Observera att detta är en föråldrad artikel som är arkiverad.

Regelbunden publicering ett måste? Övervinn reklamtrötthet. Bygg emotionella band med storytelling. Del 3 i Kntnts strategiskola.

Thomas Barregren
24 februari 2017

Hej vän­ner!

Känner du ibland för att ski­ta i tex­ten du sli­ter med – den som ska vara klar imor­gon, men som inte vill ta form – att bara slå igen loc­ket på din bär­ba­ra dator och ta ledigt från allt vad ”con­tent” heter?

Så kän­ner jag ibland . Ändå käm­par jag på. Det gör du ock­så. Det är så man gör. Eller?

Content-kon­sul­ten Lars Wirtén utma­nar den ”san­ning­en”. På sin affärs­blogg Lustgården frå­gar han om man kan pau­sa sin blogg, och sva­rar ja. Och i ett annat inlägg lovar han, stick i stäv med vad många exper­ter med mig häv­dar, att du inte behö­ver hål­la ett regel­bun­det pub­li­ce­rings­sche­ma.

Det pro­vo­ce­rar.

Jag kän­ner Lars. Jag vet att han har tänkt på con­tent mar­ke­ting mer än de fles­ta, och jag upp­skat­tar att pra­ta con­tent mar­ke­ting med honom. Kanske var det där­för jag kän­de mig pro­vo­ce­rad – på ett posi­tivt sätt. Hans text fick mig att fun­de­ra.

När jag hade fun­de­rat fär­digt så vil­le jag tes­ta mina fun­de­ring­ar på en annan tän­ka­re som jag upp­skat­tar att bry­ta åsik­ter mot: Pontus Staunstrup. Därför är rubri­ken på avsnitt 87 av Kntnt Radio: Är regel­bun­den pub­li­ce­ring ett mås­te?

Det hän­der som sagt att jag vill fly från tex­ten jag job­bar med. Inte för att jag ogil­lar att skri­va. Tvärtom! Jag äls­kar att knå­da ord, leka med skil­je­tec­ken, expe­ri­men­te­ra med sti­lar och job­ba med allt annat som hör till ska­pan­det av en text. Men det är krä­van­de, näs­tan plåg­samt.

Mina tex­ter känns ofta ”sådär” när jag pub­li­ce­rar dem. Men sen, under vec­kor­na, måna­der­na eller till och med åren som går från när jag pub­li­ce­ra­de tex­ten till dess jag läser den näs­ta gång, så hän­der något magiskt. Texten väx­er.

I vec­kan upp­lev­de jag den­na magi igen.

Inför sam­ta­let med Pontus så läs­te jag Övervinn reklam­trött­het, som jag skrev i hös­tas och inte läst sedan dess. Den var ju bra! Absolut ing­et mäs­ter­verk. Men betyd­ligt bätt­re än jag kun­de tro; den hade en stru­lig till­komst. Läs den gär­na!

Det skriv­na ordet är under­bart. Och all­ra bäst kom­mer det till sin rätt när det används till att för­med­la en bra berät­tel­se: sto­ry­tel­ling.

Just ordet sto­ry­tel­ling bör­jar kän­nas lite sli­tet. I vart fall inom mark­nads­kom­mu­ni­ka­tion. Många använ­der det slar­vigt eller vårds­löst eller till och med fel­ak­tigt. Men idén är det inte fel på. Tvärtom! Och det bely­ser vår nygam­la gäst­skri­bent och PR-kon­sult Johanna Stenmark i vec­kan. Läs hen­nes arti­kel om hur du kan använ­da sto­ry­tel­ling för att ska­pa emo­tio­nel­la band till din mål­grupp och nå affärs­mål.

Det skriv­na ordet är ock­så oum­bär­ligt för att för­med­la kun­skap. Sådana tex­ter blir säl­lan lika ”skö­na” som en bra berät­tel­se, men de behövs ock­så.

Jag bju­der på en sådan text den­na vec­ka: Den tred­je lek­tio­nen i Kntnts stra­te­gi­sko­la. I arti­keln lär du dig att iden­ti­fi­e­ra mål­grup­per som ska påver­ka med con­tent mar­ke­ting för upp­nå affärsnyt­ta.

Om du har mis­sat Kntnts stra­te­gi­sko­la så hit­tar du alla artik­lar här.

Till sist: Var inte rädd för din egen skug­ga.

Trevlig helg öns­kar
Thomas (med kol­le­gor)

Dela artikeln om du gillade den!

Liknande artiklar

Just nu har vi inga fler artiklar om ämnet.

Förslag på mer läsning

Utveckla din story med rätt design

Har du en inre bild av hur din arti­kel skul­le se ut när den kom­mer i tryck? Med design kan du utveck­la din sto­ry och ska­pa ett nytt per­spek­tiv. Bilder, färg och form kan bli verk­tyg även i din kre­a­ti­va verk­tygs­lå­da.

Läs artikel »

Om jag var i Almedalen …

Att Almedalen blir allt vik­ti­ga­re för kom­mu­nik­tions­bran­schen är de fles­ta över­ens om. Men i en djung­el av pro­gram­punk­ter kan det vara svårt att sål­la agnar­na från vetet. Här kom­mer hjälp på vägen! Martin Modigh Karlsson har gjort grov­job­bet och lis­tar sina bäs­ta tips i dagens krö­ni­ka. För dig som ska dit och för dig som tar del av pro­gram­met i efter­hand.

