Skip to content

Observera att detta är en föråldrad artikel som är arkiverad.

Så använder vi smarttelefoner. 5 saker marknadsförare kan lära sig av YouTubers.

Thomas Barregren
3 februari 2017

Samtidigt som du fick för­ra vec­kans nyhets­brev satt jag på toa och led. Vinterkräksjukan. Jag ska bespa­ra dig detal­jer­na, bara avslö­ja att till­frisk­nan­det gick lång­sam­ma­re än jag hop­pa­des på. Det oro­a­de mig.

På mån­dag skul­le jag åka till Stockholm. Skulle jag kla­ra det? Jag bara mås­te. För på tis­dag skul­le jag leda en full­satt kurs om hur man tar fram en stra­te­gi för con­tent mar­ke­ting.

Kursen är ett sam­ar­be­te mel­lan IDG:s Webbdagarna Academy och Kntnt. Webbdagarna Academy fix­ar schysst lokal, bra käk och allt prak­tiskt run­tom­kring. Kntnt fix­ar inne­hål­let: 299 pre­sen­ta­tions­bil­der med till­hö­ran­de före­drag.

Det var min upp­gift att leve­re­ra inne­hål­let. Om jag kun­de… På lör­dag kän­des det avläg­set. På sön­dag högst osä­kert. På mån­dag satt jag på tåget, och kur­sen gick geschwint.

På tåget hem fun­de­ra­de jag på hur jag skul­le ha gjort om jag hade drab­bats bara någ­ra dagar sena­re. Det kän­des otänk­bart att stäl­la in med 15 för­vän­tans­ful­la som ren­sat sina kalend­rar och var inställ­da på att för­kov­ra sig i con­tent mar­ke­ting. Flera dess­utom till­res­ta. Men det hade inte hel­ler upp­skat­tat en vin­ter­kräk­sjuk före­drags­hål­la­re. Och min kära kol­le­ga och kom­pan­jon Pia Tegborg var på Kanarieöarna med sin familj, så hon hade inte kun­nat räd­da situ­a­tio­nen.

Vad hade du gjort?

Jag kom ald­rig fram till något svar, där på tåget. Kände mig bara tack­sam för att jag blev frisk i tid och kun­de genom­fö­ra kur­sen.

Mina tan­kar avbryts av mobil­te­le­fo­nen som pling­ar till. SMS från min fru. Jag öpp­nar och läser. Vinterkräksjukan har sla­git till mot res­ten av famil­jen…

Det var min vec­ka. Nu till vec­kans artik­lar (som är en fär­re än van­ligt av skäl du kanske anar nu).

Trevlig läs­ning öns­kar
Thomas

5 saker marknadsförare kan lära sig av YouTubers

Vad kan YouTube-kän­di­sar lära oss som arbe­tar med mark­nads­kom­mu­nik­taion. En hel del, visar Nils Grundberg i vec­kans gäst­krö­ni­ka. Han lyf­ter fram fem saker: fokus, fre­kvens, anpass­ning, pålit­lig­het och snabb­rör­lig­het. Exakt vad det bety­der kan du läsa här.

Så använder vi smarttelefoner

Svenskarna och inter­net har du säkert hört talas om. Internetstiftelsens (IIS) omfat­tan­de stu­die som upp­märk­sam­mas stort var­je år. Men det är långt ifrån den enda stu­die som IIS gör.

I avsnitt 84 av Kntnt Radio berät­tar Pamela Davidsson – sta­tistik­chef på IIS – om en annan stu­die: Apparat. Det är stu­die om vad hund­ra­tals svens­kar har gjort i sin smart­te­le­fon under en vec­ka. Och det visar sig vara betyd­ligt mer än vad man kan tro. Grymt intres­sant och värt att lyss­na på.

Dela artikeln om du gillade den!

Liknande artiklar

Just nu har vi inga fler artiklar om ämnet.

Förslag på mer läsning

Så skyddar du företagets hemligheter och viktiga kundrelationer

Den höga rör­lig­he­ten på arbets­mark­na­den leder till att många byter jobb. För att hind­ra att före­tags­hem­lig­he­ter och vik­ti­ga kund­re­la­tio­ner föl­jer med till kon­kur­ren­ten behö­ver arbets­gi­va­ren kän­na till juri­di­ken. Om det­ta hand­lar dagens arti­kel för­fat­tad av advo­kat Gustav Sandberg och biträ­dan­de jurist Viktoria Hybbinette på Wistrand Advokatbyrå.

