ROI på content marketing

Hur bestämmer man "return on investment" (ROI) på content marketing? Går det ens? Om inte: Hur kan man då visa på affärsnytta med content marketing?

Många marknadschefer funderar på detta, och säkert en och annan vd också. Kanske du också?

En som brottas med frågeställningen är Jocke, som är marknadschef på ett B2B-företag. Till slut skrev han och frågade om vår synpunkt.

I avsnitt 97 av Kntnt Radio ger Thomas Barregren och Pontus Staunstrup sin syn på saken. Du hör svaret här.

Pia Tegborg
5 maj 2017

Hur bestäm­mer man ”return on invest­ment” (ROI) på con­tent mar­ke­ting? Går det ens? Om inte: Hur kan man då visa på affärsnyt­ta med con­tent marketing?

Många mark­nads­che­fer fun­de­rar på det­ta, och säkert en och annan vd ock­så. Kanske du också?

En som brot­tas med frå­ge­ställ­ning­en är Jocke som är mark­nads­chef på ett B2B-före­tag. Till slut skrev han och frå­ga­de om vår synpunkt.

I avsnitt 97 av Kntnt Radio ger Thomas Barregren och Pontus Staunstrup sin syn på saken. Du hör sva­ret här.

[kntnt_​radio 97]

Content marketing tar tid och kostar pengar. Man vad ger det för ROI?

Så här skrev Jocke:

Fördomsfullt skul­le jag säga att tra­di­tio­nel­la che­fer vill se resul­tat innan arbe­tet ens har star­tat. Marknadsföring ska leda till sälj. Punkt. Kampanjen har kostat X. Vi har fått affä­rer för Y. Är X = bra eller dålig ROI på kampanjen?

Men con­tent mar­ke­ting är ju en lång­sik­tig stra­te­gi för att nå en betyd­ligt stör­re del av mark­na­den (inte bara de 2% som är i köplä­ge) och byg­ga upp varu­mär­ke, intres­se och för­tro­en­de genom helt and­ra vär­den än ”vi är bäst/​billigast/​snabbast” och på sikt få fler affärer.

Samtidigt tror jag abso­lut inte att jag är ensam om att vil­ja kun­na visa resul­tat på de rela­te­ra­de kost­na­der­na som är för­knip­pat med den­na stra­te­gi. Så hur gör man?

Det vi gör är tänkt att leda till affä­rer på läng­re sikt och man kan lätt se det ökan­de intres­set för oss genom tra­fi­ken som gene­re­ras via bra nyhets­brev, SEO, SEM och inten­si­va akti­vi­te­ter på soci­a­la media, men hur visar man affärsnyttan?

Google Adwords tar alla ”last klick” och räk­nar ca 90% som sin kon­ver­te­ring men alla kan nog vara över­ens om att all tra­fik, gil­la, kom­men­ta­rer och del­ning­ar bidrar till des­sa. Kundresan kanske ock­så tar fle­ra måna­der och t.ex. Facebook mäter bara 28 dagar bak­åt. Vad eller vil­ka akti­vi­te­ter gav egent­li­gen upp­hov till för­sälj­ning­en? Vilka nyc­kel­tal eller lik­nan­de kan använ­das för att visa på att con­tent mar­ke­ting ska­par vär­de och sät­ta punkt för sam­ta­len om att ”alla peng­ar lika gär­na kan läg­gas på Adwords som ger försäljning”?

Så vad sva­rar Thomas Barregren och Pontus Staunstrup? Lyssna på pod­den för deras svar.

[kntnt_​radio 97]

Tips på mer att läsa och lyssna om ROI

Nedan föl­jer tips på mer läs­ning i ämnet. Några nämn­de Thomas och Pontus. Andra har jag lagt till.

Musik: All Alone © Ivan Chew (CC BY 3.0)
Musik: War © Black Holy Whiskey (CC BY 3.0)

Dela artikeln om du gillade den!

Förslag på mer läsning

Miljö- och hållbarhetpåståenden i din marknadsföring

Medvetna kon­su­men­ter loc­kar till mil­jö- och håll­bar­hetspå­stå­en­den i före­ta­gens mark­nads­fö­ring. Men kra­ven på vad som får sägas inom det­ta områ­de är extra hår­da. Ta reda på vad som gäl­ler. Läs den­na arti­kel i Kntnt Magasin skri­ven av advo­kat Erik Ullberg och biträ­dan­de jurist Richard Fürst på Wistrand advokatbyrå.

