Kommunikationskapital – intervju med Sara Rosengren

Kntnt startar podradio om content marketing och annat som intresserar marknadsförare och kommunikatörer. Lyssna i din mobil eller på webben – var du vill, när du vill. Läs vidare för att få veta mer om första avsnittet!

Pia Tegborg
21 mars 2014

Såg du En röst i nat­ten? TV-seri­en från slu­tet av 80- och bör­jan av 90-talen? Jag gjor­de det. Och äls­ka­de den. Och, skall erkän­nas, fan­ti­se­ra­de om att själv sit­ta där.

Jag hade helt glömt bort TV-seri­en. Men Sara Rosengren, som med­ver­kar i pre­miärav­snit­tet av Kntnt radio, påmin­de mig. Och jag insåg att det är där­för jag, pri­vat­per­so­nen Thomas, vill göra pod­ra­dio. Det är min emo­tio­nel­la krok som fång­ar mig. Att sit­ta i en stu­dio, med en fet mick nära mun­nen, lurar på öro­nen, och lyss­na­re någon­stans där ute. Yrkespersonen, Thomas, har natur­ligt­vis en ratio­nell för­kla­ring, som jag berör i programmet.

Första pro­gram­met hand­lar om kom­mu­ni­ka­tions­ka­pi­tal – det för­tro­en­de­ka­pi­tal som ett före­tag har hos sin mål­grupp. Forskning visar att vär­deska­pan­de kom­mu­ni­ka­tion byg­ger det­ta kapi­tal, vil­ket har fle­ra gynn­sam­ma effek­ter på före­ta­gets attrak­tions­kraft, mål­grup­per­nas upp­märk­sam­het och vil­ja att spri­da bud­ska­pet vidare.

Programmet leds av mig (Pia Tegborg) och min bisit­ta­re Thomas Barregren. Medverkar gör ock­så Sara Rosengren, som är pro­fes­sor vid Handelshögskolan i Tromsø, docent vid Handelshögskolan i Stockholm, för­fat­ta­re till boken Reklam: för­stå­el­se och för­ny­el­se och en ofta anli­tad före­lä­sa­re. Lyssna nu!

[kntnt_​radio kntnt-podradio‑1.mp3]

Innehållet minut för minut

Programmet är 20:39 långt. Några hållpunkter:

 • 00:17 Påannons
 • 00:56 Varför vi gör Kntnt radio
 • 02:20 Vad lyss­nar Sara Rosengren på?
 • 02:44 Vem är Sara Rosengren?
 • 03:18 Vad gör en fors­ka­re i marknadsföring?
 • 04:13 Har mark­nads­che­fen tap­pat 3 av Kotlers 4P?
 • 05:31 Har mark­nads­che­fen bli­vit marknadskommunikationschef?
 • 06:46 Är mark­nads­fö­ring och reklam sam­ma sak?
 • 07:30 Vad är rekla­mens vär­destöd­jan­de logik?
 • 09:04 Vad är rekla­mens vär­deska­pan­de logik?
 • 10:25 Måste inne­håll som kom­mu­ni­ce­ras vara vär­deska­pan­de för att nå ut i en frag­men­te­rad värld?
 • 13:43 Vilka and­ra för­de­lar har den vär­deska­pan­de logiken?
 • 17:32 Vad skall före­tag foku­se­ra på för att stär­ka sitt kommunikationskapital?
 • 18:33 Content-Meetup
 • 19:26 Avannonsering

Bonus

Under Webbdagarna Stockholm 10–20 mars 2014 spe­la­de vi in två fri­ståen­de repor­tage från den förs­ta och and­ra dagen. Lyssna på dem på Soundcloud.

Good night marketers… wherever you are

This is Thomas Barregren, ”The Nighthawk” on KNTNT, 98.3; and Good night mar­ke­ters… whe­re­ver you are.

Musik © Ivan Chew (CC BY 3.0).

Dela artikeln om du gillade den!

Förslag på mer läsning

Miljö- och hållbarhetpåståenden i din marknadsföring

Medvetna kon­su­men­ter loc­kar till mil­jö- och håll­bar­hetspå­stå­en­den i före­ta­gens mark­nads­fö­ring. Men kra­ven på vad som får sägas inom det­ta områ­de är extra hår­da. Ta reda på vad som gäl­ler. Läs den­na arti­kel i Kntnt Magasin skri­ven av advo­kat Erik Ullberg och biträ­dan­de jurist Richard Fürst på Wistrand advokatbyrå.

