Så skriver du tweets som får vingar

Vår gästskribent Annika Dacke är tillbaka. Denna gång med en krönika full av nyttiga tips, färska exempel och goda råd på hur du får dina tweets att flyga! Håll tillgodo!  

Annika Dacke
18 februari 2016

Det sägs att Twitter gör oss alla till copy­wri­ters. Vid det här laget vet vi vad soci­a­la medi­er hand­lar om – dia­log och enga­ge­mang. Men hur gör man, rent kon­kret? Jag kas­tar ljus på hur du kan göra för att job­ba med utform­ning­en av dina text­ba­se­ra­de tweets.

Skrivexempel och tips från nätet kom­bi­ne­ras med tips från svens­ka Twitteranvändare. Berätta gär­na hur du gör när du skri­ver tweets som får vingar!

Positiva jordgubbar och formuleringar som ger retweets

Att jord­gub­ben är en av de mest posi­ti­va saker­na här i värl­den tror jag det är fler än jag som tyc­ker, så läng­re ner i arti­keln ser­ve­rar jag exem­pel­tweets om jord­gub­bar – figu­rer du kan använ­da när inspi­ra­tio­nen try­ter och du behö­ver föra ut ett budskap.

I slu­tet läser du om Dan Zarrella och hans mödo­samt sam­man­ställ­da lis­ta över de ord och for­mu­le­ring­ar som ger mest retweets.

Timing, mod och kärnfullhet gör en bra tweet

Efter en snabb rund­frå­ga i de soci­a­la kana­ler­na fick jag in en hand­full svar från fli­ti­ga svens­ka twittrare:

”Timingen är den störs­ta fak­torn om jag ska få sprid­ning på Twitter. Vill jag få kon­takt med jour­na­lis­ter är det bätt­re att skic­ka med­de­lan­den, åtminsto­ne till dem jag har en rela­tion med. Hellre direkt­med­de­lan­den på Twitter än på Facebook” – C, mång­syss­lan­de entreprenör

”Jag bru­kar skri­va ’Tacksam för retweet’, ’Retweeta gär­na’. Då får jag fler retweets. Tiden spe­lar stor roll och vil­ken egen kom­men­tar jag skri­ver till­sam­mans med län­ken när jag delar.” – L, soci­al media manager

”Realtidstweets från kon­fe­ren­ser fun­kar all­tid bra. Ger man sig in i en dis­kus­sion som läses av många och skri­ver något slag­kraf­tigt bru­kar det bli många retweets.” – M, kom­mu­ni­ka­tör, verksamhetsutvecklare

”Ämne, spets och all­män- eller nischin­tres­se, van­ligt­vis. Så gör du-artik­lar eller upp­ma­ning att läsa på grund av intres­se­om­rå­de.” – H, projektledare.

”Det som får mest upp­märk­sam­het är all­tid det som är kort och kärn­fullt, myc­ket inne­håll på få ord. Ofta får det stor effekt och gene­re­rar många retweets när jag är i dia­log med någon och våra åsik­ter går isär. Uppmärksamheten kom­mer från båda läg­ren. När någon frå­gar hur jag gör för att få så stor sprid­ning sva­rar jag: ’Man mås­te vara modig.’” – J, poli­tisk debattör

Vad är en bra tweet? Vad är konst? Hur långt är ett snöre?

Vad som är en bra tweet vari­e­rar såklart med mål­grup­pen och dess för­vänt­ning­ar. Men vis­sa gemen­sam­ma egen­ska­per finns det. Förutom själv­kla­ra tips som att byg­ga upp nät­ver­ket genom att retwee­ta och kom­men­te­ra myc­ket, har jag ploc­kat ut sju tips för effek­ti­va tweets:

1. Kan inne­hål­la upp till 140 tec­ken – än så länge. Hittills har regeln varit att tweets på ca 100 tec­ken får mest sprid­ning, men det hän­der saker i Twittervärlden just nu. Kanske kän­ner du till att favo­rit­s­tjär­nan har bytts ut mot ett hjär­ta, vil­ket inte togs emot med mun­ter­het bland gar­va­de twittrare.

