ROI på content marketing

Hur bestämmer man "return on investment" (ROI) på content marketing? Går det ens? Om inte: Hur kan man då visa på affärsnytta med content marketing?

Många marknadschefer funderar på detta, och säkert en och annan vd också. Kanske du också?

En som brottas med frågeställningen är Jocke, som är marknadschef på ett B2B-företag. Till slut skrev han och frågade om vår synpunkt.

I avsnitt 97 av Kntnt Radio ger Thomas Barregren och Pontus Staunstrup sin syn på saken. Du hör svaret här.

Pia Tegborg
5 maj 2017

Hur bestäm­mer man ”return on invest­ment” (ROI) på con­tent mar­ke­ting? Går det ens? Om inte: Hur kan man då visa på affärsnyt­ta med con­tent mar­ke­ting?

Många mark­nads­che­fer fun­de­rar på det­ta, och säkert en och annan vd ock­så. Kanske du ock­så?

En som brot­tas med frå­ge­ställ­ning­en är Jocke som är mark­nads­chef på ett B2B-före­tag. Till slut skrev han och frå­ga­de om vår syn­punkt.

I avsnitt 97 av Kntnt Radio ger Thomas Barregren och Pontus Staunstrup sin syn på saken. Du hör sva­ret här.

Content marketing tar tid och kostar pengar. Man vad ger det för ROI?

Så här skrev Jocke:

Fördomsfullt skul­le jag säga att tra­di­tio­nel­la che­fer vill se resul­tat innan arbe­tet ens har star­tat. Marknadsföring ska leda till sälj. Punkt. Kampanjen har kostat X. Vi har fått affä­rer för Y. Är X = bra eller dålig ROI på kam­pan­jen?

Men con­tent mar­ke­ting är ju en lång­sik­tig stra­te­gi för att nå en betyd­ligt stör­re del av mark­na­den (inte bara de 2% som är i köplä­ge) och byg­ga upp varu­mär­ke, intres­se och för­tro­en­de genom helt and­ra vär­den än ”vi är bäst/​billigast/​snabbast” och på sikt få fler affä­rer.

Samtidigt tror jag abso­lut inte att jag är ensam om att vil­ja kun­na visa resul­tat på de rela­te­ra­de kost­na­der­na som är för­knip­pat med den­na stra­te­gi. Så hur gör man?

Det vi gör är tänkt att leda till affä­rer på läng­re sikt och man kan lätt se det ökan­de intres­set för oss genom tra­fi­ken som gene­re­ras via bra nyhets­brev, SEO, SEM och inten­si­va akti­vi­te­ter på soci­a­la media, men hur visar man affärsnyt­tan?

Google Adwords tar alla ”last klick” och räk­nar ca 90% som sin kon­ver­te­ring men alla kan nog vara över­ens om att all tra­fik, gil­la, kom­men­ta­rer och del­ning­ar bidrar till des­sa. Kundresan kanske ock­så tar fle­ra måna­der och t.ex. Facebook mäter bara 28 dagar bak­åt. Vad eller vil­ka akti­vi­te­ter gav egent­li­gen upp­hov till för­sälj­ning­en? Vilka nyc­kel­tal eller lik­nan­de kan använ­das för att visa på att con­tent mar­ke­ting ska­par vär­de och sät­ta punkt för sam­ta­len om att ”alla peng­ar lika gär­na kan läg­gas på Adwords som ger för­sälj­ning”?

Så vad sva­rar Thomas Barregren och Pontus Staunstrup? Lyssna på pod­den för deras svar.

Tips på mer att läsa och lyssna om ROI

Nedan föl­jer tips på mer läs­ning i ämnet. Några nämn­de Thomas och Pontus. Andra har jag lagt till.

Musik: All Alone © Ivan Chew (CC BY 3.0)
Musik: War © Black Holy Whiskey (CC BY 3.0)

Dela artikeln om du gillade den!

Förslag på mer läsning

Facebooks ”gilla”-knapp granskad av EU-domstolen

Tänk till innan du instal­le­rar Facebooks ”gilla”-knapp och and­ra plu­gins på din webb­plats. Ansvaret vid behand­ling av per­son­upp­gif­ter­na kan näm­li­gen bli din huvud­värk. Detta slår ett för­hands­av­gö­ran­de i EU-dom­sto­len fast. Läs mer i dagens arti­kel skri­ven av advo­kat Erik Ullberg och biträ­dan­de jurist Gunilla Karlsson på Wistrand Advokatbyrå.

Läs artikel »

Därför är redaktörens roll så viktig

Digitala platt­for­mar har öpp­nat upp fan­tas­tis­ka möj­lig­he­ter för före­tag att dela med sig av vär­deska­pan­de inne­håll till kun­der och and­ra intres­sen­ter. Men intryc­ket kan bli spre­tigt i den digi­ta­la mil­jön. Därför är redak­tö­rens roll cen­tral i all inne­hålls­mark­nads­fö­ring. Läs dagens arti­kel skri­ven av Lars Wirtén och Jörgen Olsson.

