Kom närmare med storytelling

Skapa emotionella band till din målgrupp och nå affärsmål. Det är bara ett av skälen till att du ska använda storytelling i din kommunikation. Hur det fungerar och goda exempel på varumärken som lyckats får du ta del av i denna krönika av vår gästskribent Johanna Stenmark.

Johanna Stenmark
22 februari 2017

Personalisering och att bli mer per­son­lig – inte pri­vat – är i dag en given fram­gångs­fak­tor när du kom­mu­ni­ce­rar. Detta skrev jag om i för­ra måna­dens inlägg. Du vill kom­ma när­ma­re din mål­grupp, byg­ga en rela­tion med den – och ska­pa käns­lor. Men du vill ock­så att den rela­tio­nen ska hjäl­pa dig att nå dina affärs- och verk­sam­hets­mål. Och det är här som sto­ry­tel­ling kom­mer in.

Vad betyder storytelling?

Storytelling hand­lar om att använ­da sig av berät­tel­ser och berättar­tek­ni­ker för att bära ett bud­skap. Det har du kanske gis­sat dig till av nam­net 😉 Syftet är att använ­da berät­tel­sen för att för­hö­ja och för­stär­ka ett varu­mär­ke. Du ska­par en dra­ma­tur­gi och en röd tråd som går genom din kom­mu­ni­ka­tion.

Med hjälp av sto­ry­tel­ling kan du ock­så på ett effek­tivt sätt berät­ta om ditt varu­mär­kes var­för – det vill säga kär­nan till var­för ni gör det ni gör.

Kommunicera ditt varför

People don’t buy what you do; they buy why you do itSimon Sinek

Detta är för­mod­li­gen ett av de mest åter­upp­re­pa­de cita­ten i kom­mu­ni­ka­tions­bran­schen just nu men det är inte mind­re sant för det. Din kär­na, ditt var­för, är det som verk­li­gen sär­skil­jer dig från dina kon­kur­ren­ter och ska­par ett enga­ge­mang för ditt varu­mär­ke. Är du nyfi­ken på Simon Sinek rekom­men­de­rar jag dig att ta del av hans upp­märk­sam­ma­de och upp­skat­ta­de TED Talk.

För att kom­mu­ni­ce­ra ditt var­för är sto­ry­tel­ling både effek­tivt och lång­sik­tigt. I Lars Falks krö­ni­ka Storytelling – någ­ra ord om vik­ten av att berät­ta läser vi om hans tid till­sam­mans med varu­mär­ket Zeta och histo­ri­en om Fernando di Luca. Det är ett bra exem­pel på hur ett varu­mär­ke kan kom­mu­ni­ce­ra sitt var­för, sin bak­grund och byg­ga en rela­tion över tid – och sam­ti­digt ta ut sin berät­tel­se i oli­ka for­mer.

En historia – oändliga vägar att gå

Att kom­mu­ni­ce­ra med berät­tel­ser hjäl­per dig ock­så att hit­ta oli­ka infalls­vinklar, for­mer och kana­ler för att spri­da din kom­mu­ni­ka­tion och ditt inne­håll. Bra histo­ri­er har en för­må­ga att leva länge och byta skep­nad. Lite vitt tol­kat unge­fär som Skönheten och Odjuret – en fransk saga från 1700-talet som sedan dess har berät­tats i oli­ka for­mer och forum; från Disneys teck­na­de film date­rad 1991 till den moder­na tolk­ning­en som har pre­miär i år.

På lik­nan­de sätt kan berät­tel­sen om just ditt varu­mär­ke eller din pro­dukt for­mas och utveck­las. Det hand­lar dock inte om att tän­ka sam­ma inne­håll i oli­ka kana­ler. Nej, inne­hål­let i en kanal ska byg­gas, kom­plet­te­ras och under­stöd­jas av inne­hål­let i and­ra kana­ler. På lik­nan­de sätt som att fil­men ald­rig, eller i alla fall väl­digt säl­lan, stäm­mer över­ens med boken – unge­fär så.

