5 tips på hur du förbättrar webbplatsens laddningstid

När det gäller en webbplats laddningstid har varje sekund betydelse. Inte bara för sökmotorerna utan även för användarvänligheten. Få av oss har tålamodet att vänta. Är sidan trög letar vi vidare någon annanstans. I dagens artikel delar Alexandra Jung med sig av 5 tips som garanterat förbättrar laddningstiderna på din webbplats.

Alexandra Jung
5 oktober 2016

För var­je år som går blir webb­plat­ser­na allt­mer avan­ce­ra­de. Vi läg­ger till flas­hi­ga plu­gins och snyg­ga JavaScript-funk­tio­ner i syf­te att ge använ­dar­na en bätt­re digi­tal upp­le­vel­se, vil­ket ock­så resul­te­rar i att stor­le­ken på webb­plat­ser­na växer.

När det gäl­ler en webb­plats ladd­nings­tid har var­je sekund bety­del­se och där­för skall vi all­tid strä­va efter att ha en så snabb sida som möjligt.

Hur snabbt inne­hål­let på en webb­plats lad­dar räk­nas in i Googles ran­kingal­go­ritm, men har även väl­digt stor bety­del­se för hur webb­plat­sen kon­ver­te­rar samt för använ­darupp­le­vel­sen. Merparten av oss gil­lar inte att vän­ta och tve­kar inte att klic­ka till­ba­ka i sökre­sul­ta­tet för att hit­ta någon­ting annat om det dröjer.

Hur snabbt laddar din webbplats?

Det finns många bra verk­tyg som kan hjäl­pa dig att ana­ly­se­ra webb­plat­sens ladd­nings­tid. Ett av dem är gra­tis­verk­ty­get PingdomTools, där du genom att skri­va in webb­plat­sens URL får veta ladd­nings­tid, stor­lek samt en mängd annan nyt­tig information.

Söker du kon­kre­ta för­slag på åtgär­der som kan för­bätt­ra ladd­nings­ti­den är Googles egna verk­tyg PageSpeed Insights en myc­ket bra bör­jan. Där kan du snabbt och enkelt (och dess­utom helt gra­tis!) få en över­blick av både hög- och låg­pri­o­ri­te­ra­de för­slag på åtgär­der som kom­mer att ha en posi­tiv påver­kan på ladd­nings­ti­den. Ett stort plus är att verk­ty­get även under­sö­ker hur webb­plat­sen pre­ste­rar både vad gäl­ler desk­top och mobilt.

Vi är nog alla över­ens om att vi skall strä­va efter en så snabb webb­plats som möj­ligt – men vad inne­bär då snabb? En gene­rell rikt­lin­je är att ladd­nings­ti­den bör lig­ga runt 2 sekun­der, men huvud­sa­ken är ändå att du arbe­tar med­ve­ten med att snab­ba upp webb­plat­sen i den mån som är möjlig.

Fem tips till en snabbare webbplats

När vi har tagit reda på hur snabbt vår webb­plats lad­dar, vill vi natur­ligt­vis veta vad vi kan göra för att för­bätt­ra den­na. För att se till att våra besö­ka­re kom­mer dit de vill – fast snabbare.

Nedan har jag listat fem tips som inte behö­ver ta lång tid att genom­fö­ra och som garan­te­rat kom­mer att för­bätt­ra laddningstiden.

1. Bildoptimering

Har du många bil­der på din webb­plats? I så fall är det extra vik­tigt att se till att sto­ra och högupp­lös­ta bil­der är kom­pri­me­ra­de, gär­na redan vid upp­ladd­ning eftersom sto­ra filer lätt har en nega­tiv påver­kan på ladd­nings­ti­den. Det är fullt möj­ligt att kom­pri­me­ra bil­der utan att gå mis­te om bild­kva­li­tet, ett plu­gin som gör det­ta är WP – Smush för er som använ­der WordPress. Ett annat popu­lärt alter­na­tiv som inte för­li­tar sig på en moln­tjänst utan där arbe­tet utförs lokalt på ser­vern är Ewww image opti­mi­zer.

Kom även ihåg att inte beskä­ra bil­der med hjälp av HTML eller CSS, utan se till att alla bil­der som finns upp­lad­da­de är i pre­cis de mått de behö­ver vara och inte tar upp onö­digt utrymme.

2. Komprimering av HTML/​CSS/​JavaScript

Genom att akti­ve­ra kom­pri­me­ring med hjälp av Gzip kom­mer webb­plat­sen inte bara att lad­da snab­ba­re, utan stor­le­ken på filer­na kom­mer även att mins­ka med upp till 70%. I de fall Gzip inte redan är akti­ve­rat på er webb­plats, är det något ni abso­lut bör göra! Här kan ni tes­ta om ni har gzip aktiverat.

3. Minify

Minification (”Minfy”) är en tek­nik som används för att rade­ra onö­digt utrym­me i sta­tis­ka resurs filer. När mini­fy är akti­ve­rat ren­sas onö­di­ga mel­lanslag, rad­bryt­ning­ar, kom­ma­tec­ken och lik­nan­de bort i käll­ko­den. Se även till att kom­men­ta­rer och kod som inte används tas bort. Detta bör köras på samt­li­ga Javascript, CSS och HTML-filer på webb­plat­sen, som i sin tur hjäl­per till med att kor­ta ned ladd­nings­ti­den avsevärt.

Minfy-funk­tio­nen är inte med auto­ma­tik inbyggd i alla CMS-system. Använder ni WordPress är till exem­pel BWP Minify en bra plugin.

4. Cachelagring

För att und­vi­ka att lad­da ner samt­li­ga filer var­je gång du besö­ker en webb­plats kan vi istäl­let låta webb­lä­sa­ren spa­ra des­sa i sin cache. Det inne­bär att filer­na häm­tas lokalt från hård­dis­ken istäl­let för att lad­das ner från webbservern.