Läs artikel »

Content marketing v/​s redaktionell kommunikation – sex krav du skall ställa på din contentbyrå

Står du i begrepp att ta hjälp av en byrå i din con­tent mar­ke­ting? Då har du säkert upp­täckt att var och varan­nan byrå i kom­mu­ni­ka­tions­bran­schen nume­ra påstår sig vara exper­ter på ämnet. Begreppet används fli­tigt av många, vil­ket gör det svå­ra­re för dig som köpa­re att veta vem eller vil­ka du ska vän­da dig till. I den­na arti­kel hjäl­per Lars Wirtén dig på traven!

Läs artikel »

Så skyddar du företagets hemligheter och viktiga kundrelationer

Den höga rör­lig­he­ten på arbets­mark­na­den leder till att många byter jobb. För att hind­ra att före­tags­hem­lig­he­ter och vik­ti­ga kund­re­la­tio­ner föl­jer med till kon­kur­ren­ten behö­ver arbets­gi­va­ren kän­na till juri­di­ken. Om det­ta hand­lar dagens arti­kel för­fat­tad av advo­kat Gustav Sandberg och biträ­dan­de jurist Viktoria Hybbinette på Wistrand Advokatbyrå.

Läs artikel »

Så får du kontroll på arbetsflödet i din content marketing – del 2

Spar på tid och kraf­ter – effek­ti­vi­se­ra arbets­flö­det i din con­tent mar­ke­ting! Lars Wirtén och Jörgen Olsson – två erfar­na jour­na­lis­ter, redak­tö­rer och senio­ra skri­ben­ter, delar med sig av sina bäs­ta tips i två artik­lar i Kntnt Magasin. Detta är en and­ra. Trevlig läsning! 

Läs artikel »

Vad är artificiell intelligens?

Funderar du på vad AI är och hur du skall för­hål­la dig till den revo­lu­tion inom områ­det som vi med säker­het bara sett bör­jan på? Detta är något som vår krö­ni­kör Martin Modigh Karlsson ägnar myc­ket tan­ke­mö­da. Läs hans intres­san­ta ana­lys i dagens artikel. 

Läs artikel »

Så får du koll på arbetsflödet i din content marketing – del 1

Effektivisera arbets­flö­det i din con­tent mar­ke­ting. Det finns fle­ra anled­ning­ar. Inte minst spar du tid. Lars Wirtén och Jörgen Olsson – två erfar­na jour­na­lis­ter, redak­tö­rer och senio­ra skri­ben­ter, delar med sig av sina bäs­ta tips i två artik­lar. Den förs­ta hit­tar du här!

Läs artikel »

Personuppgifter på vift – Vad är ditt ansvar?

Då och då hän­der det att ett före­tag för­lo­rar kon­trol­len över sina kun­ders per­son­upp­gif­ter. Det är natur­ligt­vis inte bra och får kon­se­kven­ser. I den­na arti­kel för­kla­rar advo­kat Erik Ullberg och biträ­dan­de jurist Richard Fürst på Wistrands Advokatbyrå vad en per­son­upp­gifts­in­ci­dent är och vad du mås­te göra när en sådan har inträf­fat. Läs och lär!

Läs artikel »

Så SEO-optimerar du webbplatsen för röstsök

2020 kom­mer 50% av alla sök­ning­ar ske med rös­ten visar stu­die och Googles ”voice search”-tjänst väx­er så det kna­kar. Detta gör att du bör SEO-opti­me­ra din webb­plats för röst­sök­ning­ar redan nu. I dagens gäst­krö­ni­ka för­kla­rar Alexandra Jung hur du gör!

Läs artikel »

Inbound marketing sneglar mot content marketing

I den­na gäst­krö­ni­ka reflek­te­rar Niloo Lopez över vart inbound mar­ke­ting är på väg efter att ha besökt mega­kon­fe­ren­sen Inbound 2019. 

Läs artikel »

Överraskande slutsats från INBOUND 2019

Kntnt Radio är till­ba­ka! I avsnitt 209 dis­ku­te­rar Pia Tegborg, Thomas Barregren och Niloo Loopez uti­från Niloos ”take aways” från 2019 års upp­la­ga av mega­kon­fe­ren­sen INBOUND. Samtalet lan­dar i en ovän­tad kon­klu­sion. Pia och Thomas ger ock­så en för­kla­ring till den lång­va­ri­ga tyst­na­den. Efter 208 avsnitt under näs­tan lika många vec­kor blev det helt plöts­ligt tyst. Vad hände?

Läs artikel »