Om jag var i Almedalen …

Att Almedalen blir allt viktigare för kommuniktionsbranschen är de flesta överens om. Men i en djungel av programpunkter kan det vara svårt att sålla agnarna från vetet. Här kommer hjälp på vägen! Martin Karlsson har gjort grovjobbet och listar sina bästa tips i dagens krönika. För dig som ska dit och för dig som tar del av programmet i efterhand.

Martin Karlsson
28 juni 2019

I år åker jag inte till Almedalen. Men jag tänk­te göra pre­cis som jag bru­ka­de göra inför musik­fes­ti­va­ler förr och ”pro­gram­sur­fa” – jag går helt enkelt ige­nom pro­gram­met och ring­ar in de pro­gram­punk­ter jag hade gått på om jag kun­nat. Det fina med att pro­gram­sur­fa musik­fes­ti­va­ler var att man kun­de lyss­na på artis­ter­na i ski­v­af­fä­ren sen. Och det­sam­ma gäl­ler ju fak­tiskt för många pro­gram­punk­ter på Almedalen – man kan ofta ta del av semi­na­ri­er och mate­ri­al i efter­hand. Vissa fil­mas, and­ra sam­man­ställs i artik­lar, blogg­pos­ter eller på twitter.

Vem är jag i Almedalen?

För att för­stå min sam­man­sätt­ning av tips kan det vara bra att ha en liten bak­grund om vad jag bru­kar leta efter i Almedalen. Jag är såklart intres­se­rad av varu­mär­kes- och kom­mu­ni­ka­tions­frå­gor, men jag bru­kar före­dra event som ver­kar hand­la om appli­ce­rad kom­mu­ni­ka­tion, och gär­na i kom­bi­na­tion med mina and­ra fokus­om­rå­den som är tek­nik (sär­skilt digi­ta­li­se­ring och AI), demo­kra­ti, sko­la och sjuk­vård. Jag går ock­så gär­na på semi­na­ri­er som ver­kar intres­san­ta eller har en spets på något sätt, jag ser dem som inspi­ra­tion eller fält­stu­di­er inför näs­ta till­fäl­le där jag är med och arran­ge­rar något.

Om du är i Almedalen näs­ta vec­ka kanske mina inring­a­de pro­gram­punk­ter kan inspi­re­ra dig till att gå på något du annars hade mis­sat. Eller så kan du göra som jag och föl­ja upp någ­ra av dem i efter­hand från hängmattan.

Mina tips

Hur kan kameran användas som ett verktyg för samhällsutveckling

Söndag 306 (och mån­dag 17) 9:00 – 18:00

Akademin Valand (foto- och konst­hög­sko­la i Göteborg) och Forum för Visuell Praktik ord­nar des­sa drop-in-dagar, ett exem­pel på akti­vi­te­ter som jag ser som and­nings­hål från tem­pot i övri­ga semi­na­ri­er och förflyttningar.

”I en visu­ell kul­tur efter­frå­gas för­må­gan att kun­na syn­lig­gö­ra som grun­den för kom­mu­ni­ka­tion. Att kun­na använ­da, avlä­sa och kom­mu­ni­ce­ra med bil­der är centralt i dag och går hand i hand med ett bild­kri­tiskt tän­kan­de och en visu­ell kun­nig­het som blir lika vik­tigt som att vara läs- och skriv­kun­nig.” Man loc­kar ock­så med en titt i ”den ursprung­li­ga bil­den som upp­står i en Camera Obscura”.

Almedalen – vad händer i år?

Söndag 306 14:00 – 14:30

DN:s exper­ter lovar att dis­ku­te­ra den kom­man­de vec­kans vik­ti­gas­te inslag. De år jag varit i Almedalen har DN:s tält varit ett väl­kom­met stopp mel­lan and­ra event, en bra start på många morg­nar och ett väl­digt bra stäl­le att se par­ti­ledar­ta­len och få kom­men­ta­rer direkt efter. Det är helt enkelt skö­na­re att sit­ta på en läk­ta­re och se talen på en skärm än att stå och träng­as fram­för scenen.

Om myndigheters varumärken och hur de förändras av digitaliseringen

Söndag 306 16:00 – 17:00

”Vad hän­der när myn­dig­he­ter­na inte läng­re möter med­bor­gar­na? Vad hän­der med för­tro­en­det för sam­häl­lets insti­tu­tio­ner när sta­ten blir en osyn­lig aktör som bara ver­kar bakom kulis­ser­na, dold i auto­ma­tis­ka och digi­ta­la informationskedjor.”

