Så påverkas din marknadsföring av GDPR (EU:s nya dataskyddsförordning)

Advokat Alexander Jute från MarLaw förklarar hur din marknadsföring påverkas när EU:s nya dataskyddsförordning (GDPR) införs i maj nästa år. Hans presentation tar avstamp i dagens lagstiftning och belyser vad som ändras, hur det påverkar dig och vad du ska göra.

Pia Tegborg
28 februari 2017

Advokat Alexander Jute från MarLaw för­kla­rar hur din mark­nads­fö­ring påver­kas när EU:s nya data­skydds­för­ord­ning (GDPR) införs i maj näs­ta år. Hans pre­sen­ta­tion tar avstamp i dagens lag­stift­ning och bely­ser vad som änd­ras, hur det påver­kar dig och vad du ska göra.

Lindholmen i centrum

I tors­dags var det full akti­vi­tet här på Lindholmen i Göteborg. Det var dags för årets and­ra Kntnt fru­kost och upp­slut­ning­en var i van­lig ord­ning stor. Till Lindholmen tar sig våra gäs­ter enkelt med bil eller buss. Eller så tar man Älvsnabben som kung­en och hans föl­je val­de att göra den­na dag 🙂

Två talare till frukost

Som van­ligt ser­ve­ra­de vi två spän­nan­de tala­re till fru­kost, inbjud­na av Cision och Kntnt. Denna gång val­de Cision att bju­da in Kntnts vd Thomas Barregren att tala medan Kntnt väl­kom­na­de advo­kat Alexander Jute från advo­kat­by­rån MarLaw till Göteborg och Kntnt frukost.

Detta är den förs­ta av två artik­lar som hand­lar om even­tet och här får du ta del av Alexander Jutes pre­sen­ta­tion. Den and­ra arti­keln pub­li­ce­ras på ons­dag i näs­ta vec­ka och då får du ta del av Thomas presentation.

En föreläsning i två delar

Alexanders före­läs­ning består av två mat­nyt­ti­ga delar:

 • Legala utgångs­punk­ter (hur det ser ut idag)
 • Innebörden och kon­se­kven­ser av GDPR (för dig som marknadsförare)

1. Legala utgångspunkter

Innan Alexander berät­tar om den nya data­för­ord­ning­en går han ige­nom hur lag­stift­ning­en ser ut i dag. I fokus är per­son­upp­giftsla­gen (PuL). Han berät­tar om gäl­lan­de infor­ma­tions­krav vid täv­ling­ar i soci­a­la medi­er, infor­me­rat sam­tyc­ke  i direkt­re­klam, god sed för per­son­upp­gifts­be­hand­ling och vad som gäl­ler vid över­fö­ring av per­son­upp­gif­ter till tred­je land.

2. Innebörden och konsekvenser av GDPR

GDPR står för General Data Protection Regulation som är nam­net på EUs nya data­skydds­för­ord­ning. Googlar du begrep­pet får du över 23 mil­jo­ner träf­far (!) vil­ket bekräf­tar det sto­ra intres­se för ämnet.

GDPR kom­mer att ersät­ta per­son­upp­giftsla­gen i Sverige, men även kom­plet­te­ras med natio­nel­la reg­ler. Alla de före­tag som han­te­rar någon typ av per­son­upp­gif­ter (vil­ket för­mod­li­gen inne­fat­tar de fles­ta) påver­kas då de mås­te där­för säker­stäl­la att de har ord­ning på sina IT-system och ‑pro­ces­ser när för­ord­ning­en trä­der i kraft den 25 maj 2018.

I Alexanders pre­sen­ta­tion läng­re ner i det­ta inlägg får du veta mer om hur rät­tig­he­ter­na för per­son­upp­gif­ter stärks i och med den nya för­ord­ning­en, vad det inne­bär för din mark­nads­fö­ring och vad du mås­te göra.

Checklista

Det finns en hel del att fun­de­ra över och ta ställ­ning till innan GDPR blir verk­lig­het. Alexander har ställt sam­man en check­lis­ta som du kan använ­da dig av.

 • Vilka per­son­upp­gif­ter han­te­rar ni?
 • Tillämpar ni missbruksregeln?
 • Hur infor­me­rar ni de registrerade?
 • Hur ska ni han­te­ra för­fråg­ning­ar från registrerade?
 • Vad base­rar ni er behand­ling på för regel?
 • Hur ser era sam­tyc­ken ut?
 • Har ni per­son­upp­gif­ter som rör barn?
 • Hur ska inci­den­ter hanteras?
 • Finns det sär­skil­da integritetsrisker?
 • Hur ser ni på pri­va­cy by design?
 • Vem har ansva­ret för des­sa frå­gor hos er?
 • Är ni verk­sam­ma i fle­ra länder?

Se presentationen

Vi spe­la­de in Alexanders före­läs­ning, som en tjänst till dig som inte kun­de kom­ma, och för dig som vill se och höra pre­sen­ta­tion igen. Du kan se fil­men nedan eller på Vimeo eller YouTube. Om du före­drar att bara lyss­na så kan du göra det på SoundCloud.

Mer av Alexander Jute

Som mark­nads­fö­ra­re behö­ver du ha koll på din juri­dik. I Kntnts strä­van att hål­la dig upp­da­te­rad bju­der vi in duk­ti­ga per­so­ner att dela med sig av sitt kun­nan­de i våra kana­ler. Hit hör defi­ni­tivt Alexander Jute.

Den 2 mars pub­li­ce­rar vi den podd-inter­vju som vi pas­sa­de på att göra med Alexander Jute i anslut­ning till fru­kost­mö­tet. Den är myc­ket lysningsvärd.

