Rötter

Hösten 2004. Jag är i bilen. På väg till Malmö för ett viktigt kundbesök. Min bror är i mobiltelefonen. Vi pratar om en ny affärsidé. Vi är något på spåret. Utanför schwissar det förbi skyltar som skriker ut: "Sista avfarten innan Öresundsbron". Men jag ser dem inte. Inspirationen flödar. Och pusselbit efter pusselbit faller på plats. Ända tills jag ser betalstationerna och inser att jag har kört fel. Att det inte finns fler avfarter. Att jag inte skall till Köpenhamn. Att jag är sen till det viktiga kundmötet. Att jag har glömt körkort och pengar hemma i Göteborg…

Detta är en berättelse om rötter. Kntnts rötter. Om hur fröet som såddes den där höstdagen 2004 slog rot och på vindlande vägar blev Kntnt nio år senare.

Läs berättelsen om hur vi uptäckte kraften i content marketing. En kraft som kan få ett företag at växa 3 346 % på tre år och bli supergasell. Men framför allt, läs för en spännande historia.

Thomas Barregren
22 maj 2014

Hösten 2004. Jag är i bilen. På väg till Malmö för ett vik­tigt kund­be­sök. Min bror är i mobil­te­le­fo­nen. Vi pra­tar om en ny affärsidé. Vi är något på spå­ret. Utanför schwis­sar det för­bi skyl­tar som skri­ker ut: ”Sista avfar­ten innan Öresundsbron”. Men jag ser dem inte. Inspirationen flö­dar. Och pus­sel­bit efter pus­sel­bit fal­ler på plats. Ända tills jag ser betal­sta­tio­ner­na och inser att jag har kört fel. Att det inte finns fler avfar­ter. Att jag inte skall till Köpenhamn. Att jag är sen till det vik­ti­ga kund­mö­tet. Att jag har glömt kör­kort och peng­ar hem­ma i Göteborg…

Detta är en berät­tel­se om röt­ter. Kntnts röt­ter. Om hur frö­et som såd­des den där höst­da­gen 2004 slog rot och på vind­lan­de vägar blev Kntnt nio år senare.

Läs berät­tel­sen om hur vi uptäck­te kraf­ten i con­tent mar­ke­ting. En kraft som kan få ett före­tag at växa 3 346 % på tre år och bli super­ga­sell. Men fram­för allt, läs för en spän­nan­de historia.

Contentbyrå före vår tid

Min kom­pan­jon sen tidi­ga­re, min bror och jag för­verk­li­ga­de affärsidén. Vi tog nam­net Webbredaktören. På vår webb­plats stod:

Hemsidan är en oför­trut­lig säl­ja­re som dyg­net runt, under årets alla dagar, sva­rar på frå­gor och mark­nads­för ditt före­tag. Den är ock­så det förs­ta intryck som många får av ditt företag.

Därför är det vik­tigt att hem­si­dan är infor­ma­tiv och attrak­tiv. Men tiden räc­ker inte till. Som före­ta­ga­re har du fullt upp med allt annat. Hur skall du hin­na skö­ta hemsidan?

Lösningen är att abon­ne­ra på en webb­re­dak­tör. Med en per­son­lig webb­re­dak­tör har du ett proffs som du all­tid kan ringa till. Din webb­re­dak­tör lär kän­na ditt före­tag och hjäl­per dig med inne­håll och löpan­de under­håll. Samtidigt kan du använ­da pub­li­ce­rings­verk­ty­get för att själv göra snab­ba upp­da­te­ring­ar, läg­ga in nyhe­ter med mera.

Vi var en digi­tal con­tent­by­rå. Tio år före vår tid.

Content marketing före vår tid

Webbredaktören bygg­de ock­så webb­plat­ser på Drupal – ett system för han­te­ring av web­bin­ne­håll (CMS). Drupal är ock­så en stor gemen­skap av utveck­la­re och använ­da­re, som utan ersätt­ning bidrar till att vida­re­ut­veck­la systemet.

Vi fick myc­ket från gemen­ska­pen – all pro­gram­kod, hjälp­sam­ma artik­lar och män­ni­skors tid när de sva­ra­de på våra frå­gor. Efter någ­ra år kän­des det rätt att ge tillbaka.

Vår före­bild var Lullabot, ett ame­ri­kansk Drupal-före­tag, som bör­ja­de unge­fär sam­ti­digt som vi. Deras öppen­het och fri­kos­tig­het inspi­re­ra­de och spor­ra­de oss. Att dela med sig av pro­gram­ko­den var en själv­klar­het. Men vi ska­pa­de ock­så inne­håll. Vi skrev artik­lar. Vi sva­ra­de på frå­gor. Vi ord­na­de möten. Och vi gjor­de det med glädje.

