Regelbundenhet, kvalitet och frekvens. Vad är viktigast?

Hur ofta ska du publicera på webben? Så ofta du kan. Men inte oftare än att du kan publicera regelbundet och med jämn kvalitet. Läs varför!

Thomas Barregren
7 april 2015

”Hur ofta ska jag pub­li­ce­ra på web­ben?”, kanske du frå­gar dig. Ofta. Så ofta du kan, är mitt svar. Men inte ofta­re än att du kan upp­rätt­hål­la jämn kva­li­tet. Och lägg fram­för allt inte rib­ban för kva­li­tet så högt att du inte orkar med att pub­li­ce­ra regel­bun­det. Regelbundenhet är vik­ti­ga­re än kva­li­tet, som är vik­ti­ga­re än fre­kvens, som är jät­te­vik­tigt. Förvirrad? Bra, då vill du säkert läsa min för­kla­ring.

Varningens ord

Först av allt, ett var­ning­ens ord. Bli inte för­skräckt när jag skri­ver blogg. Jag menar en sek­tion på ditt före­tags webb­plats där ni mer eller mind­re löpan­de pub­li­ce­rar artik­lar i PR- eller mark­nads­fö­rings­syf­te. Jag kal­lar en sådan sek­tion för före­tags­blogg eller kort och gott blogg; pre­cis som eng­elsk­språ­ki­ga tex­ter gör.

Jag säger det i före­byg­gan­de syf­te. Många svens­kar tror att en blogg bara kan hand­la om mode, resor och vad ”vd åt till lunch”. Så är det inte. Alcros onli­ne­ma­ga­sin, Svenskamässans tid­ning, och SEB:s Greenroom är exem­pel på mot­sat­sen. Jag har skri­vit utför­li­ga­re om det­ta tidi­ga­re, så jag ska inte upp­re­pa mig. Ville bara säga det, så att du inte miss­tar dig och tror att det jag har att säga inte berör dig.

Frekvens

Ett före­tag som pra­tar myc­ket om blogg och blog­gan­de är Hubspot. De myn­ta­de begrep­pet inbound mar­ke­ting för en meto­dik att loc­ka poten­ti­el­la köpa­re, på sälj­svens­ka kal­la­de leads, med hjälp av en blogg och sen kon­ver­te­ra dem med hjälp av mar­ke­ting auto­ma­tion. Hubspots affärsidé är att säl­ja ett web­ba­se­rat verk­tyg som ger deras kun­der en blogg med inbyggd mar­ket auto­ma­tion möj­lig­het.

Eftersom verk­ty­get finns på deras serv­rar, så har de till­gång till all besöks­sta­tistik hos sina kun­der. Det ger dem en fan­tas­tisk käl­la till kun­skap om vad som fun­ge­rar och inte. Kunskap de natur­ligt­vis drar nyt­ta av – och ibland delar med sig av.

En helt pin­färsk stu­die av 13 500 bog­gar visar bland annat hur pub­li­ce­rings­fre­kvens påver­kar antal gene­re­ra­de leads. Både B2B- och B2C-före­tag ingick.

Relativt antal leads varierar med hur många gånger per vecka du publicerar på din blogg. Källa: Hubspot.
Relativt antal leads vari­e­rar med hur många gång­er per vec­ka du pub­li­ce­rar på din blogg. Källa: Hubspot.

Deras stu­die visar på expo­nen­ti­ell till­växt av leads;

  • att den som blog­gar vid 2 till­fäl­len per vec­ka får 2× fler leads än den som inte blog­gar alls
  • att den som blog­gar vid 3 till­fäl­len per vec­ka får 3× fler leads än den som inte blog­gar alls
  • att den som blog­gar vid 4 till­fäl­len per vec­ka får 4.5× fler leads än den som inte blog­gar alls

Resultatet talar sitt tyd­li­ga språk. Blogga ofta. Helst var­je dag, eller åtminsto­ne två gång­er per vec­ka.

Kvalitet

Men se upp så att du inte off­rar kva­li­tet för kvan­ti­tet.

De som säl­jer lös­ning­ar för inbound mar­ke­ting och mar­ke­ting auto­ma­tion tän­ker på det som en maskin som spot­tar ur sig leads – möra och fär­di­ga för säl­ja­re att sät­ta tän­der­na i.