Journalisten Kurt Wagner skrev den 5 feb­ru­a­ri 2016 på blog­gen reco​de​.net om ryk­te­na att Twitter job­bar på ett nytt for­mat som even­tu­ellt kan tillå­ta 10 000 tec­ken i en tweet. Utseendet på des­sa tweet för­mo­das vara en tweet med Läs mer…-knapp för att ”fäl­la ut” twee­ten, vil­ket skul­le inne­bä­ra att Twitter fort­sät­ter sin kri­ti­se­ra­de inslag­na väg mot att bli mer likt Facebook. Dock är det­ta spe­ku­la­tio­ner och än så länge har, enligt Wagner, ing­en tales­per­son från Twitter bekräf­tat eller demen­te­rat ryktena.

”Twitter is cur­rent­ly tes­ting a ver­sion of the pro­duct in which tweets appe­ar the same way they do now, dis­play­ing just 140 cha­rac­ters, with some kind of call to action that the­re is more con­tent you can’t see. Clicking on the tweets would then expand them to reve­al more con­tent. The point of this is to keep the same look and feel for your time­li­ne, alt­hough this design is not neces­sa­rily final, sour­ces say.”

Brittiska The Guardian kom­men­te­rar ryk­te­na genom att låta Leigh Alexander och Jeff Jarvis skri­va en krö­ni­ka på 10 000 tec­ken om vad som hän­der om Twitter gör det möj­ligt för oss att skri­va tweets på 10 000 tecken. 

2. Är tyd­lig. Det ska vara enkelt att se vad du vill berät­ta. Här kan länk­för­kort­nings­tjäns­ten Bitly stäl­la till det lite. Den trun­ke­rar län­kar, dvs gör dem kor­ta­re så att län­ken inte tar upp tec­kenut­rym­me. Samtidigt stäl­ler det krav på att vi verk­li­gen är tyd­li­ga i twee­ten, eftersom län­ken inte säger oss något. Se skill­na­den. Vilken tweet loc­kar mest? Den väl­skriv­na eller den som är kryp­tisk på grund av sam­man­kopp­ling med Facebook?

Den här?

Kntnt2-twitter

Eller den här? 

Kntnt2-twitter-2

3. Skriv all­tid en kom­men­tar till län­ken du delar. Oavsett bil­den du ser ovan i exem­pel 1, som gör twee­ten mer attrak­tiv, så är det tyd­li­ga bud­ska­pet A och O när du twitt­rar. Ju mer abstrak­ta och kom­plexa ämnen du twitt­rar om, desto mer lönar det sig att uttryc­ka sig enkelt. De bäs­ta press­med­de­lan­de­na har tyd­li­ga, anslå­en­de rubri­ker. Det gäl­ler även för en tweet.

4. Kan inne­hål­la en frå­ga. Frågor får igång tan­kar­na och gör att vi vill inte­ra­ge­ra, det utma­nar och sti­mu­le­rar oss på ett annat sätt än ett statement.

Kntnt2-twitter-3

Artikeln hand­lar om att kom­ma över sin skräck för att kas­ta sig ut på soci­a­la medi­er med sitt varumärke.

5. Får gär­na vara fär­ga­de av din per­son­li­ga röst. Twitter är ing­et for­mellt forum. Här trängs pro­fes­sio­nel­la tyc­ka­re med fors­ka­re, före­ta­ga­re och pro­vo­ka­tö­rer. Glimten i ögat lönar sig alltid.

Jonas Gardell top­pa­de länge Twitterbarometern, som bru­kar redo­vi­sa sin ran­king i mars var­je år. Han har själv berät­tat att han sys­te­ma­tiskt skri­ver one liners som han matar ut vid rätt till­fäl­le. Om du föl­jer län­ken kan du se hela lis­tan på Sveriges popu­lä­ras­te twitt­ra­re i oli­ka kategorier.

