Observera att detta är en föråldrad artikel som är arkiverad.

Så använder vi smarttelefoner. 5 saker marknadsförare kan lära sig av YouTubers.

Thomas Barregren
3 februari 2017

Samtidigt som du fick för­ra vec­kans nyhets­brev satt jag på toa och led. Vinterkräksjukan. Jag ska bespa­ra dig detal­jer­na, bara avslö­ja att till­frisk­nan­det gick lång­sam­ma­re än jag hop­pa­des på. Det oro­a­de mig.

På mån­dag skul­le jag åka till Stockholm. Skulle jag kla­ra det? Jag bara mås­te. För på tis­dag skul­le jag leda en full­satt kurs om hur man tar fram en stra­te­gi för con­tent mar­ke­ting.

Kursen är ett sam­ar­be­te mel­lan IDG:s Webbdagarna Academy och Kntnt. Webbdagarna Academy fix­ar schysst lokal, bra käk och allt prak­tiskt run­tom­kring. Kntnt fix­ar inne­hål­let: 299 pre­sen­ta­tions­bil­der med till­hö­ran­de före­drag.

Det var min upp­gift att leve­re­ra inne­hål­let. Om jag kun­de… På lör­dag kän­des det avläg­set. På sön­dag högst osä­kert. På mån­dag satt jag på tåget, och kur­sen gick geschwint.

På tåget hem fun­de­ra­de jag på hur jag skul­le ha gjort om jag hade drab­bats bara någ­ra dagar sena­re. Det kän­des otänk­bart att stäl­la in med 15 för­vän­tans­ful­la som ren­sat sina kalend­rar och var inställ­da på att för­kov­ra sig i con­tent mar­ke­ting. Flera dess­utom till­res­ta. Men det hade inte hel­ler upp­skat­tat en vin­ter­kräk­sjuk före­drags­hål­la­re. Och min kära kol­le­ga och kom­pan­jon Pia Tegborg var på Kanarieöarna med sin familj, så hon hade inte kun­nat räd­da situ­a­tio­nen.

Vad hade du gjort?

Jag kom ald­rig fram till något svar, där på tåget. Kände mig bara tack­sam för att jag blev frisk i tid och kun­de genom­fö­ra kur­sen.

Mina tan­kar avbryts av mobil­te­le­fo­nen som pling­ar till. SMS från min fru. Jag öpp­nar och läser. Vinterkräksjukan har sla­git till mot res­ten av famil­jen…

Det var min vec­ka. Nu till vec­kans artik­lar (som är en fär­re än van­ligt av skäl du kanske anar nu).

Trevlig läs­ning öns­kar
Thomas

5 saker marknadsförare kan lära sig av YouTubers

Vad kan YouTube-kän­di­sar lära oss som arbe­tar med mark­nads­kom­mu­nik­taion. En hel del, visar Nils Grundberg i vec­kans gäst­krö­ni­ka. Han lyf­ter fram fem saker: fokus, fre­kvens, anpass­ning, pålit­lig­het och snabb­rör­lig­het. Exakt vad det bety­der kan du läsa här.

Så använder vi smarttelefoner

Svenskarna och inter­net har du säkert hört talas om. Internetstiftelsens (IIS) omfat­tan­de stu­die som upp­märk­sam­mas stort var­je år. Men det är långt ifrån den enda stu­die som IIS gör.

I avsnitt 84 av Kntnt Radio berät­tar Pamela Davidsson – sta­tistik­chef på IIS – om en annan stu­die: Apparat. Det är stu­die om vad hund­ra­tals svens­kar har gjort i sin smart­te­le­fon under en vec­ka. Och det visar sig vara betyd­ligt mer än vad man kan tro. Grymt intres­sant och värt att lyss­na på.

Dela artikeln om du gillade den!

Liknande artiklar

Just nu har vi inga fler artiklar om ämnet.

Förslag på mer läsning

Utveckla din story med rätt design

Har du en inre bild av hur din arti­kel skul­le se ut när den kom­mer i tryck? Med design kan du utveck­la din sto­ry och ska­pa ett nytt per­spek­tiv. Bilder, färg och form kan bli verk­tyg även i din kre­a­ti­va verk­tygs­lå­da.

Läs artikel »

Om jag var i Almedalen …

Att Almedalen blir allt vik­ti­ga­re för kom­mu­nik­tions­bran­schen är de fles­ta över­ens om. Men i en djung­el av pro­gram­punk­ter kan det vara svårt att sål­la agnar­na från vetet. Här kom­mer hjälp på vägen! Martin Modigh Karlsson har gjort grov­job­bet och lis­tar sina bäs­ta tips i dagens krö­ni­ka. För dig som ska dit och för dig som tar del av pro­gram­met i efter­hand.

Läs artikel »

Detta gäller vid marknadsföring av din arbetsgivare på sociala medier

Publicerar du inlägg om din arbets­gi­vares verk­sam­het i soci­a­la medi­er? Då kan du behö­va vara för­sik­tig så att du inte fälls för vil­se­le­dan­de mark­nads­fö­ring. Ta reda på vad som gäl­ler genom att läsa den­na arti­kel skri­ven av Tobias Bratt, biträ­dan­de jurist på Wistrand Advokatbyrå.