I deras ögon är antal gene­re­ra­de leads det enda nyc­kel­ta­let. Inte vad besö­ka­re upp­le­ver, tyc­ker om varu­mär­ket eller hur nöj­da de blir efter köp. Och inne­håll är ing­et annat än bräns­le som får maski­ne­ri­et att snur­ra.

Med sådan inställ­ning är kvan­ti­tet vik­ti­ga­re än kva­li­tet. Det enda som verk­li­gen krä­ver lite extra arbe­te är blog­gin­läg­gens rubri­ker och land­nings­si­dor­nas copy. Bra rubri­ker suger pro­spekts in i maski­nens gap, och bra copy loc­kar dem att avslö­ja sina hem­lig­he­ter.

Enligt fors­ka­re på Handelshögskolan i Stockholm så sig­na­le­rar ett före­tag som ska­par bra inne­håll att de ansträng­er sig extra för sina kun­der, som upp­le­ver hög­re kva­li­té och bätt­re bemö­tan­de. Effekten kan bli det mot­sat­ta om inne­hål­let inte lever upp till rubri­kens löf­te och copyns för­fö­ris­ka lock­rop. Därför bör kva­li­tet gå före kvan­ti­tet – trots att det inne­bär fär­re leads.

Regelbundenhet

Så kva­li­tet är vik­tigt. Viktigare än fre­kvens. Men ännu vik­ti­ga­re är regel­bun­den­het. Det vill säga att du i stort föl­jer ett för­ut­säg­bart möns­ter i ditt pub­li­ce­ran­de.

Content mar­ke­ting går ytterst ut på att byg­ga rela­tio­ner och vin­na för­tro­en­de hos indi­vi­der i ditt före­tags mål­grupp. Vägen dit går genom pub­li­ce­ring av inne­håll som mot­ta­gar­na vill ha. Innehållet pub­li­ce­ras på en plats som ditt före­tag kon­trol­le­rar – till exem­pel ditt före­tags blogg. De som sam­las där för inne­hål­let blir, i con­tent mar­ke­ting-lin­go, före­ta­gets publik.

Men vad är nyt­tan att byg­ga om man inte vår­dar det som byggs? Om du gör en con­tent mar­ke­ting-kam­panj (gud för­bju­de!) i ett halv­år med en arti­kel om dagen, så kan du säkert byg­ga en tusen­höv­dad publik till ditt före­tag. Men vad hän­der när kam­pan­jen tar slut, när ditt team bara har tid/​lov/​ork att pub­li­ce­ra artik­lar spo­ra­diskt då och då? Ibland två sam­ma vec­ka, för att ni har något att säga, följt av tre vec­kors uppe­håll, för att ni inte har något att berät­ta? Publiken kom­mer sak­ta att ero­de­ra. Till slut har ni ing­en kvar. Då hjäl­per det inte att de få artik­lar ni fak­tiskt pub­li­ce­rar har sen­sa­tio­nell kva­li­tet – det finns ing­en kvar att läsa dem.

Du ska inte bara byg­ga publik; du ska ock­så behål­la den. Det gör du genom att pub­li­ce­ra artik­lar med en kva­li­tet som publi­ken har vant sig vid, och med en regel­bun­den­het som de har vant sig vid.

Google gil­lar ock­så regel­bun­den­het, och pre­mi­e­rar den som pub­li­ce­rar något­sånär kon­se­kvent. Det är en bonus.

Slutsats

Slutsatsen är att regel­bun­den­het är vik­ti­ga­re än kva­li­tet, som är vik­ti­ga­re än fre­kvens, som är jät­te­vik­tigt. Så vad ska du göra?

Börja med att ta ställ­ning till vil­ken kva­li­tet ditt inne­håll ska ha. Uppskatta där­på hur lång tid det tar att pro­du­ce­ra inne­håll med den kva­li­tén. Fundera sen på hur många såda­na artik­lar du och ditt team kan pro­du­ce­ra per vec­ka. Glöm inte bort allt arbe­te utö­ver själ­vas­te skri­van­det: rese­arch, fak­ta­koll, kor­rek­tur­läs­ning, leta bild, pro­mo­tion och upp­följ­ning i kom­men­tarsfält och på soci­a­la medi­er. Spänn inte bågen för hårt. Känner du att ni bor­de kla­ra två artik­lar per vec­ka, bör­ja då med en. När du ser att det fun­ge­rar över en läng­re tid, säg ett halv­år, så kan du trap­pa upp det. Din publik tyc­ker för­stås det är bätt­re att det kom­mer en arti­kel mer per vec­ka än det blir en mind­re – för­ut­satt att de gil­lar det du skri­ver. Bestäm till sist vil­ka vec­ko­da­gar artik­lar­na ska pub­li­ce­ras.

