Så SEO-optimerar du webbplatsen för röstsök

2020 kommer 50% av alla sökningar ske med rösten visar studie och Googles "voice search"-tjänst växer så det knakar. Detta gör att du bör SEO-optimera din webbplats för röstsökningar redan nu. I dagens gästkrönika förklarar Alexandra Jung hur du gör!

Alexandra Jung
7 oktober 2019

Voice search, eller röst­sök på svens­ka, är en funk­tion som låter använ­da­re söka efter infor­ma­tion med hjälp av rös­ten istäl­let för att behö­va skri­va sina sök­ning­ar i sökru­tan. Det kan ske på fle­ra oli­ka sätt: via mobi­len, via en smart enhet som Google Home eller via din dator.

Något som få kän­ner till är att Googles röst­sök fak­tiskt har fun­nits tidi­ga­re – men inte rik­tigt på sam­ma sätt som den fun­ge­rar i dag. Den förs­ta ver­sio­nen av Googles röst­sök lan­se­ra­des redan 2010, det vill säga för snart 10 år sedan. Då fick använ­dar­na ringa ett visst num­mer och upp­re­pa sin sök­ning (till exem­pel ”recept på pann­ka­kor”), vil­ket upp­da­te­ra­de sökre­sul­tats­i­dan base­rat på vad som sades under samtalet.

Detta fun­ge­ra­de natur­ligt­vis inte alls lika smi­digt som det gör idag men det intres­san­ta är att tjäns­ten redan då användes.

Allteftersom har sedan Google utveck­lat röst­sö­ket till att idag inklu­de­ra tjäns­ten i allt fler av före­ta­gets appar och pro­duk­ter. Och i dag är röst­sök ett natur­ligt verk­tyg när man söker efter information.

Det har med and­ra ord hänt en hel del saker sedan den förs­ta ver­sio­nen, och tur är ju det!

Vad är Google Assistant?

Google Assistant är den digi­ta­la assi­sten­ten som finns i till exem­pel den smar­ta hög­ta­la­ren Google Home som under 2018 blev till­gäng­lig för oss i Skandinavien. Det finns fle­ra digi­ta­la assi­sten­ter på mark­na­den. Apples Siri och Microsofts Cortana är två som många säkert kän­ner till sedan tidigare.

Den digi­ta­la assi­sten­ten finns till för att göra livet lite enkla­re för dig i din var­dag. Detta genom att besva­ra frå­gor om väd­ret, stäl­la in påmin­nel­ser, skic­ka sms, tän­da lam­por­na när du kom­mit hem och så klart – ge dig svar på dina frå­gor med hjälp av Googles sökre­sul­tat. Helt med hjälp av rösten!

Röstsöket är här för att stanna

För snart tre år sedan offent­lig­gjor­de Google att 20% av deras sök­ning­ar sker med hjälp av rös­ten. Sedan dess har det kom­mit fle­ra stu­di­er som visar att röst­sö­ket är här för att stan­na och att siff­ran stän­digt ökar. Bland annat tyder en stu­die från Comscore på att 50% av alla sök­ning­ar kom­mer att ske med hjälp av rös­ten redan 2020.

Hur stort röst­sö­ket kom­mer att bli i just Sverige är svårt att säga eftersom stu­di­en är base­rad på den eng­els­ka mark­na­den som erbjuds fler möj­lig­he­ter än vad vi har idag. Där är det exem­pel­vis möj­ligt att ta del av erbju­dan­den, köpa hem pro­duk­ter från Amazon (som än inte finns i Sverige) och bestäl­la hem snabb­mat – allt via rösten.

Oavsett hur stort röst­sö­ket kom­mer att bli här i Sverige ser man tyd­li­ga tec­ken på att det väx­er, vil­ket gör det till en god idé att opti­me­ra för röst­sö­ket redan idag för att vara ste­get före. De insat­ser du läg­ger på att opti­me­ra för rös­ten kom­mer dess­utom bidra posi­tivt till webb­plat­sens syn­lig­het i all­män­het. Så det finns egent­li­gen ing­et att för­lo­ra, bara att vinna.

Varför går det så bra för röstsöket?

När du gör en sök­ning är det endast en sak du vill ha – det bäs­ta möj­li­ga sva­ret på din frå­ga eller fun­de­ring. Det ska dess­utom gå så smi­digt och snabbt som möjligt.

