Kolla in er ”Om oss” – andra gör det

Varje webbplats har en "om oss-sida". Syftet med den är att bygga relation och förtroende: att övertyga besökaren om att det går att lita på dig och ditt företag. Det är en viktigt uppgift. Ändå slarvas det så mycket med innehållet som dessutom ofta faller i glömska. Det vill vår gästskribent Martin Modig Karlsson ändra på. Läs hans artikel nu!

Martin Karlsson
31 oktober 2018

Det är en mor­gon mitt i vec­kan på ett av bran­schens mest fram­trä­dan­de före­tag, med pre­stige­fyll­da pro­jekt runt om i hela värl­den. I ett av göte­borgs­kon­to­rets kon­fe­rens­rum har en grupp pro­jekt­le­da­re, key account-mana­gers och alle­han­da mel­lan­che­fer sam­lats för ett av fle­ra åter­kom­man­de vec­komö­ten. Man har just upp­täckt att mötet sak­nar både agen­da och den per­son som bru­kar hål­la det. Istället för att grup­pen sking­ras för vin­den i brist på möte­s­punk­ter kom­mer någon på en idé.

”Kan vi inte till­sam­mans kol­la hur vår webb ser ut? Det som står där är ju vad fram­ti­da kun­der och med­ar­be­ta­re får veta om oss inför ett förs­ta möte?”

Det grup­pen nu upp­täc­ker är att de pro­jekt mark­nads­av­del­ning­en valt att lyf­ta fram inte alls lig­ger i lin­je med de mål och stra­te­gi­er före­ta­get beslu­tat om och som res­ten av före­ta­get arbe­tar efter. Efter det kon­sta­te­ran­det läser grup­pen sidan med rubri­ken ”Om oss”. Sidan har under­ru­bri­ker som ”Historia”, ”Mission och vision” och ”Vår kul­tur”. När alla läst fär­digt sit­ter de tys­ta. Någon bry­ter tystnaden:

”Är det någon som kän­ner igen sig det minsta?”

Based on a true story

Den här skräck­no­vel­len byg­ger på verk­li­ga hän­del­ser och det rik­tigt hal­lo­ween-läs­ki­ga är att det kan hän­da dig ock­så… Jag har skri­vit ett antal om oss-sidor, både åt kun­der och åt egna före­tag, och jag vet att det kan vara kne­pigt. Särskilt att skri­va för sin egen orga­ni­sa­tion, det är lite som att skri­va det per­son­li­ga bre­vet i en plat­san­sö­kan. Lätt att få skriv­kramp och lätt att fast­na i floskler. När jag skri­ver för kun­der är utma­ning­en annorlun­da. Dels lig­ger den i att hit­ta det där som kom­mu­ni­ce­rar före­ta­gets själ och på ett inte för skryt­samt sätt lyf­ter fram alla för­de­lar­na, och dels i att alla besluts­fat­ta­re ska vara över­ens om det som står där. Just den sista biten kan vara anled­ning­en till att många om oss-sidor är påfal­lan­de trå­ki­ga och intets­ä­gan­de. När alla drar åt oli­ka håll och i oli­ka brom­sar finns en stor risk att resul­ta­tet blir urvattnat.

Hos många före­tag jag arbe­tat med är om oss-sidan lite bort­glömd, och den är ofta fram­ta­gen i en hast i slu­tet på arbe­tet med web­ben. Det kan dock visa sig vara en över­ras­kan­de väl­be­sökt sida. Inte minst där­för att den – om den är rätt gjord – dyker upp för de som söker infor­ma­tion om före­ta­get. Eftersom det fort­fa­ran­de finns många trå­ki­ga om oss-sidor där ute, fri­kopp­la­de från före­tags och orga­ni­sa­tio­ners själ och hjär­ta tänk­te jag sträc­ka ut en hand och bena ut någ­ra frå­gor som kan vara till hjälp för att ta fram ett vas­sa­re och san­na­re innehåll.

Vem besöker er om oss-sida och varför?

Det näst enk­las­te sva­ret på frå­gan är ”alla med ett dju­pa­re intres­se av er” (det enk­las­te sva­ret är all­tid ”det beror på”). På en om oss-sida för­vän­tar man sig att få reda på mer och annat om före­ta­get än om produkter/​tjänster och all­män­na vill­kor. En besö­ka­re kan vil­ja veta ert var­för, eller åtminsto­ne var­för hen ska lita på just er. Givet besö­ka­rens något för­dju­pa­de intres­se för er är det en poten­ti­ell ambas­sa­dör vi får före­stäl­la oss. Det kan hand­la om en poten­ti­ell inve­ste­ra­re eller akti­e­spe­ku­lant, som vill bil­da sig en upp­fatt­ning om före­ta­get och fram­ti­den; en pre­sum­tiv anställd eller prak­ti­kant som vill veta mer inför en spon­ta­nan­sö­kan eller inter­vju för en utan­non­se­rad tjänst; en jour­na­list som letar infor­ma­tion eller mate­ri­al till en fak­taru­ta; eller en kund som står inför ett stör­re beslut.