Läs artikel »

Så får du kontroll på arbetsflödet i din content marketing – del 2

Spar på tid och kraf­ter – effek­ti­vi­se­ra arbets­flö­det i din con­tent mar­ke­ting! Lars Wirtén och Jörgen Olsson – två erfar­na jour­na­lis­ter, redak­tö­rer och senio­ra skri­ben­ter, delar med sig av sina bäs­ta tips i två artik­lar i Kntnt Magasin. Detta är en and­ra. Trevlig läs­ning!

Läs artikel »

Vad är artificiell intelligens?

Funderar du på vad AI är och hur du skall för­hål­la dig till den revo­lu­tion inom områ­det som vi med säker­het bara sett bör­jan på? Detta är något som vår krö­ni­kör Martin Modigh Karlsson ägnar myc­ket tan­ke­mö­da. Läs hans intres­san­ta ana­lys i dagens arti­kel.

Läs artikel »

Så får du koll på arbetsflödet i din content marketing – del 1

Effektivisera arbets­flö­det i din con­tent mar­ke­ting. Det finns fle­ra anled­ning­ar. Inte minst spar du tid. Lars Wirtén och Jörgen Olsson – två erfar­na jour­na­lis­ter, redak­tö­rer och senio­ra skri­ben­ter, delar med sig av sina bäs­ta tips i två artik­lar. Den förs­ta hit­tar du här!

Läs artikel »

Personuppgifter på vift – Vad är ditt ansvar?

Då och då hän­der det att ett före­tag för­lo­rar kon­trol­len över sina kun­ders per­son­upp­gif­ter. Det är natur­ligt­vis inte bra och får kon­se­kven­ser. I den­na arti­kel för­kla­rar advo­kat Erik Ullberg och biträ­dan­de jurist Richard Fürst på Wistrands Advokatbyrå vad en per­son­upp­gifts­in­ci­dent är och vad du mås­te göra när en sådan har inträf­fat. Läs och lär!

Läs artikel »

Så SEO-optimerar du webbplatsen för röstsök

2020 kom­mer 50% av alla sök­ning­ar ske med rös­ten visar stu­die och Googles ”voice search”-tjänst väx­er så det kna­kar. Detta gör att du bör SEO-opti­me­ra din webb­plats för röst­sök­ning­ar redan nu. I dagens gäst­krö­ni­ka för­kla­rar Alexandra Jung hur du gör!

Läs artikel »

Inbound marketing sneglar mot content marketing

I den­na gäst­krö­ni­ka reflek­te­rar Niloo Lopez över vart inbound mar­ke­ting är på väg efter att ha besökt mega­kon­fe­ren­sen Inbound 2019.

Läs artikel »

Överraskande slutsats från INBOUND 2019

Kntnt Radio är till­ba­ka! I avsnitt 209 dis­ku­te­rar Pia Tegborg, Thomas Barregren och Niloo Loopez uti­från Niloos ”take aways” från 2019 års upp­la­ga av mega­kon­fe­ren­sen INBOUND. Samtalet lan­dar i en ovän­tad kon­klu­sion. Pia och Thomas ger ock­så en för­kla­ring till den lång­va­ri­ga tyst­na­den. Efter 208 avsnitt under näs­tan lika många vec­kor blev det helt plöts­ligt tyst. Vad hän­de?

Läs artikel »

Facebooks ”gilla”-knapp granskad av EU-domstolen

Tänk till innan du instal­le­rar Facebooks ”gilla”-knapp och and­ra plu­gins på din webb­plats. Ansvaret vid behand­ling av per­son­upp­gif­ter­na kan näm­li­gen bli din huvud­värk. Detta slår ett för­hands­av­gö­ran­de i EU-dom­sto­len fast. Läs mer i dagens arti­kel skri­ven av advo­kat Erik Ullberg och biträ­dan­de jurist Gunilla Karlsson på Wistrand Advokatbyrå.

Läs artikel »

Därför är redaktörens roll så viktig

Digitala platt­for­mar har öpp­nat upp fan­tas­tis­ka möj­lig­he­ter för före­tag att dela med sig av vär­deska­pan­de inne­håll till kun­der och and­ra intres­sen­ter. Men intryc­ket kan bli spre­tigt i den digi­ta­la mil­jön. Därför är redak­tö­rens roll cen­tral i all inne­hålls­mark­nads­fö­ring. Läs dagens arti­kel skri­ven av Lars Wirtén och Jörgen Olsson.

Läs artikel »
vulputate, libero mattis commodo tempus massa luctus

Missa inte nästa artikel!

Få gratis nyhetsbrev varannan vecka

i din inkorg – med senaste artiklarna

Dina personuppgifter hanteras enligt vår integritetspolicy.

Pin It on Pinterest