Och just det­ta är av anled­ning­ar­na till att röst­sö­ket stän­digt väx­er. Att göra en röst­sök­ning går näm­li­gen 3 gång­er så snabbt som att skri­va visar en under­sök­ning, och snab­ba­re sök­ning­ar inne­bär snab­ba­re svar.

På fle­ra sätt kan röst­sö­ket under­lät­ta vår var­dag. Inte minst när det kom­mer till mul­tita­sking. Ett exem­pel på det­ta är när du har hän­der­na ful­la – det kanske är mitt i mat­lag­ning­en – och behö­ver veta hur många cups en deci­li­ter är. Då är det betyd­ligt enkla­re att frå­ga din rös­tas­si­stent: ”OK, Google. Hur många dl är en cup?”, än att avbry­ta det du gör för en text­sök­ning. Likaså när du sit­ter i tra­fi­ken och inte har möj­lig­het att använ­da hän­der­na. Röstsöket har abso­lut sina för­de­lar i vardagen!

Röstsökningar skiljer sig från textsökningar

De kan vara bra att tän­ka på att det finns skill­na­der i hur vi röst­sö­ker jäm­fört med textsöker.

När vi skrift­ligt söker efter infor­ma­tion är vi ofta kort­fat­ta­de och sökords­fo­ku­se­ra­de. Vi skri­ver oftast inte på sam­ma sätt som vi skul­le göra om vi pra­tar med en annan per­son. En sök­ning skul­le kun­na vara ”restau­rang stock­holm” eller ”väder stockholm”.

Tittar vi istäl­let på sök­ning­ar som sker via rös­ten så ten­de­rar vi att söka på sam­ma sätt som vi pra­tar. En sök­ning hade kun­nat vara ”vil­ka restau­rang­er finns nära mig?”, ”vad är adres­sen till restau­rang xxx?” eller ”vem har skri­vit Harry Potter böckerna?”.

Som vi ser är röst­sök­ning­ar­na ofta betyd­ligt läng­re och mer natur­li­ga än text­sök­ning­ar­na vil­ket gör de så kal­la­de long tail-sökor­den allt vik­ti­ga­re att foku­se­ra på och besva­ra i inne­hål­let på webbplatsen.

Hur optimerar jag min webbplats för voice search?

Nu har vi tit­tat lite när­ma­re på vad röst­sök är och kon­sta­te­rat att sök­ning­ar­na som sker via rös­ten stän­digt ökar. Vi kan slå fast att röst­sö­ket är här för att stan­na, vil­ket ock­så gör det till en allt vik­ti­ga­re del att inklu­de­ra i en SEO-stra­te­gi för att inte gå mis­te om tra­fik i framtiden.

Om du vill ska­pa de bäs­ta för­ut­sätt­ning­ar­na för att lyc­kas inom röst­sö­ket finns det någ­ra grund­pe­la­re som du bör foku­se­ra på:

  • Fokusera på long tail ter­mer och frågor
  • Håll lokalt inne­håll uppdaterat
  • Dyk upp i Direct Answers
  • Märk upp med struk­tu­re­rad data
  • Optimera webb­plat­sens laddtid

Arbetar du redan med sök­mo­to­rop­ti­me­ring är chan­sen stor att de redan är en del av ditt dag­li­ga arbe­te. Nedan går jag ige­nom var och en lite närmare.

1.Fokusera på long tail-termer och frågor

Sökningar som sker via rös­ten ten­de­rar att vara läng­re och mer natur­li­ga än de som sker via text. Vi söker som vi pra­tar helt enkelt. Det bety­der att vi behö­ver utfor­ma inne­hål­let på webb­plat­sen på sam­ma sätt – med long tail-ter­mer och frågeställningar.

Börja med att ta fram en sökords­a­na­lys som foku­se­rar på long tail-sökord för att kom­ma igång och pla­ne­ra innehållet.

2. Se till att hålla det lokala innehållet uppdaterat

Google har länge anpas­sat sökre­sul­ta­tet efter var du befin­ner dig. Röstsöket är ing­et undan­tag då fler­ta­let röst­sök­ning­ar är frå­gor rela­te­ra­de till oli­ka loka­la plat­ser och hur man hit­tar dit.

