Observera att detta är en föråldrad artikel som är arkiverad.

Regelbunden publicering ett måste? Övervinn reklamtrötthet. Bygg emotionella band med storytelling. Del 3 i Kntnts strategiskola.

Thomas Barregren
24 februari 2017

Hej vän­ner!

Känner du ibland för att ski­ta i tex­ten du sli­ter med – den som ska vara klar imor­gon, men som inte vill ta form – att bara slå igen loc­ket på din bär­ba­ra dator och ta ledigt från allt vad ”con­tent” heter?

Så kän­ner jag ibland . Ändå käm­par jag på. Det gör du ock­så. Det är så man gör. Eller?

Content-kon­sul­ten Lars Wirtén utma­nar den ”san­ning­en”. På sin affärs­blogg Lustgården frå­gar han om man kan pau­sa sin blogg, och sva­rar ja. Och i ett annat inlägg lovar han, stick i stäv med vad många exper­ter med mig häv­dar, att du inte behö­ver hål­la ett regel­bun­det pub­li­ce­rings­sche­ma.

Det pro­vo­ce­rar.

Jag kän­ner Lars. Jag vet att han har tänkt på con­tent mar­ke­ting mer än de fles­ta, och jag upp­skat­tar att pra­ta con­tent mar­ke­ting med honom. Kanske var det där­för jag kän­de mig pro­vo­ce­rad – på ett posi­tivt sätt. Hans text fick mig att fun­de­ra.

När jag hade fun­de­rat fär­digt så vil­le jag tes­ta mina fun­de­ring­ar på en annan tän­ka­re som jag upp­skat­tar att bry­ta åsik­ter mot: Pontus Staunstrup. Därför är rubri­ken på avsnitt 87 av Kntnt Radio: Är regel­bun­den pub­li­ce­ring ett mås­te?

Det hän­der som sagt att jag vill fly från tex­ten jag job­bar med. Inte för att jag ogil­lar att skri­va. Tvärtom! Jag äls­kar att knå­da ord, leka med skil­je­tec­ken, expe­ri­men­te­ra med sti­lar och job­ba med allt annat som hör till ska­pan­det av en text. Men det är krä­van­de, näs­tan plåg­samt.

Mina tex­ter känns ofta ”sådär” när jag pub­li­ce­rar dem. Men sen, under vec­kor­na, måna­der­na eller till och med åren som går från när jag pub­li­ce­ra­de tex­ten till dess jag läser den näs­ta gång, så hän­der något magiskt. Texten väx­er.

I vec­kan upp­lev­de jag den­na magi igen.

Inför sam­ta­let med Pontus så läs­te jag Övervinn reklam­trött­het, som jag skrev i hös­tas och inte läst sedan dess. Den var ju bra! Absolut ing­et mäs­ter­verk. Men betyd­ligt bätt­re än jag kun­de tro; den hade en stru­lig till­komst. Läs den gär­na!

Det skriv­na ordet är under­bart. Och all­ra bäst kom­mer det till sin rätt när det används till att för­med­la en bra berät­tel­se: sto­ry­tel­ling.

Just ordet sto­ry­tel­ling bör­jar kän­nas lite sli­tet. I vart fall inom mark­nads­kom­mu­ni­ka­tion. Många använ­der det slar­vigt eller vårds­löst eller till och med fel­ak­tigt. Men idén är det inte fel på. Tvärtom! Och det bely­ser vår nygam­la gäst­skri­bent och PR-kon­sult Johanna Stenmark i vec­kan. Läs hen­nes arti­kel om hur du kan använ­da sto­ry­tel­ling för att ska­pa emo­tio­nel­la band till din mål­grupp och nå affärs­mål.

Det skriv­na ordet är ock­så oum­bär­ligt för att för­med­la kun­skap. Sådana tex­ter blir säl­lan lika ”skö­na” som en bra berät­tel­se, men de behövs ock­så.

Jag bju­der på en sådan text den­na vec­ka: Den tred­je lek­tio­nen i Kntnts stra­te­gi­sko­la. I arti­keln lär du dig att iden­ti­fi­e­ra mål­grup­per som ska påver­ka med con­tent mar­ke­ting för upp­nå affärsnyt­ta.

Om du har mis­sat Kntnts stra­te­gi­sko­la så hit­tar du alla artik­lar här.

Till sist: Var inte rädd för din egen skug­ga.

Trevlig helg öns­kar
Thomas (med kol­le­gor)

Dela artikeln om du gillade den!

Liknande artiklar

Just nu har vi inga fler artiklar om ämnet.

Förslag på mer läsning

Facebooks ”gilla”-knapp granskad av EU-domstolen

Tänk till innan du instal­le­rar Facebooks ”gilla”-knapp och and­ra plu­gins på din webb­plats. Ansvaret vid behand­ling av per­son­upp­gif­ter­na kan näm­li­gen bli din huvud­värk. Detta slår ett för­hands­av­gö­ran­de i EU-dom­sto­len fast. Läs mer i dagens arti­kel skri­ven av advo­kat Erik Ullberg och biträ­dan­de jurist Gunilla Karlsson på Wistrand Advokatbyrå.

