Lär känna din målgrupp

Lär känna din målgrupp. Det är självklart. Men hur? Om det handlar avsnitt 100 av Kntnt Radio. Dels får du höra hur Skistar gör. Dels berättar Thomas hur du kan använda innehåll för att göra det. Lyssna nu!

Pia Tegborg
2 juni 2017

Lär kän­na din mål­grupp. Det är själv­klart. Men hur? Om det hand­lar avsnitt 100 av Kntnt Radio. Dels får du höra hur Skistar gör. Dels berät­tar Thomas hur du kan använ­da inne­håll för att göra det. Lyssna nu!

Skistars content manager berättar

Skistars con­tent mana­ger, Nina Hallström, har säsong året runt. I vart fall i sitt arbe­te med det börsno­te­ra­de bola­gets kom­mu­ni­ka­tion. För även om ”pro­duk­ter­na” – ski­dan­lägg­ning­ar­na i Sälen, Åre, Vemdalen, Hammarbytoppen i Sverige, Hemsedal och Trysil i Norge och St. Johann i Österrike – har gått i som­mard­va­la, så har inte kom­mu­ni­ka­tions­av­del­ning­en gjort det. Tvärtom!

När som­ma­ren står för dör­ren är det vik­ti­ga­re än någon­sin att hål­la besö­kar­nas min­nen och dröm­mar vid liv. Men då gäl­ler det att vara både träff­sä­ker och rele­vant i kom­mu­ni­ka­tio­nen. Och det krä­ver god kän­ne­dom om mål­grup­pen.

Är per­so­nen som fat­tar det slut­li­ga köp­be­slu­tet den enda som behö­ver påver­kas av din kom­mu­ni­ka­tion för att köpet skall bli av? Troligtvis inte. Vilka platt­for­mar är rele­van­ta att synas i och vil­ka kan du strun­ta i och var längs köpre­san läggs lämp­li­gen kru­tet? Är ett stort enga­ge­mang hos kun­der­na bara av godo och hur han­te­rar man ris och ros?

Nina Hallström berät­tar hur Skistar job­bar.

Lär känna din målgrupp med hjälp av content marketing

Efter inter­vjun berät­tar Thomas hur du kan använ­da con­tent mar­ke­ting för att lära kän­na din mål­grupp. Han för­kla­rar hur du gör med webb­pub­li­ce­rings­verk­ty­get WordPress och mar­ke­ting auto­ma­tion-verk­ty­get Mautic. Båda är gra­tis och har öppen käll­kod. Inga pro­blem för den som är lite tek­nisk lagd. (Hör av dig till oss om du inte är det, så hjäl­per vi dig.)

Länkar

Här har jag sam­lat län­kar till sådant som nämns i dagens avsnitt:

  • Efter att ha lyss­nat på avsnitt 155 av Filip och Fredrik får Thomas för sig att vi ska bli lika rap­pa i käf­ten (vil­ket vi natur­ligt­vis inte lyc­kas med).
  • En annan podd som Thomas näm­ner är Vita huset och jag. Att den inte alls är rele­vant för vår publik visar bara hur dåligt Thomas har lärt kän­na vår mål­grupp. 😉
  • Thomas har dock den goda saken att näm­na ock­så vår egen podd. Närmare bestämt avsnitt 55 i vil­ket Katarina Graffman tar upp faran med att lyss­na på fokus­grup­per.
  • Se och hör Julie Fleischer berät­ta hur Kraft Food job­bar med con­tent mar­ke­ting för att bland annat lära kän­na sin mål­grupp.
  • I för­ra avsnit­tet av Kntnt Radio berät­tar Thomas hur sam­ma tek­nik som du kan använ­da för att lära kän­na din mål­grupp ock­så kan använ­das för att påvi­sa vär­det av mark­nads­fö­ring.

Till sist Skistars Facebook-film som otip­pat blev en rik­tig snackis:

Musik: All Alone © Ivan Chew (CC BY 3.0)
Musik: New Life © Explosive Ear Candy (CC BY-NC-ND 3.0)

Dela artikeln om du gillade den!

Förslag på mer läsning

Facebooks ”gilla”-knapp granskad av EU-domstolen

Tänk till innan du instal­le­rar Facebooks ”gilla”-knapp och and­ra plu­gins på din webb­plats. Ansvaret vid behand­ling av per­son­upp­gif­ter­na kan näm­li­gen bli din huvud­värk. Detta slår ett för­hands­av­gö­ran­de i EU-dom­sto­len fast. Läs mer i dagens arti­kel skri­ven av advo­kat Erik Ullberg och biträ­dan­de jurist Gunilla Karlsson på Wistrand Advokatbyrå.

Läs artikel »

Därför är redaktörens roll så viktig

Digitala platt­for­mar har öpp­nat upp fan­tas­tis­ka möj­lig­he­ter för före­tag att dela med sig av vär­deska­pan­de inne­håll till kun­der och and­ra intres­sen­ter. Men intryc­ket kan bli spre­tigt i den digi­ta­la mil­jön. Därför är redak­tö­rens roll cen­tral i all inne­hålls­mark­nads­fö­ring. Läs dagens arti­kel skri­ven av Lars Wirtén och Jörgen Olsson.