Läs artikel »

Ursäkta röran. Vi har byggt om.

För ovan­lig­he­tens skull pra­tar vi om oss själ­va. Vi vill berät­ta att vi från och med nu är en con­tent­by­rå som gör con­tent. Men vi gör det på ett annorlun­da sätt än and­ra con­tent­by­rå­er. Vi har ock­så en ny digi­tal platt­form som ska slå Hubspot på fing­rar­na. Och vi har gjort lego av vårt stra­te­gi-erbju­dan­de. Dessutom har vi en mas­sa nya med­ar­be­ta­re, och söker ännu fler. I den­na krö­ni­ka berät­tar Thomas Barregren om allt det­ta och lite till.

Läs artikel »

Därför ska du ha egen plattform

Det är fres­tan­de att använ­da LinkedIn, Facebook eller någon annan platt­form som din mål­grupp redan använ­der. Med deras annons­lös­ning­ar (”spons­ra­de inlägg”) kan du snabbt nå ut till din mål­grupp. Dessutom är de lät­ta att använ­da. Men det finns pro­blem. Du läg­ger din fram­gång som mark­nads­fö­ra­re och säl­ja­re i hän­der­na på bolag som han en annan agen­da än ditt bäs­ta. Du kon­trol­le­rar inte vem som ser vad och när. Du har inte till­gång till de vär­de­ful­la digi­ta­la fot­spår som din mål­grupp läm­nar efter sig. Därför behö­ver du en egen platt­form.

Läs artikel »

Därför jobbar vi annorlunda

Vi job­bar på ett annorlun­da sätt. Våra kon­sul­ter arbe­tar i ditt team (eller är ditt team) och har sam­ti­digt full upp­back­ning vad gäl­ler kom­pe­tens och resur­ser från våra kon­sul­ter som job­bar “back office”. Men var­för job­bar vi på det sät­tet?

Läs artikel »

Är du redo för robottexterna?

Content och mar­ke­ting – båda delar­na behövs. Men vad hän­der när robo­tar tar över text­pro­duk­tio­nen med fokus på det sist­nämn­da? Med de rät­ta nyc­kelor­den och rubri­ker­na som slår. Finns det fort­fa­ran­de en plats för den enga­ge­ran­de och per­son­li­ga berät­tel­sen? Om det­ta hand­lar Lars Wirténs krö­ni­ka.

Läs artikel »

Varning för gratis wifi när du jobbar på distans

Du vet nog redan att det kan fin­nas säker­hets­hål när du job­bar på distans i öpp­na nät­verk. Men stop­par det dig att mej­la kun­den kam­panj­re­sul­ta­tet eller knap­pa in kre­dit­kor­tets siff­ror via café­ets gra­tisupp­kopp­ling? Det bor­de det! Risken finns näm­li­gen att du ger obe­hö­ri­ga till­gång till din infor­ma­tion. Martin Modigh Karlsson beskri­ver faror­na och ger dig sva­ren på var­för gra­tis (nät­verk) inte all­tid är gott – och där­för bör använ­das med stor för­sik­tig­het – samt tip­sar om tre saker du kan göra för att höja säker­he­ten. 

Läs artikel »

Rätten att bli glömd i digitala miljöer

Ett år har pas­se­rat sedan GDPR träd­de i kraft. Fortfarande brot­tas många före­tag med de prak­tis­ka och de juri­dis­ka tillämp­nings­frå­gor­na. Ett pro­blem av det först­nämn­da sla­get är hur före­tag som behand­lar per­son­upp­gif­ter rade­rar des­sa i sina IT-system? Enligt data­skydds­för­ord­ning­en ska man byg­ga upp sina system så att kra­ven i lag­stift­ning­en upp­fylls – men vad inne­bär det? Och går det över­hu­vud­ta­get att rade­ra upp­gif­ter­na på ett sätt som inne­bär att de ald­rig kan åter­ska­pas?

Läs om indi­vi­dens ”rätt att bli glömd” och före­ta­gets skyl­dig­het att rade­ra per­son­upp­gif­ter i dagens krö­ni­ka skri­ven av Jeanette Jönsson, biträ­dan­de jurist på Wistrand Advokatbyrå.

Läs artikel »

Elva tips som får din intervju att lyfta

Att få till en bra inter­vju hand­lar om väl­digt myc­ket mer än att bara stäl­la frå­gor och anteck­na. Låt Lars Wirtén gui­da dig längs vägen – steg för steg till ett garan­te­rat lyc­kat resul­tat! 

Läs artikel »
ut ut risus. id Praesent dapibus id elit. dolor justo libero

Missa inte nästa artikel!

Få gratis nyhetsbrev varannan vecka

i din inkorg – med senaste artiklarna

Dina personuppgifter hanteras enligt vår integritetspolicy.

Pin It on Pinterest