Den nors­ka seri­en SKAM är ett annat exem­pel på hur berät­tan­de nytt­jas just i oli­ka for­mat och på oli­ka platt­for­mar. Karaktärerna som vi föl­jer i den web­ba­se­ra­de seri­en kan vi även föl­ja utan­för de sän­da avsnit­ten – i soci­a­la medi­er. Och i soci­a­la medi­er hän­der det i sin tur saker som får kon­se­kven­ser i seri­e­av­snit­ten.

På det­ta vis byg­ger vi ett platt­form­so­be­ro­en­de för­hål­lan­de till karak­tä­rer­na och vag­gas in i käns­lan av verk­lig­het. Så pass att skå­de­spe­lers­kan Josefin Pettersen för­väx­la­des med sin min­derå­ri­ga karak­tär Noora av en krog­vakt.

Berättelser knyter band

Genom berät­tel­sen lär vi kän­na Fernando di Luca och hans familj, sam­ti­digt som vi byg­ger en upp­le­vel­se av hans pas­sion och pas­sio­nen i varu­mär­ket. Vi skrat­tar, grå­ter och skäms till­sam­mans med SKAM-gäng­et sam­ti­digt som vi byg­ger en för­stå­el­se för den verk­lig­het som präg­lar ung­do­mar i dag. Det är kraf­ten i sto­ry­tel­ling!

Du byg­ger en emo­tio­nell rela­tion – käns­lor – knut­na till ditt varu­mär­ke eller din pro­dukt och rela­tio­nen ger dig möj­lig­het att kom­ma när­ma­re dina mot­ta­ga­re och eta­ble­ra lång­sik­ti­ga för­hål­lan­den.

Pontus Staunstrup använ­der i sitt blog­gin­lägg 5 skäl att använ­da sto­ry­tel­ling Apple som exem­pel på ett emo­tio­nellt lad­dat varu­mär­ke. Apples kon­su­men­ter fat­tar sina beslut – köpa eller inte köpa – i all­ra högs­ta grad base­rat på den känslo­mäs­si­ga rela­tio­nen dem emel­lan. Att deras köpa­re kän­ner så starkt inför deras varu­mär­ke beror i stor utsträck­ning på att de ägnat sig åt rik­tigt väl utförd sto­ry­tel­ling.

Och det är dit­åt vi ska strä­va. Till när vi har knu­tit de där emo­tio­nel­la ban­den och kom­mit vår mål­grupp, våra kon­su­men­ter, när­ma­re.

Dela artikeln om du gillade den!

Förslag på mer läsning

Facebooks ”gilla”-knapp granskad av EU-domstolen

Tänk till innan du instal­le­rar Facebooks ”gilla”-knapp och and­ra plu­gins på din webb­plats. Ansvaret vid behand­ling av per­son­upp­gif­ter­na kan näm­li­gen bli din huvud­värk. Detta slår ett för­hands­av­gö­ran­de i EU-dom­sto­len fast. Läs mer i dagens arti­kel skri­ven av advo­kat Erik Ullberg och biträ­dan­de jurist Gunilla Karlsson på Wistrand Advokatbyrå.

Läs artikel »

Därför är redaktörens roll så viktig

Digitala platt­for­mar har öpp­nat upp fan­tas­tis­ka möj­lig­he­ter för före­tag att dela med sig av vär­deska­pan­de inne­håll till kun­der och and­ra intres­sen­ter. Men intryc­ket kan bli spre­tigt i den digi­ta­la mil­jön. Därför är redak­tö­rens roll cen­tral i all inne­hålls­mark­nads­fö­ring. Läs dagens arti­kel skri­ven av Lars Wirtén och Jörgen Olsson.

Läs artikel »

Utveckla din story med rätt design

Har du en inre bild av hur din arti­kel skul­le se ut när den kom­mer i tryck? Med design kan du utveck­la din sto­ry och ska­pa ett nytt per­spek­tiv. Bilder, färg och form kan bli verk­tyg även i din kre­a­ti­va verk­tygs­lå­da.

Läs artikel »

Om jag var i Almedalen …

Att Almedalen blir allt vik­ti­ga­re för kom­mu­nik­tions­bran­schen är de fles­ta över­ens om. Men i en djung­el av pro­gram­punk­ter kan det vara svårt att sål­la agnar­na från vetet. Här kom­mer hjälp på vägen! Martin Modigh Karlsson har gjort grov­job­bet och lis­tar sina bäs­ta tips i dagens krö­ni­ka. För dig som ska dit och för dig som tar del av pro­gram­met i efter­hand.

