Observera att detta är en föråldrad artikel som är arkiverad.

Så använder vi smarttelefoner. 5 saker marknadsförare kan lära sig av YouTubers.

Thomas Barregren
3 februari 2017

Samtidigt som du fick för­ra vec­kans nyhets­brev satt jag på toa och led. Vinterkräksjukan. Jag ska bespa­ra dig detal­jer­na, bara avslö­ja att till­frisk­nan­det gick lång­sam­ma­re än jag hop­pa­des på. Det oro­a­de mig.

På mån­dag skul­le jag åka till Stockholm. Skulle jag kla­ra det? Jag bara mås­te. För på tis­dag skul­le jag leda en full­satt kurs om hur man tar fram en stra­te­gi för con­tent mar­ke­ting.

Kursen är ett sam­ar­be­te mel­lan IDG:s Webbdagarna Academy och Kntnt. Webbdagarna Academy fix­ar schysst lokal, bra käk och allt prak­tiskt run­tom­kring. Kntnt fix­ar inne­hål­let: 299 pre­sen­ta­tions­bil­der med till­hö­ran­de före­drag.

Det var min upp­gift att leve­re­ra inne­hål­let. Om jag kun­de… På lör­dag kän­des det avläg­set. På sön­dag högst osä­kert. På mån­dag satt jag på tåget, och kur­sen gick geschwint.

På tåget hem fun­de­ra­de jag på hur jag skul­le ha gjort om jag hade drab­bats bara någ­ra dagar sena­re. Det kän­des otänk­bart att stäl­la in med 15 för­vän­tans­ful­la som ren­sat sina kalend­rar och var inställ­da på att för­kov­ra sig i con­tent mar­ke­ting. Flera dess­utom till­res­ta. Men det hade inte hel­ler upp­skat­tat en vin­ter­kräk­sjuk före­drags­hål­la­re. Och min kära kol­le­ga och kom­pan­jon Pia Tegborg var på Kanarieöarna med sin familj, så hon hade inte kun­nat räd­da situ­a­tio­nen.

Vad hade du gjort?

Jag kom ald­rig fram till något svar, där på tåget. Kände mig bara tack­sam för att jag blev frisk i tid och kun­de genom­fö­ra kur­sen.

Mina tan­kar avbryts av mobil­te­le­fo­nen som pling­ar till. SMS från min fru. Jag öpp­nar och läser. Vinterkräksjukan har sla­git till mot res­ten av famil­jen…

Det var min vec­ka. Nu till vec­kans artik­lar (som är en fär­re än van­ligt av skäl du kanske anar nu).

Trevlig läs­ning öns­kar
Thomas

5 saker marknadsförare kan lära sig av YouTubers

Vad kan YouTube-kän­di­sar lära oss som arbe­tar med mark­nads­kom­mu­nik­taion. En hel del, visar Nils Grundberg i vec­kans gäst­krö­ni­ka. Han lyf­ter fram fem saker: fokus, fre­kvens, anpass­ning, pålit­lig­het och snabb­rör­lig­het. Exakt vad det bety­der kan du läsa här.

Så använder vi smarttelefoner

Svenskarna och inter­net har du säkert hört talas om. Internetstiftelsens (IIS) omfat­tan­de stu­die som upp­märk­sam­mas stort var­je år. Men det är långt ifrån den enda stu­die som IIS gör.

I avsnitt 84 av Kntnt Radio berät­tar Pamela Davidsson – sta­tistik­chef på IIS – om en annan stu­die: Apparat. Det är stu­die om vad hund­ra­tals svens­kar har gjort i sin smart­te­le­fon under en vec­ka. Och det visar sig vara betyd­ligt mer än vad man kan tro. Grymt intres­sant och värt att lyss­na på.

Dela artikeln om du gillade den!

Liknande artiklar

Just nu har vi inga fler artiklar om ämnet.

Förslag på mer läsning

Facebooks ”gilla”-knapp granskad av EU-domstolen

Tänk till innan du instal­le­rar Facebooks ”gilla”-knapp och and­ra plu­gins på din webb­plats. Ansvaret vid behand­ling av per­son­upp­gif­ter­na kan näm­li­gen bli din huvud­värk. Detta slår ett för­hands­av­gö­ran­de i EU-dom­sto­len fast. Läs mer i dagens arti­kel skri­ven av advo­kat Erik Ullberg och biträ­dan­de jurist Gunilla Karlsson på Wistrand Advokatbyrå.

Läs artikel »

Därför är redaktörens roll så viktig

Digitala platt­for­mar har öpp­nat upp fan­tas­tis­ka möj­lig­he­ter för före­tag att dela med sig av vär­deska­pan­de inne­håll till kun­der och and­ra intres­sen­ter. Men intryc­ket kan bli spre­tigt i den digi­ta­la mil­jön. Därför är redak­tö­rens roll cen­tral i all inne­hålls­mark­nads­fö­ring. Läs dagens arti­kel skri­ven av Lars Wirtén och Jörgen Olsson.