Sådana här pro­gram­punk­ter gör att jag kän­ner ett styng av avund inför er som fak­tiskt är på plats. Temat är före­döm­ligt väl­for­mu­le­rat, spet­sigt och aktu­ellt. De tre med­ver­kan­de hade var och en moti­ve­rat mig till ett besök:

Brit Staktston, Mediestrateg och digi­tal spe­ci­a­list, var en av dem som låg bakom den otro­ligt upp­märk­sam­ma­de kam­pan­jen ”Sitt med Dawit” och är en av med­grun­dar­na till Blankspot. Hon med­ver­kar ock­så på det lite kax­igt rubri­ce­ra­de even­tet Almedalen2019 med rubri­ken ”Så får du som kom­mu­ni­ka­tions- och mark­nads­chef ut mest av Almedalen 2019” (mån­dag 17 10:00 – 11:00).

Daniel Forslund, Innovationslandstingsråd, Stockholms Läns Landsting, är intres­sant att föl­ja på Twitter och live, gär­na i frå­gor som rör demo­kra­ti, sjuk­vård och digitalisering.

Hampus Brynolf, Vice VD, Springtime-Intellecta. Kallar sig ”Data nin­ja mas­ter” på Twitter och bru­kar pub­li­ce­ra väl­digt intres­sant data och sta­tistik under och efter vec­kan. Ligger ock­så bakom alme​da​len​.makt​ha​va​re​.se där man kan anmä­la sin när­va­ro för att under­lät­ta nätverkande.

Vilka etiska och moraliska dilemman kan uppstå med AI?

Måndag 17 07:45 – 10:15

Seminarium och works­hop om AI och etik. Detta kan bli rik­tigt intres­sant, att man avsatt 2,5 tim­mar och bland annat utlo­var roll­spel ökar mina för­vänt­ning­ar på att det går att kom­ma vida­re från det van­li­ga skra­pet på ytan om AI, faror och etik. CGI, som arran­ge­rar, är ock­så en kom­pe­tent aktör på området.

Dagen efter ord­nar RISE den lik­nan­de pro­gram­punk­ten AI-etik – när maski­nen själv får väl­ja?. 27 12:30 – 13:30.

Dagens spaning inom media och kommunikation

Dagligen 8:15 – 8:45

En annan bra start på dagen under vec­kan: Kaffe, mac­ka och Resumé, Dagens Media, Medievärlden och Netigates pep­pi­ga fru­kost­spa­ning. Det är lite som Friskis & Svettis innan Göteborgsvarvet!

Fighting wildfires with AI

Måndag 17 8:45 – 9:10

Google reso­ne­rar kring hur AI kan upp­täc­ka och före­byg­ga skogs­brän­der. Aktuellt och en spän­nan­de appli­ka­tion av AI. Googles pro­gram­punk­ter kan föl­jas under #goog­le­ses­sions.

AI as a national growth engine for economy and society – Benefits of AI

Måndag 17 9:55 – 10:40

En punkt i AI Innovation of Swedens och Swedbanks tre­da­gars­pro­gram om AI (A resi­li­ent Sweden in the era of AI)  som ver­kar sär­skilt lovan­de. Helene Hellmark Knutsson (S), Olof Hernell, CDO EQT, Jacob Lovén, Head of Innovation, OMD, Digitala Draken, David Cvach, Frankrikes ambas­sa­dör, Heather Grant, Kanadas ambas­sa­dör, David Cairns, Storbrittaniens ambas­sa­dör, Andrew Jenks, Nya Zeelands ambas­sa­dör, Christian Landgren, iTeam, mode­ra­tor: Aurore Belfrage.

Journalister och kommunikatörer – en dynamisk duo?

Måndag 17 11:00 – 12:00

Cision anord­nar men pane­len stolt­se­rar med en livs levan­de jour­na­list. Frågan är aktu­ell – vi är många som (om man ska hårdra det) vill påver­ka jour­na­lis­ter att skri­va om det vi vill lyf­ta fram, sam­ti­digt som vi vill att de ska göra ett ärligt och grans­kan­de jobb och inte bara dis­tri­bu­e­ra pressmeddelanden.

Sommaren i city 2090

Måndag 17 13:15 – 13:45

”Hur ser utveck­ling­en ut i de cen­tra­la delar­na i våra tre störs­ta stä­der? Uttrycket ’CBD’ (Central Business District) som ska mar­ke­ra sta­dens finan­si­el­la hjär­ta, hörs inte lika ofta läng­re.” Stora fas­tig­hets­ä­ga­re diskuterar.

Ibland mås­te man boka in pro­gram­punk­ter bara för deras namn. Att ämnet dess­utom är super­in­tres­sant ska­dar ju inte.

Hur designar vi tjänster som medborgarna älskar?

Tisdag 27 13:00 – 13:40

”Att arbe­ta använ­dar­dri­vet är lika vik­tigt för mer tra­di­tio­nel­la före­tag och orga­ni­sa­tio­ner inom offent­lig sek­tor. En dis­kus­sion om att ska­pa fram­gångs­ri­ka tjäns­ter som med­bor­ga­re och använ­da­re äls­kar genom att på rik­tigt för­stå använ­dar­nas drivkrafter.”

