Foto: Mattias Brännholm

Rapport från Hubspots Inbound 2017 och mycket mer om inbound marketing

45 minuter bara om inbound. Först en rapport från Hubspots enorma konferens Inbound. Sen ställer vi frågan om Hubspot har råd med inbound marketing. Har du? Sist beskriver vi ett bättre sätt att göra inbound: Demand Marketing.

Pia Tegborg
5 oktober 2017

45 minu­ter bara om inbound. Först en rap­port från Hubspots enor­ma kon­fe­rens Inbound. Sen stäl­ler vi frå­gan om Hubspot har råd med inbound mar­ke­ting. Har du? Sist beskri­ver vi ett bätt­re sätt att göra inbound: Demand Marketing. Lyssna på avsnitt 150 av Kntnt Radio!

[kntnt_​radio 150]

Tre vec­kor efter con­tent mar­ke­ting-fan­tas­ter­nas årli­ga hög­tid – Content Marketing World – var det dags för Hubspot-grou­pi­es och inbound mar­ke­ting-äls­ka­res dito: Hubspots årli­ga mas­to­dont­kon­fe­rens Inbound.

Precis som för tre vec­kor sedan var USA-kor­re­spon­dent Mattias Brännholm på plats. I det­ta avsnitt av Kntnt Radio berät­tar han hur det var. Han delar med sig av sina tre take aways. Och han tip­sar om vil­ken av de två kon­fe­ren­ser du bör åka på.

Har Hubspot råd med inbound marketing? Har du?

Vi upp­märk­sam­mar ock­så Louis Gudemas arti­kel: Can HubSpot afford to do mar­ke­ting any­mo­re? Can you?

Hubspot häv­dar att ”inbound mar­ke­ting has been the most effecti­ve mar­ke­ting met­hod for doing busi­ness onli­ne”. Som bevis anför de sin egen custo­mer acqui­si­tion cost (CAC). Men hur är det egent­li­gen med den? Louis Gudema visar att Hubspots CAC har ökat med mer än 130% under de senas­te åren. Han ifrå­ga­sät­ter om de har råd med inbound mar­ke­ting. Om de inte har råd med sin egen metod: Har du?

Mark Schafer upp­märk­sam­ma­de Louis Gudemas arti­kel och kom­men­te­ra­de den i en egen arti­kel. Han ser Hubspots ske­nan­de kost­nad för nya kun­der som bevis på con­tent shock. Stämmer det?

Demand Marketing – ett bättre alternativ

Problemet med inbound mar­ke­ting är att det är all­de­les för lite inbound och leder till all­de­les för många okva­li­fi­ce­ra­de ledas. Vi avslu­tar avsnit­tet av Kntnt Radio med att pra­ta om en bätt­re metod som vi kal­lar Demand Marketing.

Artiklar att läsa och poddar att lyssna på

Musik: All Alone © Ivan Chew (CC BY 3.0)
Musik: Raindrops and Roses © Barefoot McCoy (CC BY-NC-SA 3.0)

Dela artikeln om du gillade den!

Förslag på mer läsning

Miljö- och hållbarhetpåståenden i din marknadsföring

Medvetna kon­su­men­ter loc­kar till mil­jö- och håll­bar­hetspå­stå­en­den i före­ta­gens mark­nads­fö­ring. Men kra­ven på vad som får sägas inom det­ta områ­de är extra hår­da. Ta reda på vad som gäl­ler. Läs den­na arti­kel i Kntnt Magasin skri­ven av advo­kat Erik Ullberg och biträ­dan­de jurist Richard Fürst på Wistrand advokatbyrå.

Läs artikel »

Content marketing v/​s redaktionell kommunikation – sex krav du skall ställa på din contentbyrå

Står du i begrepp att ta hjälp av en byrå i din con­tent mar­ke­ting? Då har du säkert upp­täckt att var och varan­nan byrå i kom­mu­ni­ka­tions­bran­schen nume­ra påstår sig vara exper­ter på ämnet. Begreppet används fli­tigt av många, vil­ket gör det svå­ra­re för dig som köpa­re att veta vem eller vil­ka du ska vän­da dig till. I den­na arti­kel hjäl­per Lars Wirtén dig på traven!