Läs artikel »

Utveckla din story med rätt design

Har du en inre bild av hur din arti­kel skul­le se ut när den kom­mer i tryck? Med design kan du utveck­la din sto­ry och ska­pa ett nytt per­spek­tiv. Bilder, färg och form kan bli verk­tyg även i din kre­a­ti­va verk­tygs­lå­da.

Läs artikel »

Om jag var i Almedalen …

Att Almedalen blir allt vik­ti­ga­re för kom­mu­nik­tions­bran­schen är de fles­ta över­ens om. Men i en djung­el av pro­gram­punk­ter kan det vara svårt att sål­la agnar­na från vetet. Här kom­mer hjälp på vägen! Martin Modigh Karlsson har gjort grov­job­bet och lis­tar sina bäs­ta tips i dagens krö­ni­ka. För dig som ska dit och för dig som tar del av pro­gram­met i efter­hand.

Läs artikel »

Detta gäller vid marknadsföring av din arbetsgivare på sociala medier

Publicerar du inlägg om din arbets­gi­vares verk­sam­het i soci­a­la medi­er? Då kan du behö­va vara för­sik­tig så att du inte fälls för vil­se­le­dan­de mark­nads­fö­ring. Ta reda på vad som gäl­ler genom att läsa den­na arti­kel skri­ven av Tobias Bratt, biträ­dan­de jurist på Wistrand Advokatbyrå.

Läs artikel »

Ursäkta röran. Vi har byggt om.

För ovan­lig­he­tens skull pra­tar vi om oss själ­va. Vi vill berät­ta att vi från och med nu är en con­tent­by­rå som gör con­tent. Men vi gör det på ett annorlun­da sätt än and­ra con­tent­by­rå­er. Vi har ock­så en ny digi­tal platt­form som ska slå Hubspot på fing­rar­na. Och vi har gjort lego av vårt stra­te­gi-erbju­dan­de. Dessutom har vi en mas­sa nya med­ar­be­ta­re, och söker ännu fler. I den­na krö­ni­ka berät­tar Thomas Barregren om allt det­ta och lite till.

Läs artikel »

Därför ska du ha egen plattform

Det är fres­tan­de att använ­da LinkedIn, Facebook eller någon annan platt­form som din mål­grupp redan använ­der. Med deras annons­lös­ning­ar (”spons­ra­de inlägg”) kan du snabbt nå ut till din mål­grupp. Dessutom är de lät­ta att använ­da. Men det finns pro­blem. Du läg­ger din fram­gång som mark­nads­fö­ra­re och säl­ja­re i hän­der­na på bolag som han en annan agen­da än ditt bäs­ta. Du kon­trol­le­rar inte vem som ser vad och när. Du har inte till­gång till de vär­de­ful­la digi­ta­la fot­spår som din mål­grupp läm­nar efter sig. Därför behö­ver du en egen platt­form.

Läs artikel »

Därför jobbar vi annorlunda

Vi job­bar på ett annorlun­da sätt. Våra kon­sul­ter arbe­tar i ditt team (eller är ditt team) och har sam­ti­digt full upp­back­ning vad gäl­ler kom­pe­tens och resur­ser från våra kon­sul­ter som job­bar “back office”. Men var­för job­bar vi på det sät­tet?

Läs artikel »

Är du redo för robottexterna?

Content och mar­ke­ting – båda delar­na behövs. Men vad hän­der när robo­tar tar över text­pro­duk­tio­nen med fokus på det sist­nämn­da? Med de rät­ta nyc­kelor­den och rubri­ker­na som slår. Finns det fort­fa­ran­de en plats för den enga­ge­ran­de och per­son­li­ga berät­tel­sen? Om det­ta hand­lar Lars Wirténs krö­ni­ka.

Läs artikel »

Varning för gratis wifi när du jobbar på distans

Du vet nog redan att det kan fin­nas säker­hets­hål när du job­bar på distans i öpp­na nät­verk. Men stop­par det dig att mej­la kun­den kam­panj­re­sul­ta­tet eller knap­pa in kre­dit­kor­tets siff­ror via café­ets gra­tisupp­kopp­ling? Det bor­de det! Risken finns näm­li­gen att du ger obe­hö­ri­ga till­gång till din infor­ma­tion. Martin Modigh Karlsson beskri­ver faror­na och ger dig sva­ren på var­för gra­tis (nät­verk) inte all­tid är gott – och där­för bör använ­das med stor för­sik­tig­het – samt tip­sar om tre saker du kan göra för att höja säker­he­ten. 

Läs artikel »
tempus ut ipsum Nullam quis adipiscing id, venenatis ultricies fringilla Lorem

Missa inte nästa artikel!

Få gratis nyhetsbrev varannan vecka

i din inkorg – med senaste artiklarna

Dina personuppgifter hanteras enligt vår integritetspolicy.

Pin It on Pinterest