Macy’s Thanksgiving Day Parade – en personlig betraktelse

Det är fjärde torsdagen i november. Närmare bestämt den 28:e i månaden. Över 50 miljoner amerikaner har slagit på TV:n fulla av förväntan. Ytterligare 3,5 miljoner New York bor och turister trotsar de isiga vindarna på Manhattan och beger sig ut för att under ett par timmars tid underhållas längst paradgatan Broadway. Stämningen är på topp. Jag vet för jag var där för att se ett av USA:s största årligen återkommande event — varuhuset Macy's Thanksgiving Day Parade. Läs min betraktelse!

Pia Tegborg
4 december 2013

Det är fjär­de tors­da­gen i novem­ber. Närmare bestämt den 28:e i måna­den. Över 50 mil­jo­ner ame­ri­ka­ner har sla­git på TV:n ful­la av för­vän­tan. Ytterligare 3,5 mil­jo­ner New York bor och turis­ter trot­sar de isi­ga vin­dar­na på Manhattan och beger sig ut för att under ett par tim­mars tid under­hål­las längst parad­ga­tan Broadway. Stämningen är på topp. Jag vet för jag var där för att se ett av USA:s störs­ta årli­gen åter­kom­man­de event — varu­hu­set Macy’s Thanksgiving Day Parade. Läs min betrak­tel­se!

Klartecken att flyga

Jag hutt­rar lite lätt. Trängseln är stor när jag och mitt säll­skap anlän­der lagom till para­dens start kloc­kan 09:00. För en plats på förs­ta par­kett bor­de vi ha varit här betyd­ligt tidi­ga­re – inser vi för sent.

Tur är att den kraf­ti­ga vind som det var­nats för ute­bli­vit så att New York Police Department kun­nat ge klar­tec­ken till para­den. För illa vore det annars.

Under ett par tim­mars tid pas­se­rar sedan sex­ton gigan­tis­ka och heli­um­fyll­da bal­long­er före­stäl­lan­de lika många seri­e­fi­gu­rer för­bi oss i sak­ta gemak. De följs åt av far­kos­ter av oli­ka slag lik­som av upp­trä­dan­den i sång och dans. Det är folk­fest och vi ser hur publi­ken fli­tigt använ­der sina mobil­ka­me­ror för att för­e­vi­ga ögon­blick och spri­da bud­skap till sina vän­ner.

Pilgrimsresa i religiösa förtecken

Över hela USA firas den fjär­de tors­da­gen i novem­ber Thanksgiving Day. Firandet har sitt ursprung i legen­den om pil­gri­mer­na som i decem­ber 1620 anlän­de med skep­pet Mayflower till det som så små­ning­om skul­le kom­ma att bli USA och i den tack­sä­gel­se­fest som hölls till Guds ära för att fira den förs­ta goda skör­den.

Jag är gans­ka över­ty­gad om att Thanksgiving hel­gen för många ame­ri­ka­ner nume­ra är en kom­mer­si­ell till­dra­gel­se sna­ra­re än en reli­giös hög­tid, även om det säkert vari­e­rar över lan­det. En kläm­dag ger fyra dagars ledig­het, vil­ket möj­lig­gör för många att resa hem till nära och kära för att på Thanksgiving Day sam­las och avnju­ta fylld kal­kon och pum­pa­paj.

Det är inte bara bör­sen som är stängd den­na dag utan fak­tiskt det mesta och att hit­ta en kvälls­öp­pen restau­rang i New York visa­de sig åtminsto­ne för oss att vara en utma­ning. Vi slu­ta­de på en fransk bist­ro. Det var gott och jag gil­lar ändå inte pum­pa­paj.

Startskottet för julhandeln

Macy’s parad är ett av lan­dets störs­ta årli­gen åter­kom­man­de event med en medi­al genom­slags­kraft som heter duga. Över 50 mil­jon åskå­da­re som sagt. Och åter­kom­man­de rap­por­te­ring i så gott som var­je nyhets­sänd­ning under den­na lång­helg. Inte illa.

I hela 87 år har para­den setts som den offi­ci­el­la star­ten till jul­han­deln. I år blev det start­skot­tet även för mig.

Mer än bara en parad

Underhållningsvärdet av para­den är natur­ligt­vis centralt men syf­tet med den går dju­pa­re än så. Du som intres­se­rar dig för kom­mu­ni­ka­tion för­står säkert vad jag menar. Paraden är ing­en ensta­ka iso­le­rad hän­del­se utan en inte­gre­rad och noga pla­ne­rad del av en Macy´s över­gri­pan­de event mar­ke­ting stra­te­gi. Macy’s Flower show på våren och Macy’s 4th of July Fireworks är exem­pel på and­ra akti­vi­te­ter som ingår i den årli­ga kalen­dern.