Läs artikel »

Detta gäller vid marknadsföring av din arbetsgivare på sociala medier

Publicerar du inlägg om din arbets­gi­vares verk­sam­het i soci­a­la medi­er? Då kan du behö­va vara för­sik­tig så att du inte fälls för vil­se­le­dan­de mark­nads­fö­ring. Ta reda på vad som gäl­ler genom att läsa den­na arti­kel skri­ven av Tobias Bratt, biträ­dan­de jurist på Wistrand Advokatbyrå.

Läs artikel »

Ursäkta röran. Vi har byggt om.

För ovan­lig­he­tens skull pra­tar vi om oss själ­va. Vi vill berät­ta att vi från och med nu är en con­tent­by­rå som gör con­tent. Men vi gör det på ett annorlun­da sätt än and­ra con­tent­by­rå­er. Vi har ock­så en ny digi­tal platt­form som ska slå Hubspot på fing­rar­na. Och vi har gjort lego av vårt stra­te­gi-erbju­dan­de. Dessutom har vi en mas­sa nya med­ar­be­ta­re, och söker ännu fler. I den­na krö­ni­ka berät­tar Thomas Barregren om allt det­ta och lite till.

Läs artikel »

Därför ska du ha egen plattform

Det är fres­tan­de att använ­da LinkedIn, Facebook eller någon annan platt­form som din mål­grupp redan använ­der. Med deras annons­lös­ning­ar (”spons­ra­de inlägg”) kan du snabbt nå ut till din mål­grupp. Dessutom är de lät­ta att använ­da. Men det finns pro­blem. Du läg­ger din fram­gång som mark­nads­fö­ra­re och säl­ja­re i hän­der­na på bolag som han en annan agen­da än ditt bäs­ta. Du kon­trol­le­rar inte vem som ser vad och när. Du har inte till­gång till de vär­de­ful­la digi­ta­la fot­spår som din mål­grupp läm­nar efter sig. Därför behö­ver du en egen platt­form.

Läs artikel »

Därför jobbar vi annorlunda

Vi job­bar på ett annorlun­da sätt. Våra kon­sul­ter arbe­tar i ditt team (eller är ditt team) och har sam­ti­digt full upp­back­ning vad gäl­ler kom­pe­tens och resur­ser från våra kon­sul­ter som job­bar “back office”. Men var­för job­bar vi på det sät­tet?

Läs artikel »

Är du redo för robottexterna?

Content och mar­ke­ting – båda delar­na behövs. Men vad hän­der när robo­tar tar över text­pro­duk­tio­nen med fokus på det sist­nämn­da? Med de rät­ta nyc­kelor­den och rubri­ker­na som slår. Finns det fort­fa­ran­de en plats för den enga­ge­ran­de och per­son­li­ga berät­tel­sen? Om det­ta hand­lar Lars Wirténs krö­ni­ka.

Läs artikel »

Varning för gratis wifi när du jobbar på distans

Du vet nog redan att det kan fin­nas säker­hets­hål när du job­bar på distans i öpp­na nät­verk. Men stop­par det dig att mej­la kun­den kam­panj­re­sul­ta­tet eller knap­pa in kre­dit­kor­tets siff­ror via café­ets gra­tisupp­kopp­ling? Det bor­de det! Risken finns näm­li­gen att du ger obe­hö­ri­ga till­gång till din infor­ma­tion. Martin Modigh Karlsson beskri­ver faror­na och ger dig sva­ren på var­för gra­tis (nät­verk) inte all­tid är gott – och där­för bör använ­das med stor för­sik­tig­het – samt tip­sar om tre saker du kan göra för att höja säker­he­ten. 

Läs artikel »
elementum non diam elit. ipsum id,

Missa inte nästa artikel!

Få gratis nyhetsbrev varannan vecka

i din inkorg – med senaste artiklarna

Dina personuppgifter hanteras enligt vår integritetspolicy.

Pin It on Pinterest