Så använder vi smarttelefoner. 5 saker marknadsförare kan lära sig av YouTubers.

Thomas Barregren
3 februari 2017

Samtidigt som du fick för­ra vec­kans nyhets­brev satt jag på toa och led. Vinterkräksjukan. Jag ska bespa­ra dig detal­jer­na, bara avslö­ja att till­frisk­nan­det gick lång­sam­ma­re än jag hop­pa­des på. Det oro­a­de mig.

På mån­dag skul­le jag åka till Stockholm. Skulle jag kla­ra det? Jag bara mås­te. För på tis­dag skul­le jag leda en full­satt kurs om hur man tar fram en stra­te­gi för con­tent marketing.

Kursen är ett sam­ar­be­te mel­lan IDG:s Webbdagarna Academy och Kntnt. Webbdagarna Academy fix­ar schysst lokal, bra käk och allt prak­tiskt run­tom­kring. Kntnt fix­ar inne­hål­let: 299 pre­sen­ta­tions­bil­der med till­hö­ran­de föredrag.

Det var min upp­gift att leve­re­ra inne­hål­let. Om jag kun­de… På lör­dag kän­des det avläg­set. På sön­dag högst osä­kert. På mån­dag satt jag på tåget, och kur­sen gick geschwint.

På tåget hem fun­de­ra­de jag på hur jag skul­le ha gjort om jag hade drab­bats bara någ­ra dagar sena­re. Det kän­des otänk­bart att stäl­la in med 15 för­vän­tans­ful­la som ren­sat sina kalend­rar och var inställ­da på att för­kov­ra sig i con­tent mar­ke­ting. Flera dess­utom till­res­ta. Men det hade inte hel­ler upp­skat­tat en vin­ter­kräk­sjuk före­drags­hål­la­re. Och min kära kol­le­ga och kom­pan­jon Pia Tegborg var på Kanarieöarna med sin familj, så hon hade inte kun­nat räd­da situationen.

Vad hade du gjort?

Jag kom ald­rig fram till något svar, där på tåget. Kände mig bara tack­sam för att jag blev frisk i tid och kun­de genom­fö­ra kursen.

Mina tan­kar avbryts av mobil­te­le­fo­nen som pling­ar till. SMS från min fru. Jag öpp­nar och läser. Vinterkräksjukan har sla­git till mot res­ten av familjen…

Det var min vec­ka. Nu till vec­kans artik­lar (som är en fär­re än van­ligt av skäl du kanske anar nu).

Trevlig läs­ning önskar
Thomas

5 saker marknadsförare kan lära sig av YouTubers

Vad kan YouTube-kän­di­sar lära oss som arbe­tar med mark­nads­kom­mu­nik­taion. En hel del, visar Nils Grundberg i vec­kans gäst­krö­ni­ka. Han lyf­ter fram fem saker: fokus, fre­kvens, anpass­ning, pålit­lig­het och snabb­rör­lig­het. Exakt vad det bety­der kan du läsa här.

Så använder vi smarttelefoner

Svenskarna och inter­net har du säkert hört talas om. Internetstiftelsens (IIS) omfat­tan­de stu­die som upp­märk­sam­mas stort var­je år. Men det är långt ifrån den enda stu­die som IIS gör.

I avsnitt 84 av Kntnt Radio berät­tar Pamela Davidsson – sta­tistik­chef på IIS – om en annan stu­die: Apparat. Det är stu­die om vad hund­ra­tals svens­kar har gjort i sin smart­te­le­fon under en vec­ka. Och det visar sig vara betyd­ligt mer än vad man kan tro. Grymt intres­sant och värt att lyss­na på.

Dela artikeln om du gillade den!

Liknande artiklar

Just nu har vi inga fler artiklar om ämnet.

Förslag på mer läsning

Miljö- och hållbarhetpåståenden i din marknadsföring

Medvetna kon­su­men­ter loc­kar till mil­jö- och håll­bar­hetspå­stå­en­den i före­ta­gens mark­nads­fö­ring. Men kra­ven på vad som får sägas inom det­ta områ­de är extra hår­da. Ta reda på vad som gäl­ler. Läs den­na arti­kel i Kntnt Magasin skri­ven av advo­kat Erik Ullberg och biträ­dan­de jurist Richard Fürst på Wistrand advokatbyrå.

