”The Social Media Professor” – intervju med Niklas Myhr

Tänk dig att få sitta ned i en timme och prata om sociala medier och content marketing med The Social Media Professor. Inte en självutnämnd expert. Utan en riktig. En som undervisar MBA-studenter i hela världen i sociala medier och digital marknadsföring. En som har intervjuats av BBC, ABC, CBS, NBC, FOX News, The Washington Post och många fler medier. Och en som toppar Googles sökresultat.

Thomas och jag fick möjligheten i förra veckan när Niklas Myhr besökte Göteborg och talade inför 185 åhörare på Kntnt Frukost. Vi spelade in samtalet för att du ska få möjligheten att ta del av det. Så plugga in hörlurarna och lyssna på avsnitt 22 av Kntnt Radio!

Pia Tegborg
29 januari 2015

Tänk dig att få sit­ta ned i en tim­me och pra­ta om soci­a­la medi­er och con­tent mar­ke­ting med The Social Media Professor. Inte en självut­nämnd expert. Utan en rik­tig. En som under­vi­sar MBA-stu­den­ter i hela värl­den i soci­a­la medi­er och digi­tal mark­nads­fö­ring. En som har inter­vju­ats av BBC, ABC, CBS, NBC, FOX News, The Washington Post och många fler medi­er. Och en som top­par Googles sökresultat.

Thomas och jag fick möj­lig­he­ten i för­ra vec­kan när Niklas Myhr besök­te Göteborg och tala­de inför 185 åhö­ra­re på Kntnt Frukost. Vi spe­la­de in sam­ta­let för att du ska få möj­lig­he­ten att ta del av det. Så plug­ga in hör­lu­rar­na och lyss­na på avsnitt 22 av Kntnt Radio!

[kntnt_​radio 22]

Niklas Myhr

Niklas Myhr är pitegrab­ben som plug­ga­de till civilin­gen­jör i Linköping, fick sti­pen­di­um ur Hans Werthén Fonden vid Kungliga Ingenjörsvetenskapsakademien, drog till USA för att dok­to­re­ra och blev kvar. Idag är han Assistant Professor of Marketing vid Chapman University i söd­ra Kalifornien.

The Social Media Professor

Men i medi­er är han känd som The Social Media Professor. Sociala medi­er är ett av hans områ­den. Och natur­ligt­vis pra­ta­de vi myc­ket om det under vårt samtal.

Men vi kom ock­så in på hans and­ra spe­ci­a­li­te­ter: digi­tal mark­nads­fö­ring i stort samt glo­bal marknadsföring.

Då och då gör vi avstic­ka­re långt utan­för vår gemen­sam­ma ”com­fort zone”, som till exem­pel när Niklas och Thomas fun­de­rar högt på var­för så många mark­nads­fö­ra­re och kom­mu­ni­ka­tö­rer är civilingenjörer.

Lite ur innehållet

Samtalet böl­jar fram och till­ba­ka mel­lan oli­ka ämnen. Många fasci­ne­ran­de idéer, intres­san­ta per­so­ner och spän­nan­de käl­lor dyker upp i sam­ta­let. Nedan lis­tar jag någ­ra höjdpunkter.

Allt det­ta och myc­ket mer får den som lyss­nar på avsnitt 22 av Kntnt Radio. Och så vän­tar en liten nyhet i formatet…

Call to action

Ett bra blog­gin­lägg ska avslu­tas med ett ”call to action” – eller hand­lingsupp­ma­ning som det lite tor­ra­re heter på svens­ka. Och själv­klart har jag en sådan: Snälla dela län­ken till det­ta inlägg i dina soci­a­la medi­er och tip­sa vän­ner och bekan­ta. Tack!

Musik: All Alone © Ivan Chew (CC BY 3.0)

Dela artikeln om du gillade den!

Förslag på mer läsning

Miljö- och hållbarhetpåståenden i din marknadsföring

Medvetna kon­su­men­ter loc­kar till mil­jö- och håll­bar­hetspå­stå­en­den i före­ta­gens mark­nads­fö­ring. Men kra­ven på vad som får sägas inom det­ta områ­de är extra hår­da. Ta reda på vad som gäl­ler. Läs den­na arti­kel i Kntnt Magasin skri­ven av advo­kat Erik Ullberg och biträ­dan­de jurist Richard Fürst på Wistrand advokatbyrå.

