Skip to content

”The Social Media Professor” – intervju med Niklas Myhr

Tänk dig att få sitta ned i en timme och prata om sociala medier och content marketing med The Social Media Professor. Inte en självutnämnd expert. Utan en riktig. En som undervisar MBA-studenter i hela världen i sociala medier och digital marknadsföring. En som har intervjuats av BBC, ABC, CBS, NBC, FOX News, The Washington Post och många fler medier. Och en som toppar Googles sökresultat.

Thomas och jag fick möjligheten i förra veckan när Niklas Myhr besökte Göteborg och talade inför 185 åhörare på Kntnt Frukost. Vi spelade in samtalet för att du ska få möjligheten att ta del av det. Så plugga in hörlurarna och lyssna på avsnitt 22 av Kntnt Radio!

Pia Tegborg
29 januari 2015

Tänk dig att få sit­ta ned i en tim­me och pra­ta om soci­a­la medi­er och con­tent mar­ke­ting med The Social Media Professor. Inte en självut­nämnd expert. Utan en rik­tig. En som under­vi­sar MBA-stu­den­ter i hela värl­den i soci­a­la medi­er och digi­tal mark­nads­fö­ring. En som har inter­vju­ats av BBC, ABC, CBS, NBC, FOX News, The Washington Post och många fler medi­er. Och en som top­par Googles sökre­sul­tat.

Thomas och jag fick möj­lig­he­ten i för­ra vec­kan när Niklas Myhr besök­te Göteborg och tala­de inför 185 åhö­ra­re på Kntnt Frukost. Vi spe­la­de in sam­ta­let för att du ska få möj­lig­he­ten att ta del av det. Så plug­ga in hör­lu­rar­na och lyss­na på avsnitt 22 av Kntnt Radio!

Niklas Myhr

Niklas Myhr är pitegrab­ben som plug­ga­de till civilin­gen­jör i Linköping, fick sti­pen­di­um ur Hans Werthén Fonden vid Kungliga Ingenjörsvetenskapsakademien, drog till USA för att dok­to­re­ra och blev kvar. Idag är han Assistant Professor of Marketing vid Chapman University i söd­ra Kalifornien.

The Social Media Professor

Men i medi­er är han känd som The Social Media Professor. Sociala medi­er är ett av hans områ­den. Och natur­ligt­vis pra­ta­de vi myc­ket om det under vårt sam­tal.

Men vi kom ock­så in på hans and­ra spe­ci­a­li­te­ter: digi­tal mark­nads­fö­ring i stort samt glo­bal mark­nads­fö­ring.

Då och då gör vi avstic­ka­re långt utan­för vår gemen­sam­ma ”com­fort zone”, som till exem­pel när Niklas och Thomas fun­de­rar högt på var­för så många mark­nads­fö­ra­re och kom­mu­ni­ka­tö­rer är civilin­gen­jö­rer.

Lite ur innehållet

Samtalet böl­jar fram och till­ba­ka mel­lan oli­ka ämnen. Många fasci­ne­ran­de idéer, intres­san­ta per­so­ner och spän­nan­de käl­lor dyker upp i sam­ta­let. Nedan lis­tar jag någ­ra höjd­punk­ter.

Allt det­ta och myc­ket mer får den som lyss­nar på avsnitt 22 av Kntnt Radio. Och så vän­tar en liten nyhet i for­ma­tet…

Call to action

Ett bra blog­gin­lägg ska avslu­tas med ett ”call to action” – eller hand­lingsupp­ma­ning som det lite tor­ra­re heter på svens­ka. Och själv­klart har jag en sådan: Snälla dela län­ken till det­ta inlägg i dina soci­a­la medi­er och tip­sa vän­ner och bekan­ta. Tack!

Musik: All Alone © Ivan Chew (CC BY 3.0)

Dela artikeln om du gillade den!

Förslag på mer läsning

Så får du koll på arbetsflödet i din content marketing – del 1

Effektivisera arbets­flö­det i din con­tent mar­ke­ting. Det finns fle­ra anled­ning­ar. Inte minst spar du tid. Lars Wirtén och Jörgen Olsson – två erfar­na jour­na­lis­ter, redak­tö­rer och senio­ra skri­ben­ter, delar med sig av dina bäs­ta tips i två artik­lar. Den förs­ta hit­tar du här!

Läs artikel »

Personuppgifter på vift – Vad är ditt ansvar?

