Ny podd: Kntnt Peptalk med Gabriella Myrén

I podden Kntnt Peptalk reflekterar Gabriella Myrén i korta krönikor över kommunikatörens vardag och möjligheter. Och de är värda att lyssna på. Inte bara för det vackra språket, och det inspirerande och energigivande innehållet, utan också för hur Gabriella framför sina texter. Det märks att hon inte bara är copywriter utan också skolad i musik och dramaturgi.

Thomas Barregren
24 december 2015

Gabriella Myrén är copy­wri­ter med för­flu­tet på bland and­ra Forsman & Bodenfors, Mecka och Sunny Side Up; som ock­så har pro­vat på den and­ra sidan hos bland and­ra NCC, och under­vi­sat vid Göteborgs Universitet.

Gabriella är en skick­lig ord­s­med som fogar ihop ord och mening­ar så att tex­ten i sig får ett existens­be­rät­ti­gan­de – bara för att den är så vac­ker. Men hon off­rar ald­rig inne­hål­let på de vack­ra ordens alta­re. Texterna är kri­stall­kla­ra när hon benar ut svå­ra ämnen.

Just svå­ra ämnen gil­lar Gabriella. Sådant som berör och stö­kar till, som ska­ver och för­tju­sar, för att använ­da hen­nes egna ord. Framför allt är hon intres­se­rad av hur varu­mär­ken kan blomst­ra och utveck­las om de bara ges mening och fylls med innehåll.

Detta handlar Kntnt Peptalk om

I pod­den Kntnt Peptalk reflek­te­rar Gabriella i kor­ta krö­ni­kor över kom­mu­ni­ka­tö­rens var­dag och möj­lig­he­ter. Och de är vär­da att lyss­na på. Inte bara för det vack­ra språ­ket, och det inspi­re­ran­de och ener­gi­gi­van­de inne­hål­let, utan ock­så för hur Gabriella fram­för sina tex­ter. För det märks att hon ock­så är sko­lad i musik och dramaturgi.

Var fjär­de vec­ka med bör­jan den 7 janu­a­ri (med uppe­håll för som­mar­se­mes­ter) kom­mer ett nytt avsnitt av Kntnt Peptalk. Men redan nu kan du lyss­na på de fem krö­ni­kor hon har skri­vit och spe­lat in under hös­ten. Det enda du behö­ver göra är att lyss­na på Kntnt Peptalk.

Prenumerera gratis

Det enk­las­te och smi­di­gas­te sät­tet att lyss­na på Kntnt Peptalk är i din smar­ta mobil­te­le­fon. Du behö­ver bara en podcast-app för att gra­tis pre­nu­me­re­ra på Kntnt Peptalk (eller vil­ken annan podd som helst).

Om du har en iPhone så har du redan en gra­tis podcast-app som heter Podcaster. Trots att det är Apple som har gjort den, så är den en smu­la krång­lig att använ­da. Såpass krång­lig att jag har skri­vit en liten instruk­tion om hur du gör för att pre­nu­me­re­ra på Kntnts poddar.

Den podcast-app jag per­son­li­gen före­drar heter Pocket Caster. Den finns till iPhone, Android-tele­fo­ner och Windows-tele­fo­ner. Den kos­tar dock någ­ra tior; men är väl värt peng­ar­na enligt min mening.

Ett annat popu­lärt alter­na­tiv är Overcast. Den är gra­tis, men finns bara till iTunes.

När du har instal­le­rat och öpp­nat din podcast-app så klic­kar du bara på för­sto­rings­gla­set och skri­ver in KNTNT och avslu­tar med at tryc­ka på sök­knap­pen. Nu visas alla våra pod­dar. Klicka på Kntnt Peptalk. Nu visas infor­ma­tion om själ­vas­te pod­den eller senas­te avsnit­tet. Någonstans finns en knapp som heter Prenumerera eller Subscribe. Tryck på den. Du är nu pre­nu­me­rant på pod­den, som nu finns i lis­tan med alla pod­dar du pre­nu­me­re­rar på. Gå till den lis­tan och välj podd och avsnitt att lyss­na på.

Läs manuset

När vi släp­per ett nytt avsnitt av Kntnt Peptalk pub­li­ce­rar vi ock­så manu­set. Så om du före­drar att läsa Gabriellas ord, så kan du göra det där. I manu­set hit­tar du ock­så even­tu­el­la bil­der, län­kar och annat som kan beri­ka upplevelsen.

God lyss­ning!

Dela artikeln om du gillade den!

Liknande artiklar

Just nu har vi inga fler artiklar om ämnet.