Läs artikel »

Content marketing v/​s redaktionell kommunikation – sex krav du skall ställa på din contentbyrå

Står du i begrepp att ta hjälp av en byrå i din con­tent mar­ke­ting? Då har du säkert upp­täckt att var och varan­nan byrå i kom­mu­ni­ka­tions­bran­schen nume­ra påstår sig vara exper­ter på ämnet. Begreppet används fli­tigt av många, vil­ket gör det svå­ra­re för dig som köpa­re att veta vem eller vil­ka du ska vän­da dig till. I den­na arti­kel hjäl­per Lars Wirtén dig på traven!

Läs artikel »

Så skyddar du företagets hemligheter och viktiga kundrelationer

Den höga rör­lig­he­ten på arbets­mark­na­den leder till att många byter jobb. För att hind­ra att före­tags­hem­lig­he­ter och vik­ti­ga kund­re­la­tio­ner föl­jer med till kon­kur­ren­ten behö­ver arbets­gi­va­ren kän­na till juri­di­ken. Om det­ta hand­lar dagens arti­kel för­fat­tad av advo­kat Gustav Sandberg och biträ­dan­de jurist Viktoria Hybbinette på Wistrand Advokatbyrå.

Läs artikel »

Så får du kontroll på arbetsflödet i din content marketing – del 2

Spar på tid och kraf­ter – effek­ti­vi­se­ra arbets­flö­det i din con­tent mar­ke­ting! Lars Wirtén och Jörgen Olsson – två erfar­na jour­na­lis­ter, redak­tö­rer och senio­ra skri­ben­ter, delar med sig av sina bäs­ta tips i två artik­lar i Kntnt Magasin. Detta är en and­ra. Trevlig läsning! 

Läs artikel »

Vad är artificiell intelligens?

Funderar du på vad AI är och hur du skall för­hål­la dig till den revo­lu­tion inom områ­det som vi med säker­het bara sett bör­jan på? Detta är något som vår krö­ni­kör Martin Modigh Karlsson ägnar myc­ket tan­ke­mö­da. Läs hans intres­san­ta ana­lys i dagens artikel. 

Läs artikel »

Så får du koll på arbetsflödet i din content marketing – del 1

Effektivisera arbets­flö­det i din con­tent mar­ke­ting. Det finns fle­ra anled­ning­ar. Inte minst spar du tid. Lars Wirtén och Jörgen Olsson – två erfar­na jour­na­lis­ter, redak­tö­rer och senio­ra skri­ben­ter, delar med sig av sina bäs­ta tips i två artik­lar. Den förs­ta hit­tar du här!

Läs artikel »

Personuppgifter på vift – Vad är ditt ansvar?

Då och då hän­der det att ett före­tag för­lo­rar kon­trol­len över sina kun­ders per­son­upp­gif­ter. Det är natur­ligt­vis inte bra och får kon­se­kven­ser. I den­na arti­kel för­kla­rar advo­kat Erik Ullberg och biträ­dan­de jurist Richard Fürst på Wistrands Advokatbyrå vad en per­son­upp­gifts­in­ci­dent är och vad du mås­te göra när en sådan har inträf­fat. Läs och lär!

Läs artikel »

Så SEO-optimerar du webbplatsen för röstsök

2020 kom­mer 50% av alla sök­ning­ar ske med rös­ten visar stu­die och Googles ”voice search”-tjänst väx­er så det kna­kar. Detta gör att du bör SEO-opti­me­ra din webb­plats för röst­sök­ning­ar redan nu. I dagens gäst­krö­ni­ka för­kla­rar Alexandra Jung hur du gör!

Läs artikel »

Inbound marketing sneglar mot content marketing

I den­na gäst­krö­ni­ka reflek­te­rar Niloo Lopez över vart inbound mar­ke­ting är på väg efter att ha besökt mega­kon­fe­ren­sen Inbound 2019. 

Läs artikel »

Överraskande slutsats från INBOUND 2019

Kntnt Radio är till­ba­ka! I avsnitt 209 dis­ku­te­rar Pia Tegborg, Thomas Barregren och Niloo Loopez uti­från Niloos ”take aways” från 2019 års upp­la­ga av mega­kon­fe­ren­sen INBOUND. Samtalet lan­dar i en ovän­tad kon­klu­sion. Pia och Thomas ger ock­så en för­kla­ring till den lång­va­ri­ga tyst­na­den. Efter 208 avsnitt under näs­tan lika många vec­kor blev det helt plöts­ligt tyst. Vad hände?

Läs artikel »