Kolla in er ”Om oss” – andra gör det

Varje webbplats har en "om oss-sida". Syftet med den är att bygga relation och förtroende: att övertyga besökaren om att det går att lita på dig och ditt företag. Det är en viktigt uppgift. Ändå slarvas det så mycket med innehållet som dessutom ofta faller i glömska. Det vill vår gästskribent Martin Modig Karlsson ändra på. Läs hans artikel nu!

Martin Karlsson
31 oktober 2018

Det är en mor­gon mitt i vec­kan på ett av bran­schens mest fram­trä­dan­de före­tag, med pre­stige­fyll­da pro­jekt runt om i hela värl­den. I ett av göte­borgs­kon­to­rets kon­fe­rens­rum har en grupp pro­jekt­le­da­re, key account-mana­gers och alle­han­da mel­lan­che­fer sam­lats för ett av fle­ra åter­kom­man­de vec­komö­ten. Man har just upp­täckt att mötet sak­nar både agen­da och den per­son som bru­kar hål­la det. Istället för att grup­pen sking­ras för vin­den i brist på möte­s­punk­ter kom­mer någon på en idé.

”Kan vi inte till­sam­mans kol­la hur vår webb ser ut? Det som står där är ju vad fram­ti­da kun­der och med­ar­be­ta­re får veta om oss inför ett förs­ta möte?”

Det grup­pen nu upp­täc­ker är att de pro­jekt mark­nads­av­del­ning­en valt att lyf­ta fram inte alls lig­ger i lin­je med de mål och stra­te­gi­er före­ta­get beslu­tat om och som res­ten av före­ta­get arbe­tar efter. Efter det kon­sta­te­ran­det läser grup­pen sidan med rubri­ken ”Om oss”. Sidan har under­ru­bri­ker som ”Historia”, ”Mission och vision” och ”Vår kul­tur”. När alla läst fär­digt sit­ter de tys­ta. Någon bry­ter tyst­na­den:

”Är det någon som kän­ner igen sig det mins­ta?”

Based on a true story

Den här skräck­no­vel­len byg­ger på verk­li­ga hän­del­ser och det rik­tigt hal­lo­ween-läs­ki­ga är att det kan hän­da dig ock­så… Jag har skri­vit ett antal om oss-sidor, både åt kun­der och åt egna före­tag, och jag vet att det kan vara kne­pigt. Särskilt att skri­va för sin egen orga­ni­sa­tion, det är lite som att skri­va det per­son­li­ga bre­vet i en plat­san­sö­kan. Lätt att få skriv­kramp och lätt att fast­na i floskler. När jag skri­ver för kun­der är utma­ning­en annorlun­da. Dels lig­ger den i att hit­ta det där som kom­mu­ni­ce­rar före­ta­gets själ och på ett inte för skryt­samt sätt lyf­ter fram alla för­de­lar­na, och dels i att alla besluts­fat­ta­re ska vara över­ens om det som står där. Just den sista biten kan vara anled­ning­en till att många om oss-sidor är påfal­lan­de trå­ki­ga och intets­ä­gan­de. När alla drar åt oli­ka håll och i oli­ka brom­sar finns en stor risk att resul­ta­tet blir urvatt­nat.

Hos många före­tag jag arbe­tat med är om oss-sidan lite bort­glömd, och den är ofta fram­ta­gen i en hast i slu­tet på arbe­tet med web­ben. Det kan dock visa sig vara en över­ras­kan­de väl­be­sökt sida. Inte minst där­för att den – om den är rätt gjord – dyker upp för de som söker infor­ma­tion om före­ta­get. Eftersom det fort­fa­ran­de finns många trå­ki­ga om oss-sidor där ute, fri­kopp­la­de från före­tags och orga­ni­sa­tio­ners själ och hjär­ta tänk­te jag sträc­ka ut en hand och bena ut någ­ra frå­gor som kan vara till hjälp för att ta fram ett vas­sa­re och san­na­re inne­håll.

Vem besöker er om oss-sida och varför?

Det näst enk­las­te sva­ret på frå­gan är ”alla med ett dju­pa­re intres­se av er” (det enk­las­te sva­ret är all­tid ”det beror på”). På en om oss-sida för­vän­tar man sig att få reda på mer och annat om före­ta­get än om produkter/​tjänster och all­män­na vill­kor. En besö­ka­re kan vil­ja veta ert var­för, eller åtminsto­ne var­för hen ska lita på just er. Givet besö­ka­rens något för­dju­pa­de intres­se för er är det en poten­ti­ell ambas­sa­dör vi får före­stäl­la oss. Det kan hand­la om en poten­ti­ell inve­ste­ra­re eller akti­e­spe­ku­lant, som vill bil­da sig en upp­fatt­ning om före­ta­get och fram­ti­den; en pre­sum­tiv anställd eller prak­ti­kant som vill veta mer inför en spon­ta­nan­sö­kan eller inter­vju för en utan­non­se­rad tjänst; en jour­na­list som letar infor­ma­tion eller mate­ri­al till en fak­taru­ta; eller en kund som står inför ett stör­re beslut.

