Skip to content

Observera att detta är en föråldrad artikel som är arkiverad.

© howtostartablogonline.net/socialmedia (CC BY 2.0)

Mer neuromarketing. Det visste du inte om avtal. Niklas Myhr från världens största konferens om sociala medier. (Och liten lektion i Göteborgska)

Thomas Barregren
31 mars 2017

Hallå eller!

Den kons­ti­ga häls­nings­fra­sen kan man ibland höra i Göteborg. Inte så ofta nu som för tio år sedan. Men alltjämt då och då – före­trä­des­vis bland oss som ung­do­mar runt fem­tio.

”Hallå eller” är inte bara ett hej. Det är ock­så en inbju­dan till sam­tal. Som om man sa: ”Hej! Vad roligt att se dig. Låt oss stan­na upp och pra­ta en stund.” Fast uttryckt i två ord. Ekonomiskt och bra.

Det är vik­tigt att utta­la ordet med den rät­ta schvung­en. Det går inte att säga ”hal­lå!”, som när en expe­dit ropar på en kund som glöm­de ta med sig väx­eln, eller ”hal­lå?” som om man sva­rar i tele­fon (och inte vet att det är ofint att sva­ra ”hal­lå”). Och gör för guds skull ing­et uppe­håll mel­lan ”hal­lå” och ”eller”; det skul­le låta besyn­ner­ligt tve­håg­set, näs­tan osä­kert.

Nej, ”hal­lå eller” ska utta­las i ett enda svep, med ett göte­borgskt långt a, ett ännu läng­re å, och ett ”eller” som får Sten-Åke Cederhök att lyf­ta på hat­ten i sin him­mel: ”Haalåååäller”.

Apropå Sten-Åke Cederhök: Albert & Herbert mås­te jäm­te Killinggänget vara det roli­gas­te som har visats på svensk tv. Jämför själv! Du hit­tar fle­ra avsnitt av Albert & Herbert och Killinggängets Nile City 105.6 på SVT:s öpp­na arkiv.

I för­ra vec­kan kun­de du lyss­na på en inter­vju med Erik Modig. Han pra­ta­de om sin forsk­ning i gräns­lan­det mel­lan neu­ro­ve­ten­skap och mark­nads­kom­mu­ni­ka­tion. Om du tyck­te det var intres­sant och vill lära dig mer ska du kol­la in det här före­dra­get:

Föredraget var det 32:a i vår före­drags­se­rie Kntnt Frukost. Trettiotvå! Ja, så många fru­kost­fö­re­drag har vi hun­nit arran­ge­ra sedan star­ten 2013. Här ser du alla och kan anmä­la dig till kom­man­de: www​.knt​nt​.se/​f​r​u​k​ost.

Du ingår avtal för din eller din arbets­gi­vares räk­ning näs­tan var­je dag. Ofta tän­ker du inte på det, som till exem­pel när du lad­dar ned bil­der från en bild­bank. Andra gång­er tän­ker du på det, men nöjer dig med en munt­lig över­ens­kom­mel­se. Och någon gång då och då sit­ter du med ett skrift­ligt avtal fram­för dig.

Oavsett om du ingår avta­let med­ve­tet eller inte, eller om det är skrift­ligt eller ej, så är det en lag med mer än hund­ra år på nac­ken som bestäm­mer vad som gäl­ler.

Men vet du vad lagen säger? Och vad som gäl­ler när du med­ve­tet eller inte, skrift­ligt eller ej, kom­mer över­ens med en inne­hållsle­ve­ran­tör, en byrå, en influ­encers?

Känner du dig osä­ker? Läs då advo­kat Cecilia Torelm Tornbergs arti­kel med den pro­sa­is­ka rubri­ken: Glöm inte bort avta­let.

En pro­sa­isk, på grän­sen till trå­kig, rubrik har ock­så för­ä­rats avsnitt 92 av Kntnt Radio. Men låt inte det ble­ka ske­net bedra. Avsnittet är ett färg­starkt, näs­tan grällt, pot­pur­ri av insik­ter, åsik­ter och utsik­ter. Allt leve­re­rat av Niklas Myhr (The Social Media Professor) och mig för­klätt till en rap­port från värl­dens störs­ta kon­fe­rens helt foku­se­rad på soci­a­la medi­er: Social Media Marketing World i San Diego.

Efter lite inle­dan­de snack om vad som hän­der i baren efter kon­fe­ren­sen, så spå­rar vi ur full­stän­digt. Vi pra­tar om con­tent mar­ke­ting, bush­men, den guten­bergs­ka paren­te­sen, Per Torberger, webb­de­sign,… Ja, säg det vi inte pra­tar om. Men till slut hit­tar hit­tar vi till­ba­ka till Social Media Marketing World, och Niklas avslu­tar med att ge någ­ra take­a­ways där­i­från.

Du hör Rapport från värl­dens störs­ta kon­fe­rens om soci­a­la medi­er här:

Trevlig helg öns­kar
Thomas med kol­le­gor

P.S. Om du hit­ta­de det i soci­al medi­er och inte vill mis­sa näs­ta nyhets­brev ska du fyl­la i din epost­a­dress här. Då får du vec­kans alla artik­lar i din inkorg på fre­dag mor­gon. Gör som 2300+ av dina kol­le­gor. Prenumerera på Kntnts vec­ko­sam­man­fatt­ning. D.S.

Dela artikeln om du gillade den!

