Kommunikationskapital – intervju med Sara Rosengren

Kntnt startar podradio om content marketing och annat som intresserar marknadsförare och kommunikatörer. Lyssna i din mobil eller på webben – var du vill, när du vill. Läs vidare för att få veta mer om första avsnittet!

Pia Tegborg
21 mars 2014

Såg du En röst i nat­ten? TV-seri­en från slu­tet av 80- och bör­jan av 90-talen? Jag gjor­de det. Och äls­ka­de den. Och, skall erkän­nas, fan­ti­se­ra­de om att själv sit­ta där.

Jag hade helt glömt bort TV-seri­en. Men Sara Rosengren, som med­ver­kar i pre­miärav­snit­tet av Kntnt radio, påmin­de mig. Och jag insåg att det är där­för jag, pri­vat­per­so­nen Thomas, vill göra pod­ra­dio. Det är min emo­tio­nel­la krok som fång­ar mig. Att sit­ta i en stu­dio, med en fet mick nära mun­nen, lurar på öro­nen, och lyss­na­re någon­stans där ute. Yrkespersonen, Thomas, har natur­ligt­vis en ratio­nell för­kla­ring, som jag berör i pro­gram­met.

Första pro­gram­met hand­lar om kom­mu­ni­ka­tions­ka­pi­tal – det för­tro­en­de­ka­pi­tal som ett före­tag har hos sin mål­grupp. Forskning visar att vär­deska­pan­de kom­mu­ni­ka­tion byg­ger det­ta kapi­tal, vil­ket har fle­ra gynn­sam­ma effek­ter på före­ta­gets attrak­tions­kraft, mål­grup­per­nas upp­märk­sam­het och vil­ja att spri­da bud­ska­pet vida­re.

Programmet leds av mig (Pia Tegborg) och min bisit­ta­re Thomas Barregren. Medverkar gör ock­så Sara Rosengren, som är pro­fes­sor vid Handelshögskolan i Tromsø, docent vid Handelshögskolan i Stockholm, för­fat­ta­re till boken Reklam: för­stå­el­se och för­ny­el­se och en ofta anli­tad före­lä­sa­re. Lyssna nu!

Innehållet minut för minut

Programmet är 20:39 långt. Några håll­punk­ter:

 • 00:17 Påannons
 • 00:56 Varför vi gör Kntnt radio
 • 02:20 Vad lyss­nar Sara Rosengren på?
 • 02:44 Vem är Sara Rosengren?
 • 03:18 Vad gör en fors­ka­re i mark­nads­fö­ring?
 • 04:13 Har mark­nads­che­fen tap­pat 3 av Kotlers 4P?
 • 05:31 Har mark­nads­che­fen bli­vit mark­nads­kom­mu­ni­ka­tions­chef?
 • 06:46 Är mark­nads­fö­ring och reklam sam­ma sak?
 • 07:30 Vad är rekla­mens vär­destöd­jan­de logik?
 • 09:04 Vad är rekla­mens vär­deska­pan­de logik?
 • 10:25 Måste inne­håll som kom­mu­ni­ce­ras vara vär­deska­pan­de för att nå ut i en frag­men­te­rad värld?
 • 13:43 Vilka and­ra för­de­lar har den vär­deska­pan­de logi­ken?
 • 17:32 Vad skall före­tag foku­se­ra på för att stär­ka sitt kom­mu­ni­ka­tions­ka­pi­tal?
 • 18:33 Content-Meetup
 • 19:26 Avannonsering

Bonus

Under Webbdagarna Stockholm 10–20 mars 2014 spe­la­de vi in två fri­ståen­de repor­tage från den förs­ta och and­ra dagen. Lyssna på dem på Soundcloud.

Good night marketers… wherever you are

This is Thomas Barregren, ”The Nighthawk” on KNTNT, 98.3; and Good night mar­ke­ters… whe­re­ver you are.

Musik © Ivan Chew (CC BY 3.0).

Dela artikeln om du gillade den!

Förslag på mer läsning

Facebooks ”gilla”-knapp granskad av EU-domstolen

Tänk till innan du instal­le­rar Facebooks ”gilla”-knapp och and­ra plu­gins på din webb­plats. Ansvaret vid behand­ling av per­son­upp­gif­ter­na kan näm­li­gen bli din huvud­värk. Detta slår ett för­hands­av­gö­ran­de i EU-dom­sto­len fast. Läs mer i dagens arti­kel skri­ven av advo­kat Erik Ullberg och biträ­dan­de jurist Gunilla Karlsson på Wistrand Advokatbyrå.

Läs artikel »

Därför är redaktörens roll så viktig

Digitala platt­for­mar har öpp­nat upp fan­tas­tis­ka möj­lig­he­ter för före­tag att dela med sig av vär­deska­pan­de inne­håll till kun­der och and­ra intres­sen­ter. Men intryc­ket kan bli spre­tigt i den digi­ta­la mil­jön. Därför är redak­tö­rens roll cen­tral i all inne­hålls­mark­nads­fö­ring. Läs dagens arti­kel skri­ven av Lars Wirtén och Jörgen Olsson.

