Kommunicera effektivare i samband med mässor

Mässorna är storslagna, moderna hubbar för kommunikation både digitalt och IRL. Biljetter scannas och rivs, stora bildskärmar pumpar ut sitt budskap. Samtal förs mellan potentiella affärskontakter. Men tar du tillvara på alla kommunikationsmöjligheter? Martin Modigh Karlsson guidar dig genom förberedelserna, vad du bör tänka på under mässan och vad du kan göra efteråt.

Martin Karlsson
13 maj 2019

För många före­tag är det själv­klart att del­ta på bransch­mäs­sor. Mässor inne­bär möj­lig­het att nät­ver­ka, kny­ta nya kon­tak­ter och under­hål­la gam­la. Men hur många utstäl­la­re ger mäs­sor­na dess väl­för­tjän­ta plats i sin kommunikationsplan?

Vartannat år i maj sam­las fler än 400 utstäl­la­re på Elfack-mäs­san i Göteborg. Även om de har oli­ka syf­ten med att när­va­ra, är målet det­sam­ma: Att så många som möj­ligt av de 25 000 besö­kar­na besö­ker mon­tern. Inte bara för att ploc­ka på sig god­sa­ker och give­a­ways, utan för sam­tal som för­hopp­nings­vis kan leda till kon­takt med poten­ti­el­la köpare.

Men var­för bara nöja sig med att pra­ta med dem i mon­tern? Varför inte inle­da sam­ta­let långt före mäs­san? Och var­för inte fort­sät­ta långt efteråt?

Här kom­mer någ­ra saker du ska tän­ka på och kan göra.

Före mässan

Redan när du bokar mäss­plats och pla­ne­rar din mon­ter kan du bör­ja kom­mu­ni­ce­ra med den mål­grupp som du vill ska besö­ka dig på mässan.

Som vid all kom­mu­ni­ka­tion mås­te du utgå från din mål­grupp. Vilka är de? Gamla kun­der och kon­tak­ter? Ännu okän­da men poten­ti­el­la köpa­re? Möjliga fram­ti­da med­ar­be­ta­re? Fundera ige­nom det.

Fundera ock­så på vad du vill att de ska göra för­u­tom att besö­ka dig. Eller rät­ta­re sagt: Vad de ska göra efter att ha besökt dig i din mon­ter. Hoppas du att de ska “sig­na upp” sig på ditt nyhets­brev? Boka ett möte med dig? Eller ännu djär­va­re: Gå direkt in på din e‑handelsplats och shop­pa? Om det är fram­ti­da med­ar­be­ta­re du är på jakt efter, vill du kanske ha deras cv. Och så vidare.

När du väl har bestämt dig för mål­grupp och syf­te kan du utfor­ma din kom­mu­ni­ka­tion där­ef­ter. Skriv för att vin­na mål­grup­pens upp­märk­sam­het och för­tjä­na deras besök. Bädda för vad du vill att de ska göra efteråt.

Du behö­ver ock­så anpas­sa ditt kanal­val efter mål­grupp. Befintliga kun­der når du kanske bäst via ditt nyhets­brev. Potentiella kun­der via spons­ra­de inlägg på LinkedIn. Och möj­li­ga med­ar­be­ta­re via intres­se­väc­kan­de artik­lar på webbplatsen.

Under mässan

Under själ­vas­te mäs­san sker för­stås den mesta av kom­mu­ni­ka­tio­nen i din mon­ter: Skyltar. Broschyrer. Möten ansik­te mot ansik­te. Men glöm inte bort att ock­så kom­mu­ni­ce­ra i dina van­li­ga kanaler.

Mässor är utmärk­ta till­fäl­len att sam­la mate­ri­al för att spri­da via dina van­li­ga kanaler.

Besök and­ra mont­rar på jakt efter spän­nan­de nyhe­ter. Kanske har du del­ta­git i ett event eller sett en pre­sen­ta­tion av det nyas­te, heta inom bran­schen. Skriv om det i ett blog­gin­lägg och dela dina reflek­tio­ner. Visa det nya, coo­la i kor­ta vide­oklipp i soci­a­la medi­er. Eller låt före­ta­get bakom berät­ta själv i en podcast-intervju.

