© howtostartablogonline.net/socialmedia (CC BY 2.0)

Mer neuromarketing. Det visste du inte om avtal. Niklas Myhr från världens största konferens om sociala medier. (Och liten lektion i Göteborgska)

Thomas Barregren
31 mars 2017

Hallå eller!

Den kons­ti­ga häls­nings­fra­sen kan man ibland höra i Göteborg. Inte så ofta nu som för tio år sedan. Men alltjämt då och då – före­trä­des­vis bland oss som ung­do­mar runt femtio.

”Hallå eller” är inte bara ett hej. Det är ock­så en inbju­dan till sam­tal. Som om man sa: ”Hej! Vad roligt att se dig. Låt oss stan­na upp och pra­ta en stund.” Fast uttryckt i två ord. Ekonomiskt och bra.

Det är vik­tigt att utta­la ordet med den rät­ta schvung­en. Det går inte att säga ”hal­lå!”, som när en expe­dit ropar på en kund som glöm­de ta med sig väx­eln, eller ”hal­lå?” som om man sva­rar i tele­fon (och inte vet att det är ofint att sva­ra ”hal­lå”). Och gör för guds skull ing­et uppe­håll mel­lan ”hal­lå” och ”eller”; det skul­le låta besyn­ner­ligt tve­håg­set, näs­tan osäkert.

Nej, ”hal­lå eller” ska utta­las i ett enda svep, med ett göte­borgskt långt a, ett ännu läng­re å, och ett ”eller” som får Sten-Åke Cederhök att lyf­ta på hat­ten i sin him­mel: ”Haalåååäller”.

Apropå Sten-Åke Cederhök: Albert & Herbert mås­te jäm­te Killinggänget vara det roli­gas­te som har visats på svensk tv. Jämför själv! Du hit­tar fle­ra avsnitt av Albert & Herbert och Killinggängets Nile City 105.6 på SVT:s öpp­na arkiv.

I för­ra vec­kan kun­de du lyss­na på en inter­vju med Erik Modig. Han pra­ta­de om sin forsk­ning i gräns­lan­det mel­lan neu­ro­ve­ten­skap och mark­nads­kom­mu­ni­ka­tion. Om du tyck­te det var intres­sant och vill lära dig mer ska du kol­la in det här föredraget:

Föredraget var det 32:a i vår före­drags­se­rie Kntnt Frukost. Trettiotvå! Ja, så många fru­kost­fö­re­drag har vi hun­nit arran­ge­ra sedan star­ten 2013. Här ser du alla och kan anmä­la dig till kom­man­de: www​.knt​nt​.se/​f​r​u​k​ost.

Du ingår avtal för din eller din arbets­gi­vares räk­ning näs­tan var­je dag. Ofta tän­ker du inte på det, som till exem­pel när du lad­dar ned bil­der från en bild­bank. Andra gång­er tän­ker du på det, men nöjer dig med en munt­lig över­ens­kom­mel­se. Och någon gång då och då sit­ter du med ett skrift­ligt avtal fram­för dig.

Oavsett om du ingår avta­let med­ve­tet eller inte, eller om det är skrift­ligt eller ej, så är det en lag med mer än hund­ra år på nac­ken som bestäm­mer vad som gäller.

Men vet du vad lagen säger? Och vad som gäl­ler när du med­ve­tet eller inte, skrift­ligt eller ej, kom­mer över­ens med en inne­hållsle­ve­ran­tör, en byrå, en influencers?

Känner du dig osä­ker? Läs då advo­kat Cecilia Torelm Tornbergs arti­kel med den pro­sa­is­ka rubri­ken: Glöm inte bort avta­let.

En pro­sa­isk, på grän­sen till trå­kig, rubrik har ock­så för­ä­rats avsnitt 92 av Kntnt Radio. Men låt inte det ble­ka ske­net bedra. Avsnittet är ett färg­starkt, näs­tan grällt, pot­pur­ri av insik­ter, åsik­ter och utsik­ter. Allt leve­re­rat av Niklas Myhr (The Social Media Professor) och mig för­klätt till en rap­port från värl­dens störs­ta kon­fe­rens helt foku­se­rad på soci­a­la medi­er: Social Media Marketing World i San Diego.

Efter lite inle­dan­de snack om vad som hän­der i baren efter kon­fe­ren­sen, så spå­rar vi ur full­stän­digt. Vi pra­tar om con­tent mar­ke­ting, bush­men, den guten­bergs­ka paren­te­sen, Per Torberger, webb­de­sign,… Ja, säg det vi inte pra­tar om. Men till slut hit­tar hit­tar vi till­ba­ka till Social Media Marketing World, och Niklas avslu­tar med att ge någ­ra take­a­ways därifrån.

Du hör Rapport från värl­dens störs­ta kon­fe­rens om soci­a­la medi­er här:

Trevlig helg önskar
Thomas med kollegor

P.S. Om du hit­ta­de det i soci­al medi­er och inte vill mis­sa näs­ta nyhets­brev ska du fyl­la i din epost­a­dress här. Då får du vec­kans alla artik­lar i din inkorg på fre­dag mor­gon. Gör som 2300+ av dina kol­le­gor. Prenumerera på Kntnts vec­ko­sam­man­fatt­ning. D.S.