Läs artikel »

Utveckla din story med rätt design

Har du en inre bild av hur din arti­kel skul­le se ut när den kom­mer i tryck? Med design kan du utveck­la din sto­ry och ska­pa ett nytt per­spek­tiv. Bilder, färg och form kan bli verk­tyg även i din kre­a­ti­va verk­tygs­lå­da.

Läs artikel »

Om jag var i Almedalen …

Att Almedalen blir allt vik­ti­ga­re för kom­mu­nik­tions­bran­schen är de fles­ta över­ens om. Men i en djung­el av pro­gram­punk­ter kan det vara svårt att sål­la agnar­na från vetet. Här kom­mer hjälp på vägen! Martin Modigh Karlsson har gjort grov­job­bet och lis­tar sina bäs­ta tips i dagens krö­ni­ka. För dig som ska dit och för dig som tar del av pro­gram­met i efter­hand.

Läs artikel »

Detta gäller vid marknadsföring av din arbetsgivare på sociala medier

Publicerar du inlägg om din arbets­gi­vares verk­sam­het i soci­a­la medi­er? Då kan du behö­va vara för­sik­tig så att du inte fälls för vil­se­le­dan­de mark­nads­fö­ring. Ta reda på vad som gäl­ler genom att läsa den­na arti­kel skri­ven av Tobias Bratt, biträ­dan­de jurist på Wistrand Advokatbyrå.

Läs artikel »

Ursäkta röran. Vi har byggt om.

För ovan­lig­he­tens skull pra­tar vi om oss själ­va. Vi vill berät­ta att vi från och med nu är en con­tent­by­rå som gör con­tent. Men vi gör det på ett annorlun­da sätt än and­ra con­tent­by­rå­er. Vi har ock­så en ny digi­tal platt­form som ska slå Hubspot på fing­rar­na. Och vi har gjort lego av vårt stra­te­gi-erbju­dan­de. Dessutom har vi en mas­sa nya med­ar­be­ta­re, och söker ännu fler. I den­na krö­ni­ka berät­tar Thomas Barregren om allt det­ta och lite till.

Läs artikel »

Därför ska du ha egen plattform

Det är fres­tan­de att använ­da LinkedIn, Facebook eller någon annan platt­form som din mål­grupp redan använ­der. Med deras annons­lös­ning­ar (”spons­ra­de inlägg”) kan du snabbt nå ut till din mål­grupp. Dessutom är de lät­ta att använ­da. Men det finns pro­blem. Du läg­ger din fram­gång som mark­nads­fö­ra­re och säl­ja­re i hän­der­na på bolag som han en annan agen­da än ditt bäs­ta. Du kon­trol­le­rar inte vem som ser vad och när. Du har inte till­gång till de vär­de­ful­la digi­ta­la fot­spår som din mål­grupp läm­nar efter sig. Därför behö­ver du en egen platt­form.

Läs artikel »

Därför jobbar vi annorlunda

Vi job­bar på ett annorlun­da sätt. Våra kon­sul­ter arbe­tar i ditt team (eller är ditt team) och har sam­ti­digt full upp­back­ning vad gäl­ler kom­pe­tens och resur­ser från våra kon­sul­ter som job­bar “back office”. Men var­för job­bar vi på det sät­tet?

Läs artikel »

Är du redo för robottexterna?

Content och mar­ke­ting – båda delar­na behövs. Men vad hän­der när robo­tar tar över text­pro­duk­tio­nen med fokus på det sist­nämn­da? Med de rät­ta nyc­kelor­den och rubri­ker­na som slår. Finns det fort­fa­ran­de en plats för den enga­ge­ran­de och per­son­li­ga berät­tel­sen? Om det­ta hand­lar Lars Wirténs krö­ni­ka.

Läs artikel »

Varning för gratis wifi när du jobbar på distans

Du vet nog redan att det kan fin­nas säker­hets­hål när du job­bar på distans i öpp­na nät­verk. Men stop­par det dig att mej­la kun­den kam­panj­re­sul­ta­tet eller knap­pa in kre­dit­kor­tets siff­ror via café­ets gra­tisupp­kopp­ling? Det bor­de det! Risken finns näm­li­gen att du ger obe­hö­ri­ga till­gång till din infor­ma­tion. Martin Modigh Karlsson beskri­ver faror­na och ger dig sva­ren på var­för gra­tis (nät­verk) inte all­tid är gott – och där­för bör använ­das med stor för­sik­tig­het – samt tip­sar om tre saker du kan göra för att höja säker­he­ten. 

Läs artikel »
nec eleifend diam luctus justo fringilla Praesent

Missa inte nästa artikel!

Få gratis nyhetsbrev varannan vecka

i din inkorg – med senaste artiklarna

Dina personuppgifter hanteras enligt vår integritetspolicy.

Pin It on Pinterest