Kom närmare med storytelling

Skapa emotionella band till din målgrupp och nå affärsmål. Det är bara ett av skälen till att du ska använda storytelling i din kommunikation. Hur det fungerar och goda exempel på varumärken som lyckats får du ta del av i denna krönika av vår gästskribent Johanna Stenmark.

Johanna Stenmark
22 februari 2017

Personalisering och att bli mer per­son­lig – inte pri­vat – är i dag en given fram­gångs­fak­tor när du kom­mu­ni­ce­rar. Detta skrev jag om i för­ra måna­dens inlägg. Du vill kom­ma när­ma­re din mål­grupp, byg­ga en rela­tion med den – och ska­pa käns­lor. Men du vill ock­så att den rela­tio­nen ska hjäl­pa dig att nå dina affärs- och verk­sam­hets­mål. Och det är här som sto­ry­tel­ling kom­mer in.

Vad betyder storytelling?

Storytelling hand­lar om att använ­da sig av berät­tel­ser och berättar­tek­ni­ker för att bära ett bud­skap. Det har du kanske gis­sat dig till av nam­net 😉 Syftet är att använ­da berät­tel­sen för att för­hö­ja och för­stär­ka ett varu­mär­ke. Du ska­par en dra­ma­tur­gi och en röd tråd som går genom din kommunikation.

Med hjälp av sto­ry­tel­ling kan du ock­så på ett effek­tivt sätt berät­ta om ditt varu­mär­kes var­för – det vill säga kär­nan till var­för ni gör det ni gör.

Kommunicera ditt varför

People don’t buy what you do; they buy why you do itSimon Sinek

Detta är för­mod­li­gen ett av de mest åter­upp­re­pa­de cita­ten i kom­mu­ni­ka­tions­bran­schen just nu men det är inte mind­re sant för det. Din kär­na, ditt var­för, är det som verk­li­gen sär­skil­jer dig från dina kon­kur­ren­ter och ska­par ett enga­ge­mang för ditt varu­mär­ke. Är du nyfi­ken på Simon Sinek rekom­men­de­rar jag dig att ta del av hans upp­märk­sam­ma­de och upp­skat­ta­de TED Talk.

För att kom­mu­ni­ce­ra ditt var­för är sto­ry­tel­ling både effek­tivt och lång­sik­tigt. I Lars Falks krö­ni­ka Storytelling – någ­ra ord om vik­ten av att berät­ta läser vi om hans tid till­sam­mans med varu­mär­ket Zeta och histo­ri­en om Fernando di Luca. Det är ett bra exem­pel på hur ett varu­mär­ke kan kom­mu­ni­ce­ra sitt var­för, sin bak­grund och byg­ga en rela­tion över tid – och sam­ti­digt ta ut sin berät­tel­se i oli­ka former.

En historia – oändliga vägar att gå

Att kom­mu­ni­ce­ra med berät­tel­ser hjäl­per dig ock­så att hit­ta oli­ka infalls­vinklar, for­mer och kana­ler för att spri­da din kom­mu­ni­ka­tion och ditt inne­håll. Bra histo­ri­er har en för­må­ga att leva länge och byta skep­nad. Lite vitt tol­kat unge­fär som Skönheten och Odjuret – en fransk saga från 1700-talet som sedan dess har berät­tats i oli­ka for­mer och forum; från Disneys teck­na­de film date­rad 1991 till den moder­na tolk­ning­en som har pre­miär i år.

På lik­nan­de sätt kan berät­tel­sen om just ditt varu­mär­ke eller din pro­dukt for­mas och utveck­las. Det hand­lar dock inte om att tän­ka sam­ma inne­håll i oli­ka kana­ler. Nej, inne­hål­let i en kanal ska byg­gas, kom­plet­te­ras och under­stöd­jas av inne­hål­let i and­ra kana­ler. På lik­nan­de sätt som att fil­men ald­rig, eller i alla fall väl­digt säl­lan, stäm­mer över­ens med boken – unge­fär så.

Den nors­ka seri­en SKAM är ett annat exem­pel på hur berät­tan­de nytt­jas just i oli­ka for­mat och på oli­ka platt­for­mar. Karaktärerna som vi föl­jer i den web­ba­se­ra­de seri­en kan vi även föl­ja utan­för de sän­da avsnit­ten – i soci­a­la medi­er. Och i soci­a­la medi­er hän­der det i sin tur saker som får kon­se­kven­ser i serieavsnitten.

På det­ta vis byg­ger vi ett platt­form­so­be­ro­en­de för­hål­lan­de till karak­tä­rer­na och vag­gas in i käns­lan av verk­lig­het. Så pass att skå­de­spe­lers­kan Josefin Pettersen för­väx­la­des med sin min­derå­ri­ga karak­tär Noora av en krog­vakt.

Berättelser knyter band

Genom berät­tel­sen lär vi kän­na Fernando di Luca och hans familj, sam­ti­digt som vi byg­ger en upp­le­vel­se av hans pas­sion och pas­sio­nen i varu­mär­ket. Vi skrat­tar, grå­ter och skäms till­sam­mans med SKAM-gäng­et sam­ti­digt som vi byg­ger en för­stå­el­se för den verk­lig­het som präg­lar ung­do­mar i dag. Det är kraf­ten i storytelling!

Du byg­ger en emo­tio­nell rela­tion – käns­lor – knut­na till ditt varu­mär­ke eller din pro­dukt och rela­tio­nen ger dig möj­lig­het att kom­ma när­ma­re dina mot­ta­ga­re och eta­ble­ra lång­sik­ti­ga förhållanden.