Om vi antar att des­sa fyra kate­go­ri­er utgör en stor del av besö­kar­na på er om oss-sida, lyf­ter ni fort­fa­ran­de fram rätt saker där eller behö­ver ni ta en extra funderare?

Hur uttrycker sig andra? Eller: jakten på destillerad framgång

Jag utgick från Veckans Affärers lis­ta på Sveriges 500 störs­ta före­tag från för­ra året och tog de tio övers­ta före­ta­gen som hade en svensk­språ­kig om oss-sida. Jag ren­sa­de bort före­tags­namn, pro­duk­ter och tjäns­ter, van­li­ga och icke menings­bä­ran­de ord som ”att”, ”till”, ”och” och så vida­re. Sedan sor­te­ra­de jag orden efter före­komst. Det förs­ta som slog mig var hur top­pen såg ut innan näs­ta rens­ning av ord. På enbart de tio före­ta­gens sidor används ordet vår/​vårt/​våra hela 198 gång­er. Vill man lära av de fram­gångs­ri­ka före­ta­gen finns här en förs­ta insikt om tonen de använ­der, här kan man vara lite mer bom­bas­tisk än på övri­ga sidor. Det säger ock­så att tem­pus, kanske föga för­vå­nan­de, är 1:a per­son plu­ral genom­gå­en­de på den här typen av sidor. Det är ”vår histo­ria”, ”vår vision”, ”vårt före­tag”, ”våra kun­der”, ”våra anställ­da”, ”våra pro­duk­ter”, ”vår värld” och så vidare.

Ordmoln: innovation, global, tjänster, världens, information, utveckling, media, leverantörer, historia, hållbarhet, vision, värderingar, finansiella, karriär, mission, skogen, samhället

De van­li­gas­te vär­de­bä­ran­de orden är, från ”inno­va­tion” (32 före­koms­ter) till ”sam­häl­let” (13 förekomster).

När jag fått den här lis­tan på ord kun­de jag inte mot­stå fres­tel­sen att för­sö­ka sät­ta sam­man en gene­risk text där alla top­por­den använ­des. Lite som ett bin­go. Varsågod att klipp ut och ta med hem om du vill använ­da den!

sax som klipper längs streckad linje

Generica AB

Om oss

Världen har utveck­lats till ett glo­balt infor­ma­tions­sam­häl­le där oli­ka media spe­lar en allt stör­re roll i våra liv. Vi på Generica AB erbju­der inno­va­tio­ner och tjäns­ter till våra kun­der på en glo­bal mark­nad. Tack vare vår histo­ria och våra duk­ti­ga leve­ran­tö­rer är vi sär­skilt väl rus­ta­de att fort­sät­ta arbe­tet med vår håll­bar­hets­vi­sion. Våra vik­ti­ga vär­de­ring­ar är vad som styr oss, till­sam­mans med och grun­dat i en finan­si­ell trygg­het. Som arbets­gi­va­re gör vi allt för att du ska kun­na ta ste­get i din kar­riär och hjäl­pa oss att full­föl­ja vår mis­sion, med sko­gen och sam­häl­let i fokus.

sax som klipper längs streckad linje

”Hur långt måste jag skriva?”

Alla gym­na­si­e­e­le­vers favo­rit­frå­ga, hur långt ska det vara egent­li­gen? Min snab­ba fre­kven­sa­na­lys ger vid han­den att den genom­snitt­li­ga om oss-sidan hos Sveriges tio mest fram­gångs­ri­ka före­tag är 640 ord lång. De all­ra fles­ta har ett meny­al­ter­na­tiv som är just ”om oss”. Några har pla­ce­rat om oss i foo­tern istäl­let för i huvudmenyn.

Se på er webb med nya ögon – en besö­ka­res ögon! – och ge er kanske mest bort­glöm­da sida lite kär­lek. Om bud­ska­pen lik­nar mitt klipp och klist­ra-exem­pel ovan för myc­ket kanske ni ska låta den gå på remiss en gång till för att stic­ka ut och nå fram till en läsare.

Lycka till!

 

Dela artikeln om du gillade den!

Förslag på mer läsning

Miljö- och hållbarhetpåståenden i din marknadsföring

Medvetna kon­su­men­ter loc­kar till mil­jö- och håll­bar­hetspå­stå­en­den i före­ta­gens mark­nads­fö­ring. Men kra­ven på vad som får sägas inom det­ta områ­de är extra hår­da. Ta reda på vad som gäl­ler. Läs den­na arti­kel i Kntnt Magasin skri­ven av advo­kat Erik Ullberg och biträ­dan­de jurist Richard Fürst på Wistrand advokatbyrå.

