Regelbunden publicering ett måste? Övervinn reklamtrötthet. Bygg emotionella band med storytelling. Del 3 i Kntnts strategiskola.

Thomas Barregren
24 februari 2017

Hej vän­ner!

Känner du ibland för att ski­ta i tex­ten du sli­ter med – den som ska vara klar imor­gon, men som inte vill ta form – att bara slå igen loc­ket på din bär­ba­ra dator och ta ledigt från allt vad ”con­tent” heter?

Så kän­ner jag ibland . Ändå käm­par jag på. Det gör du ock­så. Det är så man gör. Eller?

Content-kon­sul­ten Lars Wirtén utma­nar den ”san­ning­en”. På sin affärs­blogg Lustgården frå­gar han om man kan pau­sa sin blogg, och sva­rar ja. Och i ett annat inlägg lovar han, stick i stäv med vad många exper­ter med mig häv­dar, att du inte behö­ver hål­la ett regel­bun­det pub­li­ce­rings­sche­ma.

Det pro­vo­ce­rar.

Jag kän­ner Lars. Jag vet att han har tänkt på con­tent mar­ke­ting mer än de fles­ta, och jag upp­skat­tar att pra­ta con­tent mar­ke­ting med honom. Kanske var det där­för jag kän­de mig pro­vo­ce­rad – på ett posi­tivt sätt. Hans text fick mig att fun­de­ra.

När jag hade fun­de­rat fär­digt så vil­le jag tes­ta mina fun­de­ring­ar på en annan tän­ka­re som jag upp­skat­tar att bry­ta åsik­ter mot: Pontus Staunstrup. Därför är rubri­ken på avsnitt 87 av Kntnt Radio: Är regel­bun­den pub­li­ce­ring ett mås­te?

Det hän­der som sagt att jag vill fly från tex­ten jag job­bar med. Inte för att jag ogil­lar att skri­va. Tvärtom! Jag äls­kar att knå­da ord, leka med skil­je­tec­ken, expe­ri­men­te­ra med sti­lar och job­ba med allt annat som hör till ska­pan­det av en text. Men det är krä­van­de, näs­tan plåg­samt.

Mina tex­ter känns ofta ”sådär” när jag pub­li­ce­rar dem. Men sen, under vec­kor­na, måna­der­na eller till och med åren som går från när jag pub­li­ce­ra­de tex­ten till dess jag läser den näs­ta gång, så hän­der något magiskt. Texten väx­er.

I vec­kan upp­lev­de jag den­na magi igen.

Inför sam­ta­let med Pontus så läs­te jag Övervinn reklam­trött­het, som jag skrev i hös­tas och inte läst sedan dess. Den var ju bra! Absolut ing­et mäs­ter­verk. Men betyd­ligt bätt­re än jag kun­de tro; den hade en stru­lig till­komst. Läs den gär­na!

Det skriv­na ordet är under­bart. Och all­ra bäst kom­mer det till sin rätt när det används till att för­med­la en bra berät­tel­se: sto­ry­tel­ling.

Just ordet sto­ry­tel­ling bör­jar kän­nas lite sli­tet. I vart fall inom mark­nads­kom­mu­ni­ka­tion. Många använ­der det slar­vigt eller vårds­löst eller till och med fel­ak­tigt. Men idén är det inte fel på. Tvärtom! Och det bely­ser vår nygam­la gäst­skri­bent och PR-kon­sult Johanna Stenmark i vec­kan. Läs hen­nes arti­kel om hur du kan använ­da sto­ry­tel­ling för att ska­pa emo­tio­nel­la band till din mål­grupp och nå affärs­mål.

Det skriv­na ordet är ock­så oum­bär­ligt för att för­med­la kun­skap. Sådana tex­ter blir säl­lan lika ”skö­na” som en bra berät­tel­se, men de behövs ock­så.

Jag bju­der på en sådan text den­na vec­ka: Den tred­je lek­tio­nen i Kntnts stra­te­gi­sko­la. I arti­keln lär du dig att iden­ti­fi­e­ra mål­grup­per som ska påver­ka med con­tent mar­ke­ting för upp­nå affärsnyt­ta.

Om du har mis­sat Kntnts stra­te­gi­sko­la så hit­tar du alla artik­lar här.

Till sist: Var inte rädd för din egen skug­ga.

Trevlig helg öns­kar
Thomas (med kol­le­gor)

Dela artikeln om du gillade den!

Liknande artiklar

Just nu har vi inga fler artiklar om ämnet.

Förslag på mer läsning

Miljö- och hållbarhetpåståenden i din marknadsföring

Medvetna kon­su­men­ter loc­kar till mil­jö- och håll­bar­hetspå­stå­en­den i före­ta­gens mark­nads­fö­ring. Men kra­ven på vad som får sägas inom det­ta områ­de är extra hår­da. Ta reda på vad som gäl­ler. Läs den­na arti­kel i Kntnt Magasin skri­ven av advo­kat Erik Ullberg och biträ­dan­de jurist Richard Fürst på Wistrand advo­kat­by­rå.

