5 tips på hur du förbättrar webbplatsens laddningstid

När det gäller en webbplats laddningstid har varje sekund betydelse. Inte bara för sökmotorerna utan även för användarvänligheten. Få av oss har tålamodet att vänta. Är sidan trög letar vi vidare någon annanstans. I dagens artikel delar Alexandra Jung med sig av 5 tips som garanterat förbättrar laddningstiderna på din webbplats.

Alexandra Jung
5 oktober 2016

För var­je år som går blir webb­plat­ser­na allt­mer avan­ce­ra­de. Vi läg­ger till flas­hi­ga plu­gins och snyg­ga JavaScript-funk­tio­ner i syf­te att ge använ­dar­na en bätt­re digi­tal upp­le­vel­se, vil­ket ock­så resul­te­rar i att stor­le­ken på webb­plat­ser­na väx­er.

När det gäl­ler en webb­plats ladd­nings­tid har var­je sekund bety­del­se och där­för skall vi all­tid strä­va efter att ha en så snabb sida som möj­ligt.

Hur snabbt inne­hål­let på en webb­plats lad­dar räk­nas in i Googles ran­kingal­go­ritm, men har även väl­digt stor bety­del­se för hur webb­plat­sen kon­ver­te­rar samt för använ­darupp­le­vel­sen. Merparten av oss gil­lar inte att vän­ta och tve­kar inte att klic­ka till­ba­ka i sökre­sul­ta­tet för att hit­ta någon­ting annat om det drö­jer.

Hur snabbt laddar din webbplats?

Det finns många bra verk­tyg som kan hjäl­pa dig att ana­ly­se­ra webb­plat­sens ladd­nings­tid. Ett av dem är gra­tis­verk­ty­get PingdomTools, där du genom att skri­va in webb­plat­sens URL får veta ladd­nings­tid, stor­lek samt en mängd annan nyt­tig infor­ma­tion.

Söker du kon­kre­ta för­slag på åtgär­der som kan för­bätt­ra ladd­nings­ti­den är Googles egna verk­tyg PageSpeed Insights en myc­ket bra bör­jan. Där kan du snabbt och enkelt (och dess­utom helt gra­tis!) få en över­blick av både hög- och låg­pri­o­ri­te­ra­de för­slag på åtgär­der som kom­mer att ha en posi­tiv påver­kan på ladd­nings­ti­den. Ett stort plus är att verk­ty­get även under­sö­ker hur webb­plat­sen pre­ste­rar både vad gäl­ler desk­top och mobilt.

Vi är nog alla över­ens om att vi skall strä­va efter en så snabb webb­plats som möj­ligt – men vad inne­bär då snabb? En gene­rell rikt­lin­je är att ladd­nings­ti­den bör lig­ga runt 2 sekun­der, men huvud­sa­ken är ändå att du arbe­tar med­ve­ten med att snab­ba upp webb­plat­sen i den mån som är möj­lig.

Fem tips till en snabbare webbplats

När vi har tagit reda på hur snabbt vår webb­plats lad­dar, vill vi natur­ligt­vis veta vad vi kan göra för att för­bätt­ra den­na. För att se till att våra besö­ka­re kom­mer dit de vill – fast snab­ba­re.

Nedan har jag listat fem tips som inte behö­ver ta lång tid att genom­fö­ra och som garan­te­rat kom­mer att för­bätt­ra ladd­nings­ti­den.

1. Bildoptimering

Har du många bil­der på din webb­plats? I så fall är det extra vik­tigt att se till att sto­ra och högupp­lös­ta bil­der är kom­pri­me­ra­de, gär­na redan vid upp­ladd­ning eftersom sto­ra filer lätt har en nega­tiv påver­kan på ladd­nings­ti­den. Det är fullt möj­ligt att kom­pri­me­ra bil­der utan att gå mis­te om bild­kva­li­tet, ett plu­gin som gör det­ta är WP – Smush för er som använ­der Wordpress. Ett annat popu­lärt alter­na­tiv som inte för­li­tar sig på en moln­tjänst utan där arbe­tet utförs lokalt på ser­vern är Ewww image opti­mi­zer.

