Regelbunden publicering ett måste? Övervinn reklamtrötthet. Bygg emotionella band med storytelling. Del 3 i Kntnts strategiskola.

Thomas Barregren
24 februari 2017

Hej vän­ner!

Känner du ibland för att ski­ta i tex­ten du sli­ter med – den som ska vara klar imor­gon, men som inte vill ta form – att bara slå igen loc­ket på din bär­ba­ra dator och ta ledigt från allt vad ”con­tent” heter?

Så kän­ner jag ibland . Ändå käm­par jag på. Det gör du ock­så. Det är så man gör. Eller?

Content-kon­sul­ten Lars Wirtén utma­nar den ”san­ning­en”. På sin affärs­blogg Lustgården frå­gar han om man kan pau­sa sin blogg, och sva­rar ja. Och i ett annat inlägg lovar han, stick i stäv med vad många exper­ter med mig häv­dar, att du inte behö­ver hål­la ett regel­bun­det pub­li­ce­rings­sche­ma.

Det pro­vo­ce­rar.

Jag kän­ner Lars. Jag vet att han har tänkt på con­tent mar­ke­ting mer än de fles­ta, och jag upp­skat­tar att pra­ta con­tent mar­ke­ting med honom. Kanske var det där­för jag kän­de mig pro­vo­ce­rad – på ett posi­tivt sätt. Hans text fick mig att fundera.

När jag hade fun­de­rat fär­digt så vil­le jag tes­ta mina fun­de­ring­ar på en annan tän­ka­re som jag upp­skat­tar att bry­ta åsik­ter mot: Pontus Staunstrup. Därför är rubri­ken på avsnitt 87 av Kntnt Radio: Är regel­bun­den pub­li­ce­ring ett måste?

Det hän­der som sagt att jag vill fly från tex­ten jag job­bar med. Inte för att jag ogil­lar att skri­va. Tvärtom! Jag äls­kar att knå­da ord, leka med skil­je­tec­ken, expe­ri­men­te­ra med sti­lar och job­ba med allt annat som hör till ska­pan­det av en text. Men det är krä­van­de, näs­tan plågsamt.

Mina tex­ter känns ofta ”sådär” när jag pub­li­ce­rar dem. Men sen, under vec­kor­na, måna­der­na eller till och med åren som går från när jag pub­li­ce­ra­de tex­ten till dess jag läser den näs­ta gång, så hän­der något magiskt. Texten växer.

I vec­kan upp­lev­de jag den­na magi igen.

Inför sam­ta­let med Pontus så läs­te jag Övervinn reklam­trött­het, som jag skrev i hös­tas och inte läst sedan dess. Den var ju bra! Absolut ing­et mäs­ter­verk. Men betyd­ligt bätt­re än jag kun­de tro; den hade en stru­lig till­komst. Läs den gärna!

Det skriv­na ordet är under­bart. Och all­ra bäst kom­mer det till sin rätt när det används till att för­med­la en bra berät­tel­se: storytelling.

Just ordet sto­ry­tel­ling bör­jar kän­nas lite sli­tet. I vart fall inom mark­nads­kom­mu­ni­ka­tion. Många använ­der det slar­vigt eller vårds­löst eller till och med fel­ak­tigt. Men idén är det inte fel på. Tvärtom! Och det bely­ser vår nygam­la gäst­skri­bent och PR-kon­sult Johanna Stenmark i vec­kan. Läs hen­nes arti­kel om hur du kan använ­da sto­ry­tel­ling för att ska­pa emo­tio­nel­la band till din mål­grupp och nå affärsmål.

Det skriv­na ordet är ock­så oum­bär­ligt för att för­med­la kun­skap. Sådana tex­ter blir säl­lan lika ”skö­na” som en bra berät­tel­se, men de behövs också.

Jag bju­der på en sådan text den­na vec­ka: Den tred­je lek­tio­nen i Kntnts stra­te­gi­sko­la. I arti­keln lär du dig att iden­ti­fi­e­ra mål­grup­per som ska påver­ka med con­tent mar­ke­ting för upp­nå affärsnytta.

Om du har mis­sat Kntnts stra­te­gi­sko­la så hit­tar du alla artik­lar här.

Till sist: Var inte rädd för din egen skugga.

Trevlig helg önskar
Thomas (med kollegor)

Dela artikeln om du gillade den!

Liknande artiklar

Just nu har vi inga fler artiklar om ämnet.

Förslag på mer läsning

Miljö- och hållbarhetpåståenden i din marknadsföring

Medvetna kon­su­men­ter loc­kar till mil­jö- och håll­bar­hetspå­stå­en­den i före­ta­gens mark­nads­fö­ring. Men kra­ven på vad som får sägas inom det­ta områ­de är extra hår­da. Ta reda på vad som gäl­ler. Läs den­na arti­kel i Kntnt Magasin skri­ven av advo­kat Erik Ullberg och biträ­dan­de jurist Richard Fürst på Wistrand advokatbyrå.