Möjligheterna är många. Men sitt inte på dem. Få ut dem med en gång – när de fort­fa­ran­de har ett nyhetsvärde.

Efter mässan

När mäs­san är slut, mon­tern ned­ploc­kad och logis­tis­ka bestyr avkla­ra­de, är det fres­tan­de att kopp­la av och reflek­te­ra över nya erfa­ren­he­ter och upp­le­vel­ser. Gör inte det.

Kontakter är en färskva­ra, visit­kort blir snabbt lika vär­de­lö­sa som pap­pe­ren de är tryc­ka på. Ta kon­takt, följ upp, för­verk­li­ga löften.

I sam­ma anda bör du ta kon­takt med din mål­grupp i de kana­ler du använ­de före mäs­san. Följ upp med sam­man­fatt­ning och ana­lys. Och erbjud dem att pre­nu­me­re­ra på ert nyhets­brev och föl­ja dig och ditt före­tag i soci­a­la medier.

Jobba likt en konsertrecensent

Tid är en brist­va­ra. Speciellt under själ­vas­te mäs­san och när­mas­te tiden före och efter. Du kan spa­ra myc­ket tid genom att job­ba som recen­sen­ter gör inför en konsert.

En recen­sent med för­kun­ska­per har gans­ka bra koll på låt­lis­tor. Gästartister och diver­se ”över­rask­ning­ar” kan ha före­kom­mit tidi­ga­re under tur­nén. Recensenter för­be­re­der tex­ter med det hen vet och kan gis­sa sig till. Sen är det bara att kom­plet­te­ra med fakta.

Läs på i för­väg och för­be­red med så myc­ket inne­håll du bara kan. Skriv både sådant du vet och sådant du kan anta. Det går for­ta­re att rät­ta någ­ra fel­ak­ti­ga anta­gan­den, än att skri­va allt från början.

Oavsett sam­man­hang – kon­sert eller mäs­sa – är vins­ten den­sam­ma. Förutom själ­va tids­be­spa­ring­en, är du väl för­be­redd. I för­väg utma­nas du till att tän­ka ige­nom even­tu­el­la mål med själ­va utställ­ning­en. Du får möj­lig­het att stra­te­giskt pla­ne­ra vik­ti­ga punk­ter för bety­del­se­ful­la samtal.

Till sist

Sist men kanske vik­ti­gast: Utvärdera! Vad gick bra? Ta med dig det till näs­ta mäs­sa. Vad kun­de ha gjorts bätt­re? Tänk ut hur du bör göra näs­ta gång.

Jag und­rar hur många av besö­kar­na på Elfack-mäs­san som enbart får med sig ett mejl med inne­bör­den att det var trev­ligt att träf­fas och som uttryc­ker för­hopp­ning­ar om att träf­fas igen – näs­ta gång, om två år. Säkert all­de­les för många. De som skic­kar des­sa mejl har grovt mis­sat en fan­tas­tisk kom­mu­ni­ka­tions­möj­lig­het. Gör inte sam­ma misstag!

Dela artikeln om du gillade den!

Förslag på mer läsning

Miljö- och hållbarhetpåståenden i din marknadsföring

Medvetna kon­su­men­ter loc­kar till mil­jö- och håll­bar­hetspå­stå­en­den i före­ta­gens mark­nads­fö­ring. Men kra­ven på vad som får sägas inom det­ta områ­de är extra hår­da. Ta reda på vad som gäl­ler. Läs den­na arti­kel i Kntnt Magasin skri­ven av advo­kat Erik Ullberg och biträ­dan­de jurist Richard Fürst på Wistrand advokatbyrå.

Läs artikel »

Content marketing v/​s redaktionell kommunikation – sex krav du skall ställa på din contentbyrå

Står du i begrepp att ta hjälp av en byrå i din con­tent mar­ke­ting? Då har du säkert upp­täckt att var och varan­nan byrå i kom­mu­ni­ka­tions­bran­schen nume­ra påstår sig vara exper­ter på ämnet. Begreppet används fli­tigt av många, vil­ket gör det svå­ra­re för dig som köpa­re att veta vem eller vil­ka du ska vän­da dig till. I den­na arti­kel hjäl­per Lars Wirtén dig på traven!

