Observera att detta är en föråldrad artikel som är arkiverad.

© howtostartablogonline.net/socialmedia (CC BY 2.0)

Mer neuromarketing. Det visste du inte om avtal. Niklas Myhr från världens största konferens om sociala medier. (Och liten lektion i Göteborgska)

Thomas Barregren
31 mars 2017

Hallå eller!

Den kons­ti­ga häls­nings­fra­sen kan man ibland höra i Göteborg. Inte så ofta nu som för tio år sedan. Men alltjämt då och då – före­trä­des­vis bland oss som ung­do­mar runt fem­tio.

”Hallå eller” är inte bara ett hej. Det är ock­så en inbju­dan till sam­tal. Som om man sa: ”Hej! Vad roligt att se dig. Låt oss stan­na upp och pra­ta en stund.” Fast uttryckt i två ord. Ekonomiskt och bra.

Det är vik­tigt att utta­la ordet med den rät­ta schvung­en. Det går inte att säga ”hal­lå!”, som när en expe­dit ropar på en kund som glöm­de ta med sig väx­eln, eller ”hal­lå?” som om man sva­rar i tele­fon (och inte vet att det är ofint att sva­ra ”hal­lå”). Och gör för guds skull ing­et uppe­håll mel­lan ”hal­lå” och ”eller”; det skul­le låta besyn­ner­ligt tve­håg­set, näs­tan osä­kert.

Nej, ”hal­lå eller” ska utta­las i ett enda svep, med ett göte­borgskt långt a, ett ännu läng­re å, och ett ”eller” som får Sten-Åke Cederhök att lyf­ta på hat­ten i sin him­mel: ”Haalåååäller”.

Apropå Sten-Åke Cederhök: Albert & Herbert mås­te jäm­te Killinggänget vara det roli­gas­te som har visats på svensk tv. Jämför själv! Du hit­tar fle­ra avsnitt av Albert & Herbert och Killinggängets Nile City 105.6 på SVT:s öpp­na arkiv.

I för­ra vec­kan kun­de du lyss­na på en inter­vju med Erik Modig. Han pra­ta­de om sin forsk­ning i gräns­lan­det mel­lan neu­ro­ve­ten­skap och mark­nads­kom­mu­ni­ka­tion. Om du tyck­te det var intres­sant och vill lära dig mer ska du kol­la in det här före­dra­get:

Föredraget var det 32:a i vår före­drags­se­rie Kntnt Frukost. Trettiotvå! Ja, så många fru­kost­fö­re­drag har vi hun­nit arran­ge­ra sedan star­ten 2013. Här ser du alla och kan anmä­la dig till kom­man­de: www​.knt​nt​.se/​f​r​u​k​ost.

Du ingår avtal för din eller din arbets­gi­vares räk­ning näs­tan var­je dag. Ofta tän­ker du inte på det, som till exem­pel när du lad­dar ned bil­der från en bild­bank. Andra gång­er tän­ker du på det, men nöjer dig med en munt­lig över­ens­kom­mel­se. Och någon gång då och då sit­ter du med ett skrift­ligt avtal fram­för dig.

Oavsett om du ingår avta­let med­ve­tet eller inte, eller om det är skrift­ligt eller ej, så är det en lag med mer än hund­ra år på nac­ken som bestäm­mer vad som gäl­ler.

Men vet du vad lagen säger? Och vad som gäl­ler när du med­ve­tet eller inte, skrift­ligt eller ej, kom­mer över­ens med en inne­hållsle­ve­ran­tör, en byrå, en influ­encers?

Känner du dig osä­ker? Läs då advo­kat Cecilia Torelm Tornbergs arti­kel med den pro­sa­is­ka rubri­ken: Glöm inte bort avta­let.

En pro­sa­isk, på grän­sen till trå­kig, rubrik har ock­så för­ä­rats avsnitt 92 av Kntnt Radio. Men låt inte det ble­ka ske­net bedra. Avsnittet är ett färg­starkt, näs­tan grällt, pot­pur­ri av insik­ter, åsik­ter och utsik­ter. Allt leve­re­rat av Niklas Myhr (The Social Media Professor) och mig för­klätt till en rap­port från värl­dens störs­ta kon­fe­rens helt foku­se­rad på soci­a­la medi­er: Social Media Marketing World i San Diego.

Efter lite inle­dan­de snack om vad som hän­der i baren efter kon­fe­ren­sen, så spå­rar vi ur full­stän­digt. Vi pra­tar om con­tent mar­ke­ting, bush­men, den guten­bergs­ka paren­te­sen, Per Torberger, webb­de­sign,… Ja, säg det vi inte pra­tar om. Men till slut hit­tar hit­tar vi till­ba­ka till Social Media Marketing World, och Niklas avslu­tar med att ge någ­ra take­a­ways där­i­från.

Du hör Rapport från värl­dens störs­ta kon­fe­rens om soci­a­la medi­er här:

Trevlig helg öns­kar
Thomas med kol­le­gor

P.S. Om du hit­ta­de det i soci­al medi­er och inte vill mis­sa näs­ta nyhets­brev ska du fyl­la i din epost­a­dress här. Då får du vec­kans alla artik­lar i din inkorg på fre­dag mor­gon. Gör som 2300+ av dina kol­le­gor. Prenumerera på Kntnts vec­ko­sam­man­fatt­ning. D.S.

Dela artikeln om du gillade den!

Liknande artiklar

Just nu har vi inga fler artiklar om ämnet.

