Observera att detta är en föråldrad artikel som är arkiverad.

© howtostartablogonline.net/socialmedia (CC BY 2.0)

Mer neuromarketing. Det visste du inte om avtal. Niklas Myhr från världens största konferens om sociala medier. (Och liten lektion i Göteborgska)

Thomas Barregren
31 mars 2017

Hallå eller!

Den kons­ti­ga häls­nings­fra­sen kan man ibland höra i Göteborg. Inte så ofta nu som för tio år sedan. Men alltjämt då och då – före­trä­des­vis bland oss som ung­do­mar runt fem­tio.

”Hallå eller” är inte bara ett hej. Det är ock­så en inbju­dan till sam­tal. Som om man sa: ”Hej! Vad roligt att se dig. Låt oss stan­na upp och pra­ta en stund.” Fast uttryckt i två ord. Ekonomiskt och bra.

Det är vik­tigt att utta­la ordet med den rät­ta schvung­en. Det går inte att säga ”hal­lå!”, som när en expe­dit ropar på en kund som glöm­de ta med sig väx­eln, eller ”hal­lå?” som om man sva­rar i tele­fon (och inte vet att det är ofint att sva­ra ”hal­lå”). Och gör för guds skull ing­et uppe­håll mel­lan ”hal­lå” och ”eller”; det skul­le låta besyn­ner­ligt tve­håg­set, näs­tan osä­kert.

Nej, ”hal­lå eller” ska utta­las i ett enda svep, med ett göte­borgskt långt a, ett ännu läng­re å, och ett ”eller” som får Sten-Åke Cederhök att lyf­ta på hat­ten i sin him­mel: ”Haalåååäller”.

Apropå Sten-Åke Cederhök: Albert & Herbert mås­te jäm­te Killinggänget vara det roli­gas­te som har visats på svensk tv. Jämför själv! Du hit­tar fle­ra avsnitt av Albert & Herbert och Killinggängets Nile City 105.6 på SVT:s öpp­na arkiv.

I för­ra vec­kan kun­de du lyss­na på en inter­vju med Erik Modig. Han pra­ta­de om sin forsk­ning i gräns­lan­det mel­lan neu­ro­ve­ten­skap och mark­nads­kom­mu­ni­ka­tion. Om du tyck­te det var intres­sant och vill lära dig mer ska du kol­la in det här före­dra­get:

Föredraget var det 32:a i vår före­drags­se­rie Kntnt Frukost. Trettiotvå! Ja, så många fru­kost­fö­re­drag har vi hun­nit arran­ge­ra sedan star­ten 2013. Här ser du alla och kan anmä­la dig till kom­man­de: www​.knt​nt​.se/​f​r​u​k​ost.

Du ingår avtal för din eller din arbets­gi­vares räk­ning näs­tan var­je dag. Ofta tän­ker du inte på det, som till exem­pel när du lad­dar ned bil­der från en bild­bank. Andra gång­er tän­ker du på det, men nöjer dig med en munt­lig över­ens­kom­mel­se. Och någon gång då och då sit­ter du med ett skrift­ligt avtal fram­för dig.

Oavsett om du ingår avta­let med­ve­tet eller inte, eller om det är skrift­ligt eller ej, så är det en lag med mer än hund­ra år på nac­ken som bestäm­mer vad som gäl­ler.

Men vet du vad lagen säger? Och vad som gäl­ler när du med­ve­tet eller inte, skrift­ligt eller ej, kom­mer över­ens med en inne­hållsle­ve­ran­tör, en byrå, en influ­encers?

Känner du dig osä­ker? Läs då advo­kat Cecilia Torelm Tornbergs arti­kel med den pro­sa­is­ka rubri­ken: Glöm inte bort avta­let.

