Marknadsföring och försäljning i B2B-företag

Hur gör dagens företag affärer med andra företag och hur kan vi använda kunskapen i vår B2B-marknadsföring och försäljning? Det vet Susanne Hägvall och Malin Sjöman – specialister inom området och grundare av byrån Hägvall & Sjöman.

Pia Tegborg
9 juni 2017

Hur gör dagens före­tag affä­rer med and­ra före­tag och hur kan vi använ­da kun­ska­pen i vår B2B-mark­nads­fö­ring och för­sälj­ning? Det vet Susanne Hägvall och Malin Sjöman – spe­ci­a­lis­ter inom områ­det och grun­da­re av byrån Hägvall & Sjöman. Lyssna nu!

[kntnt_​radio 102]

Komplexa affärer

B2B-för­sälj­ning hand­lar i mångt och myc­ket om kom­plexa tjäns­ter, långa köp- och sälj­pro­ces­ser, avan­ce­ra­de pro­duk­ter och sto­ra belopp. Detta sam­man­ta­get stäl­ler sto­ra krav på din mark­nads­fö­ring och kommunikation.

I dagens avsnitt av Kntnt Radio hör du de båda B2B-spe­ci­a­lis­ter­na, Malin Sjöman och Susanne Hägvall, dela med sig av sina erfarenheter.

Rådge istället för att sälja

Vi pra­tar om hur den nya spel­pla­nen för modern B2B-för­sälj­ning egent­li­gen ser ut. Vad har för­änd­rats och vad stäl­ler det för krav på dig som job­bar med för­sälj­ning och marknadsföring?

Att ringa kal­la sam­tal fun­ge­rar allt säm­re. Köparna före­drar näm­li­gen att göra sto­ra delar av köp­pro­ces­sen själ­va och vill gär­na slip­pa säl­ja­ren så länge som möj­ligt. Istället söker de svar på sina frå­gor på nätet och i sina nät­verk. Och när de väl hör av sig vill de bara ha ett pris!

Utmaningen blir att kom­ma in tidi­ga­re i pro­ces­sen och då sna­ra­re i en råd­gi­van­de funk­tion än en säl­jan­de. I det­ta arbe­te kan din con­tent mar­ke­ting göra stor skill­nad. Lyssna vida­re så får du tips på hur du skall gå tillväga.

Vem tar beslutet?

Ett B2B-köp­be­slut påver­kar ofta fle­ra delar av ett före­tag och tas där­för säl­lan av en enda per­son. Istället sva­rar en grupp indi­vi­der för att nå ett gemen­samt beslut. Men med oli­ka agen­dor är vägen till kon­sen­sus säl­lan kon­flikt­fri och i mark­nads­fö­ra­rens utma­ning lig­ger att för­stå hur för­ut­sätt­ning­ar­na ser ut.

I sam­ta­let pra­tar vi om forsk­ning kring det­ta och vad du med mark­nads­fö­ring och con­tent mar­ke­ting kan göra för att dri­va köp­pro­ces­sen framåt.

Varumärkets roll

Vi dis­ku­te­rar varu­mär­kes bety­del­se i en B2B-affär. Våra beslut är i grun­den ratio­nel­la men sam­ti­digt visar stu­di­er att när kon­su­men­ten väl är inne i köp­pro­ces­sen väger ock­så känslo­mäs­si­ga fak­to­rer in.

Vinnare är varu­mär­ken med stark emo­tio­nell kopp­ling till sina använ­da­re. Frågan är hur kan du nytt­ja det­ta för att ta hem affären?

Content marketing och produktmarknadsföring i samverkan

De sista minu­ter­na av podd-avsnit­tet hand­lar om hur du kopp­lar ihop din pro­dukt­mark­nads­fö­ring med din con­tent mar­ke­ting så att de stöt­tar varand­ra under köp- och sälj­pro­ces­sen. Något som fun­ge­rar all­de­les utmärkt även i B2B-för­sälj­ning. Missa inte.

Källor till dagens samtal och annat intressant innehåll från vårt arkiv

Här lis­tar vi de käl­lor som vi refe­re­rar till i dagens sam­tal. Som utlo­vat hit­tar du ock­så ett axplock från vårt arkiv som hand­lar om för­sälj­ning och mark­nads­fö­ring i B2B-företag.

Musik: All Alone © Ivan Chew (CC BY 3.0)
Musik: To The Roofs © Colaars (CC BY-SA 3.0)

Dela artikeln om du gillade den!

Förslag på mer läsning

Miljö- och hållbarhetpåståenden i din marknadsföring

Medvetna kon­su­men­ter loc­kar till mil­jö- och håll­bar­hetspå­stå­en­den i före­ta­gens mark­nads­fö­ring. Men kra­ven på vad som får sägas inom det­ta områ­de är extra hår­da. Ta reda på vad som gäl­ler. Läs den­na arti­kel i Kntnt Magasin skri­ven av advo­kat Erik Ullberg och biträ­dan­de jurist Richard Fürst på Wistrand advokatbyrå.

