Så påverkas din marknadsföring av GDPR (EU:s nya dataskyddsförordning)

Advokat Alexander Jute från MarLaw förklarar hur din marknadsföring påverkas när EU:s nya dataskyddsförordning (GDPR) införs i maj nästa år. Hans presentation tar avstamp i dagens lagstiftning och belyser vad som ändras, hur det påverkar dig och vad du ska göra.

Pia Tegborg
28 februari 2017

Advokat Alexander Jute från MarLaw för­kla­rar hur din mark­nads­fö­ring påver­kas när EU:s nya data­skydds­för­ord­ning (GDPR) införs i maj näs­ta år. Hans pre­sen­ta­tion tar avstamp i dagens lag­stift­ning och bely­ser vad som änd­ras, hur det påver­kar dig och vad du ska göra.

Lindholmen i centrum

I tors­dags var det full akti­vi­tet här på Lindholmen i Göteborg. Det var dags för årets and­ra Kntnt fru­kost och upp­slut­ning­en var i van­lig ord­ning stor. Till Lindholmen tar sig våra gäs­ter enkelt med bil eller buss. Eller så tar man Älvsnabben som kung­en och hans föl­je val­de att göra den­na dag 🙂

Två talare till frukost

Som van­ligt ser­ve­ra­de vi två spän­nan­de tala­re till fru­kost, inbjud­na av Cision och Kntnt. Denna gång val­de Cision att bju­da in Kntnts vd Thomas Barregren att tala medan Kntnt väl­kom­na­de advo­kat Alexander Jute från advo­kat­by­rån MarLaw till Göteborg och Kntnt fru­kost.

Detta är den förs­ta av två artik­lar som hand­lar om even­tet och här får du ta del av Alexander Jutes pre­sen­ta­tion. Den and­ra arti­keln pub­li­ce­ras på ons­dag i näs­ta vec­ka och då får du ta del av Thomas pre­sen­ta­tion.

En föreläsning i två delar

Alexanders före­läs­ning består av två mat­nyt­ti­ga delar:

 • Legala utgångs­punk­ter (hur det ser ut idag)
 • Innebörden och kon­se­kven­ser av GDPR (för dig som mark­nads­fö­ra­re)

1. Legala utgångspunkter

Innan Alexander berät­tar om den nya data­för­ord­ning­en går han ige­nom hur lag­stift­ning­en ser ut i dag. I fokus är per­son­upp­giftsla­gen (PuL). Han berät­tar om gäl­lan­de infor­ma­tions­krav vid täv­ling­ar i soci­a­la medi­er, infor­me­rat sam­tyc­ke  i direkt­re­klam, god sed för per­son­upp­gifts­be­hand­ling och vad som gäl­ler vid över­fö­ring av per­son­upp­gif­ter till tred­je land.

2. Innebörden och konsekvenser av GDPR

GDPR står för General Data Protection Regulation som är nam­net på EUs nya data­skydds­för­ord­ning. Googlar du begrep­pet får du över 23 mil­jo­ner träf­far (!) vil­ket bekräf­tar det sto­ra intres­se för ämnet.

GDPR kom­mer att ersät­ta per­son­upp­giftsla­gen i Sverige, men även kom­plet­te­ras med natio­nel­la reg­ler. Alla de före­tag som han­te­rar någon typ av per­son­upp­gif­ter (vil­ket för­mod­li­gen inne­fat­tar de fles­ta) påver­kas då de mås­te där­för säker­stäl­la att de har ord­ning på sina IT-system och ‑pro­ces­ser när för­ord­ning­en trä­der i kraft den 25 maj 2018.

I Alexanders pre­sen­ta­tion läng­re ner i det­ta inlägg får du veta mer om hur rät­tig­he­ter­na för per­son­upp­gif­ter stärks i och med den nya för­ord­ning­en, vad det inne­bär för din mark­nads­fö­ring och vad du mås­te göra.

Checklista

Det finns en hel del att fun­de­ra över och ta ställ­ning till innan GDPR blir verk­lig­het. Alexander har ställt sam­man en check­lis­ta som du kan använ­da dig av.