I Thanksgiving para­den erbju­der Macy’s en möj­lig­het till expo­ne­ring på de sex­ton bal­long­er­na. Antalet expo­ne­rings­y­tor är begrän­sa­de och spon­so­rer­na står i kö för att få synas. Att många spon­so­rer blir kvar år efter år visar att vär­det av att med­ver­ka bedöms som högt. Disney har exem­pel­vis med­ver­kat ända sedan Musse Pigg dök upp för förs­ta gång­en, 1934. Säkert beta­las väl­digt dyra peng­ar för den­na annons­plats.

Paradens execu­ti­ve pro­du­cer, Amy Kule, menar att den lång­sik­ti­ga effek­ten av att synas i para­den är vik­ti­ga­re än den kort­sik­ti­ga expo­ne­ring­en i media. Att som varu­mär­ke asso­cie­ras med ett event som posi­tio­ne­rar sig som en ame­ri­kansk tra­di­tion på det­ta vis byg­ger känslo­mäs­si­ga rela­tio­ner med kon­su­men­ter­na som då kom­mer att före­dra pro­duk­ter­na i para­den fram­för and­ra när de gör val i buti­ken. Jag tror det kan stäm­ma.

Draghjälp av ”Black Friday”

Att para­den sam­man­fal­ler med Black Friday – en av de abso­lut störs­ta rea­li­sa­tio­ner­na under året – är natur­ligt­vis ing­en slump. Black Friday är helt enkelt en kam­panj som syf­tar till att få fol­ket att så tidigt så möj­ligt trig­ga igång köplus­ten och bör­ja spen­de­ra jul­bud­ge­ten. Kampanjen som i många fall inleds redan på tors­dags­nat­ten för att pågå till på sön­dag kväll har en stor eko­no­misk bety­del­se för han­deln.

En av fle­ra för­kla­ring­ar till nam­net är att många buti­ker den­na dag går från röda siff­ror (för­lust) för året till svar­ta siff­ror (vinst) i räken­ska­per­na.

Macy’s väl­jer i år att slå upp por­tar­na redan kl 20.00 på tors­dags­kväl­len. Då finns vi på plats och jag kan inte låta bli att und­ra om fler än vi låtit den tra­di­tions­en­li­ga kal­kon­mid­da­gen fått stry­ka på foten för kön till varu­hu­set är impo­ne­ran­de lång och kan dagen efter beskå­das i natio­nell TV. Poäng till Macy’s Event- och PR-avdel­ning även här allt­så.

Ett par tim­mar sena­re och rejält tröt­ta efter nat­tens shop­ping går vi hemåt i nat­ten. Inte hel­ler i natt sover sta­den.

Foto Pia Tegborg.

Dela artikeln om du gillade den!

Förslag på mer läsning

Facebooks ”gilla”-knapp granskad av EU-domstolen

Tänk till innan du instal­le­rar Facebooks ”gilla”-knapp och and­ra plu­gins på din webb­plats. Ansvaret vid behand­ling av per­son­upp­gif­ter­na kan näm­li­gen bli din huvud­värk. Detta slår ett för­hands­av­gö­ran­de i EU-dom­sto­len fast. Läs mer i dagens arti­kel skri­ven av advo­kat Erik Ullberg och biträ­dan­de jurist Gunilla Karlsson på Wistrand Advokatbyrå.

Läs artikel »

Därför är redaktörens roll så viktig

Digitala platt­for­mar har öpp­nat upp fan­tas­tis­ka möj­lig­he­ter för före­tag att dela med sig av vär­deska­pan­de inne­håll till kun­der och and­ra intres­sen­ter. Men intryc­ket kan bli spre­tigt i den digi­ta­la mil­jön. Därför är redak­tö­rens roll cen­tral i all inne­hålls­mark­nads­fö­ring. Läs dagens arti­kel skri­ven av Lars Wirtén och Jörgen Olsson.

Läs artikel »

Utveckla din story med rätt design

Har du en inre bild av hur din arti­kel skul­le se ut när den kom­mer i tryck? Med design kan du utveck­la din sto­ry och ska­pa ett nytt per­spek­tiv. Bilder, färg och form kan bli verk­tyg även i din kre­a­ti­va verk­tygs­lå­da.

