Kommunicera effektivare i samband med mässor

Mässorna är storslagna, moderna hubbar för kommunikation både digitalt och IRL. Biljetter scannas och rivs, stora bildskärmar pumpar ut sitt budskap. Samtal förs mellan potentiella affärskontakter. Men tar du tillvara på alla kommunikationsmöjligheter? Martin Modigh Karlsson guidar dig genom förberedelserna, vad du bör tänka på under mässan och vad du kan göra efteråt.

Martin Karlsson
13 maj 2019

För många före­tag är det själv­klart att del­ta på bransch­mäs­sor. Mässor inne­bär möj­lig­het att nät­ver­ka, kny­ta nya kon­tak­ter och under­hål­la gam­la. Men hur många utstäl­la­re ger mäs­sor­na dess väl­för­tjän­ta plats i sin kom­mu­ni­ka­tions­plan?

Vartannat år i maj sam­las fler än 400 utstäl­la­re på Elfack-mäs­san i Göteborg. Även om de har oli­ka syf­ten med att när­va­ra, är målet det­sam­ma: Att så många som möj­ligt av de 25 000 besö­kar­na besö­ker mon­tern. Inte bara för att ploc­ka på sig god­sa­ker och give­a­ways, utan för sam­tal som för­hopp­nings­vis kan leda till kon­takt med poten­ti­el­la köpa­re.

Men var­för bara nöja sig med att pra­ta med dem i mon­tern? Varför inte inle­da sam­ta­let långt före mäs­san? Och var­för inte fort­sät­ta långt efteråt?

Här kom­mer någ­ra saker du ska tän­ka på och kan göra.

Före mässan

Redan när du bokar mäss­plats och pla­ne­rar din mon­ter kan du bör­ja kom­mu­ni­ce­ra med den mål­grupp som du vill ska besö­ka dig på mäs­san.

Som vid all kom­mu­ni­ka­tion mås­te du utgå från din mål­grupp. Vilka är de? Gamla kun­der och kon­tak­ter? Ännu okän­da men poten­ti­el­la köpa­re? Möjliga fram­ti­da med­ar­be­ta­re? Fundera ige­nom det.

Fundera ock­så på vad du vill att de ska göra för­u­tom att besö­ka dig. Eller rät­ta­re sagt: Vad de ska göra efter att ha besökt dig i din mon­ter. Hoppas du att de ska “sig­na upp” sig på ditt nyhets­brev? Boka ett möte med dig? Eller ännu djär­va­re: Gå direkt in på din e‑handelsplats och shop­pa? Om det är fram­ti­da med­ar­be­ta­re du är på jakt efter, vill du kanske ha deras cv. Och så vida­re.

När du väl har bestämt dig för mål­grupp och syf­te kan du utfor­ma din kom­mu­ni­ka­tion där­ef­ter. Skriv för att vin­na mål­grup­pens upp­märk­sam­het och för­tjä­na deras besök. Bädda för vad du vill att de ska göra efteråt.

Du behö­ver ock­så anpas­sa ditt kanal­val efter mål­grupp. Befintliga kun­der når du kanske bäst via ditt nyhets­brev. Potentiella kun­der via spons­ra­de inlägg på LinkedIn. Och möj­li­ga med­ar­be­ta­re via intres­se­väc­kan­de artik­lar på webb­plat­sen.

Under mässan

Under själ­vas­te mäs­san sker för­stås den mesta av kom­mu­ni­ka­tio­nen i din mon­ter: Skyltar. Broschyrer. Möten ansik­te mot ansik­te. Men glöm inte bort att ock­så kom­mu­ni­ce­ra i dina van­li­ga kana­ler.

Mässor är utmärk­ta till­fäl­len att sam­la mate­ri­al för att spri­da via dina van­li­ga kana­ler.

Besök and­ra mont­rar på jakt efter spän­nan­de nyhe­ter. Kanske har du del­ta­git i ett event eller sett en pre­sen­ta­tion av det nyas­te, heta inom bran­schen. Skriv om det i ett blog­gin­lägg och dela dina reflek­tio­ner. Visa det nya, coo­la i kor­ta vide­oklipp i soci­a­la medi­er. Eller låt före­ta­get bakom berät­ta själv i en podcast-inter­vju.

Möjligheterna är många. Men sitt inte på dem. Få ut dem med en gång – när de fort­fa­ran­de har ett nyhets­vär­de.

