Regelbundenhet, kvalitet och frekvens. Vad är viktigast?

Hur ofta ska du publicera på webben? Så ofta du kan. Men inte oftare än att du kan publicera regelbundet och med jämn kvalitet. Läs varför!

Thomas Barregren
7 april 2015

”Hur ofta ska jag pub­li­ce­ra på web­ben?”, kanske du frå­gar dig. Ofta. Så ofta du kan, är mitt svar. Men inte ofta­re än att du kan upp­rätt­hål­la jämn kva­li­tet. Och lägg fram­för allt inte rib­ban för kva­li­tet så högt att du inte orkar med att pub­li­ce­ra regel­bun­det. Regelbundenhet är vik­ti­ga­re än kva­li­tet, som är vik­ti­ga­re än fre­kvens, som är jät­te­vik­tigt. Förvirrad? Bra, då vill du säkert läsa min förklaring.

Varningens ord

Först av allt, ett var­ning­ens ord. Bli inte för­skräckt när jag skri­ver blogg. Jag menar en sek­tion på ditt före­tags webb­plats där ni mer eller mind­re löpan­de pub­li­ce­rar artik­lar i PR- eller mark­nads­fö­rings­syf­te. Jag kal­lar en sådan sek­tion för före­tags­blogg eller kort och gott blogg; pre­cis som eng­elsk­språ­ki­ga tex­ter gör.

Jag säger det i före­byg­gan­de syf­te. Många svens­kar tror att en blogg bara kan hand­la om mode, resor och vad ”vd åt till lunch”. Så är det inte. Alcros onli­ne­ma­ga­sin, Svenskamässans tid­ning, och SEB:s Greenroom är exem­pel på mot­sat­sen. Jag har skri­vit utför­li­ga­re om det­ta tidi­ga­re, så jag ska inte upp­re­pa mig. Ville bara säga det, så att du inte miss­tar dig och tror att det jag har att säga inte berör dig.

Frekvens

Ett före­tag som pra­tar myc­ket om blogg och blog­gan­de är Hubspot. De myn­ta­de begrep­pet inbound mar­ke­ting för en meto­dik att loc­ka poten­ti­el­la köpa­re, på sälj­svens­ka kal­la­de leads, med hjälp av en blogg och sen kon­ver­te­ra dem med hjälp av mar­ke­ting auto­ma­tion. Hubspots affärsidé är att säl­ja ett web­ba­se­rat verk­tyg som ger deras kun­der en blogg med inbyggd mar­ket auto­ma­tion möjlighet.

Eftersom verk­ty­get finns på deras serv­rar, så har de till­gång till all besöks­sta­tistik hos sina kun­der. Det ger dem en fan­tas­tisk käl­la till kun­skap om vad som fun­ge­rar och inte. Kunskap de natur­ligt­vis drar nyt­ta av – och ibland delar med sig av.

En helt pin­färsk stu­die av 13 500 bog­gar visar bland annat hur pub­li­ce­rings­fre­kvens påver­kar antal gene­re­ra­de leads. Både B2B- och B2C-före­tag ingick.

Relativt antal leads varierar med hur många gånger per vecka du publicerar på din blogg. Källa: Hubspot.
Relativt antal leads vari­e­rar med hur många gång­er per vec­ka du pub­li­ce­rar på din blogg. Källa: Hubspot.

Deras stu­die visar på expo­nen­ti­ell till­växt av leads;

  • att den som blog­gar vid 2 till­fäl­len per vec­ka får 2× fler leads än den som inte blog­gar alls
  • att den som blog­gar vid 3 till­fäl­len per vec­ka får 3× fler leads än den som inte blog­gar alls
  • att den som blog­gar vid 4 till­fäl­len per vec­ka får 4.5× fler leads än den som inte blog­gar alls

Resultatet talar sitt tyd­li­ga språk. Blogga ofta. Helst var­je dag, eller åtminsto­ne två gång­er per vecka.

Kvalitet

Men se upp så att du inte off­rar kva­li­tet för kvantitet.