Kom även ihåg att inte beskä­ra bil­der med hjälp av HTML eller CSS, utan se till att alla bil­der som finns upp­lad­da­de är i pre­cis de mått de behö­ver vara och inte tar upp onö­digt utrym­me.

2. Komprimering av HTML/​CSS/​JavaScript

Genom att akti­ve­ra kom­pri­me­ring med hjälp av Gzip kom­mer webb­plat­sen inte bara att lad­da snab­ba­re, utan stor­le­ken på filer­na kom­mer även att mins­ka med upp till 70%. I de fall Gzip inte redan är akti­ve­rat på er webb­plats, är det något ni abso­lut bör göra! Här kan ni tes­ta om ni har gzip akti­ve­rat.

3. Minify

Minification (”Minfy”) är en tek­nik som används för att rade­ra onö­digt utrym­me i sta­tis­ka resurs filer. När mini­fy är akti­ve­rat ren­sas onö­di­ga mel­lanslag, rad­bryt­ning­ar, kom­ma­tec­ken och lik­nan­de bort i käll­ko­den. Se även till att kom­men­ta­rer och kod som inte används tas bort. Detta bör köras på samt­li­ga Javascript, CSS och HTML-filer på webb­plat­sen, som i sin tur hjäl­per till med att kor­ta ned ladd­nings­ti­den avse­värt.

Minfy-funk­tio­nen är inte med auto­ma­tik inbyggd i alla CMS-system. Använder ni Wordpress är till exem­pel BWP Minify en bra plu­gin.

4. Cachelagring

För att und­vi­ka att lad­da ner samt­li­ga filer var­je gång du besö­ker en webb­plats kan vi istäl­let låta webb­lä­sa­ren spa­ra des­sa i sin cache. Det inne­bär att filer­na häm­tas lokalt från hård­dis­ken istäl­let för att lad­das ner från webb­ser­vern.

5. Plugins

Om du använ­der Wordpress eller annat CMS med ett brett urval av plu­gins, är det bra att se över des­sa om du upp­le­ver att webb­plat­sen tar lång tid att lad­da. Behåll de plu­gins som du fak­tiskt använ­der och ta bort res­ten. Testa även att fel­sö­ka om det är ett spe­ci­fikt plu­gin som  har en nega­tiv påver­kan på ladd­nings­ti­den genom att avak­ti­ve­ra.

Dela artikeln om du gillade den!

Förslag på mer läsning

Utveckla din story med rätt design

Har du en inre bild av hur din arti­kel skul­le se ut när den kom­mer i tryck? Med design kan du utveck­la din sto­ry och ska­pa ett nytt per­spek­tiv. Bilder, färg och form kan bli verk­tyg även i din kre­a­ti­va verk­tygs­lå­da.

Läs artikel »

Om jag var i Almedalen …

Att Almedalen blir allt vik­ti­ga­re för kom­mu­nik­tions­bran­schen är de fles­ta över­ens om. Men i en djung­el av pro­gram­punk­ter kan det vara svårt att sål­la agnar­na från vetet. Här kom­mer hjälp på vägen! Martin Modigh Karlsson har gjort grov­job­bet och lis­tar sina bäs­ta tips i dagens krö­ni­ka. För dig som ska dit och för dig som tar del av pro­gram­met i efter­hand.

Läs artikel »

Detta gäller vid marknadsföring av din arbetsgivare på sociala medier

Publicerar du inlägg om din arbets­gi­vares verk­sam­het i soci­a­la medi­er? Då kan du behö­va vara för­sik­tig så att du inte fälls för vil­se­le­dan­de mark­nads­fö­ring. Ta reda på vad som gäl­ler genom att läsa den­na arti­kel skri­ven av Tobias Bratt, biträ­dan­de jurist på Wistrand Advokatbyrå.

Läs artikel »

Ursäkta röran. Vi har byggt om.

För ovan­lig­he­tens skull pra­tar vi om oss själ­va. Vi vill berät­ta att vi från och med nu är en con­tent­by­rå som gör con­tent. Men vi gör det på ett annorlun­da sätt än and­ra con­tent­by­rå­er. Vi har ock­så en ny digi­tal platt­form som ska slå Hubspot på fing­rar­na. Och vi har gjort lego av vårt stra­te­gi-erbju­dan­de. Dessutom har vi en mas­sa nya med­ar­be­ta­re, och söker ännu fler. I den­na krö­ni­ka berät­tar Thomas Barregren om allt det­ta och lite till.