Läs artikel »

Content marketing v/​s redaktionell kommunikation – sex krav du skall ställa på din contentbyrå

Står du i begrepp att ta hjälp av en byrå i din con­tent mar­ke­ting? Då har du säkert upp­täckt att var och varan­nan byrå i kom­mu­ni­ka­tions­bran­schen nume­ra påstår sig vara exper­ter på ämnet. Begreppet används fli­tigt av många, vil­ket gör det svå­ra­re för dig som köpa­re att veta vem eller vil­ka du ska vän­da dig till. I den­na arti­kel hjäl­per Lars Wirtén dig på traven!

Läs artikel »

Så skyddar du företagets hemligheter och viktiga kundrelationer

Den höga rör­lig­he­ten på arbets­mark­na­den leder till att många byter jobb. För att hind­ra att före­tags­hem­lig­he­ter och vik­ti­ga kund­re­la­tio­ner föl­jer med till kon­kur­ren­ten behö­ver arbets­gi­va­ren kän­na till juri­di­ken. Om det­ta hand­lar dagens arti­kel för­fat­tad av advo­kat Gustav Sandberg och biträ­dan­de jurist Viktoria Hybbinette på Wistrand Advokatbyrå.

Läs artikel »

Så får du kontroll på arbetsflödet i din content marketing – del 2

Spar på tid och kraf­ter – effek­ti­vi­se­ra arbets­flö­det i din con­tent mar­ke­ting! Lars Wirtén och Jörgen Olsson – två erfar­na jour­na­lis­ter, redak­tö­rer och senio­ra skri­ben­ter, delar med sig av sina bäs­ta tips i två artik­lar i Kntnt Magasin. Detta är en and­ra. Trevlig läsning! 

Läs artikel »

Vad är artificiell intelligens?

Funderar du på vad AI är och hur du skall för­hål­la dig till den revo­lu­tion inom områ­det som vi med säker­het bara sett bör­jan på? Detta är något som vår krö­ni­kör Martin Modigh Karlsson ägnar myc­ket tan­ke­mö­da. Läs hans intres­san­ta ana­lys i dagens artikel. 

Läs artikel »

Så får du koll på arbetsflödet i din content marketing – del 1

Effektivisera arbets­flö­det i din con­tent mar­ke­ting. Det finns fle­ra anled­ning­ar. Inte minst spar du tid. Lars Wirtén och Jörgen Olsson – två erfar­na jour­na­lis­ter, redak­tö­rer och senio­ra skri­ben­ter, delar med sig av sina bäs­ta tips i två artik­lar. Den förs­ta hit­tar du här!

Läs artikel »

Personuppgifter på vift – Vad är ditt ansvar?

Då och då hän­der det att ett före­tag för­lo­rar kon­trol­len över sina kun­ders per­son­upp­gif­ter. Det är natur­ligt­vis inte bra och får kon­se­kven­ser. I den­na arti­kel för­kla­rar advo­kat Erik Ullberg och biträ­dan­de jurist Richard Fürst på Wistrands Advokatbyrå vad en per­son­upp­gifts­in­ci­dent är och vad du mås­te göra när en sådan har inträf­fat. Läs och lär!

Läs artikel »

Så SEO-optimerar du webbplatsen för röstsök

2020 kom­mer 50% av alla sök­ning­ar ske med rös­ten visar stu­die och Googles ”voice search”-tjänst väx­er så det kna­kar. Detta gör att du bör SEO-opti­me­ra din webb­plats för röst­sök­ning­ar redan nu. I dagens gäst­krö­ni­ka för­kla­rar Alexandra Jung hur du gör!

Läs artikel »

Inbound marketing sneglar mot content marketing

I den­na gäst­krö­ni­ka reflek­te­rar Niloo Lopez över vart inbound mar­ke­ting är på väg efter att ha besökt mega­kon­fe­ren­sen Inbound 2019. 

Läs artikel »

Överraskande slutsats från INBOUND 2019

Kntnt Radio är till­ba­ka! I avsnitt 209 dis­ku­te­rar Pia Tegborg, Thomas Barregren och Niloo Loopez uti­från Niloos ”take aways” från 2019 års upp­la­ga av mega­kon­fe­ren­sen INBOUND. Samtalet lan­dar i en ovän­tad kon­klu­sion. Pia och Thomas ger ock­så en för­kla­ring till den lång­va­ri­ga tyst­na­den. Efter 208 avsnitt under näs­tan lika många vec­kor blev det helt plöts­ligt tyst. Vad hände?

Läs artikel »