Macy’s Thanksgiving Day Parade – en personlig betraktelse

Det är fjärde torsdagen i november. Närmare bestämt den 28:e i månaden. Över 50 miljoner amerikaner har slagit på TV:n fulla av förväntan. Ytterligare 3,5 miljoner New York bor och turister trotsar de isiga vindarna på Manhattan och beger sig ut för att under ett par timmars tid underhållas längst paradgatan Broadway. Stämningen är på topp. Jag vet för jag var där för att se ett av USA:s största årligen återkommande event — varuhuset Macy's Thanksgiving Day Parade. Läs min betraktelse!

Pia Tegborg
4 december 2013

Det är fjär­de tors­da­gen i novem­ber. Närmare bestämt den 28:e i måna­den. Över 50 mil­jo­ner ame­ri­ka­ner har sla­git på TV:n ful­la av för­vän­tan. Ytterligare 3,5 mil­jo­ner New York bor och turis­ter trot­sar de isi­ga vin­dar­na på Manhattan och beger sig ut för att under ett par tim­mars tid under­hål­las längst parad­ga­tan Broadway. Stämningen är på topp. Jag vet för jag var där för att se ett av USA:s störs­ta årli­gen åter­kom­man­de event — varu­hu­set Macy’s Thanksgiving Day Parade. Läs min betraktelse!

Klartecken att flyga

Jag hutt­rar lite lätt. Trängseln är stor när jag och mitt säll­skap anlän­der lagom till para­dens start kloc­kan 09:00. För en plats på förs­ta par­kett bor­de vi ha varit här betyd­ligt tidi­ga­re – inser vi för sent.

Tur är att den kraf­ti­ga vind som det var­nats för ute­bli­vit så att New York Police Department kun­nat ge klar­tec­ken till para­den. För illa vore det annars.

Under ett par tim­mars tid pas­se­rar sedan sex­ton gigan­tis­ka och heli­um­fyll­da bal­long­er före­stäl­lan­de lika många seri­e­fi­gu­rer för­bi oss i sak­ta gemak. De följs åt av far­kos­ter av oli­ka slag lik­som av upp­trä­dan­den i sång och dans. Det är folk­fest och vi ser hur publi­ken fli­tigt använ­der sina mobil­ka­me­ror för att för­e­vi­ga ögon­blick och spri­da bud­skap till sina vänner.

Pilgrimsresa i religiösa förtecken

Över hela USA firas den fjär­de tors­da­gen i novem­ber Thanksgiving Day. Firandet har sitt ursprung i legen­den om pil­gri­mer­na som i decem­ber 1620 anlän­de med skep­pet Mayflower till det som så små­ning­om skul­le kom­ma att bli USA och i den tack­sä­gel­se­fest som hölls till Guds ära för att fira den förs­ta goda skörden.

Jag är gans­ka över­ty­gad om att Thanksgiving hel­gen för många ame­ri­ka­ner nume­ra är en kom­mer­si­ell till­dra­gel­se sna­ra­re än en reli­giös hög­tid, även om det säkert vari­e­rar över lan­det. En kläm­dag ger fyra dagars ledig­het, vil­ket möj­lig­gör för många att resa hem till nära och kära för att på Thanksgiving Day sam­las och avnju­ta fylld kal­kon och pumpapaj.

Det är inte bara bör­sen som är stängd den­na dag utan fak­tiskt det mesta och att hit­ta en kvälls­öp­pen restau­rang i New York visa­de sig åtminsto­ne för oss att vara en utma­ning. Vi slu­ta­de på en fransk bist­ro. Det var gott och jag gil­lar ändå inte pumpapaj.

Startskottet för julhandeln

Macy’s parad är ett av lan­dets störs­ta årli­gen åter­kom­man­de event med en medi­al genom­slags­kraft som heter duga. Över 50 mil­jon åskå­da­re som sagt. Och åter­kom­man­de rap­por­te­ring i så gott som var­je nyhets­sänd­ning under den­na lång­helg. Inte illa.

I hela 87 år har para­den setts som den offi­ci­el­la star­ten till jul­han­deln. I år blev det start­skot­tet även för mig.