 • Vilka per­son­upp­gif­ter han­te­rar ni?
 • Tillämpar ni miss­bruks­re­geln?
 • Hur infor­me­rar ni de regi­stre­ra­de?
 • Hur ska ni han­te­ra för­fråg­ning­ar från regi­stre­ra­de?
 • Vad base­rar ni er behand­ling på för regel?
 • Hur ser era sam­tyc­ken ut?
 • Har ni per­son­upp­gif­ter som rör barn?
 • Hur ska inci­den­ter han­te­ras?
 • Finns det sär­skil­da integri­tets­ris­ker?
 • Hur ser ni på pri­va­cy by design?
 • Vem har ansva­ret för des­sa frå­gor hos er?
 • Är ni verk­sam­ma i fle­ra län­der?

Se presentationen

Vi spe­la­de in Alexanders före­läs­ning, som en tjänst till dig som inte kun­de kom­ma, och för dig som vill se och höra pre­sen­ta­tion igen. Du kan se fil­men nedan eller på Vimeo eller YouTube. Om du före­drar att bara lyss­na så kan du göra det på SoundCloud.

Mer av Alexander Jute

Som mark­nads­fö­ra­re behö­ver du ha koll på din juri­dik. I Kntnts strä­van att hål­la dig upp­da­te­rad bju­der vi in duk­ti­ga per­so­ner att dela med sig av sitt kun­nan­de i våra kana­ler. Hit hör defi­ni­tivt Alexander Jute.

Den 2 mars pub­li­ce­rar vi den podd-inter­vju som vi pas­sa­de på att göra med Alexander Jute i anslut­ning till fru­kost­mö­tet. Den är myc­ket lys­nings­värd.

Jag kan ock­så rekom­men­de­ra dig att lyss­na på vad Alexander säger om annons­märk­ning av con­tent mar­ke­ting i en inter­vju i Kntnt Radio från juni 2016. Liksom att du tar del av hans krö­ni­ka om hår­da­re krav för per­son­upp­gif­ter i mark­nads­fö­ring som pub­li­ce­ra­des i Kntnt Magasin den 8 feb­ru­a­ri i år.

 

Dela artikeln om du gillade den!

Förslag på mer läsning

Facebooks ”gilla”-knapp granskad av EU-domstolen

Tänk till innan du instal­le­rar Facebooks ”gilla”-knapp och and­ra plu­gins på din webb­plats. Ansvaret vid behand­ling av per­son­upp­gif­ter­na kan näm­li­gen bli din huvud­värk. Detta slår ett för­hands­av­gö­ran­de i EU-dom­sto­len fast. Läs mer i dagens arti­kel skri­ven av advo­kat Erik Ullberg och biträ­dan­de jurist Gunilla Karlsson på Wistrand Advokatbyrå.

Läs artikel »

Därför är redaktörens roll så viktig

Digitala platt­for­mar har öpp­nat upp fan­tas­tis­ka möj­lig­he­ter för före­tag att dela med sig av vär­deska­pan­de inne­håll till kun­der och and­ra intres­sen­ter. Men intryc­ket kan bli spre­tigt i den digi­ta­la mil­jön. Därför är redak­tö­rens roll cen­tral i all inne­hålls­mark­nads­fö­ring. Läs dagens arti­kel skri­ven av Lars Wirtén och Jörgen Olsson.

Läs artikel »

Utveckla din story med rätt design

Har du en inre bild av hur din arti­kel skul­le se ut när den kom­mer i tryck? Med design kan du utveck­la din sto­ry och ska­pa ett nytt per­spek­tiv. Bilder, färg och form kan bli verk­tyg även i din kre­a­ti­va verk­tygs­lå­da.

Läs artikel »

Om jag var i Almedalen …

Att Almedalen blir allt vik­ti­ga­re för kom­mu­nik­tions­bran­schen är de fles­ta över­ens om. Men i en djung­el av pro­gram­punk­ter kan det vara svårt att sål­la agnar­na från vetet. Här kom­mer hjälp på vägen! Martin Modigh Karlsson har gjort grov­job­bet och lis­tar sina bäs­ta tips i dagens krö­ni­ka. För dig som ska dit och för dig som tar del av pro­gram­met i efter­hand.