Läs artikel »

Content marketing v/​s redaktionell kommunikation – sex krav du skall ställa på din contentbyrå

Står du i begrepp att ta hjälp av en byrå i din con­tent mar­ke­ting? Då har du säkert upp­täckt att var och varan­nan byrå i kom­mu­ni­ka­tions­bran­schen nume­ra påstår sig vara exper­ter på ämnet. Begreppet används fli­tigt av många, vil­ket gör det svå­ra­re för dig som köpa­re att veta vem eller vil­ka du ska vän­da dig till. I den­na arti­kel hjäl­per Lars Wirtén dig på traven!

Läs artikel »

Så skyddar du företagets hemligheter och viktiga kundrelationer

Den höga rör­lig­he­ten på arbets­mark­na­den leder till att många byter jobb. För att hind­ra att före­tags­hem­lig­he­ter och vik­ti­ga kund­re­la­tio­ner föl­jer med till kon­kur­ren­ten behö­ver arbets­gi­va­ren kän­na till juri­di­ken. Om det­ta hand­lar dagens arti­kel för­fat­tad av advo­kat Gustav Sandberg och biträ­dan­de jurist Viktoria Hybbinette på Wistrand Advokatbyrå.

Läs artikel »

Så får du kontroll på arbetsflödet i din content marketing – del 2

Spar på tid och kraf­ter – effek­ti­vi­se­ra arbets­flö­det i din con­tent mar­ke­ting! Lars Wirtén och Jörgen Olsson – två erfar­na jour­na­lis­ter, redak­tö­rer och senio­ra skri­ben­ter, delar med sig av sina bäs­ta tips i två artik­lar i Kntnt Magasin. Detta är en and­ra. Trevlig läsning! 

Läs artikel »

Så får du koll på arbetsflödet i din content marketing – del 1

Effektivisera arbets­flö­det i din con­tent mar­ke­ting. Det finns fle­ra anled­ning­ar. Inte minst spar du tid. Lars Wirtén och Jörgen Olsson – två erfar­na jour­na­lis­ter, redak­tö­rer och senio­ra skri­ben­ter, delar med sig av sina bäs­ta tips i två artik­lar. Den förs­ta hit­tar du här!

Läs artikel »

Personuppgifter på vift – Vad är ditt ansvar?

Då och då hän­der det att ett före­tag för­lo­rar kon­trol­len över sina kun­ders per­son­upp­gif­ter. Det är natur­ligt­vis inte bra och får kon­se­kven­ser. I den­na arti­kel för­kla­rar advo­kat Erik Ullberg och biträ­dan­de jurist Richard Fürst på Wistrands Advokatbyrå vad en per­son­upp­gifts­in­ci­dent är och vad du mås­te göra när en sådan har inträf­fat. Läs och lär!

Läs artikel »

Så SEO-optimerar du webbplatsen för röstsök

2020 kom­mer 50% av alla sök­ning­ar ske med rös­ten visar stu­die och Googles ”voice search”-tjänst väx­er så det kna­kar. Detta gör att du bör SEO-opti­me­ra din webb­plats för röst­sök­ning­ar redan nu. I dagens gäst­krö­ni­ka för­kla­rar Alexandra Jung hur du gör!

Läs artikel »

Inbound marketing sneglar mot content marketing

I den­na gäst­krö­ni­ka reflek­te­rar Niloo Lopez över vart inbound mar­ke­ting är på väg efter att ha besökt mega­kon­fe­ren­sen Inbound 2019. 

Läs artikel »

Överraskande slutsats från INBOUND 2019

Kntnt Radio är till­ba­ka! I avsnitt 209 dis­ku­te­rar Pia Tegborg, Thomas Barregren och Niloo Loopez uti­från Niloos ”take aways” från 2019 års upp­la­ga av mega­kon­fe­ren­sen INBOUND. Samtalet lan­dar i en ovän­tad kon­klu­sion. Pia och Thomas ger ock­så en för­kla­ring till den lång­va­ri­ga tyst­na­den. Efter 208 avsnitt under näs­tan lika många vec­kor blev det helt plöts­ligt tyst. Vad hände?

Läs artikel »

Facebooks ”gilla”-knapp granskad av EU-domstolen

Tänk till innan du instal­le­rar Facebooks ”gilla”-knapp och and­ra plu­gins på din webb­plats. Ansvaret vid behand­ling av per­son­upp­gif­ter­na kan näm­li­gen bli din huvud­värk. Detta slår ett för­hands­av­gö­ran­de i EU-dom­sto­len fast. Läs mer i dagens arti­kel skri­ven av advo­kat Erik Ullberg och biträ­dan­de jurist Gunilla Karlsson på Wistrand Advokatbyrå. 

Läs artikel »