Robotar tar över i en virtuell verklighet

Mellan september 2015 och juli 2016 sändes fyrtio avsnitt av podden Åsikt – en krönika av och med Thomas Barregren. Detta är en återutsändning av avsnitt 15 från den 14 december 2015.

Thomas Barregren
21 juli 2017

[kntnt_​radio 119]

Avsnitt 15 av Åsikt hand­lar om vir­tu­ell verk­lig­het och robotskribenter.

Jag heter Thomas Barregren, och spe­lar in det­ta mån­da­gen den 14 decem­ber 2015.

[Inledande vin­jett]

Inledning

Hej!

Och väl­kom­men tillbaka.

Har du drab­bats av influ­en­san ännu? Jag hop­pas inte det. Men det är väl näs­tan ound­vik­ligt att du får en släng av den förr eller sena­re i vin­ter. Kanske förr, eftersom ”flun­san” har kom­mit ovan­ligt tidigt till Sverige den här säsongen.

Jag vet inte om det är ”flun­san” eller en ovan­lig tuff för­kyl­ning som har drab­bat mig. Men jag har varit helt utsla­gen i hel­gen. Sov 18 av 24 tim­mar i lör­dags. Något pig­ga­re i sön­dags. Men inte till­räck­lig för att skri­va och spe­la in Åsikt.

För till skill­nad mot annat inne­håll, som jag för­sö­ker ha klart i god tid, så skri­ver jag och spe­lar in Åsikt strax före pod­den ska släp­pas. Tanken är ju att Åsikt ska kom­men­te­ra något som lig­ger i luf­ten. Och då är det svårt att skri­va manus vec­kor i förväg.

Så där­för har jag inte kun­nat for­mu­le­ra någon åsikt om en aktu­ell arti­kel eller hän­del­se. Inte orkat helt enkelt.

Men, ”the show must go on”, och som tur är har jag lite kitt­lan­de mate­ri­al kvar från för­ra vec­kans avsnitt.

Jag tog då upp den egna platt­for­mens före­stå­en­de död. Sverige-aktu­el­la Mark Schaefer för­ut­spår i en arti­kel – som hand­lar om fyra megat­ren­der som kom­mer påver­ka dig från 2016 och fram­åt – att vi inte läng­re kan ha blogg, podd, nyhets­brev och and­ra egna platt­for­mar som nav för vår con­tent mar­ke­ting eller inbound mar­ke­ting. Facebook, LinkedIn och and­ra tred­je­parts platt­for­mar gör allt för att behål­la män­ni­skor på sina platt­for­mar, så där­för mås­te vi ock­så vara där, säger Mark Schaefer i artikeln.

Men det­ta var bara en av fyra megat­ren­der. Och när jag bör­ja­de skri­va manu­set till för­ra avsnit­tet så var min ambi­tion att kom­men­te­ra alla fyra.

Och jag hann ock­så skri­va tex­ten för två till, innan jag besin­na­de mig. Jag mås­te snä­va in mer, annars blir det för långt och oin­tres­sant. Hitta en ”vin­kel” som jour­na­lis­ter säger. Och min vin­kel blev just ”slu­tet för egna plattformar”.

De and­ra jag hade skri­vit åkte in i det run­da arki­vet. Inte för att det var dåligt eller oin­tres­sant. Utan bara för att ”less is more”.

Men idag, när jag sit­ter här fram­för mik­ro­fo­nen, med tröt­ta ögon, ont i hal­sen, mus­kel­värk och pend­lar mel­lan att fry­sa och svet­tas, så tar jag tack­samt fram tex­ten ur det run­da arki­vet och åter­an­vän­der den.

Reklam

Efter rekla­mav­brot­tet får du höra vad jag hit­ta­de i papperskorgen.

Det var Niklas Myhr – The Social Media Professor – som gjor­de reklam för sin kurs den 25 januari.

Det finns en liten histo­ria om hur reklamin­sla­get kom till. Min kol­le­ga Pia Tegborg kläck­te idén, och bad Niklas spe­la in cir­ka en minut om den kom­man­de kur­sen. Och det gjor­de han. Men lju­det blev inte bra. Han satt i rum, och det hör­des. Rösten lät fjär och stud­sa­de mot väggarna.

