Marknadsföring och reklam i den digitala tidsåldern

B2B 2.0 – Marknadsföring och reklam i den digitala tidsåldern heter en bok författad av Conny Gustafsson, Rune Rennemark och dagens gäst i Kntnt Radio – Ulf Vanselius.

Ulf har jobbat med marknadsföring och reklam sedan 1980. Och sedan 1990 i Pyramid – Sveriges kanske mest välrenommerade B2B-byrå – som han var med och grundade och är vd för idag.
Med sådan gedigen erfarenhet är Ulf en ovärderlig källa till kunskap och insikt som han frikostigt delar med sig av i dagens program. Lyssna!

Pia Tegborg
3 november 2016

B2B 2.0 – Marknadsföring och reklam i den digi­ta­la tids­ål­dern heter en bok för­fat­tad av Conny Gustafsson, Rune Rennemark och dagens gäst i Kntnt Radio – Ulf Vanselius.

Ulf har job­bat med mark­nads­fö­ring och reklam sedan 1980. Och sedan 1990 i Pyramid – Sveriges kanske mest väl­re­nom­me­ra­de B2B-byrå – som han var med och grun­da­de och är vd för idag. Med sådan gedi­gen erfa­ren­het är Ulf en ovär­der­lig käl­la till kun­skap och insikt som han fri­kos­tigt delar med sig av i dagens pro­gram. Lyssna!

Avsnittet spe­la­des in den 2 maj 2016.

Den nya köpprocessen

Vi pra­tar med Ulf om den nya köp­pro­ces­sen. Vad den inne­bär och vil­ka kon­se­kven­ser­na den får. Om hur mak­ten flyt­tas från säl­jar­na till kun­der­na och det fak­tum att vi först en bra bit in i pro­ces­sen orkar lyss­na på sälj­snack. Vi kon­sta­te­rar ock­så att många före­tag, som av tra­di­tion lever av sin säljkår, inte är rig­ga­de för den­na utma­ning.

Vi lan­dar i tre slut­sat­ser. Vilka de är hör du Ulf berät­ta i den inle­dan­de delen av det­ta podd-avsnitt.

Den generiska och den totala produkten

Konkurrenterna är dig hack i häl. Samtidigt har kun­der­na svårt att skil­ja pro­duk­ter­na på mark­na­den åt.

Den fak­tis­ka varan eller tjäns­ten benämns gene­risk pro­dukt eftersom den som regel är lätt att kopi­e­ra. För att sär­skil­ja dig mås­te du där­för lyf­ta fram alla de saker som omger varan eller tjäns­ten och ger kun­den ”över­ty­gan­de skäl att köpa”. Saker som varu­mär­ke, kun­skap, trygg­het, säker­het och utbild­ning. Det ger den tota­la pro­duk­ten.

Kunskap om den gene­ris­ka och den tota­la pro­duk­ten har vis­ser­li­gen fun­nit länge men accep­tan­sen har sak­nats. Många sto­ra före­tag har inte behövt bry sig då de varit fram­gångs­ri­ka oav­sett men nu fun­ge­rar inte det­ta läng­re.

Känd för rätt saker

Det räc­ker inte att ditt varu­mär­ke är känt och omtyckt. Det mås­te dess­utom vara omtyckt för rätt saker. I pod­den exemp­li­fi­e­rar Ulf det­ta med ett skräckex­em­pel och ett möns­terex­em­pel.

När du fun­de­rar över ditt varu­mär­ke skall du frå­ga dig vad som dri­ver kun­der­na att köpa just din pro­dukt när pro­dukt och pris inte läng­re är dif­fe­ren­ti­e­ran­de. Vad är det som skil­jer er pro­dukt från de and­ra?

Digitaliseringen är (fortfarande) inte ett ämne på styrelsemötet

Är digi­ta­li­se­ring­en en gene­ra­tions­frå­ga? Sitter det gam­la bete­en­det i väg­gar­na? Ungefär 50% av de 100 störs­ta indu­stri­fö­re­ta­gen har fort­fa­ran­de inte en mobi­lan­pas­sad hem­si­da. Men argu­men­tet ”våra tjäns­ter säljs inte på det­ta sätt” hål­ler inte läng­re då mobi­len är invol­ve­rad i 80% av alla köp!

Men var­för tar det så lång tid för före­ta­gen att för­stå det­ta? De nys­tar vi i om du häng­er kvar och lyss­nar ett tag till.

Två världar som möts

Marknad/​kommunikation och led­ning har ofta svårt att för­stå varand­ra. Vad bety­der de eko­no­mis­ka ter­mer­na för kom­mu­ni­ka­tions­ar­be­tet? Hur kan kom­mu­ni­ka­tio­nen i sig bidra till att de upp­fylls? Och omvänt, när det kom­mer till kom­mu­ni­ka­tions­ter­mer, hur får man led­ning­en att för­stå vik­ten av vad pro­duk­ten sig­na­le­rar?