Läs artikel »

Content marketing v/​s redaktionell kommunikation – sex krav du skall ställa på din contentbyrå

Står du i begrepp att ta hjälp av en byrå i din con­tent mar­ke­ting? Då har du säkert upp­täckt att var och varan­nan byrå i kom­mu­ni­ka­tions­bran­schen nume­ra påstår sig vara exper­ter på ämnet. Begreppet används fli­tigt av många, vil­ket gör det svå­ra­re för dig som köpa­re att veta vem eller vil­ka du ska vän­da dig till. I den­na arti­kel hjäl­per Lars Wirtén dig på traven!

Läs artikel »

Så skyddar du företagets hemligheter och viktiga kundrelationer

Den höga rör­lig­he­ten på arbets­mark­na­den leder till att många byter jobb. För att hind­ra att före­tags­hem­lig­he­ter och vik­ti­ga kund­re­la­tio­ner föl­jer med till kon­kur­ren­ten behö­ver arbets­gi­va­ren kän­na till juri­di­ken. Om det­ta hand­lar dagens arti­kel för­fat­tad av advo­kat Gustav Sandberg och biträ­dan­de jurist Viktoria Hybbinette på Wistrand Advokatbyrå.

Läs artikel »

Så får du kontroll på arbetsflödet i din content marketing – del 2

Spar på tid och kraf­ter – effek­ti­vi­se­ra arbets­flö­det i din con­tent mar­ke­ting! Lars Wirtén och Jörgen Olsson – två erfar­na jour­na­lis­ter, redak­tö­rer och senio­ra skri­ben­ter, delar med sig av sina bäs­ta tips i två artik­lar i Kntnt Magasin. Detta är en and­ra. Trevlig läsning! 

Läs artikel »

Vad är artificiell intelligens?

Funderar du på vad AI är och hur du skall för­hål­la dig till den revo­lu­tion inom områ­det som vi med säker­het bara sett bör­jan på? Detta är något som vår krö­ni­kör Martin Modigh Karlsson ägnar myc­ket tan­ke­mö­da. Läs hans intres­san­ta ana­lys i dagens artikel. 

Läs artikel »

Så får du koll på arbetsflödet i din content marketing – del 1

Effektivisera arbets­flö­det i din con­tent mar­ke­ting. Det finns fle­ra anled­ning­ar. Inte minst spar du tid. Lars Wirtén och Jörgen Olsson – två erfar­na jour­na­lis­ter, redak­tö­rer och senio­ra skri­ben­ter, delar med sig av sina bäs­ta tips i två artik­lar. Den förs­ta hit­tar du här!

Läs artikel »

Personuppgifter på vift – Vad är ditt ansvar?

Då och då hän­der det att ett före­tag för­lo­rar kon­trol­len över sina kun­ders per­son­upp­gif­ter. Det är natur­ligt­vis inte bra och får kon­se­kven­ser. I den­na arti­kel för­kla­rar advo­kat Erik Ullberg och biträ­dan­de jurist Richard Fürst på Wistrands Advokatbyrå vad en per­son­upp­gifts­in­ci­dent är och vad du mås­te göra när en sådan har inträf­fat. Läs och lär!

Läs artikel »

Så SEO-optimerar du webbplatsen för röstsök

2020 kom­mer 50% av alla sök­ning­ar ske med rös­ten visar stu­die och Googles ”voice search”-tjänst väx­er så det kna­kar. Detta gör att du bör SEO-opti­me­ra din webb­plats för röst­sök­ning­ar redan nu. I dagens gäst­krö­ni­ka för­kla­rar Alexandra Jung hur du gör!

Läs artikel »

Inbound marketing sneglar mot content marketing

I den­na gäst­krö­ni­ka reflek­te­rar Niloo Lopez över vart inbound mar­ke­ting är på väg efter att ha besökt mega­kon­fe­ren­sen Inbound 2019. 

Läs artikel »

Överraskande slutsats från INBOUND 2019

Kntnt Radio är till­ba­ka! I avsnitt 209 dis­ku­te­rar Pia Tegborg, Thomas Barregren och Niloo Loopez uti­från Niloos ”take aways” från 2019 års upp­la­ga av mega­kon­fe­ren­sen INBOUND. Samtalet lan­dar i en ovän­tad kon­klu­sion. Pia och Thomas ger ock­så en för­kla­ring till den lång­va­ri­ga tyst­na­den. Efter 208 avsnitt under näs­tan lika många vec­kor blev det helt plöts­ligt tyst. Vad hände?

Läs artikel »