Lär känna din målgrupp

Lär känna din målgrupp. Det är självklart. Men hur? Om det handlar avsnitt 100 av Kntnt Radio. Dels får du höra hur Skistar gör. Dels berättar Thomas hur du kan använda innehåll för att göra det. Lyssna nu!

Pia Tegborg
2 juni 2017

Lär kän­na din mål­grupp. Det är själv­klart. Men hur? Om det hand­lar avsnitt 100 av Kntnt Radio. Dels får du höra hur Skistar gör. Dels berät­tar Thomas hur du kan använ­da inne­håll för att göra det. Lyssna nu!

[kntnt_​radio 100]

Skistars content manager berättar

Skistars con­tent mana­ger, Nina Hallström, har säsong året runt. I vart fall i sitt arbe­te med det börsno­te­ra­de bola­gets kom­mu­ni­ka­tion. För även om ”pro­duk­ter­na” – ski­dan­lägg­ning­ar­na i Sälen, Åre, Vemdalen, Hammarbytoppen i Sverige, Hemsedal och Trysil i Norge och St. Johann i Österrike – har gått i som­mard­va­la, så har inte kom­mu­ni­ka­tions­av­del­ning­en gjort det. Tvärtom!

När som­ma­ren står för dör­ren är det vik­ti­ga­re än någon­sin att hål­la besö­kar­nas min­nen och dröm­mar vid liv. Men då gäl­ler det att vara både träff­sä­ker och rele­vant i kom­mu­ni­ka­tio­nen. Och det krä­ver god kän­ne­dom om målgruppen.

Är per­so­nen som fat­tar det slut­li­ga köp­be­slu­tet den enda som behö­ver påver­kas av din kom­mu­ni­ka­tion för att köpet skall bli av? Troligtvis inte. Vilka platt­for­mar är rele­van­ta att synas i och vil­ka kan du strun­ta i och var längs köpre­san läggs lämp­li­gen kru­tet? Är ett stort enga­ge­mang hos kun­der­na bara av godo och hur han­te­rar man ris och ros?

Nina Hallström berät­tar hur Skistar jobbar.

[kntnt_​radio 100]

Lär känna din målgrupp med hjälp av content marketing

Efter inter­vjun berät­tar Thomas hur du kan använ­da con­tent mar­ke­ting för att lära kän­na din mål­grupp. Han för­kla­rar hur du gör med webb­pub­li­ce­rings­verk­ty­get WordPress och mar­ke­ting auto­ma­tion-verk­ty­get Mautic. Båda är gra­tis och har öppen käll­kod. Inga pro­blem för den som är lite tek­nisk lagd. (Hör av dig till oss om du inte är det, så hjäl­per vi dig.)

[kntnt_​radio 100]

Länkar

Här har jag sam­lat län­kar till sådant som nämns i dagens avsnitt:

  • Efter att ha lyss­nat på avsnitt 155 av Filip och Fredrik får Thomas för sig att vi ska bli lika rap­pa i käf­ten (vil­ket vi natur­ligt­vis inte lyc­kas med).
  • En annan podd som Thomas näm­ner är Vita huset och jag. Att den inte alls är rele­vant för vår publik visar bara hur dåligt Thomas har lärt kän­na vår målgrupp. 😉
  • Thomas har dock den goda saken att näm­na ock­så vår egen podd. Närmare bestämt avsnitt 55 i vil­ket Katarina Graffman tar upp faran med att lyss­na på fokusgrupper.
  • Se och hör Julie Fleischer berät­ta hur Kraft Food job­bar med con­tent mar­ke­ting för att bland annat lära kän­na sin målgrupp.
  • I för­ra avsnit­tet av Kntnt Radio berät­tar Thomas hur sam­ma tek­nik som du kan använ­da för att lära kän­na din mål­grupp ock­så kan använ­das för att påvi­sa vär­det av mark­nads­fö­ring.

Till sist Skistars Facebook-film som otip­pat blev en rik­tig snackis:

Musik: All Alone © Ivan Chew (CC BY 3.0)
Musik: New Life © Explosive Ear Candy (CC BY-NC-ND 3.0)

Dela artikeln om du gillade den!

Förslag på mer läsning

Miljö- och hållbarhetpåståenden i din marknadsföring

Medvetna kon­su­men­ter loc­kar till mil­jö- och håll­bar­hetspå­stå­en­den i före­ta­gens mark­nads­fö­ring. Men kra­ven på vad som får sägas inom det­ta områ­de är extra hår­da. Ta reda på vad som gäl­ler. Läs den­na arti­kel i Kntnt Magasin skri­ven av advo­kat Erik Ullberg och biträ­dan­de jurist Richard Fürst på Wistrand advokatbyrå.

