Observera att detta är en föråldrad artikel som är arkiverad.

Kntnts nyhetsbrev 442016

Thomas Barregren
4 november 2016

Höstlovet när­mar sig sitt slut. Om du har barn i skol­ål­dern har du kanske varit ledig? Kanske rest till var­ma­re plat­ser. Min familj och jag är på Mallorca. Vi badar och utfors­kar ön. Njuter av 24 °C i luf­ten och 20 °C i vatt­net. Läser om snöo­vä­der och hal­ka i Sverige, och glädjs åt att vara här.

Under den här vec­kan har jag i stort sett log­gat ut från job­bet. Låtit röst­brev­lå­dan ta hand om inkom­man­de tele­fon­sam­tal. Bara kol­lat mejl mor­gon och kväll. Och pas­sat på det mesta. Men en sak har jag inte kun­nat avhål­la mig från; läsa vad våra två gäst­skri­ben­ter har skri­vit.

Account based marketing

Först ut var Helena Sveding – mark­nads­di­rek­tör på Vendemore. Hon för­kla­rar account based mar­ke­ting (ABM) på bra ett lätt­fatt­ligt sätt. Obligatorisk läs­ning. Om du sen vill lära dig mer kan du anmä­la dig till Kntnt fru­kost den 10 novem­ber. Då kom­mer Christopher Engman från Vendemore att berät­ta ännu mer.

Google My Business

Dagen efteråt skrev Alexandra Jung om Google My Business. Alexandra job­bar på Iprospect, som hjäl­per sina kun­der med bland annat sök­mo­to­rop­ti­me­ring (SEO). Och just SEO är skä­let till var­för du ska se till att ditt före­tag finns på Google My Business. Jag får väl erkän­na att jag har en del att ta tag i på den punk­ten för Kntnts räk­ning. Hur är det med dig?

Marknadsföring och reklam i den digitala tidsåldern

Och i går pub­li­ce­ra­de vi avsnitt 73 av Kntnt radio. I vec­kans pro­gram pra­tar Pia och jag med Ulf Vanselius från Sveriges kanske främs­ta b2b-byrå – Pyramid – som han var med och grun­da­de och är vd för idag. Ulf har arbe­tat med mark­nads­fö­ring och reklam sedan 1980-talet, varit med och för­fat­tat boken B2B 2.0 – Marknadsföring och reklam i den digi­ta­la tids­ål­dern och bistått många av Sveriges störs­ta b2b-före­tag. Med sådan gedi­gen erfa­ren­het är Ulf en ovär­der­lig käl­la till kun­skap och insikt som han fri­kos­tigt delar med sig av i dagens pro­gram. Lyssna!

Tips från Mats Rönne

Matts Rönne – som Pia och jag sam­ta­la­de med i avsnitt 69 av Kntnt radio – tip­sar på i Facebook-grup­pen Marknadscheferna Stockholm om Peter Fields och Les Binets anfö­ran­de från Effectiveness Week. Så hör skri­ver Matts:

Om du är med i den här grup­pen arbe­tar du tro­li­gen med mark­nads­fö­ring på något sätt. I så fall bör det vara din för­ban­na­de skyl­dig­het (om du ursäk­tar språ­ket) att inve­ste­ra en tim­me eller så och kol­la på den här pre­sen­ta­tio­nen från går­da­gens inle­dan­de ses­sion i even­tet Effectiveness Week som går av sta­peln i London just. Om du vill kan du skip­pa över de förs­ta 25 minu­ter­na och hop­pa rätt in i Peter Fields och Les Binets senas­te slut­sat­ser om hur reklam fun­ge­rar, och hur det vi hål­ler på med kan ska­pa lång­sik­tig vinst­ut­veck­ling.

Och vill du ha en cliff­hang­er som inspi­ra­tion är en av deras slut­sat­ser att begrep­pet ROI är ett av de störs­ta hoten mot verk­ligt effek­tiv och lön­sam reklam.

Se fil­men här. Passa ock­så på att se ännu mer på ämnet och med Peter Fields och Les Binets.

God läs­ning öns­kar
Thomas

Dela artikeln om du gillade den!

Liknande artiklar

Just nu har vi inga fler artiklar om ämnet.

Förslag på mer läsning

Facebooks ”gilla”-knapp granskad av EU-domstolen

Tänk till innan du instal­le­rar Facebooks ”gilla”-knapp och and­ra plu­gins på din webb­plats. Ansvaret vid behand­ling av per­son­upp­gif­ter­na kan näm­li­gen bli din huvud­värk. Detta slår ett för­hands­av­gö­ran­de i EU-dom­sto­len fast. Läs mer i dagens arti­kel skri­ven av advo­kat Erik Ullberg och biträ­dan­de jurist Gunilla Karlsson på Wistrand Advokatbyrå.

Läs artikel »

Därför är redaktörens roll så viktig

Digitala platt­for­mar har öpp­nat upp fan­tas­tis­ka möj­lig­he­ter för före­tag att dela med sig av vär­deska­pan­de inne­håll till kun­der och and­ra intres­sen­ter. Men intryc­ket kan bli spre­tigt i den digi­ta­la mil­jön. Därför är redak­tö­rens roll cen­tral i all inne­hålls­mark­nads­fö­ring. Läs dagens arti­kel skri­ven av Lars Wirtén och Jörgen Olsson.