Läs artikel »

Så skyddar du företagets hemligheter och viktiga kundrelationer

Den höga rör­lig­he­ten på arbets­mark­na­den leder till att många byter jobb. För att hind­ra att före­tags­hem­lig­he­ter och vik­ti­ga kund­re­la­tio­ner föl­jer med till kon­kur­ren­ten behö­ver arbets­gi­va­ren kän­na till juri­di­ken. Om det­ta hand­lar dagens arti­kel för­fat­tad av advo­kat Gustav Sandberg och biträ­dan­de jurist Viktoria Hybbinette på Wistrand Advokatbyrå.

Läs artikel »

Så får du kontroll på arbetsflödet i din content marketing – del 2

Spar på tid och kraf­ter – effek­ti­vi­se­ra arbets­flö­det i din con­tent mar­ke­ting! Lars Wirtén och Jörgen Olsson – två erfar­na jour­na­lis­ter, redak­tö­rer och senio­ra skri­ben­ter, delar med sig av sina bäs­ta tips i två artik­lar i Kntnt Magasin. Detta är en and­ra. Trevlig läsning! 

Läs artikel »

Vad är artificiell intelligens?

Funderar du på vad AI är och hur du skall för­hål­la dig till den revo­lu­tion inom områ­det som vi med säker­het bara sett bör­jan på? Detta är något som vår krö­ni­kör Martin Modigh Karlsson ägnar myc­ket tan­ke­mö­da. Läs hans intres­san­ta ana­lys i dagens artikel. 

Läs artikel »

Så får du koll på arbetsflödet i din content marketing – del 1

Effektivisera arbets­flö­det i din con­tent mar­ke­ting. Det finns fle­ra anled­ning­ar. Inte minst spar du tid. Lars Wirtén och Jörgen Olsson – två erfar­na jour­na­lis­ter, redak­tö­rer och senio­ra skri­ben­ter, delar med sig av sina bäs­ta tips i två artik­lar. Den förs­ta hit­tar du här!

Läs artikel »

Personuppgifter på vift – Vad är ditt ansvar?

Då och då hän­der det att ett före­tag för­lo­rar kon­trol­len över sina kun­ders per­son­upp­gif­ter. Det är natur­ligt­vis inte bra och får kon­se­kven­ser. I den­na arti­kel för­kla­rar advo­kat Erik Ullberg och biträ­dan­de jurist Richard Fürst på Wistrands Advokatbyrå vad en per­son­upp­gifts­in­ci­dent är och vad du mås­te göra när en sådan har inträf­fat. Läs och lär!

Läs artikel »

Så SEO-optimerar du webbplatsen för röstsök

2020 kom­mer 50% av alla sök­ning­ar ske med rös­ten visar stu­die och Googles ”voice search”-tjänst väx­er så det kna­kar. Detta gör att du bör SEO-opti­me­ra din webb­plats för röst­sök­ning­ar redan nu. I dagens gäst­krö­ni­ka för­kla­rar Alexandra Jung hur du gör!

Läs artikel »

Inbound marketing sneglar mot content marketing

I den­na gäst­krö­ni­ka reflek­te­rar Niloo Lopez över vart inbound mar­ke­ting är på väg efter att ha besökt mega­kon­fe­ren­sen Inbound 2019. 

Läs artikel »

Överraskande slutsats från INBOUND 2019

Kntnt Radio är till­ba­ka! I avsnitt 209 dis­ku­te­rar Pia Tegborg, Thomas Barregren och Niloo Loopez uti­från Niloos ”take aways” från 2019 års upp­la­ga av mega­kon­fe­ren­sen INBOUND. Samtalet lan­dar i en ovän­tad kon­klu­sion. Pia och Thomas ger ock­så en för­kla­ring till den lång­va­ri­ga tyst­na­den. Efter 208 avsnitt under näs­tan lika många vec­kor blev det helt plöts­ligt tyst. Vad hände?

Läs artikel »