Kntnts nyhetsbrev 442016

Thomas Barregren
4 november 2016

Höstlovet när­mar sig sitt slut. Om du har barn i skol­ål­dern har du kanske varit ledig? Kanske rest till var­ma­re plat­ser. Min familj och jag är på Mallorca. Vi badar och utfors­kar ön. Njuter av 24 °C i luf­ten och 20 °C i vatt­net. Läser om snöo­vä­der och hal­ka i Sverige, och glädjs åt att vara här.

Under den här vec­kan har jag i stort sett log­gat ut från job­bet. Låtit röst­brev­lå­dan ta hand om inkom­man­de tele­fon­sam­tal. Bara kol­lat mejl mor­gon och kväll. Och pas­sat på det mesta. Men en sak har jag inte kun­nat avhål­la mig från; läsa vad våra två gäst­skri­ben­ter har skrivit.

Account based marketing

Först ut var Helena Sveding – mark­nads­di­rek­tör på Vendemore. Hon för­kla­rar account based mar­ke­ting (ABM) på bra ett lätt­fatt­ligt sätt. Obligatorisk läs­ning. Om du sen vill lära dig mer kan du anmä­la dig till Kntnt fru­kost den 10 novem­ber. Då kom­mer Christopher Engman från Vendemore att berät­ta ännu mer.

Google My Business

Dagen efteråt skrev Alexandra Jung om Google My Business. Alexandra job­bar på Iprospect, som hjäl­per sina kun­der med bland annat sök­mo­to­rop­ti­me­ring (SEO). Och just SEO är skä­let till var­för du ska se till att ditt före­tag finns på Google My Business. Jag får väl erkän­na att jag har en del att ta tag i på den punk­ten för Kntnts räk­ning. Hur är det med dig?

Marknadsföring och reklam i den digitala tidsåldern

Och i går pub­li­ce­ra­de vi avsnitt 73 av Kntnt radio. I vec­kans pro­gram pra­tar Pia och jag med Ulf Vanselius från Sveriges kanske främs­ta b2b-byrå – Pyramid – som han var med och grun­da­de och är vd för idag. Ulf har arbe­tat med mark­nads­fö­ring och reklam sedan 1980-talet, varit med och för­fat­tat boken B2B 2.0 – Marknadsföring och reklam i den digi­ta­la tids­ål­dern och bistått många av Sveriges störs­ta b2b-före­tag. Med sådan gedi­gen erfa­ren­het är Ulf en ovär­der­lig käl­la till kun­skap och insikt som han fri­kos­tigt delar med sig av i dagens pro­gram. Lyssna!

Tips från Mats Rönne

Matts Rönne – som Pia och jag sam­ta­la­de med i avsnitt 69 av Kntnt radio – tip­sar på i Facebook-grup­pen Marknadscheferna Stockholm om Peter Fields och Les Binets anfö­ran­de från Effectiveness Week. Så hör skri­ver Matts:

Om du är med i den här grup­pen arbe­tar du tro­li­gen med mark­nads­fö­ring på något sätt. I så fall bör det vara din för­ban­na­de skyl­dig­het (om du ursäk­tar språ­ket) att inve­ste­ra en tim­me eller så och kol­la på den här pre­sen­ta­tio­nen från går­da­gens inle­dan­de ses­sion i even­tet Effectiveness Week som går av sta­peln i London just. Om du vill kan du skip­pa över de förs­ta 25 minu­ter­na och hop­pa rätt in i Peter Fields och Les Binets senas­te slut­sat­ser om hur reklam fun­ge­rar, och hur det vi hål­ler på med kan ska­pa lång­sik­tig vinstutveckling.

Och vill du ha en cliff­hang­er som inspi­ra­tion är en av deras slut­sat­ser att begrep­pet ROI är ett av de störs­ta hoten mot verk­ligt effek­tiv och lön­sam reklam.

Se fil­men här. Passa ock­så på att se ännu mer på ämnet och med Peter Fields och Les Binets.

God läs­ning önskar
Thomas

Dela artikeln om du gillade den!

Liknande artiklar

Just nu har vi inga fler artiklar om ämnet.

Förslag på mer läsning

Miljö- och hållbarhetpåståenden i din marknadsföring

Medvetna kon­su­men­ter loc­kar till mil­jö- och håll­bar­hetspå­stå­en­den i före­ta­gens mark­nads­fö­ring. Men kra­ven på vad som får sägas inom det­ta områ­de är extra hår­da. Ta reda på vad som gäl­ler. Läs den­na arti­kel i Kntnt Magasin skri­ven av advo­kat Erik Ullberg och biträ­dan­de jurist Richard Fürst på Wistrand advokatbyrå.