De som säl­jer lös­ning­ar för inbound mar­ke­ting och mar­ke­ting auto­ma­tion tän­ker på det som en maskin som spot­tar ur sig leads – möra och fär­di­ga för säl­ja­re att sät­ta tän­der­na i.

I deras ögon är antal gene­re­ra­de leads det enda nyc­kel­ta­let. Inte vad besö­ka­re upp­le­ver, tyc­ker om varu­mär­ket eller hur nöj­da de blir efter köp. Och inne­håll är ing­et annat än bräns­le som får maski­ne­ri­et att snurra.

Med sådan inställ­ning är kvan­ti­tet vik­ti­ga­re än kva­li­tet. Det enda som verk­li­gen krä­ver lite extra arbe­te är blog­gin­läg­gens rubri­ker och land­nings­si­dor­nas copy. Bra rubri­ker suger pro­spekts in i maski­nens gap, och bra copy loc­kar dem att avslö­ja sina hemligheter.

Enligt fors­ka­re på Handelshögskolan i Stockholm så sig­na­le­rar ett före­tag som ska­par bra inne­håll att de ansträng­er sig extra för sina kun­der, som upp­le­ver hög­re kva­li­té och bätt­re bemö­tan­de. Effekten kan bli det mot­sat­ta om inne­hål­let inte lever upp till rubri­kens löf­te och copyns för­fö­ris­ka lock­rop. Därför bör kva­li­tet gå före kvan­ti­tet – trots att det inne­bär fär­re leads.

Regelbundenhet

Så kva­li­tet är vik­tigt. Viktigare än fre­kvens. Men ännu vik­ti­ga­re är regel­bun­den­het. Det vill säga att du i stort föl­jer ett för­ut­säg­bart möns­ter i ditt publicerande.

Content mar­ke­ting går ytterst ut på att byg­ga rela­tio­ner och vin­na för­tro­en­de hos indi­vi­der i ditt före­tags mål­grupp. Vägen dit går genom pub­li­ce­ring av inne­håll som mot­ta­gar­na vill ha. Innehållet pub­li­ce­ras på en plats som ditt före­tag kon­trol­le­rar – till exem­pel ditt före­tags blogg. De som sam­las där för inne­hål­let blir, i con­tent mar­ke­ting-lin­go, före­ta­gets publik.

Men vad är nyt­tan att byg­ga om man inte vår­dar det som byggs? Om du gör en con­tent mar­ke­ting-kam­panj (gud för­bju­de!) i ett halv­år med en arti­kel om dagen, så kan du säkert byg­ga en tusen­höv­dad publik till ditt före­tag. Men vad hän­der när kam­pan­jen tar slut, när ditt team bara har tid/​lov/​ork att pub­li­ce­ra artik­lar spo­ra­diskt då och då? Ibland två sam­ma vec­ka, för att ni har något att säga, följt av tre vec­kors uppe­håll, för att ni inte har något att berät­ta? Publiken kom­mer sak­ta att ero­de­ra. Till slut har ni ing­en kvar. Då hjäl­per det inte att de få artik­lar ni fak­tiskt pub­li­ce­rar har sen­sa­tio­nell kva­li­tet – det finns ing­en kvar att läsa dem.

Du ska inte bara byg­ga publik; du ska ock­så behål­la den. Det gör du genom att pub­li­ce­ra artik­lar med en kva­li­tet som publi­ken har vant sig vid, och med en regel­bun­den­het som de har vant sig vid.

Google gil­lar ock­så regel­bun­den­het, och pre­mi­e­rar den som pub­li­ce­rar något­sånär kon­se­kvent. Det är en bonus.

Slutsats

Slutsatsen är att regel­bun­den­het är vik­ti­ga­re än kva­li­tet, som är vik­ti­ga­re än fre­kvens, som är jät­te­vik­tigt. Så vad ska du göra?