Om vi antar att des­sa fyra kate­go­ri­er utgör en stor del av besö­kar­na på er om oss-sida, lyf­ter ni fort­fa­ran­de fram rätt saker där eller behö­ver ni ta en extra fun­de­ra­re?

Hur uttrycker sig andra? Eller: jakten på destillerad framgång

Jag utgick från Veckans Affärers lis­ta på Sveriges 500 störs­ta före­tag från för­ra året och tog de tio övers­ta före­ta­gen som hade en svensk­språ­kig om oss-sida. Jag ren­sa­de bort före­tags­namn, pro­duk­ter och tjäns­ter, van­li­ga och icke menings­bä­ran­de ord som ”att”, ”till”, ”och” och så vida­re. Sedan sor­te­ra­de jag orden efter före­komst. Det förs­ta som slog mig var hur top­pen såg ut innan näs­ta rens­ning av ord. På enbart de tio före­ta­gens sidor används ordet vår/​vårt/​våra hela 198 gång­er. Vill man lära av de fram­gångs­ri­ka före­ta­gen finns här en förs­ta insikt om tonen de använ­der, här kan man vara lite mer bom­bas­tisk än på övri­ga sidor. Det säger ock­så att tem­pus, kanske föga för­vå­nan­de, är 1:a per­son plu­ral genom­gå­en­de på den här typen av sidor. Det är ”vår histo­ria”, ”vår vision”, ”vårt före­tag”, ”våra kun­der”, ”våra anställ­da”, ”våra pro­duk­ter”, ”vår värld” och så vida­re.

Ordmoln: innovation, global, tjänster, världens, information, utveckling, media, leverantörer, historia, hållbarhet, vision, värderingar, finansiella, karriär, mission, skogen, samhället

De van­li­gas­te vär­de­bä­ran­de orden är, från ”inno­va­tion” (32 före­koms­ter) till ”sam­häl­let” (13 före­koms­ter).

När jag fått den här lis­tan på ord kun­de jag inte mot­stå fres­tel­sen att för­sö­ka sät­ta sam­man en gene­risk text där alla top­por­den använ­des. Lite som ett bin­go. Varsågod att klipp ut och ta med hem om du vill använ­da den!

sax som klipper längs streckad linje

Generica AB

Om oss

Världen har utveck­lats till ett glo­balt infor­ma­tions­sam­häl­le där oli­ka media spe­lar en allt stör­re roll i våra liv. Vi på Generica AB erbju­der inno­va­tio­ner och tjäns­ter till våra kun­der på en glo­bal mark­nad. Tack vare vår histo­ria och våra duk­ti­ga leve­ran­tö­rer är vi sär­skilt väl rus­ta­de att fort­sät­ta arbe­tet med vår håll­bar­hets­vi­sion. Våra vik­ti­ga vär­de­ring­ar är vad som styr oss, till­sam­mans med och grun­dat i en finan­si­ell trygg­het. Som arbets­gi­va­re gör vi allt för att du ska kun­na ta ste­get i din kar­riär och hjäl­pa oss att full­föl­ja vår mis­sion, med sko­gen och sam­häl­let i fokus.

sax som klipper längs streckad linje

”Hur långt måste jag skriva?”

Alla gym­na­si­e­e­le­vers favo­rit­frå­ga, hur långt ska det vara egent­li­gen? Min snab­ba fre­kven­sa­na­lys ger vid han­den att den genom­snitt­li­ga om oss-sidan hos Sveriges tio mest fram­gångs­ri­ka före­tag är 640 ord lång. De all­ra fles­ta har ett meny­al­ter­na­tiv som är just ”om oss”. Några har pla­ce­rat om oss i foo­tern istäl­let för i huvud­me­nyn.

Se på er webb med nya ögon – en besö­ka­res ögon! – och ge er kanske mest bort­glöm­da sida lite kär­lek. Om bud­ska­pen lik­nar mitt klipp och klist­ra-exem­pel ovan för myc­ket kanske ni ska låta den gå på remiss en gång till för att stic­ka ut och nå fram till en läsa­re.

Lycka till!

 

Dela artikeln om du gillade den!

Förslag på mer läsning

Facebooks ”gilla”-knapp granskad av EU-domstolen

Tänk till innan du instal­le­rar Facebooks ”gilla”-knapp och and­ra plu­gins på din webb­plats. Ansvaret vid behand­ling av per­son­upp­gif­ter­na kan näm­li­gen bli din huvud­värk. Detta slår ett för­hands­av­gö­ran­de i EU-dom­sto­len fast. Läs mer i dagens arti­kel skri­ven av advo­kat Erik Ullberg och biträ­dan­de jurist Gunilla Karlsson på Wistrand Advokatbyrå.

Läs artikel »

Därför är redaktörens roll så viktig

Digitala platt­for­mar har öpp­nat upp fan­tas­tis­ka möj­lig­he­ter för före­tag att dela med sig av vär­deska­pan­de inne­håll till kun­der och and­ra intres­sen­ter. Men intryc­ket kan bli spre­tigt i den digi­ta­la mil­jön. Därför är redak­tö­rens roll cen­tral i all inne­hålls­mark­nads­fö­ring. Läs dagens arti­kel skri­ven av Lars Wirtén och Jörgen Olsson.