Läs artikel »

Content marketing v/​s redaktionell kommunikation – sex krav du skall ställa på din contentbyrå

Står du i begrepp att ta hjälp av en byrå i din con­tent mar­ke­ting? Då har du säkert upp­täckt att var och varan­nan byrå i kom­mu­ni­ka­tions­bran­schen nume­ra påstår sig vara exper­ter på ämnet. Begreppet används fli­tigt av många, vil­ket gör det svå­ra­re för dig som köpa­re att veta vem eller vil­ka du ska vän­da dig till. I den­na arti­kel hjäl­per Lars Wirtén dig på traven!

Läs artikel »

Så skyddar du företagets hemligheter och viktiga kundrelationer

Den höga rör­lig­he­ten på arbets­mark­na­den leder till att många byter jobb. För att hind­ra att före­tags­hem­lig­he­ter och vik­ti­ga kund­re­la­tio­ner föl­jer med till kon­kur­ren­ten behö­ver arbets­gi­va­ren kän­na till juri­di­ken. Om det­ta hand­lar dagens arti­kel för­fat­tad av advo­kat Gustav Sandberg och biträ­dan­de jurist Viktoria Hybbinette på Wistrand Advokatbyrå.

Läs artikel »

Så får du kontroll på arbetsflödet i din content marketing – del 2

Spar på tid och kraf­ter – effek­ti­vi­se­ra arbets­flö­det i din con­tent mar­ke­ting! Lars Wirtén och Jörgen Olsson – två erfar­na jour­na­lis­ter, redak­tö­rer och senio­ra skri­ben­ter, delar med sig av sina bäs­ta tips i två artik­lar i Kntnt Magasin. Detta är en and­ra. Trevlig läsning! 

Läs artikel »

Vad är artificiell intelligens?

Funderar du på vad AI är och hur du skall för­hål­la dig till den revo­lu­tion inom områ­det som vi med säker­het bara sett bör­jan på? Detta är något som vår krö­ni­kör Martin Modigh Karlsson ägnar myc­ket tan­ke­mö­da. Läs hans intres­san­ta ana­lys i dagens artikel. 

Läs artikel »

Så får du koll på arbetsflödet i din content marketing – del 1

Effektivisera arbets­flö­det i din con­tent mar­ke­ting. Det finns fle­ra anled­ning­ar. Inte minst spar du tid. Lars Wirtén och Jörgen Olsson – två erfar­na jour­na­lis­ter, redak­tö­rer och senio­ra skri­ben­ter, delar med sig av sina bäs­ta tips i två artik­lar. Den förs­ta hit­tar du här!

Läs artikel »

Personuppgifter på vift – Vad är ditt ansvar?

Då och då hän­der det att ett före­tag för­lo­rar kon­trol­len över sina kun­ders per­son­upp­gif­ter. Det är natur­ligt­vis inte bra och får kon­se­kven­ser. I den­na arti­kel för­kla­rar advo­kat Erik Ullberg och biträ­dan­de jurist Richard Fürst på Wistrands Advokatbyrå vad en per­son­upp­gifts­in­ci­dent är och vad du mås­te göra när en sådan har inträf­fat. Läs och lär!

Läs artikel »

Så SEO-optimerar du webbplatsen för röstsök

2020 kom­mer 50% av alla sök­ning­ar ske med rös­ten visar stu­die och Googles ”voice search”-tjänst väx­er så det kna­kar. Detta gör att du bör SEO-opti­me­ra din webb­plats för röst­sök­ning­ar redan nu. I dagens gäst­krö­ni­ka för­kla­rar Alexandra Jung hur du gör!

Läs artikel »

Inbound marketing sneglar mot content marketing

I den­na gäst­krö­ni­ka reflek­te­rar Niloo Lopez över vart inbound mar­ke­ting är på väg efter att ha besökt mega­kon­fe­ren­sen Inbound 2019. 

Läs artikel »

Överraskande slutsats från INBOUND 2019

Kntnt Radio är till­ba­ka! I avsnitt 209 dis­ku­te­rar Pia Tegborg, Thomas Barregren och Niloo Loopez uti­från Niloos ”take aways” från 2019 års upp­la­ga av mega­kon­fe­ren­sen INBOUND. Samtalet lan­dar i en ovän­tad kon­klu­sion. Pia och Thomas ger ock­så en för­kla­ring till den lång­va­ri­ga tyst­na­den. Efter 208 avsnitt under näs­tan lika många vec­kor blev det helt plöts­ligt tyst. Vad hände?

Läs artikel »