Efter mässan

När mäs­san är slut, mon­tern ned­ploc­kad och logis­tis­ka bestyr avkla­ra­de, är det fres­tan­de att kopp­la av och reflek­te­ra över nya erfa­ren­he­ter och upp­le­vel­ser. Gör inte det.

Kontakter är en färskva­ra, visit­kort blir snabbt lika vär­de­lö­sa som pap­pe­ren de är tryc­ka på. Ta kon­takt, följ upp, för­verk­li­ga löf­ten.

I sam­ma anda bör du ta kon­takt med din mål­grupp i de kana­ler du använ­de före mäs­san. Följ upp med sam­man­fatt­ning och ana­lys. Och erbjud dem att pre­nu­me­re­ra på ert nyhets­brev och föl­ja dig och ditt före­tag i soci­a­la medi­er.

Jobba likt en konsertrecensent

Tid är en brist­va­ra. Speciellt under själ­vas­te mäs­san och när­mas­te tiden före och efter. Du kan spa­ra myc­ket tid genom att job­ba som recen­sen­ter gör inför en kon­sert.

En recen­sent med för­kun­ska­per har gans­ka bra koll på låt­lis­tor. Gästartister och diver­se ”över­rask­ning­ar” kan ha före­kom­mit tidi­ga­re under tur­nén. Recensenter för­be­re­der tex­ter med det hen vet och kan gis­sa sig till. Sen är det bara att kom­plet­te­ra med fak­ta.

Läs på i för­väg och för­be­red med så myc­ket inne­håll du bara kan. Skriv både sådant du vet och sådant du kan anta. Det går for­ta­re att rät­ta någ­ra fel­ak­ti­ga anta­gan­den, än att skri­va allt från bör­jan.

Oavsett sam­man­hang – kon­sert eller mäs­sa – är vins­ten den­sam­ma. Förutom själ­va tids­be­spa­ring­en, är du väl för­be­redd. I för­väg utma­nas du till att tän­ka ige­nom even­tu­el­la mål med själ­va utställ­ning­en. Du får möj­lig­het att stra­te­giskt pla­ne­ra vik­ti­ga punk­ter för bety­del­se­ful­la sam­tal.

Till sist

Sist men kanske vik­ti­gast: Utvärdera! Vad gick bra? Ta med dig det till näs­ta mäs­sa. Vad kun­de ha gjorts bätt­re? Tänk ut hur du bör göra näs­ta gång.

Jag und­rar hur många av besö­kar­na på Elfack-mäs­san som enbart får med sig ett mejl med inne­bör­den att det var trev­ligt att träf­fas och som uttryc­ker för­hopp­ning­ar om att träf­fas igen – näs­ta gång, om två år. Säkert all­de­les för många. De som skic­kar des­sa mejl har grovt mis­sat en fan­tas­tisk kom­mu­ni­ka­tions­möj­lig­het. Gör inte sam­ma miss­tag!

Dela artikeln om du gillade den!

Förslag på mer läsning

Facebooks ”gilla”-knapp granskad av EU-domstolen

Tänk till innan du instal­le­rar Facebooks ”gilla”-knapp och and­ra plu­gins på din webb­plats. Ansvaret vid behand­ling av per­son­upp­gif­ter­na kan näm­li­gen bli din huvud­värk. Detta slår ett för­hands­av­gö­ran­de i EU-dom­sto­len fast. Läs mer i dagens arti­kel skri­ven av advo­kat Erik Ullberg och biträ­dan­de jurist Gunilla Karlsson på Wistrand Advokatbyrå.

Läs artikel »

Därför är redaktörens roll så viktig

Digitala platt­for­mar har öpp­nat upp fan­tas­tis­ka möj­lig­he­ter för före­tag att dela med sig av vär­deska­pan­de inne­håll till kun­der och and­ra intres­sen­ter. Men intryc­ket kan bli spre­tigt i den digi­ta­la mil­jön. Därför är redak­tö­rens roll cen­tral i all inne­hålls­mark­nads­fö­ring. Läs dagens arti­kel skri­ven av Lars Wirtén och Jörgen Olsson.

Läs artikel »

Utveckla din story med rätt design

Har du en inre bild av hur din arti­kel skul­le se ut när den kom­mer i tryck? Med design kan du utveck­la din sto­ry och ska­pa ett nytt per­spek­tiv. Bilder, färg och form kan bli verk­tyg även i din kre­a­ti­va verk­tygs­lå­da.