Lever som vi lär (nåja)

Kntnt för­sö­ker leva som vi lär. Vårt pub­li­ce­rings­möns­ter ser ut så här:

  • Tisdag och tors­dag pub­li­ce­rar vi en arti­kel kloc­kan 06:30.
  • Varannan tors­dag hand­lar arti­keln om det pod­dav­snitt som släpps sam­ma dag.
  • Tisdag efter fru­kost­se­mi­na­ri­um hand­lar arti­keln om för­dra­get.
  • På fre­dag kloc­kan 9 skic­kar vi ut nyhets­bre­vet som sam­man­fat­tar vec­kans artik­lar och kura­te­rat inne­håll.

Aha!, säger du säkert nu. Dagens arti­kel pub­li­ce­ra­des inte 06:30, och för­ra vec­kan kom vare sig artik­lar eller nyhets­brev.

Jag rod­nar och erkän­ner. Vi lyc­kas inte all­tid hål­la vår rytm. Den sista tiden har det varit lite väl myc­ket att göra med för­drag, kur­ser, works­hops och kon­sultupp­drag. Tiden räck­te helt enkelt inte till. Det har hänt förr, och det kom­mer hän­da igen.

Vi kan för­stås slänga ihop ett kor­ta­re och halv­dant blog­gin­lägg för att inte bry­ta ryt­men. Men då hade vi behövt off­rat kva­li­tén.

Men vän­ta nu!, säger en vän av ord­ning. Gick inte regel­bun­den­het föra kva­li­tet? Jo, men bara till en viss gräns. Om kva­li­tén ham­nar under den grän­sen så är det spam. Och det är bätt­re att inte pub­li­ce­ra alls. Håller du inte med? 🙂

Lär dig mer

Handfasta råd som i den­na arti­kel är exem­pel på vad vi tar upp i kur­sen Kom igång med con­tent mar­ke­ting. Om du inte redan har gått kur­sen så tyc­ker jag du ska fun­de­ra på det. Läs mer här.

Dela artikeln om du gillade den!

Förslag på mer läsning

Utveckla din story med rätt design

Har du en inre bild av hur din arti­kel skul­le se ut när den kom­mer i tryck? Med design kan du utveck­la din sto­ry och ska­pa ett nytt per­spek­tiv. Bilder, färg och form kan bli verk­tyg även i din kre­a­ti­va verk­tygs­lå­da.

Läs artikel »

Om jag var i Almedalen …

Att Almedalen blir allt vik­ti­ga­re för kom­mu­nik­tions­bran­schen är de fles­ta över­ens om. Men i en djung­el av pro­gram­punk­ter kan det vara svårt att sål­la agnar­na från vetet. Här kom­mer hjälp på vägen! Martin Modigh Karlsson har gjort grov­job­bet och lis­tar sina bäs­ta tips i dagens krö­ni­ka. För dig som ska dit och för dig som tar del av pro­gram­met i efter­hand.

Läs artikel »

Detta gäller vid marknadsföring av din arbetsgivare på sociala medier

Publicerar du inlägg om din arbets­gi­vares verk­sam­het i soci­a­la medi­er? Då kan du behö­va vara för­sik­tig så att du inte fälls för vil­se­le­dan­de mark­nads­fö­ring. Ta reda på vad som gäl­ler genom att läsa den­na arti­kel skri­ven av Tobias Bratt, biträ­dan­de jurist på Wistrand Advokatbyrå.

Läs artikel »

Ursäkta röran. Vi har byggt om.

För ovan­lig­he­tens skull pra­tar vi om oss själ­va. Vi vill berät­ta att vi från och med nu är en con­tent­by­rå som gör con­tent. Men vi gör det på ett annorlun­da sätt än and­ra con­tent­by­rå­er. Vi har ock­så en ny digi­tal platt­form som ska slå Hubspot på fing­rar­na. Och vi har gjort lego av vårt stra­te­gi-erbju­dan­de. Dessutom har vi en mas­sa nya med­ar­be­ta­re, och söker ännu fler. I den­na krö­ni­ka berät­tar Thomas Barregren om allt det­ta och lite till.