Läs artikel »

Utveckla din story med rätt design

Har du en inre bild av hur din arti­kel skul­le se ut när den kom­mer i tryck? Med design kan du utveck­la din sto­ry och ska­pa ett nytt per­spek­tiv. Bilder, färg och form kan bli verk­tyg även i din kre­a­ti­va verk­tygs­lå­da.

Läs artikel »

Om jag var i Almedalen …

Att Almedalen blir allt vik­ti­ga­re för kom­mu­nik­tions­bran­schen är de fles­ta över­ens om. Men i en djung­el av pro­gram­punk­ter kan det vara svårt att sål­la agnar­na från vetet. Här kom­mer hjälp på vägen! Martin Modigh Karlsson har gjort grov­job­bet och lis­tar sina bäs­ta tips i dagens krö­ni­ka. För dig som ska dit och för dig som tar del av pro­gram­met i efter­hand.

Läs artikel »

Detta gäller vid marknadsföring av din arbetsgivare på sociala medier

Publicerar du inlägg om din arbets­gi­vares verk­sam­het i soci­a­la medi­er? Då kan du behö­va vara för­sik­tig så att du inte fälls för vil­se­le­dan­de mark­nads­fö­ring. Ta reda på vad som gäl­ler genom att läsa den­na arti­kel skri­ven av Tobias Bratt, biträ­dan­de jurist på Wistrand Advokatbyrå.

Läs artikel »

Ursäkta röran. Vi har byggt om.

För ovan­lig­he­tens skull pra­tar vi om oss själ­va. Vi vill berät­ta att vi från och med nu är en con­tent­by­rå som gör con­tent. Men vi gör det på ett annorlun­da sätt än and­ra con­tent­by­rå­er. Vi har ock­så en ny digi­tal platt­form som ska slå Hubspot på fing­rar­na. Och vi har gjort lego av vårt stra­te­gi-erbju­dan­de. Dessutom har vi en mas­sa nya med­ar­be­ta­re, och söker ännu fler. I den­na krö­ni­ka berät­tar Thomas Barregren om allt det­ta och lite till.

Läs artikel »

Därför ska du ha egen plattform

Det är fres­tan­de att använ­da LinkedIn, Facebook eller någon annan platt­form som din mål­grupp redan använ­der. Med deras annons­lös­ning­ar (”spons­ra­de inlägg”) kan du snabbt nå ut till din mål­grupp. Dessutom är de lät­ta att använ­da. Men det finns pro­blem. Du läg­ger din fram­gång som mark­nads­fö­ra­re och säl­ja­re i hän­der­na på bolag som han en annan agen­da än ditt bäs­ta. Du kon­trol­le­rar inte vem som ser vad och när. Du har inte till­gång till de vär­de­ful­la digi­ta­la fot­spår som din mål­grupp läm­nar efter sig. Därför behö­ver du en egen platt­form.

Läs artikel »

Därför jobbar vi annorlunda

Vi job­bar på ett annorlun­da sätt. Våra kon­sul­ter arbe­tar i ditt team (eller är ditt team) och har sam­ti­digt full upp­back­ning vad gäl­ler kom­pe­tens och resur­ser från våra kon­sul­ter som job­bar “back office”. Men var­för job­bar vi på det sät­tet?

Läs artikel »

Är du redo för robottexterna?

Content och mar­ke­ting – båda delar­na behövs. Men vad hän­der när robo­tar tar över text­pro­duk­tio­nen med fokus på det sist­nämn­da? Med de rät­ta nyc­kelor­den och rubri­ker­na som slår. Finns det fort­fa­ran­de en plats för den enga­ge­ran­de och per­son­li­ga berät­tel­sen? Om det­ta hand­lar Lars Wirténs krö­ni­ka.

Läs artikel »

Varning för gratis wifi när du jobbar på distans

Du vet nog redan att det kan fin­nas säker­hets­hål när du job­bar på distans i öpp­na nät­verk. Men stop­par det dig att mej­la kun­den kam­panj­re­sul­ta­tet eller knap­pa in kre­dit­kor­tets siff­ror via café­ets gra­tisupp­kopp­ling? Det bor­de det! Risken finns näm­li­gen att du ger obe­hö­ri­ga till­gång till din infor­ma­tion. Martin Modigh Karlsson beskri­ver faror­na och ger dig sva­ren på var­för gra­tis (nät­verk) inte all­tid är gott – och där­för bör använ­das med stor för­sik­tig­het – samt tip­sar om tre saker du kan göra för att höja säker­he­ten. 

Läs artikel »
mattis ipsum elementum dictum Phasellus dolor facilisis elit.

Missa inte nästa artikel!

Få gratis nyhetsbrev varannan vecka

i din inkorg – med senaste artiklarna

Dina personuppgifter hanteras enligt vår integritetspolicy.

Pin It on Pinterest