Observera att detta är en föråldrad artikel som är arkiverad.

Ny podd: Kntnt Peptalk med Gabriella Myrén

I podden Kntnt Peptalk reflekterar Gabriella Myrén i korta krönikor över kommunikatörens vardag och möjligheter. Och de är värda att lyssna på. Inte bara för det vackra språket, och det inspirerande och energigivande innehållet, utan också för hur Gabriella framför sina texter. Det märks att hon inte bara är copywriter utan också skolad i musik och dramaturgi.

Thomas Barregren
24 december 2015

Gabriella Myrén är copy­wri­ter med för­flu­tet på bland and­ra Forsman & Bodenfors, Mecka och Sunny Side Up; som ock­så har pro­vat på den and­ra sidan hos bland and­ra NCC, och under­vi­sat vid Göteborgs Universitet.

Gabriella är en skick­lig ord­s­med som fogar ihop ord och mening­ar så att tex­ten i sig får ett existens­be­rät­ti­gan­de – bara för att den är så vac­ker. Men hon off­rar ald­rig inne­hål­let på de vack­ra ordens alta­re. Texterna är kri­stall­kla­ra när hon benar ut svå­ra ämnen.

Just svå­ra ämnen gil­lar Gabriella. Sådant som berör och stö­kar till, som ska­ver och för­tju­sar, för att använ­da hen­nes egna ord. Framför allt är hon intres­se­rad av hur varu­mär­ken kan blomst­ra och utveck­las om de bara ges mening och fylls med inne­håll.

Detta handlar Kntnt Peptalk om

I pod­den Kntnt Peptalk reflek­te­rar Gabriella i kor­ta krö­ni­kor över kom­mu­ni­ka­tö­rens var­dag och möj­lig­he­ter. Och de är vär­da att lyss­na på. Inte bara för det vack­ra språ­ket, och det inspi­re­ran­de och ener­gi­gi­van­de inne­hål­let, utan ock­så för hur Gabriella fram­för sina tex­ter. För det märks att hon ock­så är sko­lad i musik och dra­ma­tur­gi.

Var fjär­de vec­ka med bör­jan den 7 janu­a­ri (med uppe­håll för som­mar­se­mes­ter) kom­mer ett nytt avsnitt av Kntnt Peptalk. Men redan nu kan du lyss­na på de fem krö­ni­kor hon har skri­vit och spe­lat in under hös­ten. Det enda du behö­ver göra är att lyss­na på Kntnt Peptalk.

Prenumerera gratis

Det enk­las­te och smi­di­gas­te sät­tet att lyss­na på Kntnt Peptalk är i din smar­ta mobil­te­le­fon. Du behö­ver bara en podcast-app för att gra­tis pre­nu­me­re­ra på Kntnt Peptalk (eller vil­ken annan podd som helst).

Om du har en iPhone så har du redan en gra­tis podcast-app som heter Podcaster. Trots att det är Apple som har gjort den, så är den en smu­la krång­lig att använ­da. Såpass krång­lig att jag har skri­vit en liten instruk­tion om hur du gör för att pre­nu­me­re­ra på Kntnts pod­dar.

Den podcast-app jag per­son­li­gen före­drar heter Pocket Caster. Den finns till iPhone, Android-tele­fo­ner och Windows-tele­fo­ner. Den kos­tar dock någ­ra tior; men är väl värt peng­ar­na enligt min mening.

Ett annat popu­lärt alter­na­tiv är Overcast. Den är gra­tis, men finns bara till iTunes.

När du har instal­le­rat och öpp­nat din podcast-app så klic­kar du bara på för­sto­rings­gla­set och skri­ver in KNTNT och avslu­tar med at tryc­ka på sök­knap­pen. Nu visas alla våra pod­dar. Klicka på Kntnt Peptalk. Nu visas infor­ma­tion om själ­vas­te pod­den eller senas­te avsnit­tet. Någonstans finns en knapp som heter Prenumerera eller Subscribe. Tryck på den. Du är nu pre­nu­me­rant på pod­den, som nu finns i lis­tan med alla pod­dar du pre­nu­me­re­rar på. Gå till den lis­tan och välj podd och avsnitt att lyss­na på.

Läs manuset

När vi släp­per ett nytt avsnitt av Kntnt Peptalk pub­li­ce­rar vi ock­så manu­set. Så om du före­drar att läsa Gabriellas ord, så kan du göra det där. I manu­set hit­tar du ock­så even­tu­el­la bil­der, län­kar och annat som kan beri­ka upp­le­vel­sen.

God lyss­ning!

Dela artikeln om du gillade den!

Liknande artiklar

Just nu har vi inga fler artiklar om ämnet.

Förslag på mer läsning

Facebooks ”gilla”-knapp granskad av EU-domstolen

Tänk till innan du instal­le­rar Facebooks ”gilla”-knapp och and­ra plu­gins på din webb­plats. Ansvaret vid behand­ling av per­son­upp­gif­ter­na kan näm­li­gen bli din huvud­värk. Detta slår ett för­hands­av­gö­ran­de i EU-dom­sto­len fast. Läs mer i dagens arti­kel skri­ven av advo­kat Erik Ullberg och biträ­dan­de jurist Gunilla Karlsson på Wistrand Advokatbyrå.