Läs artikel »

Därför ska du ha egen plattform

Det är fres­tan­de att använ­da LinkedIn, Facebook eller någon annan platt­form som din mål­grupp redan använ­der. Med deras annons­lös­ning­ar (”spons­ra­de inlägg”) kan du snabbt nå ut till din mål­grupp. Dessutom är de lät­ta att använ­da. Men det finns pro­blem. Du läg­ger din fram­gång som mark­nads­fö­ra­re och säl­ja­re i hän­der­na på bolag som han en annan agen­da än ditt bäs­ta. Du kon­trol­le­rar inte vem som ser vad och när. Du har inte till­gång till de vär­de­ful­la digi­ta­la fot­spår som din mål­grupp läm­nar efter sig. Därför behö­ver du en egen platt­form.

Läs artikel »

Därför jobbar vi annorlunda

Vi job­bar på ett annorlun­da sätt. Våra kon­sul­ter arbe­tar i ditt team (eller är ditt team) och har sam­ti­digt full upp­back­ning vad gäl­ler kom­pe­tens och resur­ser från våra kon­sul­ter som job­bar “back office”. Men var­för job­bar vi på det sät­tet?

Läs artikel »

Är du redo för robottexterna?

Content och mar­ke­ting – båda delar­na behövs. Men vad hän­der när robo­tar tar över text­pro­duk­tio­nen med fokus på det sist­nämn­da? Med de rät­ta nyc­kelor­den och rubri­ker­na som slår. Finns det fort­fa­ran­de en plats för den enga­ge­ran­de och per­son­li­ga berät­tel­sen? Om det­ta hand­lar Lars Wirténs krö­ni­ka.

Läs artikel »

Varning för gratis wifi när du jobbar på distans

Du vet nog redan att det kan fin­nas säker­hets­hål när du job­bar på distans i öpp­na nät­verk. Men stop­par det dig att mej­la kun­den kam­panj­re­sul­ta­tet eller knap­pa in kre­dit­kor­tets siff­ror via café­ets gra­tisupp­kopp­ling? Det bor­de det! Risken finns näm­li­gen att du ger obe­hö­ri­ga till­gång till din infor­ma­tion. Martin Modigh Karlsson beskri­ver faror­na och ger dig sva­ren på var­för gra­tis (nät­verk) inte all­tid är gott – och där­för bör använ­das med stor för­sik­tig­het – samt tip­sar om tre saker du kan göra för att höja säker­he­ten. 

Läs artikel »

Rätten att bli glömd i digitala miljöer

Ett år har pas­se­rat sedan GDPR träd­de i kraft. Fortfarande brot­tas många före­tag med de prak­tis­ka och de juri­dis­ka tillämp­nings­frå­gor­na. Ett pro­blem av det först­nämn­da sla­get är hur före­tag som behand­lar per­son­upp­gif­ter rade­rar des­sa i sina IT-system? Enligt data­skydds­för­ord­ning­en ska man byg­ga upp sina system så att kra­ven i lag­stift­ning­en upp­fylls – men vad inne­bär det? Och går det över­hu­vud­ta­get att rade­ra upp­gif­ter­na på ett sätt som inne­bär att de ald­rig kan åter­ska­pas?

Läs om indi­vi­dens ”rätt att bli glömd” och före­ta­gets skyl­dig­het att rade­ra per­son­upp­gif­ter i dagens krö­ni­ka skri­ven av Jeanette Jönsson, biträ­dan­de jurist på Wistrand Advokatbyrå.

Läs artikel »

Elva tips som får din intervju att lyfta

Att få till en bra inter­vju hand­lar om väl­digt myc­ket mer än att bara stäl­la frå­gor och anteck­na. Låt Lars Wirtén gui­da dig längs vägen – steg för steg till ett garan­te­rat lyc­kat resul­tat! 

Läs artikel »
id adipiscing efficitur. at amet, Donec ultricies felis eleifend

Missa inte nästa artikel!

Få gratis nyhetsbrev varannan vecka

i din inkorg – med senaste artiklarna

Dina personuppgifter hanteras enligt vår integritetspolicy.

Pin It on Pinterest