Läs artikel »

Detta gäller vid marknadsföring av din arbetsgivare på sociala medier

Publicerar du inlägg om din arbets­gi­vares verk­sam­het i soci­a­la medi­er? Då kan du behö­va vara för­sik­tig så att du inte fälls för vil­se­le­dan­de mark­nads­fö­ring. Ta reda på vad som gäl­ler genom att läsa den­na arti­kel skri­ven av Tobias Bratt, biträ­dan­de jurist på Wistrand Advokatbyrå.

Läs artikel »

Ursäkta röran. Vi har byggt om.

För ovan­lig­he­tens skull pra­tar vi om oss själ­va. Vi vill berät­ta att vi från och med nu är en con­tent­by­rå som gör con­tent. Men vi gör det på ett annorlun­da sätt än and­ra con­tent­by­rå­er. Vi har ock­så en ny digi­tal platt­form som ska slå Hubspot på fing­rar­na. Och vi har gjort lego av vårt stra­te­gi-erbju­dan­de. Dessutom har vi en mas­sa nya med­ar­be­ta­re, och söker ännu fler. I den­na krö­ni­ka berät­tar Thomas Barregren om allt det­ta och lite till.

Läs artikel »

Därför ska du ha egen plattform

Det är fres­tan­de att använ­da LinkedIn, Facebook eller någon annan platt­form som din mål­grupp redan använ­der. Med deras annons­lös­ning­ar (”spons­ra­de inlägg”) kan du snabbt nå ut till din mål­grupp. Dessutom är de lät­ta att använ­da. Men det finns pro­blem. Du läg­ger din fram­gång som mark­nads­fö­ra­re och säl­ja­re i hän­der­na på bolag som han en annan agen­da än ditt bäs­ta. Du kon­trol­le­rar inte vem som ser vad och när. Du har inte till­gång till de vär­de­ful­la digi­ta­la fot­spår som din mål­grupp läm­nar efter sig. Därför behö­ver du en egen platt­form.

Läs artikel »

Därför jobbar vi annorlunda

Vi job­bar på ett annorlun­da sätt. Våra kon­sul­ter arbe­tar i ditt team (eller är ditt team) och har sam­ti­digt full upp­back­ning vad gäl­ler kom­pe­tens och resur­ser från våra kon­sul­ter som job­bar “back office”. Men var­för job­bar vi på det sät­tet?

Läs artikel »

Är du redo för robottexterna?

Content och mar­ke­ting – båda delar­na behövs. Men vad hän­der när robo­tar tar över text­pro­duk­tio­nen med fokus på det sist­nämn­da? Med de rät­ta nyc­kelor­den och rubri­ker­na som slår. Finns det fort­fa­ran­de en plats för den enga­ge­ran­de och per­son­li­ga berät­tel­sen? Om det­ta hand­lar Lars Wirténs krö­ni­ka.

Läs artikel »

Varning för gratis wifi när du jobbar på distans

Du vet nog redan att det kan fin­nas säker­hets­hål när du job­bar på distans i öpp­na nät­verk. Men stop­par det dig att mej­la kun­den kam­panj­re­sul­ta­tet eller knap­pa in kre­dit­kor­tets siff­ror via café­ets gra­tisupp­kopp­ling? Det bor­de det! Risken finns näm­li­gen att du ger obe­hö­ri­ga till­gång till din infor­ma­tion. Martin Modigh Karlsson beskri­ver faror­na och ger dig sva­ren på var­för gra­tis (nät­verk) inte all­tid är gott – och där­för bör använ­das med stor för­sik­tig­het – samt tip­sar om tre saker du kan göra för att höja säker­he­ten. 

Läs artikel »
porta. sem, ut mattis ut elit.

Missa inte nästa artikel!

Få gratis nyhetsbrev varannan vecka

i din inkorg – med senaste artiklarna

Dina personuppgifter hanteras enligt vår integritetspolicy.

Pin It on Pinterest