Vi gjor­de con­tent mar­ke­ting. Men det viss­te vi inte då.

Upptäckte content marketing – blev supergasell

Content mar­ke­ting var okänt för mig. Både som namn och idé. Men vi gjor­de det i alla fall – fast av and­ra skäl. Vi såg det som en fri­vil­lig betal­ning för allt vi fick. Snart upp­täck­te vi de posi­ti­va bieffekterna.

Vi blev ett namn i Drupal-värl­den. Först i Sverige och sen inter­na­tio­nellt. Företag som leta­de nytt CMS fick upp ögo­nen för både Drupal och det lil­la Göteborgsföretaget. Kunder bör­ja­de söka upp oss istäl­let för tvärtom. Och de all­ra kun­ni­gas­te och skick­li­gas­te Drupal-utveck­lar­na sök­te jobb hos oss. Desto mer vi gav, desto fler vil­le sig till oss – både kun­der och medarbetare.

I bör­jan av 2008 var Webbredaktören tre per­so­ner. I slu­tet av året var vi 11 och het­te NodeOne. Och tre år sena­re var vi 50 och super­ga­sell. Vår omsätt­ning hade då vux­it hela 3 346% – med vinst.

Osynlig gräns

För ett väx­an­de bolag går en osyn­lig gräns strax före 20 anställda.

Under grän­sen går det att dri­va före­tag på känn. Alla arbe­tar med allt. Hugger in och tar tag där det behövs. Det kan vara slit­samt ibland – men näs­tan all­tid roligt.

Ovanför grän­sen fun­ge­rar inte det. Där behövs en inspi­re­ran­de vision, ett väl defi­ni­e­rat upp­drag, tyd­li­ga mål, en for­mu­le­rad stra­te­gi, en rik­tigt orga­ni­sa­tion, genom­tänk­ta pro­ces­ser, fun­ge­ran­de eko­no­mi­styr­ning och vet­ti­ga rutiner.

Att ta ste­gen över den osyn­li­ga grän­sen, att gå från ett omo­get till ett moget före­ta­get, är svårt. Mycket svårt. Det är egent­li­gen ing­en gräns. Det är en avgrund. Jag har under åren sett för­nuf­ti­ga före­ta­ga­re tve­ka på ran­den. Och oför­nuf­ti­ga köra på och ram­la ned.

NodeOne nåd­de dit i slu­tet av 2009.

Oförnuftig

Jag hör­de till de oför­nuf­ti­ga. Jag kör­de på. Men på något magiskt sätt gick det ändå bra. Det är först efteråt, när jag har sett and­ra tve­ka eller ram­la ned, som jag har reflek­te­rat över vad vi gjor­de och var­för vi kla­ra­de det.

Någon lik­nan­de det vid att springa över tunn is. Så länge du spring­er hin­ner inte isen spric­ka. Men stan­nar du är du för­lo­rad. Vi sprang av bara helvete.

Alla blog­gin­lägg, utbild­nings­fil­mer, kon­fe­ren­ser och böc­ker gav oss ett stort för­tro­en­de­ka­pi­tal. Det fick både poten­ti­el­la kun­der och med­ar­be­ta­re att köa utan­för vår dörr. Vi sål­de upp­drag och anställ­de folk i rasan­de takt.

Med svind­lan­de fart väx­te vi från 20 i bör­jan av 2010 till 50 år 2011 och till nära 70 under 2012. Då var vi sedan länge för­bi den magis­ka gränsen.

Ny utmaning

Under 2012 var NodeOne på väg in i ett sam­gå­en­de med fle­ra and­ra Europeiska Drupal-före­tag. Jag läm­na­de över sta­fett­pin­nen till en ny vd. Men fort­sätt­ning­en blev inte som jag hade hop­pats. Jag läm­na­de bola­get och sål­de mina akti­er. Det var dags för en ny utma­ning. Men vad?

För att sor­te­ra tan­kar­na gjor­de jag en lis­ta med 22 punk­ter. Några av dem löd:

07. Jag tror på öppen­het och frikostighet.

09. Vi har ett ansvar mot sam­häl­let vi exi­ste­rar i och de gemen­ska­per vi del­tar i. Vi mås­te bidra tillbaka.

19. Min pas­sion är att hjäl­pa före­tag och and­ra orga­ni­sa­tio­ner att ska­pa mer­vär­de till sina kun­der, och i för­läng­ning­en till sam­häl­let i stort, genom att hjäl­pa dem att utveck­la sin affär och verk­sam­het med enkla­re pro­ces­ser och enkla­re verktyg.

Att dri­va före­tag stod inte på lis­tan. Det var själv­klart. Så under tiden jag fun­de­ra­de star­ta­de jag mitt tredje.