En pro­sa­isk, på grän­sen till trå­kig, rubrik har ock­så för­ä­rats avsnitt 92 av Kntnt Radio. Men låt inte det ble­ka ske­net bedra. Avsnittet är ett färg­starkt, näs­tan grällt, pot­pur­ri av insik­ter, åsik­ter och utsik­ter. Allt leve­re­rat av Niklas Myhr (The Social Media Professor) och mig för­klätt till en rap­port från värl­dens störs­ta kon­fe­rens helt foku­se­rad på soci­a­la medi­er: Social Media Marketing World i San Diego.

Efter lite inle­dan­de snack om vad som hän­der i baren efter kon­fe­ren­sen, så spå­rar vi ur full­stän­digt. Vi pra­tar om con­tent mar­ke­ting, bush­men, den guten­bergs­ka paren­te­sen, Per Torberger, webb­de­sign,… Ja, säg det vi inte pra­tar om. Men till slut hit­tar hit­tar vi till­ba­ka till Social Media Marketing World, och Niklas avslu­tar med att ge någ­ra take­a­ways där­i­från.

Du hör Rapport från värl­dens störs­ta kon­fe­rens om soci­a­la medi­er här:

Trevlig helg öns­kar
Thomas med kol­le­gor

P.S. Om du hit­ta­de det i soci­al medi­er och inte vill mis­sa näs­ta nyhets­brev ska du fyl­la i din epost­a­dress här. Då får du vec­kans alla artik­lar i din inkorg på fre­dag mor­gon. Gör som 2300+ av dina kol­le­gor. Prenumerera på Kntnts vec­ko­sam­man­fatt­ning. D.S.

Dela artikeln om du gillade den!

Liknande artiklar

Just nu har vi inga fler artiklar om ämnet.

Förslag på mer läsning

Utveckla din story med rätt design

Har du en inre bild av hur din arti­kel skul­le se ut när den kom­mer i tryck? Med design kan du utveck­la din sto­ry och ska­pa ett nytt per­spek­tiv. Bilder, färg och form kan bli verk­tyg även i din kre­a­ti­va verk­tygs­lå­da.

Läs artikel »

Om jag var i Almedalen …

Att Almedalen blir allt vik­ti­ga­re för kom­mu­nik­tions­bran­schen är de fles­ta över­ens om. Men i en djung­el av pro­gram­punk­ter kan det vara svårt att sål­la agnar­na från vetet. Här kom­mer hjälp på vägen! Martin Modigh Karlsson har gjort grov­job­bet och lis­tar sina bäs­ta tips i dagens krö­ni­ka. För dig som ska dit och för dig som tar del av pro­gram­met i efter­hand.

Läs artikel »

Detta gäller vid marknadsföring av din arbetsgivare på sociala medier

Publicerar du inlägg om din arbets­gi­vares verk­sam­het i soci­a­la medi­er? Då kan du behö­va vara för­sik­tig så att du inte fälls för vil­se­le­dan­de mark­nads­fö­ring. Ta reda på vad som gäl­ler genom att läsa den­na arti­kel skri­ven av Tobias Bratt, biträ­dan­de jurist på Wistrand Advokatbyrå.

Läs artikel »

Ursäkta röran. Vi har byggt om.

För ovan­lig­he­tens skull pra­tar vi om oss själ­va. Vi vill berät­ta att vi från och med nu är en con­tent­by­rå som gör con­tent. Men vi gör det på ett annorlun­da sätt än and­ra con­tent­by­rå­er. Vi har ock­så en ny digi­tal platt­form som ska slå Hubspot på fing­rar­na. Och vi har gjort lego av vårt stra­te­gi-erbju­dan­de. Dessutom har vi en mas­sa nya med­ar­be­ta­re, och söker ännu fler. I den­na krö­ni­ka berät­tar Thomas Barregren om allt det­ta och lite till.

