Skip to content

Observera att detta är en föråldrad artikel som är arkiverad.

Kntnts nyhetsbrev 442016

Thomas Barregren
4 november 2016

Höstlovet när­mar sig sitt slut. Om du har barn i skol­ål­dern har du kanske varit ledig? Kanske rest till var­ma­re plat­ser. Min familj och jag är på Mallorca. Vi badar och utfors­kar ön. Njuter av 24 °C i luf­ten och 20 °C i vatt­net. Läser om snöo­vä­der och hal­ka i Sverige, och glädjs åt att vara här.

Under den här vec­kan har jag i stort sett log­gat ut från job­bet. Låtit röst­brev­lå­dan ta hand om inkom­man­de tele­fon­sam­tal. Bara kol­lat mejl mor­gon och kväll. Och pas­sat på det mesta. Men en sak har jag inte kun­nat avhål­la mig från; läsa vad våra två gäst­skri­ben­ter har skri­vit.

Account based marketing

Först ut var Helena Sveding – mark­nads­di­rek­tör på Vendemore. Hon för­kla­rar account based mar­ke­ting (ABM) på bra ett lätt­fatt­ligt sätt. Obligatorisk läs­ning. Om du sen vill lära dig mer kan du anmä­la dig till Kntnt fru­kost den 10 novem­ber. Då kom­mer Christopher Engman från Vendemore att berät­ta ännu mer.

Google My Business

Dagen efteråt skrev Alexandra Jung om Google My Business. Alexandra job­bar på Iprospect, som hjäl­per sina kun­der med bland annat sök­mo­to­rop­ti­me­ring (SEO). Och just SEO är skä­let till var­för du ska se till att ditt före­tag finns på Google My Business. Jag får väl erkän­na att jag har en del att ta tag i på den punk­ten för Kntnts räk­ning. Hur är det med dig?

Marknadsföring och reklam i den digitala tidsåldern

Och i går pub­li­ce­ra­de vi avsnitt 73 av Kntnt radio. I vec­kans pro­gram pra­tar Pia och jag med Ulf Vanselius från Sveriges kanske främs­ta b2b-byrå – Pyramid – som han var med och grun­da­de och är vd för idag. Ulf har arbe­tat med mark­nads­fö­ring och reklam sedan 1980-talet, varit med och för­fat­tat boken B2B 2.0 – Marknadsföring och reklam i den digi­ta­la tids­ål­dern och bistått många av Sveriges störs­ta b2b-före­tag. Med sådan gedi­gen erfa­ren­het är Ulf en ovär­der­lig käl­la till kun­skap och insikt som han fri­kos­tigt delar med sig av i dagens pro­gram. Lyssna!

Tips från Mats Rönne

Matts Rönne – som Pia och jag sam­ta­la­de med i avsnitt 69 av Kntnt radio – tip­sar på i Facebook-grup­pen Marknadscheferna Stockholm om Peter Fields och Les Binets anfö­ran­de från Effectiveness Week. Så hör skri­ver Matts:

Om du är med i den här grup­pen arbe­tar du tro­li­gen med mark­nads­fö­ring på något sätt. I så fall bör det vara din för­ban­na­de skyl­dig­het (om du ursäk­tar språ­ket) att inve­ste­ra en tim­me eller så och kol­la på den här pre­sen­ta­tio­nen från går­da­gens inle­dan­de ses­sion i even­tet Effectiveness Week som går av sta­peln i London just. Om du vill kan du skip­pa över de förs­ta 25 minu­ter­na och hop­pa rätt in i Peter Fields och Les Binets senas­te slut­sat­ser om hur reklam fun­ge­rar, och hur det vi hål­ler på med kan ska­pa lång­sik­tig vinst­ut­veck­ling.

Och vill du ha en cliff­hang­er som inspi­ra­tion är en av deras slut­sat­ser att begrep­pet ROI är ett av de störs­ta hoten mot verk­ligt effek­tiv och lön­sam reklam.

Se fil­men här. Passa ock­så på att se ännu mer på ämnet och med Peter Fields och Les Binets.

God läs­ning öns­kar
Thomas

Dela artikeln om du gillade den!

Liknande artiklar

Just nu har vi inga fler artiklar om ämnet.

Förslag på mer läsning

Så skyddar du företagets hemligheter och viktiga kundrelationer

Den höga rör­lig­he­ten på arbets­mark­na­den leder till att många byter jobb. För att hind­ra att före­tags­hem­lig­he­ter och vik­ti­ga kund­re­la­tio­ner föl­jer med till kon­kur­ren­ten behö­ver arbets­gi­va­ren kän­na till juri­di­ken. Om det­ta hand­lar dagens arti­kel för­fat­tad av advo­kat Gustav Sandberg och biträ­dan­de jurist Viktoria Hybbinette på Wistrand Advokatbyrå.