Förslag på mer läsning

Facebooks ”gilla”-knapp granskad av EU-domstolen

Tänk till innan du instal­le­rar Facebooks ”gilla”-knapp och and­ra plu­gins på din webb­plats. Ansvaret vid behand­ling av per­son­upp­gif­ter­na kan näm­li­gen bli din huvud­värk. Detta slår ett för­hands­av­gö­ran­de i EU-dom­sto­len fast. Läs mer i dagens arti­kel skri­ven av advo­kat Erik Ullberg och biträ­dan­de jurist Gunilla Karlsson på Wistrand Advokatbyrå.

Läs artikel »

Därför är redaktörens roll så viktig

Digitala platt­for­mar har öpp­nat upp fan­tas­tis­ka möj­lig­he­ter för före­tag att dela med sig av vär­deska­pan­de inne­håll till kun­der och and­ra intres­sen­ter. Men intryc­ket kan bli spre­tigt i den digi­ta­la mil­jön. Därför är redak­tö­rens roll cen­tral i all inne­hålls­mark­nads­fö­ring. Läs dagens arti­kel skri­ven av Lars Wirtén och Jörgen Olsson.

Läs artikel »

Utveckla din story med rätt design

Har du en inre bild av hur din arti­kel skul­le se ut när den kom­mer i tryck? Med design kan du utveck­la din sto­ry och ska­pa ett nytt per­spek­tiv. Bilder, färg och form kan bli verk­tyg även i din kre­a­ti­va verk­tygs­lå­da.

Läs artikel »

Om jag var i Almedalen …

Att Almedalen blir allt vik­ti­ga­re för kom­mu­nik­tions­bran­schen är de fles­ta över­ens om. Men i en djung­el av pro­gram­punk­ter kan det vara svårt att sål­la agnar­na från vetet. Här kom­mer hjälp på vägen! Martin Modigh Karlsson har gjort grov­job­bet och lis­tar sina bäs­ta tips i dagens krö­ni­ka. För dig som ska dit och för dig som tar del av pro­gram­met i efter­hand.

Läs artikel »

Detta gäller vid marknadsföring av din arbetsgivare på sociala medier

Publicerar du inlägg om din arbets­gi­vares verk­sam­het i soci­a­la medi­er? Då kan du behö­va vara för­sik­tig så att du inte fälls för vil­se­le­dan­de mark­nads­fö­ring. Ta reda på vad som gäl­ler genom att läsa den­na arti­kel skri­ven av Tobias Bratt, biträ­dan­de jurist på Wistrand Advokatbyrå.

Läs artikel »

Ursäkta röran. Vi har byggt om.

För ovan­lig­he­tens skull pra­tar vi om oss själ­va. Vi vill berät­ta att vi från och med nu är en con­tent­by­rå som gör con­tent. Men vi gör det på ett annorlun­da sätt än and­ra con­tent­by­rå­er. Vi har ock­så en ny digi­tal platt­form som ska slå Hubspot på fing­rar­na. Och vi har gjort lego av vårt stra­te­gi-erbju­dan­de. Dessutom har vi en mas­sa nya med­ar­be­ta­re, och söker ännu fler. I den­na krö­ni­ka berät­tar Thomas Barregren om allt det­ta och lite till.

Läs artikel »

Därför ska du ha egen plattform

Det är fres­tan­de att använ­da LinkedIn, Facebook eller någon annan platt­form som din mål­grupp redan använ­der. Med deras annons­lös­ning­ar (”spons­ra­de inlägg”) kan du snabbt nå ut till din mål­grupp. Dessutom är de lät­ta att använ­da. Men det finns pro­blem. Du läg­ger din fram­gång som mark­nads­fö­ra­re och säl­ja­re i hän­der­na på bolag som han en annan agen­da än ditt bäs­ta. Du kon­trol­le­rar inte vem som ser vad och när. Du har inte till­gång till de vär­de­ful­la digi­ta­la fot­spår som din mål­grupp läm­nar efter sig. Därför behö­ver du en egen platt­form.

Läs artikel »

Därför jobbar vi annorlunda

Vi job­bar på ett annorlun­da sätt. Våra kon­sul­ter arbe­tar i ditt team (eller är ditt team) och har sam­ti­digt full upp­back­ning vad gäl­ler kom­pe­tens och resur­ser från våra kon­sul­ter som job­bar “back office”. Men var­för job­bar vi på det sät­tet?

Läs artikel »

Är du redo för robottexterna?

Content och mar­ke­ting – båda delar­na behövs. Men vad hän­der när robo­tar tar över text­pro­duk­tio­nen med fokus på det sist­nämn­da? Med de rät­ta nyc­kelor­den och rubri­ker­na som slår. Finns det fort­fa­ran­de en plats för den enga­ge­ran­de och per­son­li­ga berät­tel­sen? Om det­ta hand­lar Lars Wirténs krö­ni­ka.

Läs artikel »

Varning för gratis wifi när du jobbar på distans

Du vet nog redan att det kan fin­nas säker­hets­hål när du job­bar på distans i öpp­na nät­verk. Men stop­par det dig att mej­la kun­den kam­panj­re­sul­ta­tet eller knap­pa in kre­dit­kor­tets siff­ror via café­ets gra­tisupp­kopp­ling? Det bor­de det! Risken finns näm­li­gen att du ger obe­hö­ri­ga till­gång till din infor­ma­tion. Martin Modigh Karlsson beskri­ver faror­na och ger dig sva­ren på var­för gra­tis (nät­verk) inte all­tid är gott – och där­för bör använ­das med stor för­sik­tig­het – samt tip­sar om tre saker du kan göra för att höja säker­he­ten. 

Läs artikel »
Aliquam eleifend Curabitur Praesent tempus vulputate, lectus

Missa inte nästa artikel!

Få gratis nyhetsbrev varannan vecka

i din inkorg – med senaste artiklarna

Dina personuppgifter hanteras enligt vår integritetspolicy.

Pin It on Pinterest