Mer än bara en parad

Underhållningsvärdet av para­den är natur­ligt­vis centralt men syf­tet med den går dju­pa­re än så. Du som intres­se­rar dig för kom­mu­ni­ka­tion för­står säkert vad jag menar. Paraden är ing­en ensta­ka iso­le­rad hän­del­se utan en inte­gre­rad och noga pla­ne­rad del av en Macy´s över­gri­pan­de event mar­ke­ting stra­te­gi. Macy’s Flower show på våren och Macy’s 4th of July Fireworks är exem­pel på and­ra akti­vi­te­ter som ingår i den årli­ga kalendern.

I Thanksgiving para­den erbju­der Macy’s en möj­lig­het till expo­ne­ring på de sex­ton bal­long­er­na. Antalet expo­ne­rings­y­tor är begrän­sa­de och spon­so­rer­na står i kö för att få synas. Att många spon­so­rer blir kvar år efter år visar att vär­det av att med­ver­ka bedöms som högt. Disney har exem­pel­vis med­ver­kat ända sedan Musse Pigg dök upp för förs­ta gång­en, 1934. Säkert beta­las väl­digt dyra peng­ar för den­na annonsplats.

Paradens execu­ti­ve pro­du­cer, Amy Kule, menar att den lång­sik­ti­ga effek­ten av att synas i para­den är vik­ti­ga­re än den kort­sik­ti­ga expo­ne­ring­en i media. Att som varu­mär­ke asso­cie­ras med ett event som posi­tio­ne­rar sig som en ame­ri­kansk tra­di­tion på det­ta vis byg­ger känslo­mäs­si­ga rela­tio­ner med kon­su­men­ter­na som då kom­mer att före­dra pro­duk­ter­na i para­den fram­för and­ra när de gör val i buti­ken. Jag tror det kan stämma.

Draghjälp av ”Black Friday”

Att para­den sam­man­fal­ler med Black Friday – en av de abso­lut störs­ta rea­li­sa­tio­ner­na under året – är natur­ligt­vis ing­en slump. Black Friday är helt enkelt en kam­panj som syf­tar till att få fol­ket att så tidigt så möj­ligt trig­ga igång köplus­ten och bör­ja spen­de­ra jul­bud­ge­ten. Kampanjen som i många fall inleds redan på tors­dags­nat­ten för att pågå till på sön­dag kväll har en stor eko­no­misk bety­del­se för handeln.

En av fle­ra för­kla­ring­ar till nam­net är att många buti­ker den­na dag går från röda siff­ror (för­lust) för året till svar­ta siff­ror (vinst) i räkenskaperna.

Macy’s väl­jer i år att slå upp por­tar­na redan kl 20.00 på tors­dags­kväl­len. Då finns vi på plats och jag kan inte låta bli att und­ra om fler än vi låtit den tra­di­tions­en­li­ga kal­kon­mid­da­gen fått stry­ka på foten för kön till varu­hu­set är impo­ne­ran­de lång och kan dagen efter beskå­das i natio­nell TV. Poäng till Macy’s Event- och PR-avdel­ning även här alltså.

Ett par tim­mar sena­re och rejält tröt­ta efter nat­tens shop­ping går vi hemåt i nat­ten. Inte hel­ler i natt sover staden.

Foto Pia Tegborg.

Dela artikeln om du gillade den!

Förslag på mer läsning

Miljö- och hållbarhetpåståenden i din marknadsföring

Medvetna kon­su­men­ter loc­kar till mil­jö- och håll­bar­hetspå­stå­en­den i före­ta­gens mark­nads­fö­ring. Men kra­ven på vad som får sägas inom det­ta områ­de är extra hår­da. Ta reda på vad som gäl­ler. Läs den­na arti­kel i Kntnt Magasin skri­ven av advo­kat Erik Ullberg och biträ­dan­de jurist Richard Fürst på Wistrand advokatbyrå.

Läs artikel »

Content marketing v/​s redaktionell kommunikation – sex krav du skall ställa på din contentbyrå

Står du i begrepp att ta hjälp av en byrå i din con­tent mar­ke­ting? Då har du säkert upp­täckt att var och varan­nan byrå i kom­mu­ni­ka­tions­bran­schen nume­ra påstår sig vara exper­ter på ämnet. Begreppet används fli­tigt av många, vil­ket gör det svå­ra­re för dig som köpa­re att veta vem eller vil­ka du ska vän­da dig till. I den­na arti­kel hjäl­per Lars Wirtén dig på traven!