5. Plugins

Om du använ­der WordPress eller annat CMS med ett brett urval av plu­gins, är det bra att se över des­sa om du upp­le­ver att webb­plat­sen tar lång tid att lad­da. Behåll de plu­gins som du fak­tiskt använ­der och ta bort res­ten. Testa även att fel­sö­ka om det är ett spe­ci­fikt plu­gin som  har en nega­tiv påver­kan på ladd­nings­ti­den genom att avaktivera.

Dela artikeln om du gillade den!

Förslag på mer läsning

Miljö- och hållbarhetpåståenden i din marknadsföring

Medvetna kon­su­men­ter loc­kar till mil­jö- och håll­bar­hetspå­stå­en­den i före­ta­gens mark­nads­fö­ring. Men kra­ven på vad som får sägas inom det­ta områ­de är extra hår­da. Ta reda på vad som gäl­ler. Läs den­na arti­kel i Kntnt Magasin skri­ven av advo­kat Erik Ullberg och biträ­dan­de jurist Richard Fürst på Wistrand advokatbyrå.

Läs artikel »

Content marketing v/​s redaktionell kommunikation – sex krav du skall ställa på din contentbyrå

Står du i begrepp att ta hjälp av en byrå i din con­tent mar­ke­ting? Då har du säkert upp­täckt att var och varan­nan byrå i kom­mu­ni­ka­tions­bran­schen nume­ra påstår sig vara exper­ter på ämnet. Begreppet används fli­tigt av många, vil­ket gör det svå­ra­re för dig som köpa­re att veta vem eller vil­ka du ska vän­da dig till. I den­na arti­kel hjäl­per Lars Wirtén dig på traven!

Läs artikel »

Så skyddar du företagets hemligheter och viktiga kundrelationer

Den höga rör­lig­he­ten på arbets­mark­na­den leder till att många byter jobb. För att hind­ra att före­tags­hem­lig­he­ter och vik­ti­ga kund­re­la­tio­ner föl­jer med till kon­kur­ren­ten behö­ver arbets­gi­va­ren kän­na till juri­di­ken. Om det­ta hand­lar dagens arti­kel för­fat­tad av advo­kat Gustav Sandberg och biträ­dan­de jurist Viktoria Hybbinette på Wistrand Advokatbyrå.

Läs artikel »

Så får du kontroll på arbetsflödet i din content marketing – del 2

Spar på tid och kraf­ter – effek­ti­vi­se­ra arbets­flö­det i din con­tent mar­ke­ting! Lars Wirtén och Jörgen Olsson – två erfar­na jour­na­lis­ter, redak­tö­rer och senio­ra skri­ben­ter, delar med sig av sina bäs­ta tips i två artik­lar i Kntnt Magasin. Detta är en and­ra. Trevlig läsning! 

Läs artikel »

Vad är artificiell intelligens?

Funderar du på vad AI är och hur du skall för­hål­la dig till den revo­lu­tion inom områ­det som vi med säker­het bara sett bör­jan på? Detta är något som vår krö­ni­kör Martin Modigh Karlsson ägnar myc­ket tan­ke­mö­da. Läs hans intres­san­ta ana­lys i dagens artikel. 

Läs artikel »

Så får du koll på arbetsflödet i din content marketing – del 1

Effektivisera arbets­flö­det i din con­tent mar­ke­ting. Det finns fle­ra anled­ning­ar. Inte minst spar du tid. Lars Wirtén och Jörgen Olsson – två erfar­na jour­na­lis­ter, redak­tö­rer och senio­ra skri­ben­ter, delar med sig av sina bäs­ta tips i två artik­lar. Den förs­ta hit­tar du här!

Läs artikel »

Personuppgifter på vift – Vad är ditt ansvar?

Då och då hän­der det att ett före­tag för­lo­rar kon­trol­len över sina kun­ders per­son­upp­gif­ter. Det är natur­ligt­vis inte bra och får kon­se­kven­ser. I den­na arti­kel för­kla­rar advo­kat Erik Ullberg och biträ­dan­de jurist Richard Fürst på Wistrands Advokatbyrå vad en per­son­upp­gifts­in­ci­dent är och vad du mås­te göra när en sådan har inträf­fat. Läs och lär!

Läs artikel »

Så SEO-optimerar du webbplatsen för röstsök

2020 kom­mer 50% av alla sök­ning­ar ske med rös­ten visar stu­die och Googles ”voice search”-tjänst väx­er så det kna­kar. Detta gör att du bör SEO-opti­me­ra din webb­plats för röst­sök­ning­ar redan nu. I dagens gäst­krö­ni­ka för­kla­rar Alexandra Jung hur du gör!

Läs artikel »

Inbound marketing sneglar mot content marketing

I den­na gäst­krö­ni­ka reflek­te­rar Niloo Lopez över vart inbound mar­ke­ting är på väg efter att ha besökt mega­kon­fe­ren­sen Inbound 2019. 

Läs artikel »

Överraskande slutsats från INBOUND 2019

Kntnt Radio är till­ba­ka! I avsnitt 209 dis­ku­te­rar Pia Tegborg, Thomas Barregren och Niloo Loopez uti­från Niloos ”take aways” från 2019 års upp­la­ga av mega­kon­fe­ren­sen INBOUND. Samtalet lan­dar i en ovän­tad kon­klu­sion. Pia och Thomas ger ock­så en för­kla­ring till den lång­va­ri­ga tyst­na­den. Efter 208 avsnitt under näs­tan lika många vec­kor blev det helt plöts­ligt tyst. Vad hände?

Läs artikel »