Skip to content

Elisabet Tapio Neuwirth

Senior redak­tör

Elisabet Tapio Neuwirth har i 20 års tid väx­lat mel­lan redaktörs‑, pro­jekt­le­dar- och kom­mu­ni­ka­törs­rol­ler­na. Hon har ska­pat redak­tio­nell kom­mu­ni­ka­tion i nära sam­ar­be­te med fle­ra av Sveriges mest spän­nan­de före­tag och orga­ni­sa­tio­ner, och deras med­ar­be­ta­re. Den röda trå­den är driv­kraf­ten att ska­pa inne­håll som är rele­vant, intres­sant och vär­de­fullt för läsa­ren. Elisabet har för­u­tom jour­na­list­ut­bild­ning en kan­di­da­tex­a­men i Digital Management från Hyper Island, Stockholm. På Kntnt är Elisabet seni­or skri­bent och con­tent­spe­ci­a­list.

felis libero. leo. pulvinar Praesent ipsum ut in felis eleifend

Pin It on Pinterest