6. Kan givet­vis ha nyhets­vär­de. Såklart.

7. Bör inne­hål­la en tyd­lig upp­ma­ning om du verk­li­gen vill att läsa­ren ska age­ra. Precis som twitt­ra­ren L bland sva­ren på rund­frå­gan, som får mer retweets om hen uttryck­li­gen ber om det, kom­mer dina läsa­re att i stör­re utsträck­ning klic­ka på län­ken om du skriver:

Klicka här för att lyss­na på senas­te pod­den om mör­darsnig­lar – träd­gårds­mäs­ta­rens nemesis

än om du skriver:

Senaste Trädgårdspodden om mör­darsnig­lar – träd­gårds­mäs­ta­rens nemesis.

Kntnt2-twitter-4

 

Ett spän­nan­de twit­ter­kon­to bju­der på en bland­ning av tweets i form av kom­men­ta­rer, retweets, frå­gor och nyhe­ter eller sta­tistik. Precis som jag nämn­de i min arti­kel i janu­a­ri om blog­gan­de är för­ut­säg­bart lika med trå­kigt. På Twitter är typex­emp­let hit-and-run-spe­ci­a­lis­ter­na som pum­par ut tips och län­kar som de hamst­rat i Buffer. Du ser dem hela tiden men de har ing­en när­va­ro, sva­rar inte på frå­gor och retwee­tar ald­rig dig. De är som den där musen du irri­te­rat dig på i måna­der, som kraf­sar och gna­ger sig runt i mel­lan­väg­gen – du vet att den är där men du får inte kontakt.

Tweriod ana­ly­se­rar när på dyg­net det är bäst för dig att twitt­ra, base­rat på den respons du fått på tidi­ga­re tweets och när dina föl­ja­re är aktiva.

8 exempeltweets om jordgubbar

Och nu till huvud­rät­ten. Jag lova­de i bör­jan av arti­keln att jag skul­le ser­ve­ra muns­bi­tar om jord­gub­bar som du kan ta till när du behö­ver lite hjälp på tra­ven. Nu hop­pas jag att du har byggt upp aptiten.

Fantastiska Hubspots blogg bju­der på ett antal för­la­gor till tweets som du själv kan anpas­sa. Jag har utgått ifrån lis­tan, fri­se­rat den lite, lagt till och dra­git ifrån och fått allti­hop att hand­la om jord­gub­bar. Du byter ut och fyl­ler i det du vill förmedla.

När du twitt­rar, glöm inte den vik­ti­ga hash­tag­gen, eller fyr­kant­stag­gen som den heter på svens­ka. Det är med hjälp av den du byg­ger inter­ak­tio­nen med dina spe­ci­al­in­tres­se­ra­de följare.

1. Enkel del­ning av inne­håll: 15 smar­ri­ga jord­gubbsre­cept till som­mar­ka­la­set: http://​bit​.ly/​2​E​K​2​EW9

2. Enkel del­ning av inne­håll med kom­men­tar: Mums, det här mås­te pro­vas! 15 smar­ri­ga jord­gubbsre­cept till som­mar­ka­la­set: http://​bit​.ly/​2​E​K​2​EW9

3. Retweet med kom­men­tar: Du har 116 tec­ken på dig att kom­men­te­ra det du retweetar.

Goa gub­bar direkt ur lan­det, vad är ditt bäs­ta tips?

15 smar­ri­ga jord­gubbsre­cept till som­mar­ka­la­set: http://​bit​.ly/​2​E​K​2​EW9

4. Retweet med .@twitternamn: Om du inle­der din tweet med att vän­da dig till en per­son med hjälp av @twitternamn, behand­lar Twitter din tweet som del i en dia­log mel­lan dig och per­so­nen ifrå­ga. Därför blir det du skri­ver inte syn­ligt för all­män­he­ten. Om du inle­der med en punkt före @ syns twee­ten för alla.