Läs artikel »

Detta gäller vid marknadsföring av din arbetsgivare på sociala medier

Publicerar du inlägg om din arbets­gi­vares verk­sam­het i soci­a­la medi­er? Då kan du behö­va vara för­sik­tig så att du inte fälls för vil­se­le­dan­de mark­nads­fö­ring. Ta reda på vad som gäl­ler genom att läsa den­na arti­kel skri­ven av Tobias Bratt, biträ­dan­de jurist på Wistrand Advokatbyrå.

Läs artikel »

Ursäkta röran. Vi har byggt om.

För ovan­lig­he­tens skull pra­tar vi om oss själ­va. Vi vill berät­ta att vi från och med nu är en con­tent­by­rå som gör con­tent. Men vi gör det på ett annorlun­da sätt än and­ra con­tent­by­rå­er. Vi har ock­så en ny digi­tal platt­form som ska slå Hubspot på fing­rar­na. Och vi har gjort lego av vårt stra­te­gi-erbju­dan­de. Dessutom har vi en mas­sa nya med­ar­be­ta­re, och söker ännu fler. I den­na krö­ni­ka berät­tar Thomas Barregren om allt det­ta och lite till.

Läs artikel »

Därför ska du ha egen plattform

Det är fres­tan­de att använ­da LinkedIn, Facebook eller någon annan platt­form som din mål­grupp redan använ­der. Med deras annons­lös­ning­ar (”spons­ra­de inlägg”) kan du snabbt nå ut till din mål­grupp. Dessutom är de lät­ta att använ­da. Men det finns pro­blem. Du läg­ger din fram­gång som mark­nads­fö­ra­re och säl­ja­re i hän­der­na på bolag som han en annan agen­da än ditt bäs­ta. Du kon­trol­le­rar inte vem som ser vad och när. Du har inte till­gång till de vär­de­ful­la digi­ta­la fot­spår som din mål­grupp läm­nar efter sig. Därför behö­ver du en egen platt­form.

Läs artikel »

Därför jobbar vi annorlunda

Vi job­bar på ett annorlun­da sätt. Våra kon­sul­ter arbe­tar i ditt team (eller är ditt team) och har sam­ti­digt full upp­back­ning vad gäl­ler kom­pe­tens och resur­ser från våra kon­sul­ter som job­bar “back office”. Men var­för job­bar vi på det sät­tet?

Läs artikel »

Är du redo för robottexterna?

Content och mar­ke­ting – båda delar­na behövs. Men vad hän­der när robo­tar tar över text­pro­duk­tio­nen med fokus på det sist­nämn­da? Med de rät­ta nyc­kelor­den och rubri­ker­na som slår. Finns det fort­fa­ran­de en plats för den enga­ge­ran­de och per­son­li­ga berät­tel­sen? Om det­ta hand­lar Lars Wirténs krö­ni­ka.

Läs artikel »

Varning för gratis wifi när du jobbar på distans

Du vet nog redan att det kan fin­nas säker­hets­hål när du job­bar på distans i öpp­na nät­verk. Men stop­par det dig att mej­la kun­den kam­panj­re­sul­ta­tet eller knap­pa in kre­dit­kor­tets siff­ror via café­ets gra­tisupp­kopp­ling? Det bor­de det! Risken finns näm­li­gen att du ger obe­hö­ri­ga till­gång till din infor­ma­tion. Martin Modigh Karlsson beskri­ver faror­na och ger dig sva­ren på var­för gra­tis (nät­verk) inte all­tid är gott – och där­för bör använ­das med stor för­sik­tig­het – samt tip­sar om tre saker du kan göra för att höja säker­he­ten. 

Läs artikel »

Rätten att bli glömd i digitala miljöer

Ett år har pas­se­rat sedan GDPR träd­de i kraft. Fortfarande brot­tas många före­tag med de prak­tis­ka och de juri­dis­ka tillämp­nings­frå­gor­na. Ett pro­blem av det först­nämn­da sla­get är hur före­tag som behand­lar per­son­upp­gif­ter rade­rar des­sa i sina IT-system? Enligt data­skydds­för­ord­ning­en ska man byg­ga upp sina system så att kra­ven i lag­stift­ning­en upp­fylls – men vad inne­bär det? Och går det över­hu­vud­ta­get att rade­ra upp­gif­ter­na på ett sätt som inne­bär att de ald­rig kan åter­ska­pas?

Läs om indi­vi­dens ”rätt att bli glömd” och före­ta­gets skyl­dig­het att rade­ra per­son­upp­gif­ter i dagens krö­ni­ka skri­ven av Jeanette Jönsson, biträ­dan­de jurist på Wistrand Advokatbyrå.

Läs artikel »

Elva tips som får din intervju att lyfta

Att få till en bra inter­vju hand­lar om väl­digt myc­ket mer än att bara stäl­la frå­gor och anteck­na. Låt Lars Wirtén gui­da dig längs vägen – steg för steg till ett garan­te­rat lyc­kat resul­tat! 

Läs artikel »
neque. adipiscing efficitur. ante. Phasellus mattis Donec ut at amet,

Missa inte nästa artikel!

Få gratis nyhetsbrev varannan vecka

i din inkorg – med senaste artiklarna

Dina personuppgifter hanteras enligt vår integritetspolicy.

Pin It on Pinterest