Läs artikel »

Därför är redaktörens roll så viktig

Digitala platt­for­mar har öpp­nat upp fan­tas­tis­ka möj­lig­he­ter för före­tag att dela med sig av vär­deska­pan­de inne­håll till kun­der och and­ra intres­sen­ter. Men intryc­ket kan bli spre­tigt i den digi­ta­la mil­jön. Därför är redak­tö­rens roll cen­tral i all inne­hålls­mark­nads­fö­ring. Läs dagens arti­kel skri­ven av Lars Wirtén och Jörgen Olsson.

Läs artikel »

Utveckla din story med rätt design

Har du en inre bild av hur din arti­kel skul­le se ut när den kom­mer i tryck? Med design kan du utveck­la din sto­ry och ska­pa ett nytt per­spek­tiv. Bilder, färg och form kan bli verk­tyg även i din kre­a­ti­va verk­tygs­lå­da.

Läs artikel »

Om jag var i Almedalen …

Att Almedalen blir allt vik­ti­ga­re för kom­mu­nik­tions­bran­schen är de fles­ta över­ens om. Men i en djung­el av pro­gram­punk­ter kan det vara svårt att sål­la agnar­na från vetet. Här kom­mer hjälp på vägen! Martin Modigh Karlsson har gjort grov­job­bet och lis­tar sina bäs­ta tips i dagens krö­ni­ka. För dig som ska dit och för dig som tar del av pro­gram­met i efter­hand.

Läs artikel »

Detta gäller vid marknadsföring av din arbetsgivare på sociala medier

Publicerar du inlägg om din arbets­gi­vares verk­sam­het i soci­a­la medi­er? Då kan du behö­va vara för­sik­tig så att du inte fälls för vil­se­le­dan­de mark­nads­fö­ring. Ta reda på vad som gäl­ler genom att läsa den­na arti­kel skri­ven av Tobias Bratt, biträ­dan­de jurist på Wistrand Advokatbyrå.

Läs artikel »

Ursäkta röran. Vi har byggt om.

För ovan­lig­he­tens skull pra­tar vi om oss själ­va. Vi vill berät­ta att vi från och med nu är en con­tent­by­rå som gör con­tent. Men vi gör det på ett annorlun­da sätt än and­ra con­tent­by­rå­er. Vi har ock­så en ny digi­tal platt­form som ska slå Hubspot på fing­rar­na. Och vi har gjort lego av vårt stra­te­gi-erbju­dan­de. Dessutom har vi en mas­sa nya med­ar­be­ta­re, och söker ännu fler. I den­na krö­ni­ka berät­tar Thomas Barregren om allt det­ta och lite till.

Läs artikel »

Därför ska du ha egen plattform

Det är fres­tan­de att använ­da LinkedIn, Facebook eller någon annan platt­form som din mål­grupp redan använ­der. Med deras annons­lös­ning­ar (”spons­ra­de inlägg”) kan du snabbt nå ut till din mål­grupp. Dessutom är de lät­ta att använ­da. Men det finns pro­blem. Du läg­ger din fram­gång som mark­nads­fö­ra­re och säl­ja­re i hän­der­na på bolag som han en annan agen­da än ditt bäs­ta. Du kon­trol­le­rar inte vem som ser vad och när. Du har inte till­gång till de vär­de­ful­la digi­ta­la fot­spår som din mål­grupp läm­nar efter sig. Därför behö­ver du en egen platt­form.

Läs artikel »

Därför jobbar vi annorlunda

Vi job­bar på ett annorlun­da sätt. Våra kon­sul­ter arbe­tar i ditt team (eller är ditt team) och har sam­ti­digt full upp­back­ning vad gäl­ler kom­pe­tens och resur­ser från våra kon­sul­ter som job­bar “back office”. Men var­för job­bar vi på det sät­tet?

Läs artikel »

Är du redo för robottexterna?

Content och mar­ke­ting – båda delar­na behövs. Men vad hän­der när robo­tar tar över text­pro­duk­tio­nen med fokus på det sist­nämn­da? Med de rät­ta nyc­kelor­den och rubri­ker­na som slår. Finns det fort­fa­ran­de en plats för den enga­ge­ran­de och per­son­li­ga berät­tel­sen? Om det­ta hand­lar Lars Wirténs krö­ni­ka.

Läs artikel »

Varning för gratis wifi när du jobbar på distans

Du vet nog redan att det kan fin­nas säker­hets­hål när du job­bar på distans i öpp­na nät­verk. Men stop­par det dig att mej­la kun­den kam­panj­re­sul­ta­tet eller knap­pa in kre­dit­kor­tets siff­ror via café­ets gra­tisupp­kopp­ling? Det bor­de det! Risken finns näm­li­gen att du ger obe­hö­ri­ga till­gång till din infor­ma­tion. Martin Modigh Karlsson beskri­ver faror­na och ger dig sva­ren på var­för gra­tis (nät­verk) inte all­tid är gott – och där­för bör använ­das med stor för­sik­tig­het – samt tip­sar om tre saker du kan göra för att höja säker­he­ten. 

Läs artikel »
odio elit. eget ante. felis libero. Praesent Lorem tristique dictum id

Missa inte nästa artikel!

Få gratis nyhetsbrev varannan vecka

i din inkorg – med senaste artiklarna

Dina personuppgifter hanteras enligt vår integritetspolicy.

Pin It on Pinterest