Jag hade job­bat med inne­håll i nio år, och vil­le fort­sät­ta med det, så jag döp­te bola­get till Kntnt. Namnet ska utta­las [ˈkɒn­tent], som det eng­els­ka ordet för inne­håll (con­tent).

Sökande efter nästa grej

I nio år hade jag arbe­tat med mark­nads­fö­ra­re och kom­mu­ni­ka­tö­rer, med att utfors­ka deras behov och ge dem enkla­re men effek­ti­va lös­ning­ar. Jag vil­le fort­sät­ta med det. Men inte läng­re i form av con­tent mana­ge­ment system – inte bara. Jag bör­ja­de utfors­ka and­ra utma­ning­ar som jag kun­de hjäl­pa mark­nads­fö­ra­re och kom­mu­ni­ka­tö­rer med. Detta var i janu­a­ri 2013.

Det tog mind­re än en dag med efter­forsk­ning för att springa på begrep­pet con­tent mar­ke­ting. Jag läs­te om det. Och det var som att hit­ta till­ba­ka till röt­ter­na. Till de ursprung­li­ga tan­kar­na med Webbredaktören. Och vad vi själ­va hade gjort på NodeOne.

Jag kän­de instink­tivt att det­ta var min grej. Jag läs­te allt jag kom­mer över. Drog paral­lel­ler med erfa­ren­he­ter från verk­li­ga livet. Funderade på hur meto­der och tek­ni­ker från and­ra områ­den, som till exem­pel affärs­stra­te­gi, varu­mär­ke, effekt­styr­ning och verk­sam­hets­ut­veck­ling, kun­de användas.

Men fram­för allt så träf­fa­de jag smar­ta män­ni­skor och fick hjälp av dem.

Kntnt tar form

En hand­full per­so­ner off­ra­de en lör­dag i feb­ru­a­ri 2013 för att sit­ta ned med mig och pra­ta con­tent mar­ke­ting. Det gav mig en mas­sa vär­de­full feed­back och bekräf­tel­se på att det här var rätt grej.

Pia Tegborg var en av de som del­tog. Vi hade arbe­tat inten­sivt och nära varand­ra sedan 2010. I prak­ti­ken dela­de vi på vd-rol­len. Under vår tid väx­te NodeOne från 20 med­ar­be­ta­re till nära 70. Vi gjor­de till­sam­mans myc­ket av arbe­tet med att utveck­la affärs­plan, for­mu­le­ra stra­te­gi­er, effek­ti­vi­se­ra orga­ni­sa­tio­nen, infö­ra pro­ces­ser, för­bätt­ra eko­no­mi­styr­ning och doku­men­te­ra ruti­ner. Jag har myc­ket stort för­tro­en­de för hen­ne. Därför var jag myc­ket tack­sam för att hon ställ­de upp som boll­plank. Inte bara den där lör­da­gen. Utan under hela våren.

Jag fick ock­så myc­ket hjälp av Fabian Sörqvist. Han hade bör­jat på NodeOne under 2010. Där var han bland annat arki­tekt och utveck­lings­an­sva­rig för en utveck­lings- och drift­platt­form som för­enklar byg­get av kom­plexa webb­plat­ser på Drupal. Han var ock­så djupt invol­ve­rad i att vida­re­ut­veck­la NodeOnes erbju­dan­de av drift och sup­port av affär­skri­tis­ka webb­plat­ser. Han var mitt boll­plank när jag skrev den förs­ta spe­ci­fi­ka­tio­nen för vad som nu heter Konzilo.

Av oli­ka anled­ning­ar slu­ta­de Pia och Fabian sina anställ­ning­ar på NodeOne under som­ma­ren 2013. Eftersom Kntnt var lika myc­ket deras idé som min, så var det natur­ligt att de blev delä­ga­re. Och på den vägen är det.

Hösten 2004

Fröet till Kntnt såd­des allt­så för tio år sedan. Där, på vägen till Malmö, när jag ser betal­sta­tio­ner­na, inser att jag har kört fel, att det inte finns fler avfar­ter, att jag inte skall till Köpenhamn, att jag är sen till det vik­ti­ga kund­mö­tet. Och att jag har glömt kör­kort och peng­ar hem­ma i Göteborg… Hur gick det?

Kunden fick kom­ma ut till Lernacken och lösa ut mig.

Dela artikeln om du gillade den!

Förslag på mer läsning

Miljö- och hållbarhetpåståenden i din marknadsföring

Medvetna kon­su­men­ter loc­kar till mil­jö- och håll­bar­hetspå­stå­en­den i före­ta­gens mark­nads­fö­ring. Men kra­ven på vad som får sägas inom det­ta områ­de är extra hår­da. Ta reda på vad som gäl­ler. Läs den­na arti­kel i Kntnt Magasin skri­ven av advo­kat Erik Ullberg och biträ­dan­de jurist Richard Fürst på Wistrand advokatbyrå.