Dela artikeln om du gillade den!

Liknande artiklar

Just nu har vi inga fler artiklar om ämnet.

Förslag på mer läsning

Miljö- och hållbarhetpåståenden i din marknadsföring

Medvetna kon­su­men­ter loc­kar till mil­jö- och håll­bar­hetspå­stå­en­den i före­ta­gens mark­nads­fö­ring. Men kra­ven på vad som får sägas inom det­ta områ­de är extra hår­da. Ta reda på vad som gäl­ler. Läs den­na arti­kel i Kntnt Magasin skri­ven av advo­kat Erik Ullberg och biträ­dan­de jurist Richard Fürst på Wistrand advokatbyrå.

Läs artikel »

Content marketing v/​s redaktionell kommunikation – sex krav du skall ställa på din contentbyrå

Står du i begrepp att ta hjälp av en byrå i din con­tent mar­ke­ting? Då har du säkert upp­täckt att var och varan­nan byrå i kom­mu­ni­ka­tions­bran­schen nume­ra påstår sig vara exper­ter på ämnet. Begreppet används fli­tigt av många, vil­ket gör det svå­ra­re för dig som köpa­re att veta vem eller vil­ka du ska vän­da dig till. I den­na arti­kel hjäl­per Lars Wirtén dig på traven!

Läs artikel »

Så skyddar du företagets hemligheter och viktiga kundrelationer

Den höga rör­lig­he­ten på arbets­mark­na­den leder till att många byter jobb. För att hind­ra att före­tags­hem­lig­he­ter och vik­ti­ga kund­re­la­tio­ner föl­jer med till kon­kur­ren­ten behö­ver arbets­gi­va­ren kän­na till juri­di­ken. Om det­ta hand­lar dagens arti­kel för­fat­tad av advo­kat Gustav Sandberg och biträ­dan­de jurist Viktoria Hybbinette på Wistrand Advokatbyrå.

Läs artikel »

Så får du kontroll på arbetsflödet i din content marketing – del 2

Spar på tid och kraf­ter – effek­ti­vi­se­ra arbets­flö­det i din con­tent mar­ke­ting! Lars Wirtén och Jörgen Olsson – två erfar­na jour­na­lis­ter, redak­tö­rer och senio­ra skri­ben­ter, delar med sig av sina bäs­ta tips i två artik­lar i Kntnt Magasin. Detta är en and­ra. Trevlig läsning! 

Läs artikel »

Vad är artificiell intelligens?

Funderar du på vad AI är och hur du skall för­hål­la dig till den revo­lu­tion inom områ­det som vi med säker­het bara sett bör­jan på? Detta är något som vår krö­ni­kör Martin Modigh Karlsson ägnar myc­ket tan­ke­mö­da. Läs hans intres­san­ta ana­lys i dagens artikel. 

Läs artikel »

Så får du koll på arbetsflödet i din content marketing – del 1

Effektivisera arbets­flö­det i din con­tent mar­ke­ting. Det finns fle­ra anled­ning­ar. Inte minst spar du tid. Lars Wirtén och Jörgen Olsson – två erfar­na jour­na­lis­ter, redak­tö­rer och senio­ra skri­ben­ter, delar med sig av sina bäs­ta tips i två artik­lar. Den förs­ta hit­tar du här!

Läs artikel »

Personuppgifter på vift – Vad är ditt ansvar?

Då och då hän­der det att ett före­tag för­lo­rar kon­trol­len över sina kun­ders per­son­upp­gif­ter. Det är natur­ligt­vis inte bra och får kon­se­kven­ser. I den­na arti­kel för­kla­rar advo­kat Erik Ullberg och biträ­dan­de jurist Richard Fürst på Wistrands Advokatbyrå vad en per­son­upp­gifts­in­ci­dent är och vad du mås­te göra när en sådan har inträf­fat. Läs och lär!

Läs artikel »

Så SEO-optimerar du webbplatsen för röstsök

2020 kom­mer 50% av alla sök­ning­ar ske med rös­ten visar stu­die och Googles ”voice search”-tjänst väx­er så det kna­kar. Detta gör att du bör SEO-opti­me­ra din webb­plats för röst­sök­ning­ar redan nu. I dagens gäst­krö­ni­ka för­kla­rar Alexandra Jung hur du gör!

Läs artikel »

Inbound marketing sneglar mot content marketing

I den­na gäst­krö­ni­ka reflek­te­rar Niloo Lopez över vart inbound mar­ke­ting är på väg efter att ha besökt mega­kon­fe­ren­sen Inbound 2019. 

Läs artikel »

Överraskande slutsats från INBOUND 2019

Kntnt Radio är till­ba­ka! I avsnitt 209 dis­ku­te­rar Pia Tegborg, Thomas Barregren och Niloo Loopez uti­från Niloos ”take aways” från 2019 års upp­la­ga av mega­kon­fe­ren­sen INBOUND. Samtalet lan­dar i en ovän­tad kon­klu­sion. Pia och Thomas ger ock­så en för­kla­ring till den lång­va­ri­ga tyst­na­den. Efter 208 avsnitt under näs­tan lika många vec­kor blev det helt plöts­ligt tyst. Vad hände?

Läs artikel »