Börja med att ta ställ­ning till vil­ken kva­li­tet ditt inne­håll ska ha. Uppskatta där­på hur lång tid det tar att pro­du­ce­ra inne­håll med den kva­li­tén. Fundera sen på hur många såda­na artik­lar du och ditt team kan pro­du­ce­ra per vec­ka. Glöm inte bort allt arbe­te utö­ver själ­vas­te skri­van­det: rese­arch, fak­ta­koll, kor­rek­tur­läs­ning, leta bild, pro­mo­tion och upp­följ­ning i kom­men­tarsfält och på soci­a­la medi­er. Spänn inte bågen för hårt. Känner du att ni bor­de kla­ra två artik­lar per vec­ka, bör­ja då med en. När du ser att det fun­ge­rar över en läng­re tid, säg ett halv­år, så kan du trap­pa upp det. Din publik tyc­ker för­stås det är bätt­re att det kom­mer en arti­kel mer per vec­ka än det blir en mind­re – för­ut­satt att de gil­lar det du skri­ver. Bestäm till sist vil­ka vec­ko­da­gar artik­lar­na ska publiceras.

Lever som vi lär (nåja)

Kntnt för­sö­ker leva som vi lär. Vårt pub­li­ce­rings­möns­ter ser ut så här:

  • Tisdag och tors­dag pub­li­ce­rar vi en arti­kel kloc­kan 06:30.
  • Varannan tors­dag hand­lar arti­keln om det pod­dav­snitt som släpps sam­ma dag.
  • Tisdag efter fru­kost­se­mi­na­ri­um hand­lar arti­keln om fördraget.
  • På fre­dag kloc­kan 9 skic­kar vi ut nyhets­bre­vet som sam­man­fat­tar vec­kans artik­lar och kura­te­rat innehåll.

Aha!, säger du säkert nu. Dagens arti­kel pub­li­ce­ra­des inte 06:30, och för­ra vec­kan kom vare sig artik­lar eller nyhetsbrev.

Jag rod­nar och erkän­ner. Vi lyc­kas inte all­tid hål­la vår rytm. Den sista tiden har det varit lite väl myc­ket att göra med för­drag, kur­ser, works­hops och kon­sultupp­drag. Tiden räck­te helt enkelt inte till. Det har hänt förr, och det kom­mer hän­da igen.

Vi kan för­stås slänga ihop ett kor­ta­re och halv­dant blog­gin­lägg för att inte bry­ta ryt­men. Men då hade vi behövt off­rat kvalitén.

Men vän­ta nu!, säger en vän av ord­ning. Gick inte regel­bun­den­het föra kva­li­tet? Jo, men bara till en viss gräns. Om kva­li­tén ham­nar under den grän­sen så är det spam. Och det är bätt­re att inte pub­li­ce­ra alls. Håller du inte med? 🙂

Lär dig mer

Handfasta råd som i den­na arti­kel är exem­pel på vad vi tar upp i kur­sen Kom igång med con­tent mar­ke­ting. Om du inte redan har gått kur­sen så tyc­ker jag du ska fun­de­ra på det. Läs mer här.

Dela artikeln om du gillade den!

Förslag på mer läsning

Miljö- och hållbarhetpåståenden i din marknadsföring

Medvetna kon­su­men­ter loc­kar till mil­jö- och håll­bar­hetspå­stå­en­den i före­ta­gens mark­nads­fö­ring. Men kra­ven på vad som får sägas inom det­ta områ­de är extra hår­da. Ta reda på vad som gäl­ler. Läs den­na arti­kel i Kntnt Magasin skri­ven av advo­kat Erik Ullberg och biträ­dan­de jurist Richard Fürst på Wistrand advokatbyrå.

Läs artikel »

Content marketing v/​s redaktionell kommunikation – sex krav du skall ställa på din contentbyrå

Står du i begrepp att ta hjälp av en byrå i din con­tent mar­ke­ting? Då har du säkert upp­täckt att var och varan­nan byrå i kom­mu­ni­ka­tions­bran­schen nume­ra påstår sig vara exper­ter på ämnet. Begreppet används fli­tigt av många, vil­ket gör det svå­ra­re för dig som köpa­re att veta vem eller vil­ka du ska vän­da dig till. I den­na arti­kel hjäl­per Lars Wirtén dig på traven!