Se där­för till att allt lokalt inne­håll på webb­plat­sen är upp­da­te­rat och att den infor­ma­tion som är till­gäng­lig på Google Maps och Google my Business stäm­mer över­ens. Om den inte gör det ris­ke­rar du näm­li­gen att skic­ka iväg dina besö­ka­re till fel­ak­ti­ga adres­ser, på fel­ak­ti­ga tider – och det vill du ju inte!

3. Strukturera upp innehållet med strukturerad data

Strukturerad data används för att hjäl­pa sök­mo­to­rer­na att för­stå oli­ka delar på din webb­plats bätt­re. Det är exem­pel­vis möj­ligt att mär­ka upp pro­duk­tin­for­ma­tion som pris, lager­sal­do och betyg för att få rika­re träf­far i sökresultatet.

För inte så länge sedan kom det även en ny upp­tagg­ning inom struk­tu­re­rad data som kal­las för Speakable och som hjäl­per sök­mo­to­rer­na att avgö­ra vil­ken del av tex­ten som är bäst läm­pad för upp­läs­ning. Detta är med and­ra ord per­fekt för att tala om för sök­mo­to­rer­na vil­ket inne­håll som är anpas­sat för rösten!

Hur det kan se ut när infor­ma­tion är upp­märkt med struk­tu­re­rad data i sökresultatet

4. Synlighet i Direct Answers

Direct Answers är ett sätt för Google att ge sina använ­da­re extra snab­ba svar genom att pre­sen­te­ra sva­ret på frå­gan direkt i sökre­sul­ta­tet, ovan­för de orga­nis­ka träf­far­na. Man kan se det som att ran­ka ”nol­la”. Och vid en röst­sök­ning är det just den­na text­snutt som läses upp som svar. Testa själv!

Hur det kan se ut när sva­ret på en frå­ga pre­sen­te­ras direkt i sökre­sul­ta­tet med Direct Answers

4. Optimera webbplatsens laddtider – varje sekund gör skillnad

Sidladdning kom­mer all­tid vara en vik­tig fak­tor när det kom­mer till SEO eftersom det avgör hur lång tid det tar innan webb­plat­sen har lad­dat fär­digt och kan visa allt inne­håll för dig. Detta är ännu vik­ti­ga­re när det kom­mer till mobi­la sök­ning­ar och likaså gäl­ler röst­sö­ket – där var­je sekund gör skill­nad och snab­ba svar är ett måste.

Visste du att besö­ka­re ten­de­rar att läm­na en webb­plats som tar mer än 2 sekun­der att ladda?

Visar Googles egna verk­tyg Page Speed Insights resul­tat som det­ta behö­ver man agera!

Summering

Röstsöket är här för att stan­na. Det ska ing­en­stans och tren­den visar att sök­ning­ar som sker med hjälp av rös­ten kom­mer att öka än mer de kom­man­de åren och ska­pa en för­änd­ring i sät­tet vi söker på. Detta blir extra tyd­ligt när fra­ser som ”Hey Siri”, ”Hey Alexa” och ”OK, Google” allt mer blir en natur­lig del av vår vardag.

Därför är det vik­tigt att hänga med på resan och se till att ska­pa en stra­te­gi för hur er webb­plats ska kun­na besva­ra den­na typ av sök­ning­ar som redan är här – och som utan tve­kan kom­mer att bli än fler i framtiden.

Lycka till med optimeringen!

Dela artikeln om du gillade den!

Förslag på mer läsning

Miljö- och hållbarhetpåståenden i din marknadsföring

Medvetna kon­su­men­ter loc­kar till mil­jö- och håll­bar­hetspå­stå­en­den i före­ta­gens mark­nads­fö­ring. Men kra­ven på vad som får sägas inom det­ta områ­de är extra hår­da. Ta reda på vad som gäl­ler. Läs den­na arti­kel i Kntnt Magasin skri­ven av advo­kat Erik Ullberg och biträ­dan­de jurist Richard Fürst på Wistrand advokatbyrå.

Läs artikel »

Content marketing v/​s redaktionell kommunikation – sex krav du skall ställa på din contentbyrå

Står du i begrepp att ta hjälp av en byrå i din con­tent mar­ke­ting? Då har du säkert upp­täckt att var och varan­nan byrå i kom­mu­ni­ka­tions­bran­schen nume­ra påstår sig vara exper­ter på ämnet. Begreppet används fli­tigt av många, vil­ket gör det svå­ra­re för dig som köpa­re att veta vem eller vil­ka du ska vän­da dig till. I den­na arti­kel hjäl­per Lars Wirtén dig på traven!