Jag kan ock­så rekom­men­de­ra dig att lyss­na på vad Alexander säger om annons­märk­ning av con­tent mar­ke­ting i en inter­vju i Kntnt Radio från juni 2016. Liksom att du tar del av hans krö­ni­ka om hår­da­re krav för per­son­upp­gif­ter i mark­nads­fö­ring som pub­li­ce­ra­des i Kntnt Magasin den 8 feb­ru­a­ri i år.

 

Dela artikeln om du gillade den!

Förslag på mer läsning

Miljö- och hållbarhetpåståenden i din marknadsföring

Medvetna kon­su­men­ter loc­kar till mil­jö- och håll­bar­hetspå­stå­en­den i före­ta­gens mark­nads­fö­ring. Men kra­ven på vad som får sägas inom det­ta områ­de är extra hår­da. Ta reda på vad som gäl­ler. Läs den­na arti­kel i Kntnt Magasin skri­ven av advo­kat Erik Ullberg och biträ­dan­de jurist Richard Fürst på Wistrand advokatbyrå.

Läs artikel »

Content marketing v/​s redaktionell kommunikation – sex krav du skall ställa på din contentbyrå

Står du i begrepp att ta hjälp av en byrå i din con­tent mar­ke­ting? Då har du säkert upp­täckt att var och varan­nan byrå i kom­mu­ni­ka­tions­bran­schen nume­ra påstår sig vara exper­ter på ämnet. Begreppet används fli­tigt av många, vil­ket gör det svå­ra­re för dig som köpa­re att veta vem eller vil­ka du ska vän­da dig till. I den­na arti­kel hjäl­per Lars Wirtén dig på traven!

Läs artikel »

Så skyddar du företagets hemligheter och viktiga kundrelationer

Den höga rör­lig­he­ten på arbets­mark­na­den leder till att många byter jobb. För att hind­ra att före­tags­hem­lig­he­ter och vik­ti­ga kund­re­la­tio­ner föl­jer med till kon­kur­ren­ten behö­ver arbets­gi­va­ren kän­na till juri­di­ken. Om det­ta hand­lar dagens arti­kel för­fat­tad av advo­kat Gustav Sandberg och biträ­dan­de jurist Viktoria Hybbinette på Wistrand Advokatbyrå.

Läs artikel »

Så får du kontroll på arbetsflödet i din content marketing – del 2

Spar på tid och kraf­ter – effek­ti­vi­se­ra arbets­flö­det i din con­tent mar­ke­ting! Lars Wirtén och Jörgen Olsson – två erfar­na jour­na­lis­ter, redak­tö­rer och senio­ra skri­ben­ter, delar med sig av sina bäs­ta tips i två artik­lar i Kntnt Magasin. Detta är en and­ra. Trevlig läsning! 

Läs artikel »

Vad är artificiell intelligens?

Funderar du på vad AI är och hur du skall för­hål­la dig till den revo­lu­tion inom områ­det som vi med säker­het bara sett bör­jan på? Detta är något som vår krö­ni­kör Martin Modigh Karlsson ägnar myc­ket tan­ke­mö­da. Läs hans intres­san­ta ana­lys i dagens artikel. 

Läs artikel »

Så får du koll på arbetsflödet i din content marketing – del 1

Effektivisera arbets­flö­det i din con­tent mar­ke­ting. Det finns fle­ra anled­ning­ar. Inte minst spar du tid. Lars Wirtén och Jörgen Olsson – två erfar­na jour­na­lis­ter, redak­tö­rer och senio­ra skri­ben­ter, delar med sig av sina bäs­ta tips i två artik­lar. Den förs­ta hit­tar du här!

Läs artikel »

Personuppgifter på vift – Vad är ditt ansvar?

Då och då hän­der det att ett före­tag för­lo­rar kon­trol­len över sina kun­ders per­son­upp­gif­ter. Det är natur­ligt­vis inte bra och får kon­se­kven­ser. I den­na arti­kel för­kla­rar advo­kat Erik Ullberg och biträ­dan­de jurist Richard Fürst på Wistrands Advokatbyrå vad en per­son­upp­gifts­in­ci­dent är och vad du mås­te göra när en sådan har inträf­fat. Läs och lär!

Läs artikel »

Så SEO-optimerar du webbplatsen för röstsök

2020 kom­mer 50% av alla sök­ning­ar ske med rös­ten visar stu­die och Googles ”voice search”-tjänst väx­er så det kna­kar. Detta gör att du bör SEO-opti­me­ra din webb­plats för röst­sök­ning­ar redan nu. I dagens gäst­krö­ni­ka för­kla­rar Alexandra Jung hur du gör!

Läs artikel »

Inbound marketing sneglar mot content marketing

I den­na gäst­krö­ni­ka reflek­te­rar Niloo Lopez över vart inbound mar­ke­ting är på väg efter att ha besökt mega­kon­fe­ren­sen Inbound 2019. 

Läs artikel »

Överraskande slutsats från INBOUND 2019

Kntnt Radio är till­ba­ka! I avsnitt 209 dis­ku­te­rar Pia Tegborg, Thomas Barregren och Niloo Loopez uti­från Niloos ”take aways” från 2019 års upp­la­ga av mega­kon­fe­ren­sen INBOUND. Samtalet lan­dar i en ovän­tad kon­klu­sion. Pia och Thomas ger ock­så en för­kla­ring till den lång­va­ri­ga tyst­na­den. Efter 208 avsnitt under näs­tan lika många vec­kor blev det helt plöts­ligt tyst. Vad hände?

Läs artikel »