­ven av Lars Wirtén och Jörgen Olsson.

Läs artikel »

Utveckla din story med rätt design

Har du en inre bild av hur din arti­kel skul­le se ut när den kom­mer i tryck? Med design kan du utveck­la din sto­ry och ska­pa ett nytt per­spek­tiv. Bilder, färg och form kan bli verk­tyg även i din kre­a­ti­va verk­tygs­lå­da.

Läs artikel »

Om jag var i Almedalen …

Att Almedalen blir allt vik­ti­ga­re för kom­mu­nik­tions­bran­schen är de fles­ta över­ens om. Men i en djung­el av pro­gram­punk­ter kan det vara svårt att sål­la agnar­na från vetet. Här kom­mer hjälp på vägen! Martin Modigh Karlsson har gjort grov­job­bet och lis­tar sina bäs­ta tips i dagens krö­ni­ka. För dig som ska dit och för dig som tar del av pro­gram­met i efter­hand.

Läs artikel »

Detta gäller vid marknadsföring av din arbetsgivare på sociala medier

Publicerar du inlägg om din arbets­gi­vares verk­sam­het i soci­a­la medi­er? Då kan du behö­va vara för­sik­tig så att du inte fälls för vil­se­le­dan­de mark­nads­fö­ring. Ta reda på vad som gäl­ler genom att läsa den­na arti­kel skri­ven av Tobias Bratt, biträ­dan­de jurist på Wistrand Advokatbyrå.

Läs artikel »

Ursäkta röran. Vi har byggt om.

För ovan­lig­he­tens skull pra­tar vi om oss själ­va. Vi vill berät­ta att vi från och med nu är en con­tent­by­rå som gör con­tent. Men vi gör det på ett annorlun­da sätt än and­ra con­tent­by­rå­er. Vi har ock­så en ny digi­tal platt­form som ska slå Hubspot på fing­rar­na. Och vi har gjort lego av vårt stra­te­gi-erbju­dan­de. Dessutom har vi en mas­sa nya med­ar­be­ta­re, och söker ännu fler. I den­na krö­ni­ka berät­tar Thomas Barregren om allt det­ta och lite till.

Läs artikel »

Därför ska du ha egen plattform

Det är fres­tan­de att använ­da LinkedIn, Facebook eller någon annan platt­form som din mål­grupp redan använ­der. Med deras annons­lös­ning­ar (”spons­ra­de inlägg”) kan du snabbt nå ut till din mål­grupp. Dessutom är de lät­ta att använ­da. Men det finns pro­blem. Du läg­ger din fram­gång som mark­nads­fö­ra­re och säl­ja­re i hän­der­na på bolag som han en annan agen­da än ditt bäs­ta. Du kon­trol­le­rar inte vem som ser vad och när. Du har inte till­gång till de vär­de­ful­la digi­ta­la fot­spår som din mål­grupp läm­nar efter sig. Därför behö­ver du en egen platt­form.

Läs artikel »

Därför jobbar vi annorlunda

Vi job­bar på ett annorlun­da sätt. Våra kon­sul­ter arbe­tar i ditt team (eller är ditt team) och har sam­ti­digt full upp­back­ning vad gäl­ler kom­pe­tens och resur­ser från våra kon­sul­ter som job­bar “back office”. Men var­för job­bar vi på det sät­tet?

Läs artikel »

Är du redo för robottexterna?

Content och mar­ke­ting – båda delar­na behövs. Men vad hän­der när robo­tar tar över text­pro­duk­tio­nen med fokus på det sist­nämn­da? Med de rät­ta nyc­kelor­den och rubri­ker­na som slår. Finns det fort­fa­ran­de en plats för den enga­ge­ran­de och per­son­li­ga berät­tel­sen? Om det­ta hand­lar Lars Wirténs krö­ni­ka.

Läs artikel »

Varning för gratis wifi när du jobbar på distans

Du vet nog redan att det kan fin­nas säker­hets­hål när du job­bar på distans i öpp­na nät­verk. Men stop­par det dig att mej­la kun­den kam­panj­re­sul­ta­tet eller knap­pa in kre­dit­kor­tets siff­ror via café­ets gra­tisupp­kopp­ling? Det bor­de det! Risken finns näm­li­gen att du ger obe­hö­ri­ga till­gång till din infor­ma­tion. Martin Modigh Karlsson beskri­ver faror­na och ger dig sva­ren på var­för gra­tis (nät­verk) inte all­tid är gott – och där­för bör använ­das med stor för­sik­tig­het – samt tip­sar om tre saker du kan göra för att höja säker­he­ten. 

Läs artikel »
dolor id justo Praesent ut ut

Missa inte nästa artikel!

Få gratis nyhetsbrev varannan vecka

i din inkorg – med senaste artiklarna

Dina personuppgifter hanteras enligt vår integritetspolicy.

Pin It on Pinterest