Då och då hän­der det att ett före­tag för­lo­rar kon­trol­len över sina kun­ders per­son­upp­gif­ter. Det är natur­ligt­vis inte bra och får kon­se­kven­ser. I den­na arti­kel för­kla­rar advo­kat Erik Ullberg och biträ­dan­de jurist Richard Fürst på Wistrands Advokatbyrå vad en per­son­upp­gifts­in­ci­dent är och vad du mås­te göra när en sådan har inträf­fat. Läs och lär!

Läs artikel »

Så SEO-optimerar du webbplatsen för röstsök

2020 kom­mer 50% av alla sök­ning­ar ske med rös­ten visar stu­die och Googles ”voice search”-tjänst väx­er så det kna­kar. Detta gör att du bör SEO-opti­me­ra din webb­plats för röst­sök­ning­ar redan nu. I dagens gäst­krö­ni­ka för­kla­rar Alexandra Jung hur du gör!

Läs artikel »

Inbound marketing sneglar mot content marketing

I den­na gäst­krö­ni­ka reflek­te­rar Niloo Lopez över vart inbound mar­ke­ting är på väg efter att ha besökt mega­kon­fe­ren­sen Inbound 2019.

Läs artikel »

Överraskande slutsats från INBOUND 2019

Kntnt Radio är till­ba­ka! I avsnitt 209 dis­ku­te­rar Pia Tegborg, Thomas Barregren och Niloo Loopez uti­från Niloos ”take aways” från 2019 års upp­la­ga av mega­kon­fe­ren­sen INBOUND. Samtalet lan­dar i en ovän­tad kon­klu­sion. Pia och Thomas ger ock­så en för­kla­ring till den lång­va­ri­ga tyst­na­den. Efter 208 avsnitt under näs­tan lika många vec­kor blev det helt plöts­ligt tyst. Vad hän­de?

Läs artikel »

Facebooks ”gilla”-knapp granskad av EU-domstolen

Tänk till innan du instal­le­rar Facebooks ”gilla”-knapp och and­ra plu­gins på din webb­plats. Ansvaret vid behand­ling av per­son­upp­gif­ter­na kan näm­li­gen bli din huvud­värk. Detta slår ett för­hands­av­gö­ran­de i EU-dom­sto­len fast. Läs mer i dagens arti­kel skri­ven av advo­kat Erik Ullberg och biträ­dan­de jurist Gunilla Karlsson på Wistrand Advokatbyrå.

Läs artikel »

Därför är redaktörens roll så viktig

Digitala platt­for­mar har öpp­nat upp fan­tas­tis­ka möj­lig­he­ter för före­tag att dela med sig av vär­deska­pan­de inne­håll till kun­der och and­ra intres­sen­ter. Men intryc­ket kan bli spre­tigt i den digi­ta­la mil­jön. Därför är redak­tö­rens roll cen­tral i all inne­hålls­mark­nads­fö­ring. Läs dagens arti­kel skri­ven av Lars Wirtén och Jörgen Olsson.

Läs artikel »

Utveckla din story med rätt design

Har du en inre bild av hur din arti­kel skul­le se ut när den kom­mer i tryck? Med design kan du utveck­la din sto­ry och ska­pa ett nytt per­spek­tiv. Bilder, färg och form kan bli verk­tyg även i din kre­a­ti­va verk­tygs­lå­da.

Läs artikel »

Om jag var i Almedalen …

Att Almedalen blir allt vik­ti­ga­re för kom­mu­nik­tions­bran­schen är de fles­ta över­ens om. Men i en djung­el av pro­gram­punk­ter kan det vara svårt att sål­la agnar­na från vetet. Här kom­mer hjälp på vägen! Martin Modigh Karlsson har gjort grov­job­bet och lis­tar sina bäs­ta tips i dagens krö­ni­ka. För dig som ska dit och för dig som tar del av pro­gram­met i efter­hand.

Läs artikel »

Detta gäller vid marknadsföring av din arbetsgivare på sociala medier

Publicerar du inlägg om din arbets­gi­vares verk­sam­het i soci­a­la medi­er? Då kan du behö­va vara för­sik­tig så att du inte fälls för vil­se­le­dan­de mark­nads­fö­ring. Ta reda på vad som gäl­ler genom att läsa den­na arti­kel skri­ven av Tobias Bratt, biträ­dan­de jurist på Wistrand Advokatbyrå.

Läs artikel »
ut tempus dolor. dolor consequat. id, justo eleifend ultricies

Missa inte nästa artikel!

Få gratis nyhetsbrev varannan vecka

i din inkorg – med senaste artiklarna

Dina personuppgifter hanteras enligt vår integritetspolicy.

Pin It on Pinterest