Läs artikel »

Så skyddar du företagets hemligheter och viktiga kundrelationer

Den höga rör­lig­he­ten på arbets­mark­na­den leder till att många byter jobb. För att hind­ra att före­tags­hem­lig­he­ter och vik­ti­ga kund­re­la­tio­ner föl­jer med till kon­kur­ren­ten behö­ver arbets­gi­va­ren kän­na till juri­di­ken. Om det­ta hand­lar dagens arti­kel för­fat­tad av advo­kat Gustav Sandberg och biträ­dan­de jurist Viktoria Hybbinette på Wistrand Advokatbyrå.

Läs artikel »

Så får du kontroll på arbetsflödet i din content marketing – del 2

Spar på tid och kraf­ter – effek­ti­vi­se­ra arbets­flö­det i din con­tent mar­ke­ting! Lars Wirtén och Jörgen Olsson – två erfar­na jour­na­lis­ter, redak­tö­rer och senio­ra skri­ben­ter, delar med sig av sina bäs­ta tips i två artik­lar i Kntnt Magasin. Detta är en and­ra. Trevlig läsning! 

Läs artikel »

Vad är artificiell intelligens?

Funderar du på vad AI är och hur du skall för­hål­la dig till den revo­lu­tion inom områ­det som vi med säker­het bara sett bör­jan på? Detta är något som vår krö­ni­kör Martin Modigh Karlsson ägnar myc­ket tan­ke­mö­da. Läs hans intres­san­ta ana­lys i dagens artikel. 

Läs artikel »

Så får du koll på arbetsflödet i din content marketing – del 1

Effektivisera arbets­flö­det i din con­tent mar­ke­ting. Det finns fle­ra anled­ning­ar. Inte minst spar du tid. Lars Wirtén och Jörgen Olsson – två erfar­na jour­na­lis­ter, redak­tö­rer och senio­ra skri­ben­ter, delar med sig av sina bäs­ta tips i två artik­lar. Den förs­ta hit­tar du här!

Läs artikel »

Personuppgifter på vift – Vad är ditt ansvar?

Då och då hän­der det att ett före­tag för­lo­rar kon­trol­len över sina kun­ders per­son­upp­gif­ter. Det är natur­ligt­vis inte bra och får kon­se­kven­ser. I den­na arti­kel för­kla­rar advo­kat Erik Ullberg och biträ­dan­de jurist Richard Fürst på Wistrands Advokatbyrå vad en per­son­upp­gifts­in­ci­dent är och vad du mås­te göra när en sådan har inträf­fat. Läs och lär!

Läs artikel »

Så SEO-optimerar du webbplatsen för röstsök

2020 kom­mer 50% av alla sök­ning­ar ske med rös­ten visar stu­die och Googles ”voice search”-tjänst väx­er så det kna­kar. Detta gör att du bör SEO-opti­me­ra din webb­plats för röst­sök­ning­ar redan nu. I dagens gäst­krö­ni­ka för­kla­rar Alexandra Jung hur du gör!

Läs artikel »

Inbound marketing sneglar mot content marketing

I den­na gäst­krö­ni­ka reflek­te­rar Niloo Lopez över vart inbound mar­ke­ting är på väg efter att ha besökt mega­kon­fe­ren­sen Inbound 2019. 

Läs artikel »

Överraskande slutsats från INBOUND 2019

Kntnt Radio är till­ba­ka! I avsnitt 209 dis­ku­te­rar Pia Tegborg, Thomas Barregren och Niloo Loopez uti­från Niloos ”take aways” från 2019 års upp­la­ga av mega­kon­fe­ren­sen INBOUND. Samtalet lan­dar i en ovän­tad kon­klu­sion. Pia och Thomas ger ock­så en för­kla­ring till den lång­va­ri­ga tyst­na­den. Efter 208 avsnitt under näs­tan lika många vec­kor blev det helt plöts­ligt tyst. Vad hände?

Läs artikel »