Liknande artiklar

Just nu har vi inga fler artiklar om ämnet.

Förslag på mer läsning

Så skyddar du företagets hemligheter och viktiga kundrelationer

Den höga rör­lig­he­ten på arbets­mark­na­den leder till att många byter jobb. För att hind­ra att före­tags­hem­lig­he­ter och vik­ti­ga kund­re­la­tio­ner föl­jer med till kon­kur­ren­ten behö­ver arbets­gi­va­ren kän­na till juri­di­ken. Om det­ta hand­lar dagens arti­kel för­fat­tad av advo­kat Gustav Sandberg och biträ­dan­de jurist Viktoria Hybbinette på Wistrand Advokatbyrå.

Läs artikel »

Så får du kontroll på arbetsflödet i din content marketing – del 2

Spar på tid och kraf­ter – effek­ti­vi­se­ra arbets­flö­det i din con­tent mar­ke­ting! Lars Wirtén och Jörgen Olsson – två erfar­na jour­na­lis­ter, redak­tö­rer och senio­ra skri­ben­ter, delar med sig av sina bäs­ta tips i två artik­lar i Kntnt Magasin. Detta är en and­ra. Trevlig läs­ning!

Läs artikel »

Vad är artificiell intelligens?

Funderar du på vad AI är och hur du skall för­hål­la dig till den revo­lu­tion inom områ­det som vi med säker­het bara sett bör­jan på? Detta är något som vår krö­ni­kör Martin Modigh Karlsson ägnar myc­ket tan­ke­mö­da. Läs hans intres­san­ta ana­lys i dagens arti­kel.

Läs artikel »

Så får du koll på arbetsflödet i din content marketing – del 1

Effektivisera arbets­flö­det i din con­tent mar­ke­ting. Det finns fle­ra anled­ning­ar. Inte minst spar du tid. Lars Wirtén och Jörgen Olsson – två erfar­na jour­na­lis­ter, redak­tö­rer och senio­ra skri­ben­ter, delar med sig av sina bäs­ta tips i två artik­lar. Den förs­ta hit­tar du här!

Läs artikel »

Personuppgifter på vift – Vad är ditt ansvar?

Då och då hän­der det att ett före­tag för­lo­rar kon­trol­len över sina kun­ders per­son­upp­gif­ter. Det är natur­ligt­vis inte bra och får kon­se­kven­ser. I den­na arti­kel för­kla­rar advo­kat Erik Ullberg och biträ­dan­de jurist Richard Fürst på Wistrands Advokatbyrå vad en per­son­upp­gifts­in­ci­dent är och vad du mås­te göra när en sådan har inträf­fat. Läs och lär!

Läs artikel »

Så SEO-optimerar du webbplatsen för röstsök

2020 kom­mer 50% av alla sök­ning­ar ske med rös­ten visar stu­die och Googles ”voice search”-tjänst väx­er så det kna­kar. Detta gör att du bör SEO-opti­me­ra din webb­plats för röst­sök­ning­ar redan nu. I dagens gäst­krö­ni­ka för­kla­rar Alexandra Jung hur du gör!

Läs artikel »

Inbound marketing sneglar mot content marketing

I den­na gäst­krö­ni­ka reflek­te­rar Niloo Lopez över vart inbound mar­ke­ting är på väg efter att ha besökt mega­kon­fe­ren­sen Inbound 2019.

Läs artikel »

Överraskande slutsats från INBOUND 2019

Kntnt Radio är till­ba­ka! I avsnitt 209 dis­ku­te­rar Pia Tegborg, Thomas Barregren och Niloo Loopez uti­från Niloos ”take aways” från 2019 års upp­la­ga av mega­kon­fe­ren­sen INBOUND. Samtalet lan­dar i en ovän­tad kon­klu­sion. Pia och Thomas ger ock­så en för­kla­ring till den lång­va­ri­ga tyst­na­den. Efter 208 avsnitt under näs­tan lika många vec­kor blev det helt plöts­ligt tyst. Vad hän­de?

Läs artikel »

Facebooks ”gilla”-knapp granskad av EU-domstolen

Tänk till innan du instal­le­rar Facebooks ”gilla”-knapp och and­ra plu­gins på din webb­plats. Ansvaret vid behand­ling av per­son­upp­gif­ter­na kan näm­li­gen bli din huvud­värk. Detta slår ett för­hands­av­gö­ran­de i EU-dom­sto­len fast. Läs mer i dagens arti­kel skri­ven av advo­kat Erik Ullberg och biträ­dan­de jurist Gunilla Karlsson på Wistrand Advokatbyrå.

Läs artikel »

Därför är redaktörens roll så viktig

Digitala platt­for­mar har öpp­nat upp fan­tas­tis­ka möj­lig­he­ter för före­tag att dela med sig av vär­deska­pan­de inne­håll till kun­der och and­ra intres­sen­ter. Men intryc­ket kan bli spre­tigt i den digi­ta­la mil­jön. Därför är redak­tö­rens roll cen­tral i all inne­hålls­mark­nads­fö­ring. Läs dagens arti­kel skri­ven av Lars Wirtén och Jörgen Olsson.

Läs artikel »
et, quis, id, Aliquam mi, leo sit

Missa inte nästa artikel!

Få gratis nyhetsbrev varannan vecka

i din inkorg – med senaste artiklarna

Dina personuppgifter hanteras enligt vår integritetspolicy.

Pin It on Pinterest