Läs artikel »

Så skyddar du företagets hemligheter och viktiga kundrelationer

Den höga rör­lig­he­ten på arbets­mark­na­den leder till att många byter jobb. För att hind­ra att före­tags­hem­lig­he­ter och vik­ti­ga kund­re­la­tio­ner föl­jer med till kon­kur­ren­ten behö­ver arbets­gi­va­ren kän­na till juri­di­ken. Om det­ta hand­lar dagens arti­kel för­fat­tad av advo­kat Gustav Sandberg och biträ­dan­de jurist Viktoria Hybbinette på Wistrand Advokatbyrå.

Läs artikel »

Så får du kontroll på arbetsflödet i din content marketing – del 2

Spar på tid och kraf­ter – effek­ti­vi­se­ra arbets­flö­det i din con­tent mar­ke­ting! Lars Wirtén och Jörgen Olsson – två erfar­na jour­na­lis­ter, redak­tö­rer och senio­ra skri­ben­ter, delar med sig av sina bäs­ta tips i två artik­lar i Kntnt Magasin. Detta är en and­ra. Trevlig läsning! 

Läs artikel »

Vad är artificiell intelligens?

Funderar du på vad AI är och hur du skall för­hål­la dig till den revo­lu­tion inom områ­det som vi med säker­het bara sett bör­jan på? Detta är något som vår krö­ni­kör Martin Modigh Karlsson ägnar myc­ket tan­ke­mö­da. Läs hans intres­san­ta ana­lys i dagens artikel. 

Läs artikel »

Så får du koll på arbetsflödet i din content marketing – del 1

Effektivisera arbets­flö­det i din con­tent mar­ke­ting. Det finns fle­ra anled­ning­ar. Inte minst spar du tid. Lars Wirtén och Jörgen Olsson – två erfar­na jour­na­lis­ter, redak­tö­rer och senio­ra skri­ben­ter, delar med sig av sina bäs­ta tips i två artik­lar. Den förs­ta hit­tar du här!

Läs artikel »

Personuppgifter på vift – Vad är ditt ansvar?

Då och då hän­der det att ett före­tag för­lo­rar kon­trol­len över sina kun­ders per­son­upp­gif­ter. Det är natur­ligt­vis inte bra och får kon­se­kven­ser. I den­na arti­kel för­kla­rar advo­kat Erik Ullberg och biträ­dan­de jurist Richard Fürst på Wistrands Advokatbyrå vad en per­son­upp­gifts­in­ci­dent är och vad du mås­te göra när en sådan har inträf­fat. Läs och lär!

Läs artikel »

Så SEO-optimerar du webbplatsen för röstsök

2020 kom­mer 50% av alla sök­ning­ar ske med rös­ten visar stu­die och Googles ”voice search”-tjänst väx­er så det kna­kar. Detta gör att du bör SEO-opti­me­ra din webb­plats för röst­sök­ning­ar redan nu. I dagens gäst­krö­ni­ka för­kla­rar Alexandra Jung hur du gör!

Läs artikel »

Inbound marketing sneglar mot content marketing

I den­na gäst­krö­ni­ka reflek­te­rar Niloo Lopez över vart inbound mar­ke­ting är på väg efter att ha besökt mega­kon­fe­ren­sen Inbound 2019. 

Läs artikel »

Överraskande slutsats från INBOUND 2019

Kntnt Radio är till­ba­ka! I avsnitt 209 dis­ku­te­rar Pia Tegborg, Thomas Barregren och Niloo Loopez uti­från Niloos ”take aways” från 2019 års upp­la­ga av mega­kon­fe­ren­sen INBOUND. Samtalet lan­dar i en ovän­tad kon­klu­sion. Pia och Thomas ger ock­så en för­kla­ring till den lång­va­ri­ga tyst­na­den. Efter 208 avsnitt under näs­tan lika många vec­kor blev det helt plöts­ligt tyst. Vad hände?

Läs artikel »