Här behövs ett upp­vak­nan­de menar Ulf. Lyssna på dis­kus­sio­nen i mit­ten av det­ta pro­gram.

Skapa global kommunikation från Sverige

Fungerar det? Det finns både skill­na­der och lik­he­ter i arbets­sätt och rätt han­te­rat kan vi ta fram 80% av kom­mu­ni­ka­tio­nen i Sverige innan den adap­te­ras lokalt menar Ulf. Att enkom sit­ta i Sverige och hit­ta på lös­ning­ar fun­ge­rar inte utan de som arbe­tar lokalt mås­te invol­ve­ras.

Ett knep är att bil­da en refe­rens­grupp och låta den­na del­ta i utveck­ling­en. Ett annat är att foku­se­ra på det vik­ti­ga (som till exem­pel mål­grupp eller kanal) och sedan ge den loka­la mark­na­den möj­lig­het att bestäm­ma tak­ti­ken.

Lyssna vida­re så får du råd om hur du skall gå till­vä­ga.

Global content marketing

Content mar­ke­ting hand­lar om att regel­bun­det och under lång tid pro­du­ce­ra ett sam­man­hål­let inne­håll som med tiden byg­ger sitt egna varu­mär­ke. Det är både kost­samt och tar tid.

Vi frå­gar Ulf om glo­bal con­tent mar­ke­ting. Skall du pro­du­ce­ra inne­hål­let centralt i Sverige, över­sät­ta det till oli­ka språk och sedan för­sö­ka pus­ha ut det? Eller sat­sa på att byg­ga upp när­va­ron lokalt?

”Glocalisering” vs lokal fokus

Utifrån ett per­spek­tiv blir värl­den glo­bal där allt finns till­gäng­ligt för alla. Där det inte går att sät­ta pri­ser på oli­ka nivå­er eftersom de sprids på ett ögon­blick. Samtidigt ser vi ett ökat fokus på loka­lan­pas­sad kom­mu­ni­ka­tion. Inte minst av SEO-skäl kan det­ta vara vik­tigt. Vi går med and­ra ord åt två håll: sam­ti­digt som vi blir mer glo­ba­la tving­as vi att vara loka­la.

Stanna kvar ett tag till så får du lyss­na på en intres­sant dis­kus­sion om det­ta.

För mycket kommunikation och för lite affärsnytta

Pratar dagens mark­nads­chef kom­mu­ni­ka­tion utan kopp­ling till affärsnyt­ta? Kanske är custo­mer offi­cer den nya rol­len att strä­va efter? En roll som äger hela kundin­ter­fa­cet och inte bara kom­mu­ni­ka­tio­nen. Här får reklam­by­rå­er­na en rejäl känga. Det kan ju i jäm­fö­rel­se med varand­ra bara vara dyra, dyra­re eller dyrast menar Ulf. Men ger deras arbe­te mer­för­sälj­ning? Eller vil­ka bespa­ring­ar leder det till? Här sak­nas ofta bevis.

Utgår man där­e­mot från affärsnyt­ta i sam­ta­let blir det själv­klart att inve­ste­ra en del av den möj­li­ga intäk­ten eller bespa­ring­en i kom­mu­ni­ka­tio­nen.

Länkar till sådant som nämns i avsnittet

Artikeln End of Solution Sale som Thomas tip­sar om.

Den årli­ga under­sök­ning­en Sveriges Marknadsföringsindex som Ulf näm­ner.

ulf-vanselius-medverkar-i-kntnt-radio-73-2

Musik: All Alone © Ivan Chew (CC BY 3.0)
Musik: North Hollywood Skyline © Brady Harris (CC BY-NC 3.0)

Dela artikeln om du gillade den!

Förslag på mer läsning

Utveckla din story med rätt design

Har du en inre bild av hur din arti­kel skul­le se ut när den kom­mer i tryck? Med design kan du utveck­la din sto­ry och ska­pa ett nytt per­spek­tiv. Bilder, färg och form kan bli verk­tyg även i din kre­a­ti­va verk­tygs­lå­da.

Läs artikel »

Om jag var i Almedalen …

Att Almedalen blir allt vik­ti­ga­re för kom­mu­nik­tions­bran­schen är de fles­ta över­ens om. Men i en djung­el av pro­gram­punk­ter kan det vara svårt att sål­la agnar­na från vetet. Här kom­mer hjälp på vägen! Martin Modigh Karlsson har gjort grov­job­bet och lis­tar sina bäs­ta tips i dagens krö­ni­ka. För dig som ska dit och för dig som tar del av pro­gram­met i efter­hand.

Läs artikel »

Detta gäller vid marknadsföring av din arbetsgivare på sociala medier

Publicerar du inlägg om din arbets­gi­vares verk­sam­het i soci­a­la medi­er? Då kan du behö­va vara för­sik­tig så att du inte fälls för vil­se­le­dan­de mark­nads­fö­ring. Ta reda på vad som gäl­ler genom att läsa den­na arti­kel skri­ven av Tobias Bratt, biträ­dan­de jurist på Wistrand Advokatbyrå.