När vi upp­täck­te det var det sen kväll i Kalifornien, där han bor och under­vi­sar sina MBA-stu­den­ter på Chapman University. Men Pia mej­la­de i alla fall och frå­ga­de om han kun­de göra om inspel­ning­en i ett mind­re rum med mju­ka tex­tili­er. Det hade räckt om han hade gjort det näs­ta dag. Men Niklas, som vak­na­de av att mejl­box­en pling­a­de till, tas­sa­de ut i gara­get, sat­te sig i bilen, och spe­la­de in rekla­men du just hör­de. Det kal­lar jag engagemang.

Två tred­je­de­lar av plat­ser­na har bokats hit­tills, så du mås­te skyn­da dig att anmä­la dig på www​.knt​nt​.se/​c​mmc.

Om du inte får plats på kur­sen, så finns fort­fa­ran­de en chans att du får plats på Kntnts fru­kost sam­ma dag. Det är gra­tis. Och då får du se och höra Niklas Myhr pra­ta om ”Social Content Marketing”.

Nog med reklam. Nu är det dags för den förs­ta av de två tex­ter­na som jag har ploc­kat upp ur papperskorgen.

Virtuell verklighet blir verklighet

[Vinjett]

[Prassel av papper]

Då ska vi se vad som står här…

En av megat­ren­der­na som Mark Schaefer säger kom­mer att få djup­gå­en­de effekt på mark­nads­fö­ring är vir­tu­ell verk­lig­het – eller VR efter eng­els­kans ”vir­tu­al reality”.

Vi har länge hört talas om VR. Det är en tek­nik som utveck­lats under mer än tju­go år. Jag kom själv i kon­takt med det 1996, när jag läm­na­de civilin­gen­jörs­ut­bild­ning­en på Chalmers för att job­ba på ett av den tidens främs­ta före­tag inom området.

Vi hade en ”kub” – ett rum som var tre gång­er tre gång­er tre meter. På kubens alla väg­gar, på gol­vet och i taket pro­ji­ce­ra­des rör­li­ga bil­der, som med blot­ta ögat såg sådär sud­di­ga ut som 3D-fil­mer gör, men som med spe­ci­el­la glas­ö­gon gav en tre­di­men­sio­nell upp­le­vel­se. Till skill­nad mot 3D-film på bio, där man bara har 3D-värl­den fram­för sig, var man här helt omslu­ten av 3D-värl­den. Du var inne i den. Och med en sär­skild hands­ke kun­de man fly­ga åt oli­ka håll i oli­ka hastigheter.

Hotel Avalon på Kungsportsplatsen i Göteborg. Bild © Albin Olsson (CC BY-SA 3.0)
Hotel Avalon på Kungsportsplatsen i Göteborg. Bild © Albin Olsson (CC BY-SA 3.0)

Första gång­en jag åkte genom Göta-tun­neln i Göteborg var i kuben. Åratal innan den bygg­des. Och jag såg hotell Avalon på Kungsportsavenyn långt före man rev den gam­la barac­ken med sko­af­fä­ren som var där då. Och jag har svä­vat ovan­för Chalmers Campus Johanneberg – där jag bara någ­ra år tidi­ga­re själv hade till­bring­at stör­re delen av min vak­na tid.

Då var det super­kraf­ti­ga dato­rer, sto­ra som kyl­skåp och dyra som hus, som gene­re­ra­de den vir­tu­el­la verk­lig­he­ten. Idag räc­ker det med en mobil­te­le­fon och lite kar­tong för att få sam­ma upp­le­vel­se. Och i bör­jan av året släp­per Facebook VR-glas­ö­gon för kon­su­ment­mark­na­den.

Det är en ”no-brai­ner” att VR kom­mer att för­änd­ra under­håll­ning, utbild­ning, möten, sam­ar­be­ten och inte minst hur vi kon­su­me­rar. Hur snabbt det går kan vi bara spe­ku­le­ra om.

Mark Schaefer tror att vi redan om 2019 – det är om bara tre år – kom­mer att ägna minst lika myc­ket tid med VR-glas­ö­gon på huvu­det som vi idag ägnar åt skärmar.

Jag tror det är en över­drift. Men jag hål­ler med om att för­änd­ring­en bör­jar 2016, och att den kom­mer ha stor påver­kan. Inte minst på con­tent mar­ke­ting och inbound marketing.

Robotskribenter

Det var den förs­ta av tex­ter­na i det run­da arki­vet. Nu ska vi se vad den and­ra hand­lar om…

[Prassel av papper]

En annan megat­rend som Mark Schaefer säger kom­mer att få djup­gå­en­de effekt på mark­nads­fö­ring är robotskribenter.