Läs artikel »

Utveckla din story med rätt design

Har du en inre bild av hur din arti­kel skul­le se ut när den kom­mer i tryck? Med design kan du utveck­la din sto­ry och ska­pa ett nytt per­spek­tiv. Bilder, färg och form kan bli verk­tyg även i din kre­a­ti­va verk­tygs­lå­da.

Läs artikel »

Om jag var i Almedalen …

Att Almedalen blir allt vik­ti­ga­re för kom­mu­nik­tions­bran­schen är de fles­ta över­ens om. Men i en djung­el av pro­gram­punk­ter kan det vara svårt att sål­la agnar­na från vetet. Här kom­mer hjälp på vägen! Martin Modigh Karlsson har gjort grov­job­bet och lis­tar sina bäs­ta tips i dagens krö­ni­ka. För dig som ska dit och för dig som tar del av pro­gram­met i efter­hand.

Läs artikel »

Detta gäller vid marknadsföring av din arbetsgivare på sociala medier

Publicerar du inlägg om din arbets­gi­vares verk­sam­het i soci­a­la medi­er? Då kan du behö­va vara för­sik­tig så att du inte fälls för vil­se­le­dan­de mark­nads­fö­ring. Ta reda på vad som gäl­ler genom att läsa den­na arti­kel skri­ven av Tobias Bratt, biträ­dan­de jurist på Wistrand Advokatbyrå.

Läs artikel »

Ursäkta röran. Vi har byggt om.

För ovan­lig­he­tens skull pra­tar vi om oss själ­va. Vi vill berät­ta att vi från och med nu är en con­tent­by­rå som gör con­tent. Men vi gör det på ett annorlun­da sätt än and­ra con­tent­by­rå­er. Vi har ock­så en ny digi­tal platt­form som ska slå Hubspot på fing­rar­na. Och vi har gjort lego av vårt stra­te­gi-erbju­dan­de. Dessutom har vi en mas­sa nya med­ar­be­ta­re, och söker ännu fler. I den­na krö­ni­ka berät­tar Thomas Barregren om allt det­ta och lite till.

Läs artikel »

Därför ska du ha egen plattform

Det är fres­tan­de att använ­da LinkedIn, Facebook eller någon annan platt­form som din mål­grupp redan använ­der. Med deras annons­lös­ning­ar (”spons­ra­de inlägg”) kan du snabbt nå ut till din mål­grupp. Dessutom är de lät­ta att använ­da. Men det finns pro­blem. Du läg­ger din fram­gång som mark­nads­fö­ra­re och säl­ja­re i hän­der­na på bolag som han en annan agen­da än ditt bäs­ta. Du kon­trol­le­rar inte vem som ser vad och när. Du har inte till­gång till de vär­de­ful­la digi­ta­la fot­spår som din mål­grupp läm­nar efter sig. Därför behö­ver du en egen platt­form.

Läs artikel »

Därför jobbar vi annorlunda

Vi job­bar på ett annorlun­da sätt. Våra kon­sul­ter arbe­tar i ditt team (eller är ditt team) och har sam­ti­digt full upp­back­ning vad gäl­ler kom­pe­tens och resur­ser från våra kon­sul­ter som job­bar “back office”. Men var­för job­bar vi på det sät­tet?

Läs artikel »

Är du redo för robottexterna?

Content och mar­ke­ting – båda delar­na behövs. Men vad hän­der när robo­tar tar över text­pro­duk­tio­nen med fokus på det sist­nämn­da? Med de rät­ta nyc­kelor­den och rubri­ker­na som slår. Finns det fort­fa­ran­de en plats för den enga­ge­ran­de och per­son­li­ga berät­tel­sen? Om det­ta hand­lar Lars Wirténs krö­ni­ka.

Läs artikel »

Varning för gratis wifi när du jobbar på distans

Du vet nog redan att det kan fin­nas säker­hets­hål när du job­bar på distans i öpp­na nät­verk. Men stop­par det dig att mej­la kun­den kam­panj­re­sul­ta­tet eller knap­pa in kre­dit­kor­tets siff­ror via café­ets gra­tisupp­kopp­ling? Det bor­de det! Risken finns näm­li­gen att du ger obe­hö­ri­ga till­gång till din infor­ma­tion. Martin Modigh Karlsson beskri­ver faror­na och ger dig sva­ren på var­för gra­tis (nät­verk) inte all­tid är gott – och där­för bör använ­das med stor för­sik­tig­het – samt tip­sar om tre saker du kan göra för att höja säker­he­ten. 

Läs artikel »
Praesent libero. facilisis Phasellus efficitur. elementum suscipit porta.

Missa inte nästa artikel!

Få gratis nyhetsbrev varannan vecka

i din inkorg – med senaste artiklarna

Dina personuppgifter hanteras enligt vår integritetspolicy.

Pin It on Pinterest