Skip to content

Marknadsföring och reklam i den digitala tidsåldern

B2B 2.0 – Marknadsföring och reklam i den digitala tidsåldern heter en bok författad av Conny Gustafsson, Rune Rennemark och dagens gäst i Kntnt Radio – Ulf Vanselius.

Ulf har jobbat med marknadsföring och reklam sedan 1980. Och sedan 1990 i Pyramid – Sveriges kanske mest välrenommerade B2B-byrå – som han var med och grundade och är vd för idag.
Med sådan gedigen erfarenhet är Ulf en ovärderlig källa till kunskap och insikt som han frikostigt delar med sig av i dagens program. Lyssna!

Pia Tegborg
3 november 2016

B2B 2.0 – Marknadsföring och reklam i den digi­ta­la tids­ål­dern heter en bok för­fat­tad av Conny Gustafsson, Rune Rennemark och dagens gäst i Kntnt Radio – Ulf Vanselius.

Ulf har job­bat med mark­nads­fö­ring och reklam sedan 1980. Och sedan 1990 i Pyramid – Sveriges kanske mest väl­re­nom­me­ra­de B2B-byrå – som han var med och grun­da­de och är vd för idag. Med sådan gedi­gen erfa­ren­het är Ulf en ovär­der­lig käl­la till kun­skap och insikt som han fri­kos­tigt delar med sig av i dagens pro­gram. Lyssna!

Avsnittet spe­la­des in den 2 maj 2016.

Den nya köpprocessen

Vi pra­tar med Ulf om den nya köp­pro­ces­sen. Vad den inne­bär och vil­ka kon­se­kven­ser­na den får. Om hur mak­ten flyt­tas från säl­jar­na till kun­der­na och det fak­tum att vi först en bra bit in i pro­ces­sen orkar lyss­na på sälj­snack. Vi kon­sta­te­rar ock­så att många före­tag, som av tra­di­tion lever av sin säljkår, inte är rig­ga­de för den­na utma­ning.

Vi lan­dar i tre slut­sat­ser. Vilka de är hör du Ulf berät­ta i den inle­dan­de delen av det­ta podd-avsnitt.

Den generiska och den totala produkten

Konkurrenterna är dig hack i häl. Samtidigt har kun­der­na svårt att skil­ja pro­duk­ter­na på mark­na­den åt.

Den fak­tis­ka varan eller tjäns­ten benämns gene­risk pro­dukt eftersom den som regel är lätt att kopi­e­ra. För att sär­skil­ja dig mås­te du där­för lyf­ta fram alla de saker som omger varan eller tjäns­ten och ger kun­den ”över­ty­gan­de skäl att köpa”. Saker som varu­mär­ke, kun­skap, trygg­het, säker­het och utbild­ning. Det ger den tota­la pro­duk­ten.

Kunskap om den gene­ris­ka och den tota­la pro­duk­ten har vis­ser­li­gen fun­nit länge men accep­tan­sen har sak­nats. Många sto­ra före­tag har inte behövt bry sig då de varit fram­gångs­ri­ka oav­sett men nu fun­ge­rar inte det­ta läng­re.

Känd för rätt saker

Det räc­ker inte att ditt varu­mär­ke är känt och omtyckt. Det mås­te dess­utom vara omtyckt för rätt saker. I pod­den exemp­li­fi­e­rar Ulf det­ta med ett skräckex­em­pel och ett möns­terex­em­pel.

När du fun­de­rar över ditt varu­mär­ke skall du frå­ga dig vad som dri­ver kun­der­na att köpa just din pro­dukt när pro­dukt och pris inte läng­re är dif­fe­ren­ti­e­ran­de. Vad är det som skil­jer er pro­dukt från de and­ra?

Digitaliseringen är (fortfarande) inte ett ämne på styrelsemötet

Är digi­ta­li­se­ring­en en gene­ra­tions­frå­ga? Sitter det gam­la bete­en­det i väg­gar­na? Ungefär 50% av de 100 störs­ta indu­stri­fö­re­ta­gen har fort­fa­ran­de inte en mobi­lan­pas­sad hem­si­da. Men argu­men­tet ”våra tjäns­ter säljs inte på det­ta sätt” hål­ler inte läng­re då mobi­len är invol­ve­rad i 80% av alla köp!

Men var­för tar det så lång tid för före­ta­gen att för­stå det­ta? De nys­tar vi i om du häng­er kvar och lyss­nar ett tag till.