Läs artikel »

Utveckla din story med rätt design

Har du en inre bild av hur din arti­kel skul­le se ut när den kom­mer i tryck? Med design kan du utveck­la din sto­ry och ska­pa ett nytt per­spek­tiv. Bilder, färg och form kan bli verk­tyg även i din kre­a­ti­va verk­tygs­lå­da.

Läs artikel »

Om jag var i Almedalen …

Att Almedalen blir allt vik­ti­ga­re för kom­mu­nik­tions­bran­schen är de fles­ta över­ens om. Men i en djung­el av pro­gram­punk­ter kan det vara svårt att sål­la agnar­na från vetet. Här kom­mer hjälp på vägen! Martin Modigh Karlsson har gjort grov­job­bet och lis­tar sina bäs­ta tips i dagens krö­ni­ka. För dig som ska dit och för dig som tar del av pro­gram­met i efter­hand.

Läs artikel »

Detta gäller vid marknadsföring av din arbetsgivare på sociala medier

Publicerar du inlägg om din arbets­gi­vares verk­sam­het i soci­a­la medi­er? Då kan du behö­va vara för­sik­tig så att du inte fälls för vil­se­le­dan­de mark­nads­fö­ring. Ta reda på vad som gäl­ler genom att läsa den­na arti­kel skri­ven av Tobias Bratt, biträ­dan­de jurist på Wistrand Advokatbyrå.

Läs artikel »

Ursäkta röran. Vi har byggt om.

För ovan­lig­he­tens skull pra­tar vi om oss själ­va. Vi vill berät­ta att vi från och med nu är en con­tent­by­rå som gör con­tent. Men vi gör det på ett annorlun­da sätt än and­ra con­tent­by­rå­er. Vi har ock­så en ny digi­tal platt­form som ska slå Hubspot på fing­rar­na. Och vi har gjort lego av vårt stra­te­gi-erbju­dan­de. Dessutom har vi en mas­sa nya med­ar­be­ta­re, och söker ännu fler. I den­na krö­ni­ka berät­tar Thomas Barregren om allt det­ta och lite till.

Läs artikel »

Därför ska du ha egen plattform

Det är fres­tan­de att använ­da LinkedIn, Facebook eller någon annan platt­form som din mål­grupp redan använ­der. Med deras annons­lös­ning­ar (”spons­ra­de inlägg”) kan du snabbt nå ut till din mål­grupp. Dessutom är de lät­ta att använ­da. Men det finns pro­blem. Du läg­ger din fram­gång som mark­nads­fö­ra­re och säl­ja­re i hän­der­na på bolag som han en annan agen­da än ditt bäs­ta. Du kon­trol­le­rar inte vem som ser vad och när. Du har inte till­gång till de vär­de­ful­la digi­ta­la fot­spår som din mål­grupp läm­nar efter sig. Därför behö­ver du en egen platt­form.

Läs artikel »

Därför jobbar vi annorlunda

Vi job­bar på ett annorlun­da sätt. Våra kon­sul­ter arbe­tar i ditt team (eller är ditt team) och har sam­ti­digt full upp­back­ning vad gäl­ler kom­pe­tens och resur­ser från våra kon­sul­ter som job­bar “back office”. Men var­för job­bar vi på det sät­tet?

Läs artikel »

Är du redo för robottexterna?

Content och mar­ke­ting – båda delar­na behövs. Men vad hän­der när robo­tar tar över text­pro­duk­tio­nen med fokus på det sist­nämn­da? Med de rät­ta nyc­kelor­den och rubri­ker­na som slår. Finns det fort­fa­ran­de en plats för den enga­ge­ran­de och per­son­li­ga berät­tel­sen? Om det­ta hand­lar Lars Wirténs krö­ni­ka.

Läs artikel »

Varning för gratis wifi när du jobbar på distans

Du vet nog redan att det kan fin­nas säker­hets­hål när du job­bar på distans i öpp­na nät­verk. Men stop­par det dig att mej­la kun­den kam­panj­re­sul­ta­tet eller knap­pa in kre­dit­kor­tets siff­ror via café­ets gra­tisupp­kopp­ling? Det bor­de det! Risken finns näm­li­gen att du ger obe­hö­ri­ga till­gång till din infor­ma­tion. Martin Modigh Karlsson beskri­ver faror­na och ger dig sva­ren på var­för gra­tis (nät­verk) inte all­tid är gott – och där­för bör använ­das med stor för­sik­tig­het – samt tip­sar om tre saker du kan göra för att höja säker­he­ten. 

Läs artikel »
in felis non fringilla ipsum sit tristique risus. id, Lorem

Missa inte nästa artikel!

Få gratis nyhetsbrev varannan vecka

i din inkorg – med senaste artiklarna

Dina personuppgifter hanteras enligt vår integritetspolicy.

Pin It on Pinterest