Läs artikel »

Content marketing v/​s redaktionell kommunikation – sex krav du skall ställa på din contentbyrå

Står du i begrepp att ta hjälp av en byrå i din con­tent mar­ke­ting? Då har du säkert upp­täckt att var och varan­nan byrå i kom­mu­ni­ka­tions­bran­schen nume­ra påstår sig vara exper­ter på ämnet. Begreppet används fli­tigt av många, vil­ket gör det svå­ra­re för dig som köpa­re att veta vem eller vil­ka du ska vän­da dig till. I den­na arti­kel hjäl­per Lars Wirtén dig på traven!

Läs artikel »

Så skyddar du företagets hemligheter och viktiga kundrelationer

Den höga rör­lig­he­ten på arbets­mark­na­den leder till att många byter jobb. För att hind­ra att före­tags­hem­lig­he­ter och vik­ti­ga kund­re­la­tio­ner föl­jer med till kon­kur­ren­ten behö­ver arbets­gi­va­ren kän­na till juri­di­ken. Om det­ta hand­lar dagens arti­kel för­fat­tad av advo­kat Gustav Sandberg och biträ­dan­de jurist Viktoria Hybbinette på Wistrand Advokatbyrå.

Läs artikel »

Så får du kontroll på arbetsflödet i din content marketing – del 2

Spar på tid och kraf­ter – effek­ti­vi­se­ra arbets­flö­det i din con­tent mar­ke­ting! Lars Wirtén och Jörgen Olsson – två erfar­na jour­na­lis­ter, redak­tö­rer och senio­ra skri­ben­ter, delar med sig av sina bäs­ta tips i två artik­lar i Kntnt Magasin. Detta är en and­ra. Trevlig läsning! 

Läs artikel »

Vad är artificiell intelligens?

Funderar du på vad AI är och hur du skall för­hål­la dig till den revo­lu­tion inom områ­det som vi med säker­het bara sett bör­jan på? Detta är något som vår krö­ni­kör Martin Modigh Karlsson ägnar myc­ket tan­ke­mö­da. Läs hans intres­san­ta ana­lys i dagens artikel. 

Läs artikel »

Så får du koll på arbetsflödet i din content marketing – del 1

Effektivisera arbets­flö­det i din con­tent mar­ke­ting. Det finns fle­ra anled­ning­ar. Inte minst spar du tid. Lars Wirtén och Jörgen Olsson – två erfar­na jour­na­lis­ter, redak­tö­rer och senio­ra skri­ben­ter, delar med sig av sina bäs­ta tips i två artik­lar. Den förs­ta hit­tar du här!

Läs artikel »

Personuppgifter på vift – Vad är ditt ansvar?

Då och då hän­der det att ett före­tag för­lo­rar kon­trol­len över sina kun­ders per­son­upp­gif­ter. Det är natur­ligt­vis inte bra och får kon­se­kven­ser. I den­na arti­kel för­kla­rar advo­kat Erik Ullberg och biträ­dan­de jurist Richard Fürst på Wistrands Advokatbyrå vad en per­son­upp­gifts­in­ci­dent är och vad du mås­te göra när en sådan har inträf­fat. Läs och lär!

Läs artikel »

Så SEO-optimerar du webbplatsen för röstsök

2020 kom­mer 50% av alla sök­ning­ar ske med rös­ten visar stu­die och Googles ”voice search”-tjänst väx­er så det kna­kar. Detta gör att du bör SEO-opti­me­ra din webb­plats för röst­sök­ning­ar redan nu. I dagens gäst­krö­ni­ka för­kla­rar Alexandra Jung hur du gör!

Läs artikel »

Inbound marketing sneglar mot content marketing

I den­na gäst­krö­ni­ka reflek­te­rar Niloo Lopez över vart inbound mar­ke­ting är på väg efter att ha besökt mega­kon­fe­ren­sen Inbound 2019. 

Läs artikel »

Överraskande slutsats från INBOUND 2019

Kntnt Radio är till­ba­ka! I avsnitt 209 dis­ku­te­rar Pia Tegborg, Thomas Barregren och Niloo Loopez uti­från Niloos ”take aways” från 2019 års upp­la­ga av mega­kon­fe­ren­sen INBOUND. Samtalet lan­dar i en ovän­tad kon­klu­sion. Pia och Thomas ger ock­så en för­kla­ring till den lång­va­ri­ga tyst­na­den. Efter 208 avsnitt under näs­tan lika många vec­kor blev det helt plöts­ligt tyst. Vad hände?

Läs artikel »