Observera att detta är en föråldrad artikel som är arkiverad.

Kntnts nyhetsbrev 442016

Thomas Barregren
4 november 2016

Höstlovet när­mar sig sitt slut. Om du har barn i skol­ål­dern har du kanske varit ledig? Kanske rest till var­ma­re plat­ser. Min familj och jag är på Mallorca. Vi badar och utfors­kar ön. Njuter av 24 °C i luf­ten och 20 °C i vatt­net. Läser om snöo­vä­der och hal­ka i Sverige, och glädjs åt att vara här.

Under den här vec­kan har jag i stort sett log­gat ut från job­bet. Låtit röst­brev­lå­dan ta hand om inkom­man­de tele­fon­sam­tal. Bara kol­lat mejl mor­gon och kväll. Och pas­sat på det mesta. Men en sak har jag inte kun­nat avhål­la mig från; läsa vad våra två gäst­skri­ben­ter har skri­vit.

Account based marketing

Först ut var Helena Sveding – mark­nads­di­rek­tör på Vendemore. Hon för­kla­rar account based mar­ke­ting (ABM) på bra ett lätt­fatt­ligt sätt. Obligatorisk läs­ning. Om du sen vill lära dig mer kan du anmä­la dig till Kntnt fru­kost den 10 novem­ber. Då kom­mer Christopher Engman från Vendemore att berät­ta ännu mer.

Google My Business

Dagen efteråt skrev Alexandra Jung om Google My Business. Alexandra job­bar på Iprospect, som hjäl­per sina kun­der med bland annat sök­mo­to­rop­ti­me­ring (SEO). Och just SEO är skä­let till var­för du ska se till att ditt före­tag finns på Google My Business. Jag får väl erkän­na att jag har en del att ta tag i på den punk­ten för Kntnts räk­ning. Hur är det med dig?

Marknadsföring och reklam i den digitala tidsåldern

Och i går pub­li­ce­ra­de vi avsnitt 73 av Kntnt radio. I vec­kans pro­gram pra­tar Pia och jag med Ulf Vanselius från Sveriges kanske främs­ta b2b-byrå – Pyramid – som han var med och grun­da­de och är vd för idag. Ulf har arbe­tat med mark­nads­fö­ring och reklam sedan 1980-talet, varit med och för­fat­tat boken B2B 2.0 – Marknadsföring och reklam i den digi­ta­la tids­ål­dern och bistått många av Sveriges störs­ta b2b-före­tag. Med sådan gedi­gen erfa­ren­het är Ulf en ovär­der­lig käl­la till kun­skap och insikt som han fri­kos­tigt delar med sig av i dagens pro­gram. Lyssna!

Tips från Mats Rönne

Matts Rönne – som Pia och jag sam­ta­la­de med i avsnitt 69 av Kntnt radio – tip­sar på i Facebook-grup­pen Marknadscheferna Stockholm om Peter Fields och Les Binets anfö­ran­de från Effectiveness Week. Så hör skri­ver Matts:

Om du är med i den här grup­pen arbe­tar du tro­li­gen med mark­nads­fö­ring på något sätt. I så fall bör det vara din för­ban­na­de skyl­dig­het (om du ursäk­tar språ­ket) att inve­ste­ra en tim­me eller så och kol­la på den här pre­sen­ta­tio­nen från går­da­gens inle­dan­de ses­sion i even­tet Effectiveness Week som går av sta­peln i London just. Om du vill kan du skip­pa över de förs­ta 25 minu­ter­na och hop­pa rätt in i Peter Fields och Les Binets senas­te slut­sat­ser om hur reklam fun­ge­rar, och hur det vi hål­ler på med kan ska­pa lång­sik­tig vinst­ut­veck­ling.

Och vill du ha en cliff­hang­er som inspi­ra­tion är en av deras slut­sat­ser att begrep­pet ROI är ett av de störs­ta hoten mot verk­ligt effek­tiv och lön­sam reklam.

Se fil­men här. Passa ock­så på att se ännu mer på ämnet och med Peter Fields och Les Binets.

God läs­ning öns­kar
Thomas

Dela artikeln om du gillade den!

Liknande artiklar

Just nu har vi inga fler artiklar om ämnet.

Förslag på mer läsning

Utveckla din story med rätt design

Har du en inre bild av hur din arti­kel skul­le se ut när den kom­mer i tryck? Med design kan du utveck­la din sto­ry och ska­pa ett nytt per­spek­tiv. Bilder, färg och form kan bli verk­tyg även i din kre­a­ti­va verk­tygs­lå­da.

Läs artikel »

Om jag var i Almedalen …

Att Almedalen blir allt vik­ti­ga­re för kom­mu­nik­tions­bran­schen är de fles­ta över­ens om. Men i en djung­el av pro­gram­punk­ter kan det vara svårt att sål­la agnar­na från vetet. Här kom­mer hjälp på vägen! Martin Modigh Karlsson har gjort grov­job­bet och lis­tar sina bäs­ta tips i dagens krö­ni­ka. För dig som ska dit och för dig som tar del av pro­gram­met i efter­hand.