Läs artikel »

Content marketing v/​s redaktionell kommunikation – sex krav du skall ställa på din contentbyrå

Står du i begrepp att ta hjälp av en byrå i din con­tent mar­ke­ting? Då har du säkert upp­täckt att var och varan­nan byrå i kom­mu­ni­ka­tions­bran­schen nume­ra påstår sig vara exper­ter på ämnet. Begreppet används fli­tigt av många, vil­ket gör det svå­ra­re för dig som köpa­re att veta vem eller vil­ka du ska vän­da dig till. I den­na arti­kel hjäl­per Lars Wirtén dig på traven!

Läs artikel »

Så skyddar du företagets hemligheter och viktiga kundrelationer

Den höga rör­lig­he­ten på arbets­mark­na­den leder till att många byter jobb. För att hind­ra att före­tags­hem­lig­he­ter och vik­ti­ga kund­re­la­tio­ner föl­jer med till kon­kur­ren­ten behö­ver arbets­gi­va­ren kän­na till juri­di­ken. Om det­ta hand­lar dagens arti­kel för­fat­tad av advo­kat Gustav Sandberg och biträ­dan­de jurist Viktoria Hybbinette på Wistrand Advokatbyrå.

Läs artikel »

Så får du kontroll på arbetsflödet i din content marketing – del 2

Spar på tid och kraf­ter – effek­ti­vi­se­ra arbets­flö­det i din con­tent mar­ke­ting! Lars Wirtén och Jörgen Olsson – två erfar­na jour­na­lis­ter, redak­tö­rer och senio­ra skri­ben­ter, delar med sig av sina bäs­ta tips i två artik­lar i Kntnt Magasin. Detta är en and­ra. Trevlig läsning! 

Läs artikel »

Vad är artificiell intelligens?

Funderar du på vad AI är och hur du skall för­hål­la dig till den revo­lu­tion inom områ­det som vi med säker­het bara sett bör­jan på? Detta är något som vår krö­ni­kör Martin Modigh Karlsson ägnar myc­ket tan­ke­mö­da. Läs hans intres­san­ta ana­lys i dagens artikel. 

Läs artikel »

Så får du koll på arbetsflödet i din content marketing – del 1

Effektivisera arbets­flö­det i din con­tent mar­ke­ting. Det finns fle­ra anled­ning­ar. Inte minst spar du tid. Lars Wirtén och Jörgen Olsson – två erfar­na jour­na­lis­ter, redak­tö­rer och senio­ra skri­ben­ter, delar med sig av sina bäs­ta tips i två artik­lar. Den förs­ta hit­tar du här!

Läs artikel »

Personuppgifter på vift – Vad är ditt ansvar?

Då och då hän­der det att ett före­tag för­lo­rar kon­trol­len över sina kun­ders per­son­upp­gif­ter. Det är natur­ligt­vis inte bra och får kon­se­kven­ser. I den­na arti­kel för­kla­rar advo­kat Erik Ullberg och biträ­dan­de jurist Richard Fürst på Wistrands Advokatbyrå vad en per­son­upp­gifts­in­ci­dent är och vad du mås­te göra när en sådan har inträf­fat. Läs och lär!

Läs artikel »

Så SEO-optimerar du webbplatsen för röstsök

2020 kom­mer 50% av alla sök­ning­ar ske med rös­ten visar stu­die och Googles ”voice search”-tjänst väx­er så det kna­kar. Detta gör att du bör SEO-opti­me­ra din webb­plats för röst­sök­ning­ar redan nu. I dagens gäst­krö­ni­ka för­kla­rar Alexandra Jung hur du gör!

Läs artikel »

Inbound marketing sneglar mot content marketing

I den­na gäst­krö­ni­ka reflek­te­rar Niloo Lopez över vart inbound mar­ke­ting är på väg efter att ha besökt mega­kon­fe­ren­sen Inbound 2019. 

Läs artikel »

Överraskande slutsats från INBOUND 2019

Kntnt Radio är till­ba­ka! I avsnitt 209 dis­ku­te­rar Pia Tegborg, Thomas Barregren och Niloo Loopez uti­från Niloos ”take aways” från 2019 års upp­la­ga av mega­kon­fe­ren­sen INBOUND. Samtalet lan­dar i en ovän­tad kon­klu­sion. Pia och Thomas ger ock­så en för­kla­ring till den lång­va­ri­ga tyst­na­den. Efter 208 avsnitt under näs­tan lika många vec­kor blev det helt plöts­ligt tyst. Vad hände?

Läs artikel »