.@jordgubbsdrottningen vet verk­li­gen hur man gör chokladfondue!

http://​bit​.ly/​2​E​K​2​EW9

5. Problemet och lös­ning­en: Kladdiga, mosi­ga jord­gub­bar i kylen, no more! Fräschare gub­bar med @jordgubbsdrottningens spe­ci­al­kor­gar http://​bit​.ly/​2​E​K​2​EW9

6. Statistik-/fak­ta­twee­ten: Jordgubbar mins­kar ris­ken för depres­sion http://​bit​.ly/​2​E​K​2​EW9

7. Rekommendationstweeten: Bra fak­ta om jord­gubbs­od­ling. Äntligen vet jag hur jag ska få gub­bar i lan­det. http://​bit​.ly/​2​E​K​2​EW9

Den här har en gans­ka fri form. Poängen är att du skri­ver var­för du tyc­ker något är så bra att du vill dela det med andra.

8. Frågetweeten: Minns du Juntae DeLane tidi­ga­re i arti­keln, med soci­a­la medi­er-ång­es­ten? I fal­let med den twee­ten gäll­de det att dri­va tra­fik till en arti­kel, men alla tweets behö­ver inte dri­va tra­fik. Du kan odla ditt nät­ver­kan­de eller häm­ta in kun­skap genom att stäl­la frå­gor och hashtagga.

Jordgubbsodling i Västerbotten – vil­ka är dina bäs­ta tips? #odla­iväs­ter­bot­ten

9. Råd och tips-twee­ten: Trindare #jord­gub­bar: Odla i pall­kra­ge, göds­la tidigt, över­vatt­na inte i slutfasen

Du, Twitter, tack och retweeta ger flest retweets

Dan Zarrella har gjort en stu­die base­rad på över 30 mil­jo­ner tweets och bland annat sam­man­ställt en lis­ta i fal­lan­de ska­la över de ord som de mest retwee­ta­de tweet­sen i den eng­elsk­språ­ki­ga värl­den inne­hål­ler. Stor respekt till uni­ver­sum för att nör­dar­na finns!

 • you
 • twit­ter
 • ple­a­se
 • retweet
 • post
 • blog
 • soci­al
 • free
 • media
 • help
 • ple­a­se retweet
 • gre­at
 • soci­al media
 • 10
 • follow
 • how to
 • top
 • blog post
 • check out
 • new blog­post

Glöm inte…

…att anmä­la dig till Kntnts kurs Skriva för web­ben med Annika som lärare.

 

Dela artikeln om du gillade den!

Förslag på mer läsning

Miljö- och hållbarhetpåståenden i din marknadsföring

Medvetna kon­su­men­ter loc­kar till mil­jö- och håll­bar­hetspå­stå­en­den i före­ta­gens mark­nads­fö­ring. Men kra­ven på vad som får sägas inom det­ta områ­de är extra hår­da. Ta reda på vad som gäl­ler. Läs den­na arti­kel i Kntnt Magasin skri­ven av advo­kat Erik Ullberg och biträ­dan­de jurist Richard Fürst på Wistrand advokatbyrå.

Läs artikel »

Content marketing v/​s redaktionell kommunikation – sex krav du skall ställa på din contentbyrå

Står du i begrepp att ta hjälp av en byrå i din con­tent mar­ke­ting? Då har du säkert upp­täckt att var och varan­nan byrå i kom­mu­ni­ka­tions­bran­schen nume­ra påstår sig vara exper­ter på ämnet. Begreppet används fli­tigt av många, vil­ket gör det svå­ra­re för dig som köpa­re att veta vem eller vil­ka du ska vän­da dig till. I den­na arti­kel hjäl­per Lars Wirtén dig på traven!