Läs artikel »

Detta gäller vid marknadsföring av din arbetsgivare på sociala medier

Publicerar du inlägg om din arbets­gi­vares verk­sam­het i soci­a­la medi­er? Då kan du behö­va vara för­sik­tig så att du inte fälls för vil­se­le­dan­de mark­nads­fö­ring. Ta reda på vad som gäl­ler genom att läsa den­na arti­kel skri­ven av Tobias Bratt, biträ­dan­de jurist på Wistrand Advokatbyrå.

Läs artikel »

Ursäkta röran. Vi har byggt om.

För ovan­lig­he­tens skull pra­tar vi om oss själ­va. Vi vill berät­ta att vi från och med nu är en con­tent­by­rå som gör con­tent. Men vi gör det på ett annorlun­da sätt än and­ra con­tent­by­rå­er. Vi har ock­så en ny digi­tal platt­form som ska slå Hubspot på fing­rar­na. Och vi har gjort lego av vårt stra­te­gi-erbju­dan­de. Dessutom har vi en mas­sa nya med­ar­be­ta­re, och söker ännu fler. I den­na krö­ni­ka berät­tar Thomas Barregren om allt det­ta och lite till.

Läs artikel »

Därför ska du ha egen plattform

Det är fres­tan­de att använ­da LinkedIn, Facebook eller någon annan platt­form som din mål­grupp redan använ­der. Med deras annons­lös­ning­ar (”spons­ra­de inlägg”) kan du snabbt nå ut till din mål­grupp. Dessutom är de lät­ta att använ­da. Men det finns pro­blem. Du läg­ger din fram­gång som mark­nads­fö­ra­re och säl­ja­re i hän­der­na på bolag som han en annan agen­da än ditt bäs­ta. Du kon­trol­le­rar inte vem som ser vad och när. Du har inte till­gång till de vär­de­ful­la digi­ta­la fot­spår som din mål­grupp läm­nar efter sig. Därför behö­ver du en egen platt­form.

Läs artikel »

Därför jobbar vi annorlunda

Vi job­bar på ett annorlun­da sätt. Våra kon­sul­ter arbe­tar i ditt team (eller är ditt team) och har sam­ti­digt full upp­back­ning vad gäl­ler kom­pe­tens och resur­ser från våra kon­sul­ter som job­bar “back office”. Men var­för job­bar vi på det sät­tet?

Läs artikel »

Är du redo för robottexterna?

Content och mar­ke­ting – båda delar­na behövs. Men vad hän­der när robo­tar tar över text­pro­duk­tio­nen med fokus på det sist­nämn­da? Med de rät­ta nyc­kelor­den och rubri­ker­na som slår. Finns det fort­fa­ran­de en plats för den enga­ge­ran­de och per­son­li­ga berät­tel­sen? Om det­ta hand­lar Lars Wirténs krö­ni­ka.

Läs artikel »

Varning för gratis wifi när du jobbar på distans

Du vet nog redan att det kan fin­nas säker­hets­hål när du job­bar på distans i öpp­na nät­verk. Men stop­par det dig att mej­la kun­den kam­panj­re­sul­ta­tet eller knap­pa in kre­dit­kor­tets siff­ror via café­ets gra­tisupp­kopp­ling? Det bor­de det! Risken finns näm­li­gen att du ger obe­hö­ri­ga till­gång till din infor­ma­tion. Martin Modigh Karlsson beskri­ver faror­na och ger dig sva­ren på var­för gra­tis (nät­verk) inte all­tid är gott – och där­för bör använ­das med stor för­sik­tig­het – samt tip­sar om tre saker du kan göra för att höja säker­he­ten. 

Läs artikel »

Rätten att bli glömd i digitala miljöer

Ett år har pas­se­rat sedan GDPR träd­de i kraft. Fortfarande brot­tas många före­tag med de prak­tis­ka och de juri­dis­ka tillämp­nings­frå­gor­na. Ett pro­blem av det först­nämn­da sla­get är hur före­tag som behand­lar per­son­upp­gif­ter rade­rar des­sa i sina IT-system? Enligt data­skydds­för­ord­ning­en ska man byg­ga upp sina system så att kra­ven i lag­stift­ning­en upp­fylls – men vad inne­bär det? Och går det över­hu­vud­ta­get att rade­ra upp­gif­ter­na på ett sätt som inne­bär att de ald­rig kan åter­ska­pas?

Läs om indi­vi­dens ”rätt att bli glömd” och före­ta­gets skyl­dig­het att rade­ra per­son­upp­gif­ter i dagens krö­ni­ka skri­ven av Jeanette Jönsson, biträ­dan­de jurist på Wistrand Advokatbyrå.

Läs artikel »

Elva tips som får din intervju att lyfta

Att få till en bra inter­vju hand­lar om väl­digt myc­ket mer än att bara stäl­la frå­gor och anteck­na. Låt Lars Wirtén gui­da dig längs vägen – steg för steg till ett garan­te­rat lyc­kat resul­tat! 

Läs artikel »
suscipit in sem, Curabitur velit, ipsum

Missa inte nästa artikel!

Få gratis nyhetsbrev varannan vecka

i din inkorg – med senaste artiklarna

Dina personuppgifter hanteras enligt vår integritetspolicy.

Pin It on Pinterest