Läs artikel »

Därför ska du ha egen plattform

Det är fres­tan­de att använ­da LinkedIn, Facebook eller någon annan platt­form som din mål­grupp redan använ­der. Med deras annons­lös­ning­ar (”spons­ra­de inlägg”) kan du snabbt nå ut till din mål­grupp. Dessutom är de lät­ta att använ­da. Men det finns pro­blem. Du läg­ger din fram­gång som mark­nads­fö­ra­re och säl­ja­re i hän­der­na på bolag som han en annan agen­da än ditt bäs­ta. Du kon­trol­le­rar inte vem som ser vad och när. Du har inte till­gång till de vär­de­ful­la digi­ta­la fot­spår som din mål­grupp läm­nar efter sig. Därför behö­ver du en egen platt­form.

Läs artikel »

Därför jobbar vi annorlunda

Vi job­bar på ett annorlun­da sätt. Våra kon­sul­ter arbe­tar i ditt team (eller är ditt team) och har sam­ti­digt full upp­back­ning vad gäl­ler kom­pe­tens och resur­ser från våra kon­sul­ter som job­bar “back office”. Men var­för job­bar vi på det sät­tet?

Läs artikel »

Är du redo för robottexterna?

Content och mar­ke­ting – båda delar­na behövs. Men vad hän­der när robo­tar tar över text­pro­duk­tio­nen med fokus på det sist­nämn­da? Med de rät­ta nyc­kelor­den och rubri­ker­na som slår. Finns det fort­fa­ran­de en plats för den enga­ge­ran­de och per­son­li­ga berät­tel­sen? Om det­ta hand­lar Lars Wirténs krö­ni­ka.

Läs artikel »

Varning för gratis wifi när du jobbar på distans

Du vet nog redan att det kan fin­nas säker­hets­hål när du job­bar på distans i öpp­na nät­verk. Men stop­par det dig att mej­la kun­den kam­panj­re­sul­ta­tet eller knap­pa in kre­dit­kor­tets siff­ror via café­ets gra­tisupp­kopp­ling? Det bor­de det! Risken finns näm­li­gen att du ger obe­hö­ri­ga till­gång till din infor­ma­tion. Martin Modigh Karlsson beskri­ver faror­na och ger dig sva­ren på var­för gra­tis (nät­verk) inte all­tid är gott – och där­för bör använ­das med stor för­sik­tig­het – samt tip­sar om tre saker du kan göra för att höja säker­he­ten. 

Läs artikel »

Rätten att bli glömd i digitala miljöer

Ett år har pas­se­rat sedan GDPR träd­de i kraft. Fortfarande brot­tas många före­tag med de prak­tis­ka och de juri­dis­ka tillämp­nings­frå­gor­na. Ett pro­blem av det först­nämn­da sla­get är hur före­tag som behand­lar per­son­upp­gif­ter rade­rar des­sa i sina IT-system? Enligt data­skydds­för­ord­ning­en ska man byg­ga upp sina system så att kra­ven i lag­stift­ning­en upp­fylls – men vad inne­bär det? Och går det över­hu­vud­ta­get att rade­ra upp­gif­ter­na på ett sätt som inne­bär att de ald­rig kan åter­ska­pas?

Läs om indi­vi­dens ”rätt att bli glömd” och före­ta­gets skyl­dig­het att rade­ra per­son­upp­gif­ter i dagens krö­ni­ka skri­ven av Jeanette Jönsson, biträ­dan­de jurist på Wistrand Advokatbyrå.

Läs artikel »

Elva tips som får din intervju att lyfta

Att få till en bra inter­vju hand­lar om väl­digt myc­ket mer än att bara stäl­la frå­gor och anteck­na. Låt Lars Wirtén gui­da dig längs vägen – steg för steg till ett garan­te­rat lyc­kat resul­tat! 

Läs artikel »
Donec id venenatis libero consectetur pulvinar mattis eget

Missa inte nästa artikel!

Få gratis nyhetsbrev varannan vecka

i din inkorg – med senaste artiklarna

Dina personuppgifter hanteras enligt vår integritetspolicy.

Pin It on Pinterest