Beata Wickbom från Hej Digitalt! och Itch bru­kar synas över­allt på Almedalen. Här med­ver­kar hon till­sam­mans med Malin Fabbri, Head of Design, EVRY och Katarina von Göes, Chef för sam­ord­na­de tjäns­ter, Arbetsförmedlingen vil­ket flag­gar för att det­ta kan bli rik­tigt intressant.

Hur ser framtiden ut för värderingsdriven marknadsföring?

Tisdag 27 14:00 – 15:00

Intressant frå­ge­ställ­ning, inte minst då arran­gö­ren, Halebop, är erkänt duk­tig på vär­de­rings­dri­ven kom­mu­ni­ka­tion: ”Är det bra att före­tag age­rar som akti­va sam­hälls­ak­tö­rer eller kan det rent av vara skad­ligt? Och kan det bli för många före­tag som pra­tar vär­de­rings­dri­vet, så mark­nads­fö­ring­en tap­par sin even­tu­el­la USP?”. I pane­len: Coca-cola och en dok­tor i antropologi!

AI marknadsföring – det nya sättet att nå genom det digitala bruset

Onsdag 37 09:30 – 10:30

”Vilka är de nya sät­ten att nå genom det digi­ta­la bru­set och hur kan digi­tal tyst­nad använ­das till din fördel?”

Hur får vi resurser till viktig kommunikation om vi inte kan påvisa resultatet av den?

Onsdag 37 13:05 – 13:55

”Arbetar du med offent­lig eller pri­vat kom­mu­ni­ka­tion som ska för­änd­ra män­ni­skors atti­ty­der och bete­en­de? Mängder av pro­du­ce­rad infor­ma­tion når ald­rig fram och in till män­ni­skor. Nyckeln är att veta hur du bör tän­ka kring, och arbe­ta med, kommunikationseffekt.”

Du, demokratin och digitaliseringen

Torsdag 47 13:00 – 14:30

”Just nu pågår en kraft­sam­ling för ökad medie- och infor­ma­tions­kun­nig­het, MIK. Det offent­li­ga sam­ta­let kän­ne­teck­nas i dag av utma­ning­ar som pola­ri­se­ring, des­in­for­ma­tion och nät­hat. Vad är MIK och hur kan vi arbe­ta för att möta des­sa utmaningar?”

Intressant tema och blytung panel: Anette Novak, Direktör, Statens medi­e­råd, Carl Heath, Särskild utre­da­re, Kommittén ”Nationell sats­ning på medie- och infor­ma­tions­kun­nig­het och det demo­kra­tis­ka sam­ta­let”, Rosaline Marbinah, Ordförande, LSU – Sveriges ung­doms­or­ga­ni­sa­tio­ner, Sofia Wadensjö Karén, VD, UR, David Samuelsson, Generalsekreterare, Studieförbunden, Torbjörn Sjöström, CEO, Novus, Maria Stockhaus, Riksdagsledamot, Moderaterna, Charlotte Ingvar-Nilsson, Generaldirektör, Myndigheten för press, radio och tv, Karin Nygårds, Moderator.

AI och digital etnografi – vilken bild ger samhällets digitala avtryck?

Torsdag 47 16:30 – 17:15

”Vilka möns­ter, bete­en­den och tren­der går att iden­ti­fi­e­ra när vi lyss­nar in på allt som fak­tiskt uttrycks i den digi­ta­la sfä­ren? Vad är vik­tigt för med­bor­gar­na i rela­tion till medi­as bild och den poli­tis­ka kommunikationen?”

Till sist

Oavsett om du trängs i Visby, föl­jer spek­tak­let från häng­mat­tan eller sit­ter av de sista vec­kor­na innan semestern så öns­kar jag dig en trev­lig som­mar. Allra sist vill jag tip­sa om den kost­nads­fria kur­sen Elements of AI – en grund­kurs i arti­fi­ci­ell intel­li­gens. På cir­ka 15 tim­mar får du ett grepp om vad AI är, hur vi påver­kas och kanske all­ra vik­ti­gast – vad AI inte är. Du kom­mer för­stå mer, kän­na dig nyfi­ken och kan del­ta i årets hetas­te dis­kus­sio­ner oav­sett bransch med mer självförtroende.

Dela artikeln om du gillade den!

Förslag på mer läsning

Miljö- och hållbarhetpåståenden i din marknadsföring

Medvetna kon­su­men­ter loc­kar till mil­jö- och håll­bar­hetspå­stå­en­den i före­ta­gens mark­nads­fö­ring. Men kra­ven på vad som får sägas inom det­ta områ­de är extra hår­da. Ta reda på vad som gäl­ler. Läs den­na arti­kel i Kntnt Magasin skri­ven av advo­kat Erik Ullberg och biträ­dan­de jurist Richard Fürst på Wistrand advokatbyrå.