Läs artikel »

Så får du kontroll på arbetsflödet i din content marketing – del 2

Spar på tid och kraf­ter – effek­ti­vi­se­ra arbets­flö­det i din con­tent mar­ke­ting! Lars Wirtén och Jörgen Olsson – två erfar­na jour­na­lis­ter, redak­tö­rer och senio­ra skri­ben­ter, delar med sig av sina bäs­ta tips i två artik­lar i Kntnt Magasin. Detta är en and­ra. Trevlig läs­ning!

Läs artikel »

Vad är artificiell intelligens?

Funderar du på vad AI är och hur du skall för­hål­la dig till den revo­lu­tion inom områ­det som vi med säker­het bara sett bör­jan på? Detta är något som vår krö­ni­kör Martin Modigh Karlsson ägnar myc­ket tan­ke­mö­da. Läs hans intres­san­ta ana­lys i dagens arti­kel.

Läs artikel »

Så får du koll på arbetsflödet i din content marketing – del 1

Effektivisera arbets­flö­det i din con­tent mar­ke­ting. Det finns fle­ra anled­ning­ar. Inte minst spar du tid. Lars Wirtén och Jörgen Olsson – två erfar­na jour­na­lis­ter, redak­tö­rer och senio­ra skri­ben­ter, delar med sig av sina bäs­ta tips i två artik­lar. Den förs­ta hit­tar du här!

Läs artikel »

Personuppgifter på vift – Vad är ditt ansvar?

Då och då hän­der det att ett före­tag för­lo­rar kon­trol­len över sina kun­ders per­son­upp­gif­ter. Det är natur­ligt­vis inte bra och får kon­se­kven­ser. I den­na arti­kel för­kla­rar advo­kat Erik Ullberg och biträ­dan­de jurist Richard Fürst på Wistrands Advokatbyrå vad en per­son­upp­gifts­in­ci­dent är och vad du mås­te göra när en sådan har inträf­fat. Läs och lär!

Läs artikel »

Så SEO-optimerar du webbplatsen för röstsök

2020 kom­mer 50% av alla sök­ning­ar ske med rös­ten visar stu­die och Googles ”voice search”-tjänst väx­er så det kna­kar. Detta gör att du bör SEO-opti­me­ra din webb­plats för röst­sök­ning­ar redan nu. I dagens gäst­krö­ni­ka för­kla­rar Alexandra Jung hur du gör!

Läs artikel »

Inbound marketing sneglar mot content marketing

I den­na gäst­krö­ni­ka reflek­te­rar Niloo Lopez över vart inbound mar­ke­ting är på väg efter att ha besökt mega­kon­fe­ren­sen Inbound 2019.

Läs artikel »

Överraskande slutsats från INBOUND 2019

Kntnt Radio är till­ba­ka! I avsnitt 209 dis­ku­te­rar Pia Tegborg, Thomas Barregren och Niloo Loopez uti­från Niloos ”take aways” från 2019 års upp­la­ga av mega­kon­fe­ren­sen INBOUND. Samtalet lan­dar i en ovän­tad kon­klu­sion. Pia och Thomas ger ock­så en för­kla­ring till den lång­va­ri­ga tyst­na­den. Efter 208 avsnitt under näs­tan lika många vec­kor blev det helt plöts­ligt tyst. Vad hän­de?

Läs artikel »

Facebooks ”gilla”-knapp granskad av EU-domstolen

Tänk till innan du instal­le­rar Facebooks ”gilla”-knapp och and­ra plu­gins på din webb­plats. Ansvaret vid behand­ling av per­son­upp­gif­ter­na kan näm­li­gen bli din huvud­värk. Detta slår ett för­hands­av­gö­ran­de i EU-dom­sto­len fast. Läs mer i dagens arti­kel skri­ven av advo­kat Erik Ullberg och biträ­dan­de jurist Gunilla Karlsson på Wistrand Advokatbyrå.

Läs artikel »

Därför är redaktörens roll så viktig

Digitala platt­for­mar har öpp­nat upp fan­tas­tis­ka möj­lig­he­ter för före­tag att dela med sig av vär­deska­pan­de inne­håll till kun­der och and­ra intres­sen­ter. Men intryc­ket kan bli spre­tigt i den digi­ta­la mil­jön. Därför är redak­tö­rens roll cen­tral i all inne­hålls­mark­nads­fö­ring. Läs dagens arti­kel skri­ven av Lars Wirtén och Jörgen Olsson.

Läs artikel »
ut venenatis luctus ipsum elementum ultricies porta. odio vulputate, dolor Praesent

Missa inte nästa artikel!

Få gratis nyhetsbrev varannan vecka

i din inkorg – med senaste artiklarna

Dina personuppgifter hanteras enligt vår integritetspolicy.

Pin It on Pinterest