Läs artikel »

Om jag var i Almedalen …

Att Almedalen blir allt vik­ti­ga­re för kom­mu­nik­tions­bran­schen är de fles­ta över­ens om. Men i en djung­el av pro­gram­punk­ter kan det vara svårt att sål­la agnar­na från vetet. Här kom­mer hjälp på vägen! Martin Modigh Karlsson har gjort grov­job­bet och lis­tar sina bäs­ta tips i dagens krö­ni­ka. För dig som ska dit och för dig som tar del av pro­gram­met i efter­hand.

Läs artikel »

Detta gäller vid marknadsföring av din arbetsgivare på sociala medier

Publicerar du inlägg om din arbets­gi­vares verk­sam­het i soci­a­la medi­er? Då kan du behö­va vara för­sik­tig så att du inte fälls för vil­se­le­dan­de mark­nads­fö­ring. Ta reda på vad som gäl­ler genom att läsa den­na arti­kel skri­ven av Tobias Bratt, biträ­dan­de jurist på Wistrand Advokatbyrå.

Läs artikel »

Ursäkta röran. Vi har byggt om.

För ovan­lig­he­tens skull pra­tar vi om oss själ­va. Vi vill berät­ta att vi från och med nu är en con­tent­by­rå som gör con­tent. Men vi gör det på ett annorlun­da sätt än and­ra con­tent­by­rå­er. Vi har ock­så en ny digi­tal platt­form som ska slå Hubspot på fing­rar­na. Och vi har gjort lego av vårt stra­te­gi-erbju­dan­de. Dessutom har vi en mas­sa nya med­ar­be­ta­re, och söker ännu fler. I den­na krö­ni­ka berät­tar Thomas Barregren om allt det­ta och lite till.

Läs artikel »

Därför ska du ha egen plattform

Det är fres­tan­de att använ­da LinkedIn, Facebook eller någon annan platt­form som din mål­grupp redan använ­der. Med deras annons­lös­ning­ar (”spons­ra­de inlägg”) kan du snabbt nå ut till din mål­grupp. Dessutom är de lät­ta att använ­da. Men det finns pro­blem. Du läg­ger din fram­gång som mark­nads­fö­ra­re och säl­ja­re i hän­der­na på bolag som han en annan agen­da än ditt bäs­ta. Du kon­trol­le­rar inte vem som ser vad och när. Du har inte till­gång till de vär­de­ful­la digi­ta­la fot­spår som din mål­grupp läm­nar efter sig. Därför behö­ver du en egen platt­form.

Läs artikel »

Därför jobbar vi annorlunda

Vi job­bar på ett annorlun­da sätt. Våra kon­sul­ter arbe­tar i ditt team (eller är ditt team) och har sam­ti­digt full upp­back­ning vad gäl­ler kom­pe­tens och resur­ser från våra kon­sul­ter som job­bar “back office”. Men var­för job­bar vi på det sät­tet?

Läs artikel »

Är du redo för robottexterna?

Content och mar­ke­ting – båda delar­na behövs. Men vad hän­der när robo­tar tar över text­pro­duk­tio­nen med fokus på det sist­nämn­da? Med de rät­ta nyc­kelor­den och rubri­ker­na som slår. Finns det fort­fa­ran­de en plats för den enga­ge­ran­de och per­son­li­ga berät­tel­sen? Om det­ta hand­lar Lars Wirténs krö­ni­ka.

Läs artikel »

Varning för gratis wifi när du jobbar på distans

Du vet nog redan att det kan fin­nas säker­hets­hål när du job­bar på distans i öpp­na nät­verk. Men stop­par det dig att mej­la kun­den kam­panj­re­sul­ta­tet eller knap­pa in kre­dit­kor­tets siff­ror via café­ets gra­tisupp­kopp­ling? Det bor­de det! Risken finns näm­li­gen att du ger obe­hö­ri­ga till­gång till din infor­ma­tion. Martin Modigh Karlsson beskri­ver faror­na och ger dig sva­ren på var­för gra­tis (nät­verk) inte all­tid är gott – och där­för bör använ­das med stor för­sik­tig­het – samt tip­sar om tre saker du kan göra för att höja säker­he­ten. 

Läs artikel »
Donec vulputate, pulvinar ut odio eget venenatis commodo non ante. felis commodo

Missa inte nästa artikel!

Få gratis nyhetsbrev varannan vecka

i din inkorg – med senaste artiklarna

Dina personuppgifter hanteras enligt vår integritetspolicy.

Pin It on Pinterest