Två världar som möts

Marknad/​kommunikation och led­ning har ofta svårt att för­stå varand­ra. Vad bety­der de eko­no­mis­ka ter­mer­na för kom­mu­ni­ka­tions­ar­be­tet? Hur kan kom­mu­ni­ka­tio­nen i sig bidra till att de upp­fylls? Och omvänt, när det kom­mer till kom­mu­ni­ka­tions­ter­mer, hur får man led­ning­en att för­stå vik­ten av vad pro­duk­ten sig­na­le­rar?

Här behövs ett upp­vak­nan­de menar Ulf. Lyssna på dis­kus­sio­nen i mit­ten av det­ta pro­gram.

Skapa global kommunikation från Sverige

Fungerar det? Det finns både skill­na­der och lik­he­ter i arbets­sätt och rätt han­te­rat kan vi ta fram 80% av kom­mu­ni­ka­tio­nen i Sverige innan den adap­te­ras lokalt menar Ulf. Att enkom sit­ta i Sverige och hit­ta på lös­ning­ar fun­ge­rar inte utan de som arbe­tar lokalt mås­te invol­ve­ras.

Ett knep är att bil­da en refe­rens­grupp och låta den­na del­ta i utveck­ling­en. Ett annat är att foku­se­ra på det vik­ti­ga (som till exem­pel mål­grupp eller kanal) och sedan ge den loka­la mark­na­den möj­lig­het att bestäm­ma tak­ti­ken.

Lyssna vida­re så får du råd om hur du skall gå till­vä­ga.

Global content marketing

Content mar­ke­ting hand­lar om att regel­bun­det och under lång tid pro­du­ce­ra ett sam­man­hål­let inne­håll som med tiden byg­ger sitt egna varu­mär­ke. Det är både kost­samt och tar tid.

Vi frå­gar Ulf om glo­bal con­tent mar­ke­ting. Skall du pro­du­ce­ra inne­hål­let centralt i Sverige, över­sät­ta det till oli­ka språk och sedan för­sö­ka pus­ha ut det? Eller sat­sa på att byg­ga upp när­va­ron lokalt?

”Glocalisering” vs lokal fokus

Utifrån ett per­spek­tiv blir värl­den glo­bal där allt finns till­gäng­ligt för alla. Där det inte går att sät­ta pri­ser på oli­ka nivå­er eftersom de sprids på ett ögon­blick. Samtidigt ser vi ett ökat fokus på loka­lan­pas­sad kom­mu­ni­ka­tion. Inte minst av SEO-skäl kan det­ta vara vik­tigt. Vi går med and­ra ord åt två håll: sam­ti­digt som vi blir mer glo­ba­la tving­as vi att vara loka­la.

Stanna kvar ett tag till så får du lyss­na på en intres­sant dis­kus­sion om det­ta.

För mycket kommunikation och för lite affärsnytta

Pratar dagens mark­nads­chef kom­mu­ni­ka­tion utan kopp­ling till affärsnyt­ta? Kanske är custo­mer offi­cer den nya rol­len att strä­va efter? En roll som äger hela kundin­ter­fa­cet och inte bara kom­mu­ni­ka­tio­nen. Här får reklam­by­rå­er­na en rejäl känga. Det kan ju i jäm­fö­rel­se med varand­ra bara vara dyra, dyra­re eller dyrast menar Ulf. Men ger deras arbe­te mer­för­sälj­ning? Eller vil­ka bespa­ring­ar leder det till? Här sak­nas ofta bevis.

Utgår man där­e­mot från affärsnyt­ta i sam­ta­let blir det själv­klart att inve­ste­ra en del av den möj­li­ga intäk­ten eller bespa­ring­en i kom­mu­ni­ka­tio­nen.

Länkar till sådant som nämns i avsnittet

Artikeln End of Solution Sale som Thomas tip­sar om.

Den årli­ga under­sök­ning­en Sveriges Marknadsföringsindex som Ulf näm­ner.

ulf-vanselius-medverkar-i-kntnt-radio-73-2

Musik: All Alone © Ivan Chew (CC BY 3.0)
Musik: North Hollywood Skyline © Brady Harris (CC BY-NC 3.0)

Dela artikeln om du gillade den!

Förslag på mer läsning

Så får du koll på arbetsflödet i din content marketing – del 1

Effektivisera arbets­flö­det i din con­tent mar­ke­ting. Det finns fle­ra anled­ning­ar. Inte minst spar du tid. Lars Wirtén och Jörgen Olsson – två erfar­na jour­na­lis­ter, redak­tö­rer och senio­ra skri­ben­ter, delar med sig av dina bäs­ta tips i två artik­lar. Den förs­ta hit­tar du här!

Läs artikel »

Personuppgifter på vift – Vad är ditt ansvar?