Läs artikel »

Content marketing v/​s redaktionell kommunikation – sex krav du skall ställa på din contentbyrå

Står du i begrepp att ta hjälp av en byrå i din con­tent mar­ke­ting? Då har du säkert upp­täckt att var och varan­nan byrå i kom­mu­ni­ka­tions­bran­schen nume­ra påstår sig vara exper­ter på ämnet. Begreppet används fli­tigt av många, vil­ket gör det svå­ra­re för dig som köpa­re att veta vem eller vil­ka du ska vän­da dig till. I den­na arti­kel hjäl­per Lars Wirtén dig på traven!

Läs artikel »

Så skyddar du företagets hemligheter och viktiga kundrelationer

Den höga rör­lig­he­ten på arbets­mark­na­den leder till att många byter jobb. För att hind­ra att före­tags­hem­lig­he­ter och vik­ti­ga kund­re­la­tio­ner föl­jer med till kon­kur­ren­ten behö­ver arbets­gi­va­ren kän­na till juri­di­ken. Om det­ta hand­lar dagens arti­kel för­fat­tad av advo­kat Gustav Sandberg och biträ­dan­de jurist Viktoria Hybbinette på Wistrand Advokatbyrå.

Läs artikel »

Så får du kontroll på arbetsflödet i din content marketing – del 2

Spar på tid och kraf­ter – effek­ti­vi­se­ra arbets­flö­det i din con­tent mar­ke­ting! Lars Wirtén och Jörgen Olsson – två erfar­na jour­na­lis­ter, redak­tö­rer och senio­ra skri­ben­ter, delar med sig av sina bäs­ta tips i två artik­lar i Kntnt Magasin. Detta är en and­ra. Trevlig läsning! 

Läs artikel »

Vad är artificiell intelligens?

Funderar du på vad AI är och hur du skall för­hål­la dig till den revo­lu­tion inom områ­det som vi med säker­het bara sett bör­jan på? Detta är något som vår krö­ni­kör Martin Modigh Karlsson ägnar myc­ket tan­ke­mö­da. Läs hans intres­san­ta ana­lys i dagens artikel. 

Läs artikel »

Så får du koll på arbetsflödet i din content marketing – del 1

Effektivisera arbets­flö­det i din con­tent mar­ke­ting. Det finns fle­ra anled­ning­ar. Inte minst spar du tid. Lars Wirtén och Jörgen Olsson – två erfar­na jour­na­lis­ter, redak­tö­rer och senio­ra skri­ben­ter, delar med sig av sina bäs­ta tips i två artik­lar. Den förs­ta hit­tar du här!

Läs artikel »

Personuppgifter på vift – Vad är ditt ansvar?

Då och då hän­der det att ett före­tag för­lo­rar kon­trol­len över sina kun­ders per­son­upp­gif­ter. Det är natur­ligt­vis inte bra och får kon­se­kven­ser. I den­na arti­kel för­kla­rar advo­kat Erik Ullberg och biträ­dan­de jurist Richard Fürst på Wistrands Advokatbyrå vad en per­son­upp­gifts­in­ci­dent är och vad du mås­te göra när en sådan har inträf­fat. Läs och lär!

Läs artikel »

Så SEO-optimerar du webbplatsen för röstsök

2020 kom­mer 50% av alla sök­ning­ar ske med rös­ten visar stu­die och Googles ”voice search”-tjänst väx­er så det kna­kar. Detta gör att du bör SEO-opti­me­ra din webb­plats för röst­sök­ning­ar redan nu. I dagens gäst­krö­ni­ka för­kla­rar Alexandra Jung hur du gör!

Läs artikel »

Inbound marketing sneglar mot content marketing

I den­na gäst­krö­ni­ka reflek­te­rar Niloo Lopez över vart inbound mar­ke­ting är på väg efter att ha besökt mega­kon­fe­ren­sen Inbound 2019. 

Läs artikel »

Överraskande slutsats från INBOUND 2019

Kntnt Radio är till­ba­ka! I avsnitt 209 dis­ku­te­rar Pia Tegborg, Thomas Barregren och Niloo Loopez uti­från Niloos ”take aways” från 2019 års upp­la­ga av mega­kon­fe­ren­sen INBOUND. Samtalet lan­dar i en ovän­tad kon­klu­sion. Pia och Thomas ger ock­så en för­kla­ring till den lång­va­ri­ga tyst­na­den. Efter 208 avsnitt under näs­tan lika många vec­kor blev det helt plöts­ligt tyst. Vad hände?

Läs artikel »