Pontus Staunstrup använ­der i sitt blog­gin­lägg 5 skäl att använ­da sto­ry­tel­ling Apple som exem­pel på ett emo­tio­nellt lad­dat varu­mär­ke. Apples kon­su­men­ter fat­tar sina beslut – köpa eller inte köpa – i all­ra högs­ta grad base­rat på den känslo­mäs­si­ga rela­tio­nen dem emel­lan. Att deras köpa­re kän­ner så starkt inför deras varu­mär­ke beror i stor utsträck­ning på att de ägnat sig åt rik­tigt väl utförd storytelling.

Och det är dit­åt vi ska strä­va. Till när vi har knu­tit de där emo­tio­nel­la ban­den och kom­mit vår mål­grupp, våra kon­su­men­ter, närmare.

Dela artikeln om du gillade den!

Förslag på mer läsning

Miljö- och hållbarhetpåståenden i din marknadsföring

Medvetna kon­su­men­ter loc­kar till mil­jö- och håll­bar­hetspå­stå­en­den i före­ta­gens mark­nads­fö­ring. Men kra­ven på vad som får sägas inom det­ta områ­de är extra hår­da. Ta reda på vad som gäl­ler. Läs den­na arti­kel i Kntnt Magasin skri­ven av advo­kat Erik Ullberg och biträ­dan­de jurist Richard Fürst på Wistrand advokatbyrå.

Läs artikel »

Content marketing v/​s redaktionell kommunikation – sex krav du skall ställa på din contentbyrå

Står du i begrepp att ta hjälp av en byrå i din con­tent mar­ke­ting? Då har du säkert upp­täckt att var och varan­nan byrå i kom­mu­ni­ka­tions­bran­schen nume­ra påstår sig vara exper­ter på ämnet. Begreppet används fli­tigt av många, vil­ket gör det svå­ra­re för dig som köpa­re att veta vem eller vil­ka du ska vän­da dig till. I den­na arti­kel hjäl­per Lars Wirtén dig på traven!

Läs artikel »

Så skyddar du företagets hemligheter och viktiga kundrelationer

Den höga rör­lig­he­ten på arbets­mark­na­den leder till att många byter jobb. För att hind­ra att före­tags­hem­lig­he­ter och vik­ti­ga kund­re­la­tio­ner föl­jer med till kon­kur­ren­ten behö­ver arbets­gi­va­ren kän­na till juri­di­ken. Om det­ta hand­lar dagens arti­kel för­fat­tad av advo­kat Gustav Sandberg och biträ­dan­de jurist Viktoria Hybbinette på Wistrand Advokatbyrå.

Läs artikel »

Så får du kontroll på arbetsflödet i din content marketing – del 2

Spar på tid och kraf­ter – effek­ti­vi­se­ra arbets­flö­det i din con­tent mar­ke­ting! Lars Wirtén och Jörgen Olsson – två erfar­na jour­na­lis­ter, redak­tö­rer och senio­ra skri­ben­ter, delar med sig av sina bäs­ta tips i två artik­lar i Kntnt Magasin. Detta är en and­ra. Trevlig läsning! 

Läs artikel »

Vad är artificiell intelligens?

Funderar du på vad AI är och hur du skall för­hål­la dig till den revo­lu­tion inom områ­det som vi med säker­het bara sett bör­jan på? Detta är något som vår krö­ni­kör Martin Modigh Karlsson ägnar myc­ket tan­ke­mö­da. Läs hans intres­san­ta ana­lys i dagens artikel. 

Läs artikel »

Så får du koll på arbetsflödet i din content marketing – del 1

Effektivisera arbets­flö­det i din con­tent mar­ke­ting. Det finns fle­ra anled­ning­ar. Inte minst spar du tid. Lars Wirtén och Jörgen Olsson – två erfar­na jour­na­lis­ter, redak­tö­rer och senio­ra skri­ben­ter, delar med sig av sina bäs­ta tips i två artik­lar. Den förs­ta hit­tar du här!

Läs artikel »

Personuppgifter på vift – Vad är ditt ansvar?

Då och då hän­der det att ett före­tag för­lo­rar kon­trol­len över sina kun­ders per­son­upp­gif­ter. Det är natur­ligt­vis inte bra och får kon­se­kven­ser. I den­na arti­kel för­kla­rar advo­kat Erik Ullberg och biträ­dan­de jurist Richard Fürst på Wistrands Advokatbyrå vad en per­son­upp­gifts­in­ci­dent är och vad du mås­te göra när en sådan har inträf­fat. Läs och lär!

Läs artikel »

Så SEO-optimerar du webbplatsen för röstsök

2020 kom­mer 50% av alla sök­ning­ar ske med rös­ten visar stu­die och Googles ”voice search”-tjänst väx­er så det kna­kar. Detta gör att du bör SEO-opti­me­ra din webb­plats för röst­sök­ning­ar redan nu. I dagens gäst­krö­ni­ka för­kla­rar Alexandra Jung hur du gör!

Läs artikel »

Inbound marketing sneglar mot content marketing

I den­na gäst­krö­ni­ka reflek­te­rar Niloo Lopez över vart inbound mar­ke­ting är på väg efter att ha besökt mega­kon­fe­ren­sen Inbound 2019. 

Läs artikel »

Överraskande slutsats från INBOUND 2019

Kntnt Radio är till­ba­ka! I avsnitt 209 dis­ku­te­rar Pia Tegborg, Thomas Barregren och Niloo Loopez uti­från Niloos ”take aways” från 2019 års upp­la­ga av mega­kon­fe­ren­sen INBOUND. Samtalet lan­dar i en ovän­tad kon­klu­sion. Pia och Thomas ger ock­så en för­kla­ring till den lång­va­ri­ga tyst­na­den. Efter 208 avsnitt under näs­tan lika många vec­kor blev det helt plöts­ligt tyst. Vad hände?

Läs artikel »