Läs artikel »

Så skyddar du företagets hemligheter och viktiga kundrelationer

Den höga rör­lig­he­ten på arbets­mark­na­den leder till att många byter jobb. För att hind­ra att före­tags­hem­lig­he­ter och vik­ti­ga kund­re­la­tio­ner föl­jer med till kon­kur­ren­ten behö­ver arbets­gi­va­ren kän­na till juri­di­ken. Om det­ta hand­lar dagens arti­kel för­fat­tad av advo­kat Gustav Sandberg och biträ­dan­de jurist Viktoria Hybbinette på Wistrand Advokatbyrå.

Läs artikel »

Så får du kontroll på arbetsflödet i din content marketing – del 2

Spar på tid och kraf­ter – effek­ti­vi­se­ra arbets­flö­det i din con­tent mar­ke­ting! Lars Wirtén och Jörgen Olsson – två erfar­na jour­na­lis­ter, redak­tö­rer och senio­ra skri­ben­ter, delar med sig av sina bäs­ta tips i två artik­lar i Kntnt Magasin. Detta är en and­ra. Trevlig läsning! 

Läs artikel »

Vad är artificiell intelligens?

Funderar du på vad AI är och hur du skall för­hål­la dig till den revo­lu­tion inom områ­det som vi med säker­het bara sett bör­jan på? Detta är något som vår krö­ni­kör Martin Modigh Karlsson ägnar myc­ket tan­ke­mö­da. Läs hans intres­san­ta ana­lys i dagens artikel. 

Läs artikel »

Så får du koll på arbetsflödet i din content marketing – del 1

Effektivisera arbets­flö­det i din con­tent mar­ke­ting. Det finns fle­ra anled­ning­ar. Inte minst spar du tid. Lars Wirtén och Jörgen Olsson – två erfar­na jour­na­lis­ter, redak­tö­rer och senio­ra skri­ben­ter, delar med sig av sina bäs­ta tips i två artik­lar. Den förs­ta hit­tar du här!

Läs artikel »

Personuppgifter på vift – Vad är ditt ansvar?

Då och då hän­der det att ett före­tag för­lo­rar kon­trol­len över sina kun­ders per­son­upp­gif­ter. Det är natur­ligt­vis inte bra och får kon­se­kven­ser. I den­na arti­kel för­kla­rar advo­kat Erik Ullberg och biträ­dan­de jurist Richard Fürst på Wistrands Advokatbyrå vad en per­son­upp­gifts­in­ci­dent är och vad du mås­te göra när en sådan har inträf­fat. Läs och lär!

Läs artikel »

Inbound marketing sneglar mot content marketing

I den­na gäst­krö­ni­ka reflek­te­rar Niloo Lopez över vart inbound mar­ke­ting är på väg efter att ha besökt mega­kon­fe­ren­sen Inbound 2019. 

Läs artikel »

Överraskande slutsats från INBOUND 2019

Kntnt Radio är till­ba­ka! I avsnitt 209 dis­ku­te­rar Pia Tegborg, Thomas Barregren och Niloo Loopez uti­från Niloos ”take aways” från 2019 års upp­la­ga av mega­kon­fe­ren­sen INBOUND. Samtalet lan­dar i en ovän­tad kon­klu­sion. Pia och Thomas ger ock­så en för­kla­ring till den lång­va­ri­ga tyst­na­den. Efter 208 avsnitt under näs­tan lika många vec­kor blev det helt plöts­ligt tyst. Vad hände?

Läs artikel »

Facebooks ”gilla”-knapp granskad av EU-domstolen

Tänk till innan du instal­le­rar Facebooks ”gilla”-knapp och and­ra plu­gins på din webb­plats. Ansvaret vid behand­ling av per­son­upp­gif­ter­na kan näm­li­gen bli din huvud­värk. Detta slår ett för­hands­av­gö­ran­de i EU-dom­sto­len fast. Läs mer i dagens arti­kel skri­ven av advo­kat Erik Ullberg och biträ­dan­de jurist Gunilla Karlsson på Wistrand Advokatbyrå. 

Läs artikel »