Läs artikel »

Så skyddar du företagets hemligheter och viktiga kundrelationer

Den höga rör­lig­he­ten på arbets­mark­na­den leder till att många byter jobb. För att hind­ra att före­tags­hem­lig­he­ter och vik­ti­ga kund­re­la­tio­ner föl­jer med till kon­kur­ren­ten behö­ver arbets­gi­va­ren kän­na till juri­di­ken. Om det­ta hand­lar dagens arti­kel för­fat­tad av advo­kat Gustav Sandberg och biträ­dan­de jurist Viktoria Hybbinette på Wistrand Advokatbyrå.

Läs artikel »

Så får du kontroll på arbetsflödet i din content marketing – del 2

Spar på tid och kraf­ter – effek­ti­vi­se­ra arbets­flö­det i din con­tent mar­ke­ting! Lars Wirtén och Jörgen Olsson – två erfar­na jour­na­lis­ter, redak­tö­rer och senio­ra skri­ben­ter, delar med sig av sina bäs­ta tips i två artik­lar i Kntnt Magasin. Detta är en and­ra. Trevlig läsning! 

Läs artikel »

Vad är artificiell intelligens?

Funderar du på vad AI är och hur du skall för­hål­la dig till den revo­lu­tion inom områ­det som vi med säker­het bara sett bör­jan på? Detta är något som vår krö­ni­kör Martin Modigh Karlsson ägnar myc­ket tan­ke­mö­da. Läs hans intres­san­ta ana­lys i dagens artikel. 

Läs artikel »

Så får du koll på arbetsflödet i din content marketing – del 1

Effektivisera arbets­flö­det i din con­tent mar­ke­ting. Det finns fle­ra anled­ning­ar. Inte minst spar du tid. Lars Wirtén och Jörgen Olsson – två erfar­na jour­na­lis­ter, redak­tö­rer och senio­ra skri­ben­ter, delar med sig av sina bäs­ta tips i två artik­lar. Den förs­ta hit­tar du här!

Läs artikel »

Personuppgifter på vift – Vad är ditt ansvar?

Då och då hän­der det att ett före­tag för­lo­rar kon­trol­len över sina kun­ders per­son­upp­gif­ter. Det är natur­ligt­vis inte bra och får kon­se­kven­ser. I den­na arti­kel för­kla­rar advo­kat Erik Ullberg och biträ­dan­de jurist Richard Fürst på Wistrands Advokatbyrå vad en per­son­upp­gifts­in­ci­dent är och vad du mås­te göra när en sådan har inträf­fat. Läs och lär!

Läs artikel »

Så SEO-optimerar du webbplatsen för röstsök

2020 kom­mer 50% av alla sök­ning­ar ske med rös­ten visar stu­die och Googles ”voice search”-tjänst väx­er så det kna­kar. Detta gör att du bör SEO-opti­me­ra din webb­plats för röst­sök­ning­ar redan nu. I dagens gäst­krö­ni­ka för­kla­rar Alexandra Jung hur du gör!

Läs artikel »

Inbound marketing sneglar mot content marketing

I den­na gäst­krö­ni­ka reflek­te­rar Niloo Lopez över vart inbound mar­ke­ting är på väg efter att ha besökt mega­kon­fe­ren­sen Inbound 2019. 

Läs artikel »

Överraskande slutsats från INBOUND 2019

Kntnt Radio är till­ba­ka! I avsnitt 209 dis­ku­te­rar Pia Tegborg, Thomas Barregren och Niloo Loopez uti­från Niloos ”take aways” från 2019 års upp­la­ga av mega­kon­fe­ren­sen INBOUND. Samtalet lan­dar i en ovän­tad kon­klu­sion. Pia och Thomas ger ock­så en för­kla­ring till den lång­va­ri­ga tyst­na­den. Efter 208 avsnitt under näs­tan lika många vec­kor blev det helt plöts­ligt tyst. Vad hände?

Läs artikel »