Läs artikel »

Om jag var i Almedalen …

Att Almedalen blir allt vik­ti­ga­re för kom­mu­nik­tions­bran­schen är de fles­ta över­ens om. Men i en djung­el av pro­gram­punk­ter kan det vara svårt att sål­la agnar­na från vetet. Här kom­mer hjälp på vägen! Martin Modigh Karlsson har gjort grov­job­bet och lis­tar sina bäs­ta tips i dagens krö­ni­ka. För dig som ska dit och för dig som tar del av pro­gram­met i efter­hand.

Läs artikel »

Detta gäller vid marknadsföring av din arbetsgivare på sociala medier

Publicerar du inlägg om din arbets­gi­vares verk­sam­het i soci­a­la medi­er? Då kan du behö­va vara för­sik­tig så att du inte fälls för vil­se­le­dan­de mark­nads­fö­ring. Ta reda på vad som gäl­ler genom att läsa den­na arti­kel skri­ven av Tobias Bratt, biträ­dan­de jurist på Wistrand Advokatbyrå.

Läs artikel »

Ursäkta röran. Vi har byggt om.

För ovan­lig­he­tens skull pra­tar vi om oss själ­va. Vi vill berät­ta att vi från och med nu är en con­tent­by­rå som gör con­tent. Men vi gör det på ett annorlun­da sätt än and­ra con­tent­by­rå­er. Vi har ock­så en ny digi­tal platt­form som ska slå Hubspot på fing­rar­na. Och vi har gjort lego av vårt stra­te­gi-erbju­dan­de. Dessutom har vi en mas­sa nya med­ar­be­ta­re, och söker ännu fler. I den­na krö­ni­ka berät­tar Thomas Barregren om allt det­ta och lite till.

Läs artikel »

Därför ska du ha egen plattform

Det är fres­tan­de att använ­da LinkedIn, Facebook eller någon annan platt­form som din mål­grupp redan använ­der. Med deras annons­lös­ning­ar (”spons­ra­de inlägg”) kan du snabbt nå ut till din mål­grupp. Dessutom är de lät­ta att använ­da. Men det finns pro­blem. Du läg­ger din fram­gång som mark­nads­fö­ra­re och säl­ja­re i hän­der­na på bolag som han en annan agen­da än ditt bäs­ta. Du kon­trol­le­rar inte vem som ser vad och när. Du har inte till­gång till de vär­de­ful­la digi­ta­la fot­spår som din mål­grupp läm­nar efter sig. Därför behö­ver du en egen platt­form.

Läs artikel »

Därför jobbar vi annorlunda

Vi job­bar på ett annorlun­da sätt. Våra kon­sul­ter arbe­tar i ditt team (eller är ditt team) och har sam­ti­digt full upp­back­ning vad gäl­ler kom­pe­tens och resur­ser från våra kon­sul­ter som job­bar “back office”. Men var­för job­bar vi på det sät­tet?

Läs artikel »

Är du redo för robottexterna?

Content och mar­ke­ting – båda delar­na behövs. Men vad hän­der när robo­tar tar över text­pro­duk­tio­nen med fokus på det sist­nämn­da? Med de rät­ta nyc­kelor­den och rubri­ker­na som slår. Finns det fort­fa­ran­de en plats för den enga­ge­ran­de och per­son­li­ga berät­tel­sen? Om det­ta hand­lar Lars Wirténs krö­ni­ka.

Läs artikel »

Varning för gratis wifi när du jobbar på distans

Du vet nog redan att det kan fin­nas säker­hets­hål när du job­bar på distans i öpp­na nät­verk. Men stop­par det dig att mej­la kun­den kam­panj­re­sul­ta­tet eller knap­pa in kre­dit­kor­tets siff­ror via café­ets gra­tisupp­kopp­ling? Det bor­de det! Risken finns näm­li­gen att du ger obe­hö­ri­ga till­gång till din infor­ma­tion. Martin Modigh Karlsson beskri­ver faror­na och ger dig sva­ren på var­för gra­tis (nät­verk) inte all­tid är gott – och där­för bör använ­das med stor för­sik­tig­het – samt tip­sar om tre saker du kan göra för att höja säker­he­ten. 

Läs artikel »
vel, venenatis, neque. accumsan consectetur vulputate, quis, massa mattis

Missa inte nästa artikel!

Få gratis nyhetsbrev varannan vecka

i din inkorg – med senaste artiklarna

Dina personuppgifter hanteras enligt vår integritetspolicy.

Pin It on Pinterest