Redan 2011 bör­ja­de robo­tar skri­va match­re­sul­tat på ame­ri­kans­ka nyhets­saj­ter. Sedan 2014 använ­der nyhets­by­rån AP robot­jour­na­lis­ter för att pro­du­ce­ra tusen­tals tele­gram per månad. Och 2015 kom tren­den till Sverige.

Tidigt ute var Mittmedia – en av Sveriges störs­ta medi­a­kon­cer­ner, med bland and­ra Falu Kuriren, Dala-Demokraten, Östersunds-Posten, Sundsvalls Tidning, Gefle Dagblad och Arbetarbladet.

Men först på bol­len var Robosport​.se. Det är en nyhets­sajt som drivs av sport­jou­na­lis­ten Ola Nilsson. Men det är inte han som skri­ver inne­hål­let på saj­ten. Det gör en robot.

Roboten skri­ver match­re­fe­rat till alla fot­bolls­mat­cher som spe­las i Sverige. Från divi­sion sju till all­svens­kan, inklu­si­ve damer, her­rar, barn och ung­do­mar. Så här kan det låta:

Dött lopp mellan Ytterby Röd och Hjuvik

Matchen mel­lan Ytterby Röd och Hjuvik slu­ta­de 2–2.

När doma­re Zvonko Dumic blås­te slut­sig­nal på Ytterns IP 3 stod det 2–2 på resultat­tav­lan inför publiken.

Ytterby Röd lig­ger nu på plats fyra. Och Hjuvik lig­ger på plats åtta i tabellen.

”Hjuvik” är Hjuviks AIK – en liten, liten klubb i syd­väst­ra hör­net av Torslanda, som är en del av Göteborg. Min yngs­te son, Johan 7 år, spe­lar i Hjuviks AIK.

Mark Schaefer tror att den här utveck­ling­en ock­så kom­mer till mark­nads­av­del­ning­en. Att vi kom­mer att låta robo­tar skri­va inne­hål­let åt oss. Och att det bör­jar redan 2016.

Han har säkert rätt. Vi har redan robo­tar som beman­nar kund­tjänst hos stör­re före­tag. Så var­för inte ock­så robo­tar som skri­ver rutinar­tat inne­håll, som rewri­tes, kura­te­rar inne­håll och vis­sa inlägg i soci­a­la medier.

Vi kom­mer säkert få se ”robot­kom­mu­ni­ka­tö­rer” göra intåg på före­tag. Först i USA. Kanske redan under 2016, som Mark Schaefer tror. Och sen på de sto­ra före­ta­gen runt om i värl­den. Och snart även hos dig.

Är det något att oroa sig för? Jag tror fak­tiskt inte det. Låt robo­tar ta hand om dönic­ke-tex­ter­na som vi tving­as att pro­du­ce­ra i par­ti och minut, så att vi kan ägna oss åt inne­håll som fak­tiskt berör våra mot­ta­ga­re och rör dem framåt.

Avslutning

Det var vad jag hit­ta­de i pap­pers­kor­gen. Inte illa, va?

Nu ska jag koka mig en varm kopp te, och sen kry­pa ned i säng­en igen.

På åter­hö­ran­de.

[Avslutande vin­jett]

Berätta vad du tyc­ker om Åsikt. Vad gil­lar du? Vad kan göras bätt­re? Skicka ett mejl till tho­mas (med th) snabel‑a knt​nt​.se.

Musik: All Alone © Ivan Chew (CC BY 3.0)

Dela artikeln om du gillade den!

Förslag på mer läsning

Miljö- och hållbarhetpåståenden i din marknadsföring

Medvetna kon­su­men­ter loc­kar till mil­jö- och håll­bar­hetspå­stå­en­den i före­ta­gens mark­nads­fö­ring. Men kra­ven på vad som får sägas inom det­ta områ­de är extra hår­da. Ta reda på vad som gäl­ler. Läs den­na arti­kel i Kntnt Magasin skri­ven av advo­kat Erik Ullberg och biträ­dan­de jurist Richard Fürst på Wistrand advokatbyrå.