Läs artikel »

Därför ska du ha egen plattform

Det är fres­tan­de att använ­da LinkedIn, Facebook eller någon annan platt­form som din mål­grupp redan använ­der. Med deras annons­lös­ning­ar (”spons­ra­de inlägg”) kan du snabbt nå ut till din mål­grupp. Dessutom är de lät­ta att använ­da. Men det finns pro­blem. Du läg­ger din fram­gång som mark­nads­fö­ra­re och säl­ja­re i hän­der­na på bolag som han en annan agen­da än ditt bäs­ta. Du kon­trol­le­rar inte vem som ser vad och när. Du har inte till­gång till de vär­de­ful­la digi­ta­la fot­spår som din mål­grupp läm­nar efter sig. Därför behö­ver du en egen platt­form.

Läs artikel »

Därför jobbar vi annorlunda

Vi job­bar på ett annorlun­da sätt. Våra kon­sul­ter arbe­tar i ditt team (eller är ditt team) och har sam­ti­digt full upp­back­ning vad gäl­ler kom­pe­tens och resur­ser från våra kon­sul­ter som job­bar “back office”. Men var­för job­bar vi på det sät­tet?

Läs artikel »

Är du redo för robottexterna?

Content och mar­ke­ting – båda delar­na behövs. Men vad hän­der när robo­tar tar över text­pro­duk­tio­nen med fokus på det sist­nämn­da? Med de rät­ta nyc­kelor­den och rubri­ker­na som slår. Finns det fort­fa­ran­de en plats för den enga­ge­ran­de och per­son­li­ga berät­tel­sen? Om det­ta hand­lar Lars Wirténs krö­ni­ka.

Läs artikel »

Varning för gratis wifi när du jobbar på distans

Du vet nog redan att det kan fin­nas säker­hets­hål när du job­bar på distans i öpp­na nät­verk. Men stop­par det dig att mej­la kun­den kam­panj­re­sul­ta­tet eller knap­pa in kre­dit­kor­tets siff­ror via café­ets gra­tisupp­kopp­ling? Det bor­de det! Risken finns näm­li­gen att du ger obe­hö­ri­ga till­gång till din infor­ma­tion. Martin Modigh Karlsson beskri­ver faror­na och ger dig sva­ren på var­för gra­tis (nät­verk) inte all­tid är gott – och där­för bör använ­das med stor för­sik­tig­het – samt tip­sar om tre saker du kan göra för att höja säker­he­ten. 

Läs artikel »

Rätten att bli glömd i digitala miljöer

Ett år har pas­se­rat sedan GDPR träd­de i kraft. Fortfarande brot­tas många före­tag med de prak­tis­ka och de juri­dis­ka tillämp­nings­frå­gor­na. Ett pro­blem av det först­nämn­da sla­get är hur före­tag som behand­lar per­son­upp­gif­ter rade­rar des­sa i sina IT-system? Enligt data­skydds­för­ord­ning­en ska man byg­ga upp sina system så att kra­ven i lag­stift­ning­en upp­fylls – men vad inne­bär det? Och går det över­hu­vud­ta­get att rade­ra upp­gif­ter­na på ett sätt som inne­bär att de ald­rig kan åter­ska­pas?

Läs om indi­vi­dens ”rätt att bli glömd” och före­ta­gets skyl­dig­het att rade­ra per­son­upp­gif­ter i dagens krö­ni­ka skri­ven av Jeanette Jönsson, biträ­dan­de jurist på Wistrand Advokatbyrå.

Läs artikel »

Elva tips som får din intervju att lyfta

Att få till en bra inter­vju hand­lar om väl­digt myc­ket mer än att bara stäl­la frå­gor och anteck­na. Låt Lars Wirtén gui­da dig längs vägen – steg för steg till ett garan­te­rat lyc­kat resul­tat! 

Läs artikel »
et, elit. felis venenatis accumsan id, ut

Missa inte nästa artikel!

Få gratis nyhetsbrev varannan vecka

i din inkorg – med senaste artiklarna

Dina personuppgifter hanteras enligt vår integritetspolicy.

Pin It on Pinterest