Förslag på mer läsning

Miljö- och hållbarhetpåståenden i din marknadsföring

Medvetna kon­su­men­ter loc­kar till mil­jö- och håll­bar­hetspå­stå­en­den i före­ta­gens mark­nads­fö­ring. Men kra­ven på vad som får sägas inom det­ta områ­de är extra hår­da. Ta reda på vad som gäl­ler. Läs den­na arti­kel i Kntnt Magasin skri­ven av advo­kat Erik Ullberg och biträ­dan­de jurist Richard Fürst på Wistrand advokatbyrå.

Läs artikel »

Content marketing v/​s redaktionell kommunikation – sex krav du skall ställa på din contentbyrå

Står du i begrepp att ta hjälp av en byrå i din con­tent mar­ke­ting? Då har du säkert upp­täckt att var och varan­nan byrå i kom­mu­ni­ka­tions­bran­schen nume­ra påstår sig vara exper­ter på ämnet. Begreppet används fli­tigt av många, vil­ket gör det svå­ra­re för dig som köpa­re att veta vem eller vil­ka du ska vän­da dig till. I den­na arti­kel hjäl­per Lars Wirtén dig på traven!

Läs artikel »

Så skyddar du företagets hemligheter och viktiga kundrelationer

Den höga rör­lig­he­ten på arbets­mark­na­den leder till att många byter jobb. För att hind­ra att före­tags­hem­lig­he­ter och vik­ti­ga kund­re­la­tio­ner föl­jer med till kon­kur­ren­ten behö­ver arbets­gi­va­ren kän­na till juri­di­ken. Om det­ta hand­lar dagens arti­kel för­fat­tad av advo­kat Gustav Sandberg och biträ­dan­de jurist Viktoria Hybbinette på Wistrand Advokatbyrå.

Läs artikel »

Så får du kontroll på arbetsflödet i din content marketing – del 2

Spar på tid och kraf­ter – effek­ti­vi­se­ra arbets­flö­det i din con­tent mar­ke­ting! Lars Wirtén och Jörgen Olsson – två erfar­na jour­na­lis­ter, redak­tö­rer och senio­ra skri­ben­ter, delar med sig av sina bäs­ta tips i två artik­lar i Kntnt Magasin. Detta är en and­ra. Trevlig läsning! 

Läs artikel »

Vad är artificiell intelligens?

Funderar du på vad AI är och hur du skall för­hål­la dig till den revo­lu­tion inom områ­det som vi med säker­het bara sett bör­jan på? Detta är något som vår krö­ni­kör Martin Modigh Karlsson ägnar myc­ket tan­ke­mö­da. Läs hans intres­san­ta ana­lys i dagens artikel. 

Läs artikel »

Så får du koll på arbetsflödet i din content marketing – del 1

Effektivisera arbets­flö­det i din con­tent mar­ke­ting. Det finns fle­ra anled­ning­ar. Inte minst spar du tid. Lars Wirtén och Jörgen Olsson – två erfar­na jour­na­lis­ter, redak­tö­rer och senio­ra skri­ben­ter, delar med sig av sina bäs­ta tips i två artik­lar. Den förs­ta hit­tar du här!

Läs artikel »

Personuppgifter på vift – Vad är ditt ansvar?

Då och då hän­der det att ett före­tag för­lo­rar kon­trol­len över sina kun­ders per­son­upp­gif­ter. Det är natur­ligt­vis inte bra och får kon­se­kven­ser. I den­na arti­kel för­kla­rar advo­kat Erik Ullberg och biträ­dan­de jurist Richard Fürst på Wistrands Advokatbyrå vad en per­son­upp­gifts­in­ci­dent är och vad du mås­te göra när en sådan har inträf­fat. Läs och lär!

Läs artikel »

Så SEO-optimerar du webbplatsen för röstsök

2020 kom­mer 50% av alla sök­ning­ar ske med rös­ten visar stu­die och Googles ”voice search”-tjänst väx­er så det kna­kar. Detta gör att du bör SEO-opti­me­ra din webb­plats för röst­sök­ning­ar redan nu. I dagens gäst­krö­ni­ka för­kla­rar Alexandra Jung hur du gör!

Läs artikel »

Inbound marketing sneglar mot content marketing

I den­na gäst­krö­ni­ka reflek­te­rar Niloo Lopez över vart inbound mar­ke­ting är på väg efter att ha besökt mega­kon­fe­ren­sen Inbound 2019. 

Läs artikel »

Överraskande slutsats från INBOUND 2019

Kntnt Radio är till­ba­ka! I avsnitt 209 dis­ku­te­rar Pia Tegborg, Thomas Barregren och Niloo Loopez uti­från Niloos ”take aways” från 2019 års upp­la­ga av mega­kon­fe­ren­sen INBOUND. Samtalet lan­dar i en ovän­tad kon­klu­sion. Pia och Thomas ger ock­så en för­kla­ring till den lång­va­ri­ga tyst­na­den. Efter 208 avsnitt under näs­tan lika många vec­kor blev det helt plöts­ligt tyst. Vad hände?

Läs artikel »