Då och då hän­der det att ett före­tag för­lo­rar kon­trol­len över sina kun­ders per­son­upp­gif­ter. Det är natur­ligt­vis inte bra och får kon­se­kven­ser. I den­na arti­kel för­kla­rar advo­kat Erik Ullberg och biträ­dan­de jurist Richard Fürst på Wistrands Advokatbyrå vad en per­son­upp­gifts­in­ci­dent är och vad du mås­te göra när en sådan har inträf­fat. Läs och lär!

Läs artikel »

Så SEO-optimerar du webbplatsen för röstsök

2020 kom­mer 50% av alla sök­ning­ar ske med rös­ten visar stu­die och Googles ”voice search”-tjänst väx­er så det kna­kar. Detta gör att du bör SEO-opti­me­ra din webb­plats för röst­sök­ning­ar redan nu. I dagens gäst­krö­ni­ka för­kla­rar Alexandra Jung hur du gör!

Läs artikel »

Inbound marketing sneglar mot content marketing

I den­na gäst­krö­ni­ka reflek­te­rar Niloo Lopez över vart inbound mar­ke­ting är på väg efter att ha besökt mega­kon­fe­ren­sen Inbound 2019.

Läs artikel »

Överraskande slutsats från INBOUND 2019

Kntnt Radio är till­ba­ka! I avsnitt 209 dis­ku­te­rar Pia Tegborg, Thomas Barregren och Niloo Loopez uti­från Niloos ”take aways” från 2019 års upp­la­ga av mega­kon­fe­ren­sen INBOUND. Samtalet lan­dar i en ovän­tad kon­klu­sion. Pia och Thomas ger ock­så en för­kla­ring till den lång­va­ri­ga tyst­na­den. Efter 208 avsnitt under näs­tan lika många vec­kor blev det helt plöts­ligt tyst. Vad hän­de?

Läs artikel »

Facebooks ”gilla”-knapp granskad av EU-domstolen

Tänk till innan du instal­le­rar Facebooks ”gilla”-knapp och and­ra plu­gins på din webb­plats. Ansvaret vid behand­ling av per­son­upp­gif­ter­na kan näm­li­gen bli din huvud­värk. Detta slår ett för­hands­av­gö­ran­de i EU-dom­sto­len fast. Läs mer i dagens arti­kel skri­ven av advo­kat Erik Ullberg och biträ­dan­de jurist Gunilla Karlsson på Wistrand Advokatbyrå.

Läs artikel »

Därför är redaktörens roll så viktig

Digitala platt­for­mar har öpp­nat upp fan­tas­tis­ka möj­lig­he­ter för före­tag att dela med sig av vär­deska­pan­de inne­håll till kun­der och and­ra intres­sen­ter. Men intryc­ket kan bli spre­tigt i den digi­ta­la mil­jön. Därför är redak­tö­rens roll cen­tral i all inne­hålls­mark­nads­fö­ring. Läs dagens arti­kel skri­ven av Lars Wirtén och Jörgen Olsson.

Läs artikel »

Utveckla din story med rätt design

Har du en inre bild av hur din arti­kel skul­le se ut när den kom­mer i tryck? Med design kan du utveck­la din sto­ry och ska­pa ett nytt per­spek­tiv. Bilder, färg och form kan bli verk­tyg även i din kre­a­ti­va verk­tygs­lå­da.

Läs artikel »

Om jag var i Almedalen …

Att Almedalen blir allt vik­ti­ga­re för kom­mu­nik­tions­bran­schen är de fles­ta över­ens om. Men i en djung­el av pro­gram­punk­ter kan det vara svårt att sål­la agnar­na från vetet. Här kom­mer hjälp på vägen! Martin Modigh Karlsson har gjort grov­job­bet och lis­tar sina bäs­ta tips i dagens krö­ni­ka. För dig som ska dit och för dig som tar del av pro­gram­met i efter­hand.

Läs artikel »

Detta gäller vid marknadsföring av din arbetsgivare på sociala medier

Publicerar du inlägg om din arbets­gi­vares verk­sam­het i soci­a­la medi­er? Då kan du behö­va vara för­sik­tig så att du inte fälls för vil­se­le­dan­de mark­nads­fö­ring. Ta reda på vad som gäl­ler genom att läsa den­na arti­kel skri­ven av Tobias Bratt, biträ­dan­de jurist på Wistrand Advokatbyrå.

Läs artikel »
tristique elementum felis Praesent Nullam ut

Missa inte nästa artikel!

Få gratis nyhetsbrev varannan vecka

i din inkorg – med senaste artiklarna

Dina personuppgifter hanteras enligt vår integritetspolicy.

Pin It on Pinterest