Läs artikel »

Content marketing v/​s redaktionell kommunikation – sex krav du skall ställa på din contentbyrå

Står du i begrepp att ta hjälp av en byrå i din con­tent mar­ke­ting? Då har du säkert upp­täckt att var och varan­nan byrå i kom­mu­ni­ka­tions­bran­schen nume­ra påstår sig vara exper­ter på ämnet. Begreppet används fli­tigt av många, vil­ket gör det svå­ra­re för dig som köpa­re att veta vem eller vil­ka du ska vän­da dig till. I den­na arti­kel hjäl­per Lars Wirtén dig på traven!

Läs artikel »

Så skyddar du företagets hemligheter och viktiga kundrelationer

Den höga rör­lig­he­ten på arbets­mark­na­den leder till att många byter jobb. För att hind­ra att före­tags­hem­lig­he­ter och vik­ti­ga kund­re­la­tio­ner föl­jer med till kon­kur­ren­ten behö­ver arbets­gi­va­ren kän­na till juri­di­ken. Om det­ta hand­lar dagens arti­kel för­fat­tad av advo­kat Gustav Sandberg och biträ­dan­de jurist Viktoria Hybbinette på Wistrand Advokatbyrå.

Läs artikel »

Så får du kontroll på arbetsflödet i din content marketing – del 2

Spar på tid och kraf­ter – effek­ti­vi­se­ra arbets­flö­det i din con­tent mar­ke­ting! Lars Wirtén och Jörgen Olsson – två erfar­na jour­na­lis­ter, redak­tö­rer och senio­ra skri­ben­ter, delar med sig av sina bäs­ta tips i två artik­lar i Kntnt Magasin. Detta är en and­ra. Trevlig läsning! 

Läs artikel »

Vad är artificiell intelligens?

Funderar du på vad AI är och hur du skall för­hål­la dig till den revo­lu­tion inom områ­det som vi med säker­het bara sett bör­jan på? Detta är något som vår krö­ni­kör Martin Modigh Karlsson ägnar myc­ket tan­ke­mö­da. Läs hans intres­san­ta ana­lys i dagens artikel. 

Läs artikel »

Så får du koll på arbetsflödet i din content marketing – del 1

Effektivisera arbets­flö­det i din con­tent mar­ke­ting. Det finns fle­ra anled­ning­ar. Inte minst spar du tid. Lars Wirtén och Jörgen Olsson – två erfar­na jour­na­lis­ter, redak­tö­rer och senio­ra skri­ben­ter, delar med sig av sina bäs­ta tips i två artik­lar. Den förs­ta hit­tar du här!

Läs artikel »

Personuppgifter på vift – Vad är ditt ansvar?

Då och då hän­der det att ett före­tag för­lo­rar kon­trol­len över sina kun­ders per­son­upp­gif­ter. Det är natur­ligt­vis inte bra och får kon­se­kven­ser. I den­na arti­kel för­kla­rar advo­kat Erik Ullberg och biträ­dan­de jurist Richard Fürst på Wistrands Advokatbyrå vad en per­son­upp­gifts­in­ci­dent är och vad du mås­te göra när en sådan har inträf­fat. Läs och lär!

Läs artikel »

Så SEO-optimerar du webbplatsen för röstsök

2020 kom­mer 50% av alla sök­ning­ar ske med rös­ten visar stu­die och Googles ”voice search”-tjänst väx­er så det kna­kar. Detta gör att du bör SEO-opti­me­ra din webb­plats för röst­sök­ning­ar redan nu. I dagens gäst­krö­ni­ka för­kla­rar Alexandra Jung hur du gör!

Läs artikel »

Inbound marketing sneglar mot content marketing

I den­na gäst­krö­ni­ka reflek­te­rar Niloo Lopez över vart inbound mar­ke­ting är på väg efter att ha besökt mega­kon­fe­ren­sen Inbound 2019. 

Läs artikel »

Överraskande slutsats från INBOUND 2019

Kntnt Radio är till­ba­ka! I avsnitt 209 dis­ku­te­rar Pia Tegborg, Thomas Barregren och Niloo Loopez uti­från Niloos ”take aways” från 2019 års upp­la­ga av mega­kon­fe­ren­sen INBOUND. Samtalet lan­dar i en ovän­tad kon­klu­sion. Pia och Thomas ger ock­så en för­kla­ring till den lång­va­ri­ga tyst­na­den. Efter 208 avsnitt under näs­tan lika många vec­kor blev det helt plöts­ligt tyst. Vad hände?

Läs artikel »