Läs artikel »

Content marketing v/​s redaktionell kommunikation – sex krav du skall ställa på din contentbyrå

Står du i begrepp att ta hjälp av en byrå i din con­tent mar­ke­ting? Då har du säkert upp­täckt att var och varan­nan byrå i kom­mu­ni­ka­tions­bran­schen nume­ra påstår sig vara exper­ter på ämnet. Begreppet används fli­tigt av många, vil­ket gör det svå­ra­re för dig som köpa­re att veta vem eller vil­ka du ska vän­da dig till. I den­na arti­kel hjäl­per Lars Wirtén dig på traven!

Läs artikel »

Så skyddar du företagets hemligheter och viktiga kundrelationer

Den höga rör­lig­he­ten på arbets­mark­na­den leder till att många byter jobb. För att hind­ra att före­tags­hem­lig­he­ter och vik­ti­ga kund­re­la­tio­ner föl­jer med till kon­kur­ren­ten behö­ver arbets­gi­va­ren kän­na till juri­di­ken. Om det­ta hand­lar dagens arti­kel för­fat­tad av advo­kat Gustav Sandberg och biträ­dan­de jurist Viktoria Hybbinette på Wistrand Advokatbyrå.

Läs artikel »

Så får du kontroll på arbetsflödet i din content marketing – del 2

Spar på tid och kraf­ter – effek­ti­vi­se­ra arbets­flö­det i din con­tent mar­ke­ting! Lars Wirtén och Jörgen Olsson – två erfar­na jour­na­lis­ter, redak­tö­rer och senio­ra skri­ben­ter, delar med sig av sina bäs­ta tips i två artik­lar i Kntnt Magasin. Detta är en and­ra. Trevlig läsning! 

Läs artikel »

Vad är artificiell intelligens?

Funderar du på vad AI är och hur du skall för­hål­la dig till den revo­lu­tion inom områ­det som vi med säker­het bara sett bör­jan på? Detta är något som vår krö­ni­kör Martin Modigh Karlsson ägnar myc­ket tan­ke­mö­da. Läs hans intres­san­ta ana­lys i dagens artikel. 

Läs artikel »

Så får du koll på arbetsflödet i din content marketing – del 1

Effektivisera arbets­flö­det i din con­tent mar­ke­ting. Det finns fle­ra anled­ning­ar. Inte minst spar du tid. Lars Wirtén och Jörgen Olsson – två erfar­na jour­na­lis­ter, redak­tö­rer och senio­ra skri­ben­ter, delar med sig av sina bäs­ta tips i två artik­lar. Den förs­ta hit­tar du här!

Läs artikel »

Personuppgifter på vift – Vad är ditt ansvar?

Då och då hän­der det att ett före­tag för­lo­rar kon­trol­len över sina kun­ders per­son­upp­gif­ter. Det är natur­ligt­vis inte bra och får kon­se­kven­ser. I den­na arti­kel för­kla­rar advo­kat Erik Ullberg och biträ­dan­de jurist Richard Fürst på Wistrands Advokatbyrå vad en per­son­upp­gifts­in­ci­dent är och vad du mås­te göra när en sådan har inträf­fat. Läs och lär!

Läs artikel »

Så SEO-optimerar du webbplatsen för röstsök

2020 kom­mer 50% av alla sök­ning­ar ske med rös­ten visar stu­die och Googles ”voice search”-tjänst väx­er så det kna­kar. Detta gör att du bör SEO-opti­me­ra din webb­plats för röst­sök­ning­ar redan nu. I dagens gäst­krö­ni­ka för­kla­rar Alexandra Jung hur du gör!

Läs artikel »

Inbound marketing sneglar mot content marketing

I den­na gäst­krö­ni­ka reflek­te­rar Niloo Lopez över vart inbound mar­ke­ting är på väg efter att ha besökt mega­kon­fe­ren­sen Inbound 2019. 

Läs artikel »

Överraskande slutsats från INBOUND 2019

Kntnt Radio är till­ba­ka! I avsnitt 209 dis­ku­te­rar Pia Tegborg, Thomas Barregren och Niloo Loopez uti­från Niloos ”take aways” från 2019 års upp­la­ga av mega­kon­fe­ren­sen INBOUND. Samtalet lan­dar i en ovän­tad kon­klu­sion. Pia och Thomas ger ock­så en för­kla­ring till den lång­va­ri­ga tyst­na­den. Efter 208 avsnitt under näs­tan lika många vec­kor blev det helt plöts­ligt tyst. Vad hände?

Läs artikel »