Läs artikel »

Så skyddar du företagets hemligheter och viktiga kundrelationer

Den höga rör­lig­he­ten på arbets­mark­na­den leder till att många byter jobb. För att hind­ra att före­tags­hem­lig­he­ter och vik­ti­ga kund­re­la­tio­ner föl­jer med till kon­kur­ren­ten behö­ver arbets­gi­va­ren kän­na till juri­di­ken. Om det­ta hand­lar dagens arti­kel för­fat­tad av advo­kat Gustav Sandberg och biträ­dan­de jurist Viktoria Hybbinette på Wistrand Advokatbyrå.

Läs artikel »

Så får du kontroll på arbetsflödet i din content marketing – del 2

Spar på tid och kraf­ter – effek­ti­vi­se­ra arbets­flö­det i din con­tent mar­ke­ting! Lars Wirtén och Jörgen Olsson – två erfar­na jour­na­lis­ter, redak­tö­rer och senio­ra skri­ben­ter, delar med sig av sina bäs­ta tips i två artik­lar i Kntnt Magasin. Detta är en and­ra. Trevlig läsning! 

Läs artikel »

Vad är artificiell intelligens?

Funderar du på vad AI är och hur du skall för­hål­la dig till den revo­lu­tion inom områ­det som vi med säker­het bara sett bör­jan på? Detta är något som vår krö­ni­kör Martin Modigh Karlsson ägnar myc­ket tan­ke­mö­da. Läs hans intres­san­ta ana­lys i dagens artikel. 

Läs artikel »

Så får du koll på arbetsflödet i din content marketing – del 1

Effektivisera arbets­flö­det i din con­tent mar­ke­ting. Det finns fle­ra anled­ning­ar. Inte minst spar du tid. Lars Wirtén och Jörgen Olsson – två erfar­na jour­na­lis­ter, redak­tö­rer och senio­ra skri­ben­ter, delar med sig av sina bäs­ta tips i två artik­lar. Den förs­ta hit­tar du här!

Läs artikel »

Personuppgifter på vift – Vad är ditt ansvar?

Då och då hän­der det att ett före­tag för­lo­rar kon­trol­len över sina kun­ders per­son­upp­gif­ter. Det är natur­ligt­vis inte bra och får kon­se­kven­ser. I den­na arti­kel för­kla­rar advo­kat Erik Ullberg och biträ­dan­de jurist Richard Fürst på Wistrands Advokatbyrå vad en per­son­upp­gifts­in­ci­dent är och vad du mås­te göra när en sådan har inträf­fat. Läs och lär!

Läs artikel »

Så SEO-optimerar du webbplatsen för röstsök

2020 kom­mer 50% av alla sök­ning­ar ske med rös­ten visar stu­die och Googles ”voice search”-tjänst väx­er så det kna­kar. Detta gör att du bör SEO-opti­me­ra din webb­plats för röst­sök­ning­ar redan nu. I dagens gäst­krö­ni­ka för­kla­rar Alexandra Jung hur du gör!

Läs artikel »

Inbound marketing sneglar mot content marketing

I den­na gäst­krö­ni­ka reflek­te­rar Niloo Lopez över vart inbound mar­ke­ting är på väg efter att ha besökt mega­kon­fe­ren­sen Inbound 2019. 

Läs artikel »

Överraskande slutsats från INBOUND 2019

Kntnt Radio är till­ba­ka! I avsnitt 209 dis­ku­te­rar Pia Tegborg, Thomas Barregren och Niloo Loopez uti­från Niloos ”take aways” från 2019 års upp­la­ga av mega­kon­fe­ren­sen INBOUND. Samtalet lan­dar i en ovän­tad kon­klu­sion. Pia och Thomas ger ock­så en för­kla­ring till den lång­va­ri­ga tyst­na­den. Efter 208 avsnitt under näs­tan lika många vec­kor blev det helt plöts­ligt tyst. Vad hände?

Läs artikel »