Läs artikel »

Content marketing v/​s redaktionell kommunikation – sex krav du skall ställa på din contentbyrå

Står du i begrepp att ta hjälp av en byrå i din con­tent mar­ke­ting? Då har du säkert upp­täckt att var och varan­nan byrå i kom­mu­ni­ka­tions­bran­schen nume­ra påstår sig vara exper­ter på ämnet. Begreppet används fli­tigt av många, vil­ket gör det svå­ra­re för dig som köpa­re att veta vem eller vil­ka du ska vän­da dig till. I den­na arti­kel hjäl­per Lars Wirtén dig på traven!

Läs artikel »

Så skyddar du företagets hemligheter och viktiga kundrelationer

Den höga rör­lig­he­ten på arbets­mark­na­den leder till att många byter jobb. För att hind­ra att före­tags­hem­lig­he­ter och vik­ti­ga kund­re­la­tio­ner föl­jer med till kon­kur­ren­ten behö­ver arbets­gi­va­ren kän­na till juri­di­ken. Om det­ta hand­lar dagens arti­kel för­fat­tad av advo­kat Gustav Sandberg och biträ­dan­de jurist Viktoria Hybbinette på Wistrand Advokatbyrå.

Läs artikel »

Så får du kontroll på arbetsflödet i din content marketing – del 2

Spar på tid och kraf­ter – effek­ti­vi­se­ra arbets­flö­det i din con­tent mar­ke­ting! Lars Wirtén och Jörgen Olsson – två erfar­na jour­na­lis­ter, redak­tö­rer och senio­ra skri­ben­ter, delar med sig av sina bäs­ta tips i två artik­lar i Kntnt Magasin. Detta är en and­ra. Trevlig läsning! 

Läs artikel »

Vad är artificiell intelligens?

Funderar du på vad AI är och hur du skall för­hål­la dig till den revo­lu­tion inom områ­det som vi med säker­het bara sett bör­jan på? Detta är något som vår krö­ni­kör Martin Modigh Karlsson ägnar myc­ket tan­ke­mö­da. Läs hans intres­san­ta ana­lys i dagens artikel. 

Läs artikel »

Så får du koll på arbetsflödet i din content marketing – del 1

Effektivisera arbets­flö­det i din con­tent mar­ke­ting. Det finns fle­ra anled­ning­ar. Inte minst spar du tid. Lars Wirtén och Jörgen Olsson – två erfar­na jour­na­lis­ter, redak­tö­rer och senio­ra skri­ben­ter, delar med sig av sina bäs­ta tips i två artik­lar. Den förs­ta hit­tar du här!

Läs artikel »

Personuppgifter på vift – Vad är ditt ansvar?

Då och då hän­der det att ett före­tag för­lo­rar kon­trol­len över sina kun­ders per­son­upp­gif­ter. Det är natur­ligt­vis inte bra och får kon­se­kven­ser. I den­na arti­kel för­kla­rar advo­kat Erik Ullberg och biträ­dan­de jurist Richard Fürst på Wistrands Advokatbyrå vad en per­son­upp­gifts­in­ci­dent är och vad du mås­te göra när en sådan har inträf­fat. Läs och lär!

Läs artikel »

Så SEO-optimerar du webbplatsen för röstsök

2020 kom­mer 50% av alla sök­ning­ar ske med rös­ten visar stu­die och Googles ”voice search”-tjänst väx­er så det kna­kar. Detta gör att du bör SEO-opti­me­ra din webb­plats för röst­sök­ning­ar redan nu. I dagens gäst­krö­ni­ka för­kla­rar Alexandra Jung hur du gör!

Läs artikel »

Inbound marketing sneglar mot content marketing

I den­na gäst­krö­ni­ka reflek­te­rar Niloo Lopez över vart inbound mar­ke­ting är på väg efter att ha besökt mega­kon­fe­ren­sen Inbound 2019. 

Läs artikel »

Överraskande slutsats från INBOUND 2019

Kntnt Radio är till­ba­ka! I avsnitt 209 dis­ku­te­rar Pia Tegborg, Thomas Barregren och Niloo Loopez uti­från Niloos ”take aways” från 2019 års upp­la­ga av mega­kon­fe­ren­sen INBOUND. Samtalet lan­dar i en ovän­tad kon­klu­sion. Pia och Thomas ger ock­så en för­kla­ring till den lång­va­ri­ga tyst­na­den. Efter 208 avsnitt under näs­tan lika många vec­kor blev det helt plöts­ligt tyst. Vad hände?

Läs artikel »