Läs artikel »

Ursäkta röran. Vi har byggt om.

För ovan­lig­he­tens skull pra­tar vi om oss själ­va. Vi vill berät­ta att vi från och med nu är en con­tent­by­rå som gör con­tent. Men vi gör det på ett annorlun­da sätt än and­ra con­tent­by­rå­er. Vi har ock­så en ny digi­tal platt­form som ska slå Hubspot på fing­rar­na. Och vi har gjort lego av vårt stra­te­gi-erbju­dan­de. Dessutom har vi en mas­sa nya med­ar­be­ta­re, och söker ännu fler. I den­na krö­ni­ka berät­tar Thomas Barregren om allt det­ta och lite till.

Läs artikel »

Därför ska du ha egen plattform

Det är fres­tan­de att använ­da LinkedIn, Facebook eller någon annan platt­form som din mål­grupp redan använ­der. Med deras annons­lös­ning­ar (”spons­ra­de inlägg”) kan du snabbt nå ut till din mål­grupp. Dessutom är de lät­ta att använ­da. Men det finns pro­blem. Du läg­ger din fram­gång som mark­nads­fö­ra­re och säl­ja­re i hän­der­na på bolag som han en annan agen­da än ditt bäs­ta. Du kon­trol­le­rar inte vem som ser vad och när. Du har inte till­gång till de vär­de­ful­la digi­ta­la fot­spår som din mål­grupp läm­nar efter sig. Därför behö­ver du en egen platt­form.

Läs artikel »

Därför jobbar vi annorlunda

Vi job­bar på ett annorlun­da sätt. Våra kon­sul­ter arbe­tar i ditt team (eller är ditt team) och har sam­ti­digt full upp­back­ning vad gäl­ler kom­pe­tens och resur­ser från våra kon­sul­ter som job­bar “back office”. Men var­för job­bar vi på det sät­tet?

Läs artikel »

Är du redo för robottexterna?

Content och mar­ke­ting – båda delar­na behövs. Men vad hän­der när robo­tar tar över text­pro­duk­tio­nen med fokus på det sist­nämn­da? Med de rät­ta nyc­kelor­den och rubri­ker­na som slår. Finns det fort­fa­ran­de en plats för den enga­ge­ran­de och per­son­li­ga berät­tel­sen? Om det­ta hand­lar Lars Wirténs krö­ni­ka.

Läs artikel »

Varning för gratis wifi när du jobbar på distans

Du vet nog redan att det kan fin­nas säker­hets­hål när du job­bar på distans i öpp­na nät­verk. Men stop­par det dig att mej­la kun­den kam­panj­re­sul­ta­tet eller knap­pa in kre­dit­kor­tets siff­ror via café­ets gra­tisupp­kopp­ling? Det bor­de det! Risken finns näm­li­gen att du ger obe­hö­ri­ga till­gång till din infor­ma­tion. Martin Modigh Karlsson beskri­ver faror­na och ger dig sva­ren på var­för gra­tis (nät­verk) inte all­tid är gott – och där­för bör använ­das med stor för­sik­tig­het – samt tip­sar om tre saker du kan göra för att höja säker­he­ten. 

Läs artikel »

Rätten att bli glömd i digitala miljöer

Ett år har pas­se­rat sedan GDPR träd­de i kraft. Fortfarande brot­tas många före­tag med de prak­tis­ka och de juri­dis­ka tillämp­nings­frå­gor­na. Ett pro­blem av det först­nämn­da sla­get är hur före­tag som behand­lar per­son­upp­gif­ter rade­rar des­sa i sina IT-system? Enligt data­skydds­för­ord­ning­en ska man byg­ga upp sina system så att kra­ven i lag­stift­ning­en upp­fylls – men vad inne­bär det? Och går det över­hu­vud­ta­get att rade­ra upp­gif­ter­na på ett sätt som inne­bär att de ald­rig kan åter­ska­pas?

Läs om indi­vi­dens ”rätt att bli glömd” och före­ta­gets skyl­dig­het att rade­ra per­son­upp­gif­ter i dagens krö­ni­ka skri­ven av Jeanette Jönsson, biträ­dan­de jurist på Wistrand Advokatbyrå.

Läs artikel »

Elva tips som får din intervju att lyfta

Att få till en bra inter­vju hand­lar om väl­digt myc­ket mer än att bara stäl­la frå­gor och anteck­na. Låt Lars Wirtén gui­da dig längs vägen – steg för steg till ett garan­te­rat lyc­kat resul­tat! 

Läs artikel »
risus dictum dolor. mattis tempus Donec venenatis, ipsum sit

Missa inte nästa artikel!

Få gratis nyhetsbrev varannan vecka

i din inkorg – med senaste artiklarna

Dina personuppgifter hanteras enligt vår integritetspolicy.

Pin It on Pinterest