Läs artikel »

Utveckla din story med rätt design

Har du en inre bild av hur din arti­kel skul­le se ut när den kom­mer i tryck? Med design kan du utveck­la din sto­ry och ska­pa ett nytt per­spek­tiv. Bilder, färg och form kan bli verk­tyg även i din kre­a­ti­va verk­tygs­lå­da.

Läs artikel »

Om jag var i Almedalen …

Att Almedalen blir allt vik­ti­ga­re för kom­mu­nik­tions­bran­schen är de fles­ta över­ens om. Men i en djung­el av pro­gram­punk­ter kan det vara svårt att sål­la agnar­na från vetet. Här kom­mer hjälp på vägen! Martin Modigh Karlsson har gjort grov­job­bet och lis­tar sina bäs­ta tips i dagens krö­ni­ka. För dig som ska dit och för dig som tar del av pro­gram­met i efter­hand.

Läs artikel »

Detta gäller vid marknadsföring av din arbetsgivare på sociala medier

Publicerar du inlägg om din arbets­gi­vares verk­sam­het i soci­a­la medi­er? Då kan du behö­va vara för­sik­tig så att du inte fälls för vil­se­le­dan­de mark­nads­fö­ring. Ta reda på vad som gäl­ler genom att läsa den­na arti­kel skri­ven av Tobias Bratt, biträ­dan­de jurist på Wistrand Advokatbyrå.

Läs artikel »

Ursäkta röran. Vi har byggt om.

För ovan­lig­he­tens skull pra­tar vi om oss själ­va. Vi vill berät­ta att vi från och med nu är en con­tent­by­rå som gör con­tent. Men vi gör det på ett annorlun­da sätt än and­ra con­tent­by­rå­er. Vi har ock­så en ny digi­tal platt­form som ska slå Hubspot på fing­rar­na. Och vi har gjort lego av vårt stra­te­gi-erbju­dan­de. Dessutom har vi en mas­sa nya med­ar­be­ta­re, och söker ännu fler. I den­na krö­ni­ka berät­tar Thomas Barregren om allt det­ta och lite till.

Läs artikel »

Därför ska du ha egen plattform

Det är fres­tan­de att använ­da LinkedIn, Facebook eller någon annan platt­form som din mål­grupp redan använ­der. Med deras annons­lös­ning­ar (”spons­ra­de inlägg”) kan du snabbt nå ut till din mål­grupp. Dessutom är de lät­ta att använ­da. Men det finns pro­blem. Du läg­ger din fram­gång som mark­nads­fö­ra­re och säl­ja­re i hän­der­na på bolag som han en annan agen­da än ditt bäs­ta. Du kon­trol­le­rar inte vem som ser vad och när. Du har inte till­gång till de vär­de­ful­la digi­ta­la fot­spår som din mål­grupp läm­nar efter sig. Därför behö­ver du en egen platt­form.

Läs artikel »

Därför jobbar vi annorlunda

Vi job­bar på ett annorlun­da sätt. Våra kon­sul­ter arbe­tar i ditt team (eller är ditt team) och har sam­ti­digt full upp­back­ning vad gäl­ler kom­pe­tens och resur­ser från våra kon­sul­ter som job­bar “back office”. Men var­för job­bar vi på det sät­tet?

Läs artikel »

Är du redo för robottexterna?

Content och mar­ke­ting – båda delar­na behövs. Men vad hän­der när robo­tar tar över text­pro­duk­tio­nen med fokus på det sist­nämn­da? Med de rät­ta nyc­kelor­den och rubri­ker­na som slår. Finns det fort­fa­ran­de en plats för den enga­ge­ran­de och per­son­li­ga berät­tel­sen? Om det­ta hand­lar Lars Wirténs krö­ni­ka.

Läs artikel »

Varning för gratis wifi när du jobbar på distans

Du vet nog redan att det kan fin­nas säker­hets­hål när du job­bar på distans i öpp­na nät­verk. Men stop­par det dig att mej­la kun­den kam­panj­re­sul­ta­tet eller knap­pa in kre­dit­kor­tets siff­ror via café­ets gra­tisupp­kopp­ling? Det bor­de det! Risken finns näm­li­gen att du ger obe­hö­ri­ga till­gång till din infor­ma­tion. Martin Modigh Karlsson beskri­ver faror­na och ger dig sva­ren på var­för gra­tis (nät­verk) inte all­tid är gott – och där­för bör använ­das med stor för­sik­tig­het – samt tip­sar om tre saker du kan göra för att höja säker­he­ten. 

Läs artikel »
adipiscing Nullam et, Donec venenatis, Aliquam mi,

Missa inte nästa artikel!

Få gratis nyhetsbrev varannan vecka

i din inkorg – med senaste artiklarna

Dina personuppgifter hanteras enligt vår integritetspolicy.

Pin It on Pinterest