Läs artikel »

Content marketing v/​s redaktionell kommunikation – sex krav du skall ställa på din contentbyrå

Står du i begrepp att ta hjälp av en byrå i din con­tent mar­ke­ting? Då har du säkert upp­täckt att var och varan­nan byrå i kom­mu­ni­ka­tions­bran­schen nume­ra påstår sig vara exper­ter på ämnet. Begreppet används fli­tigt av många, vil­ket gör det svå­ra­re för dig som köpa­re att veta vem eller vil­ka du ska vän­da dig till. I den­na arti­kel hjäl­per Lars Wirtén dig på tra­ven!

Läs artikel »

Så skyddar du företagets hemligheter och viktiga kundrelationer

Den höga rör­lig­he­ten på arbets­mark­na­den leder till att många byter jobb. För att hind­ra att före­tags­hem­lig­he­ter och vik­ti­ga kund­re­la­tio­ner föl­jer med till kon­kur­ren­ten behö­ver arbets­gi­va­ren kän­na till juri­di­ken. Om det­ta hand­lar dagens arti­kel för­fat­tad av advo­kat Gustav Sandberg och biträ­dan­de jurist Viktoria Hybbinette på Wistrand Advokatbyrå.

Läs artikel »

Så får du kontroll på arbetsflödet i din content marketing – del 2

Spar på tid och kraf­ter – effek­ti­vi­se­ra arbets­flö­det i din con­tent mar­ke­ting! Lars Wirtén och Jörgen Olsson – två erfar­na jour­na­lis­ter, redak­tö­rer och senio­ra skri­ben­ter, delar med sig av sina bäs­ta tips i två artik­lar i Kntnt Magasin. Detta är en and­ra. Trevlig läs­ning!

Läs artikel »

Vad är artificiell intelligens?

Funderar du på vad AI är och hur du skall för­hål­la dig till den revo­lu­tion inom områ­det som vi med säker­het bara sett bör­jan på? Detta är något som vår krö­ni­kör Martin Modigh Karlsson ägnar myc­ket tan­ke­mö­da. Läs hans intres­san­ta ana­lys i dagens arti­kel.

Läs artikel »

Så får du koll på arbetsflödet i din content marketing – del 1

Effektivisera arbets­flö­det i din con­tent mar­ke­ting. Det finns fle­ra anled­ning­ar. Inte minst spar du tid. Lars Wirtén och Jörgen Olsson – två erfar­na jour­na­lis­ter, redak­tö­rer och senio­ra skri­ben­ter, delar med sig av sina bäs­ta tips i två artik­lar. Den förs­ta hit­tar du här!

Läs artikel »

Personuppgifter på vift – Vad är ditt ansvar?

Då och då hän­der det att ett före­tag för­lo­rar kon­trol­len över sina kun­ders per­son­upp­gif­ter. Det är natur­ligt­vis inte bra och får kon­se­kven­ser. I den­na arti­kel för­kla­rar advo­kat Erik Ullberg och biträ­dan­de jurist Richard Fürst på Wistrands Advokatbyrå vad en per­son­upp­gifts­in­ci­dent är och vad du mås­te göra när en sådan har inträf­fat. Läs och lär!

Läs artikel »

Så SEO-optimerar du webbplatsen för röstsök

2020 kom­mer 50% av alla sök­ning­ar ske med rös­ten visar stu­die och Googles ”voice search”-tjänst väx­er så det kna­kar. Detta gör att du bör SEO-opti­me­ra din webb­plats för röst­sök­ning­ar redan nu. I dagens gäst­krö­ni­ka för­kla­rar Alexandra Jung hur du gör!

Läs artikel »

Inbound marketing sneglar mot content marketing

I den­na gäst­krö­ni­ka reflek­te­rar Niloo Lopez över vart inbound mar­ke­ting är på väg efter att ha besökt mega­kon­fe­ren­sen Inbound 2019.

Läs artikel »

Överraskande slutsats från INBOUND 2019

Kntnt Radio är till­ba­ka! I avsnitt 209 dis­ku­te­rar Pia Tegborg, Thomas Barregren och Niloo Loopez uti­från Niloos ”take aways” från 2019 års upp­la­ga av mega­kon­fe­ren­sen INBOUND. Samtalet lan­dar i en ovän­tad kon­klu­sion. Pia och Thomas ger ock­så en för­kla­ring till den lång­va­ri­ga tyst­na­den. Efter 208 avsnitt under näs­tan lika många vec­kor blev det helt plöts­ligt tyst. Vad hän­de?

Läs artikel »