Läs artikel »

Därför är redaktörens roll så viktig

Digitala platt­for­mar har öpp­nat upp fan­tas­tis­ka möj­lig­he­ter för före­tag att dela med sig av vär­deska­pan­de inne­håll till kun­der och and­ra intres­sen­ter. Men intryc­ket kan bli spre­tigt i den digi­ta­la mil­jön. Därför är redak­tö­rens roll cen­tral i all inne­hålls­mark­nads­fö­ring. Läs dagens arti­kel skri­ven av Lars Wirtén och Jörgen Olsson.

Läs artikel »

Utveckla din story med rätt design

Har du en inre bild av hur din arti­kel skul­le se ut när den kom­mer i tryck? Med design kan du utveck­la din sto­ry och ska­pa ett nytt per­spek­tiv. Bilder, färg och form kan bli verk­tyg även i din kre­a­ti­va verk­tygs­lå­da.

Läs artikel »

Om jag var i Almedalen …

Att Almedalen blir allt vik­ti­ga­re för kom­mu­nik­tions­bran­schen är de fles­ta över­ens om. Men i en djung­el av pro­gram­punk­ter kan det vara svårt att sål­la agnar­na från vetet. Här kom­mer hjälp på vägen! Martin Modigh Karlsson har gjort grov­job­bet och lis­tar sina bäs­ta tips i dagens krö­ni­ka. För dig som ska dit och för dig som tar del av pro­gram­met i efter­hand.

Läs artikel »

Detta gäller vid marknadsföring av din arbetsgivare på sociala medier

Publicerar du inlägg om din arbets­gi­vares verk­sam­het i soci­a­la medi­er? Då kan du behö­va vara för­sik­tig så att du inte fälls för vil­se­le­dan­de mark­nads­fö­ring. Ta reda på vad som gäl­ler genom att läsa den­na arti­kel skri­ven av Tobias Bratt, biträ­dan­de jurist på Wistrand Advokatbyrå.

Läs artikel »

Ursäkta röran. Vi har byggt om.

För ovan­lig­he­tens skull pra­tar vi om oss själ­va. Vi vill berät­ta att vi från och med nu är en con­tent­by­rå som gör con­tent. Men vi gör det på ett annorlun­da sätt än and­ra con­tent­by­rå­er. Vi har ock­så en ny digi­tal platt­form som ska slå Hubspot på fing­rar­na. Och vi har gjort lego av vårt stra­te­gi-erbju­dan­de. Dessutom har vi en mas­sa nya med­ar­be­ta­re, och söker ännu fler. I den­na krö­ni­ka berät­tar Thomas Barregren om allt det­ta och lite till.

Läs artikel »

Därför ska du ha egen plattform

Det är fres­tan­de att använ­da LinkedIn, Facebook eller någon annan platt­form som din mål­grupp redan använ­der. Med deras annons­lös­ning­ar (”spons­ra­de inlägg”) kan du snabbt nå ut till din mål­grupp. Dessutom är de lät­ta att använ­da. Men det finns pro­blem. Du läg­ger din fram­gång som mark­nads­fö­ra­re och säl­ja­re i hän­der­na på bolag som han en annan agen­da än ditt bäs­ta. Du kon­trol­le­rar inte vem som ser vad och när. Du har inte till­gång till de vär­de­ful­la digi­ta­la fot­spår som din mål­grupp läm­nar efter sig. Därför behö­ver du en egen platt­form.

Läs artikel »

Därför jobbar vi annorlunda

Vi job­bar på ett annorlun­da sätt. Våra kon­sul­ter arbe­tar i ditt team (eller är ditt team) och har sam­ti­digt full upp­back­ning vad gäl­ler kom­pe­tens och resur­ser från våra kon­sul­ter som job­bar “back office”. Men var­för job­bar vi på det sät­tet?

Läs artikel »

Är du redo för robottexterna?

Content och mar­ke­ting – båda delar­na behövs. Men vad hän­der när robo­tar tar över text­pro­duk­tio­nen med fokus på det sist­nämn­da? Med de rät­ta nyc­kelor­den och rubri­ker­na som slår. Finns det fort­fa­ran­de en plats för den enga­ge­ran­de och per­son­li­ga berät­tel­sen? Om det­ta hand­lar Lars Wirténs krö­ni­ka.

Läs artikel »

Varning för gratis wifi när du jobbar på distans

Du vet nog redan att det kan fin­nas säker­hets­hål när du job­bar på distans i öpp­na nät­verk. Men stop­par det dig att mej­la kun­den kam­panj­re­sul­ta­tet eller knap­pa in kre­dit­kor­tets siff­ror via café­ets gra­tisupp­kopp­ling? Det bor­de det! Risken finns näm­li­gen att du ger obe­hö­ri­ga till­gång till din infor­ma­tion. Martin Modigh Karlsson beskri­ver faror­na och ger dig sva­ren på var­för gra­tis (nät­verk) inte all­tid är gott – och där­för bör använ­das med stor för­sik­tig­het – samt tip­sar om tre saker du kan göra för att höja säker­he­ten. 

Läs artikel »
ultricies dapibus tristique leo Donec mattis libero.

Missa inte nästa artikel!

Få gratis nyhetsbrev varannan vecka

i din inkorg – med senaste artiklarna

Dina personuppgifter hanteras enligt vår integritetspolicy.

Pin It on Pinterest