Så sökmotoroptimerar du din blogg: tips till bättre synlighet

Har du en blogg vars innehåll du vill optimera för bästa möjliga placering vid sökning i sökmotorer? I dagens artikel delar Alexandra Jung med sig av sina bästa tips på små förändringar som kan ge stor påverkan i sökresultatet. 

Alexandra Jung
30 juni 2016

Det förs­ta ste­get till ett SEO-vän­ligt inlägg tar du redan innan du bör­jar skri­va: genom att ta reda på hur folk söker efter infor­ma­tion kopp­lat till er verk­sam­het. Utifrån den­na vet­skap kan du sedan besva­ra de frå­gor som finns, på det språk som de per­so­ner som letar sva­ren själ­va använ­der – vil­ket gör att ert inne­håll får ökad syn­lig­het i sökre­sul­ta­tet och når en stör­re mål­grupp.

Med sökord kopp­la­de till er verk­sam­het ökar rele­van­sen för både besö­ka­re och sök­mo­to­rer genom bland annat klick­vän­li­ga­re sökre­sul­tat och för­bätt­rad orga­nisk syn­lig­het.

För att hit­ta rele­van­ta sökord finns det många verk­tyg att använ­da sig av, bland and­ra Google Adwords egna verk­tyg KeywordPlanner. Verktyget gör det enkla­re att hit­ta de rät­ta sökor­den och visar hur många som söker efter des­sa per månad. Sökordsplaneraren är gra­tis, det enda du behö­ver göra är att regi­stre­ra dig med ett Gmail kon­to – och vips är du igång!

Skapa innehåll för dina besökare – inte för sökmotorn

Något som är vik­tigt att kom­ma ihåg när man sökop­ti­me­rar inne­håll är att all­tid skri­va för män­ni­skan i förs­ta hand och där­ef­ter för sök­mo­torn.

Lägg hel­ler inte fokus på att få in så många sökord som möj­ligt i ett och sam­ma inlägg, utan strä­va istäl­let efter ett fåtal rele­van­ta ord som känns natur­li­ga och pas­sar in i sam­man­hang­et – annars kan det istäl­let få nega­tiv påver­kan.

Använd gärna längre sökfraser

Längre sökords­fra­ser, även kal­la­de ”long tail key­words”, har van­ligt­vis inte lika hög sökvo­lym per månad som de kor­ta­re mer all­män­na sökor­den, men är istäl­let mer spe­ci­fi­ka. Dessa sökord är gene­rellt lät­ta­re att få syn­lig­het på eftersom kon­kur­ren­sen inte är lika stor, vil­ket gör dem per­fek­ta att använ­da till blog­gin­lägg.  Exempel på läng­re sök­fra­ser kopp­lat till det­ta inlägg kan vara ”sök­mo­to­rop­ti­me­ra blog­gin­lägg”, ”få fler besö­ka­re till blog­gen” eller ”seo tips för bätt­re blog­gin­lägg”.

Tips! Sök på Google med sökord som ni skul­le vil­ja synas på för det tänk­ta inläg­get för att se vil­ka träf­far som dyker upp. Längst ned i sökre­sul­ta­tet är det ock­så möj­ligt att se rela­te­ra­de sök­ning­ar. Vilket kan vara bra i ett inspi­ra­tions­syf­te.

Optimering av blogginlägget

När du hit­tat dina sökord är det dags att se hur du bäst kan opti­me­ra för des­sa i ditt inlägg – men hur gör vi det på bäs­ta sätt? Nedan går jag ige­nom de vik­ti­gas­te punk­ter­na för att opti­me­ra ett blog­gin­lägg.

Titel

Titeln är ett väl­digt vik­tigt ele­ment. Den hjäl­per ditt sökre­sul­tat att stic­ka ut från mäng­den i sök­mo­to­rer­na och är bland det förs­ta besö­ka­ren ser då den letar efter infor­ma­tion. Det är där­för väl­digt vik­tigt att se till att titeln är opti­me­rad för rele­van­ta sökord och att den är så klick­vän­lig som möj­ligt.

Tips! Det finns ett begrän­sat antal tec­ken för en sidas titel; under 70 tec­ken alter­na­tivt 512 pix­lar. Var där­för noga med att hål­la sid­ti­teln inom rekom­men­de­ra­de mått för att und­vi­ka att inne­hål­let bryts av i sökre­sul­ta­tet.

metabeskrivning-titel

Metabeskrivning

Metabeskrivningen är den kor­ta och beskri­van­de tex­ten om en sidas inne­håll som finns till­gäng­ligt under titeln i sökre­sul­ta­tet. Innehållet bör vara både loc­kan­de och infor­ma­tivt, sam­ti­digt som det pri­mä­ra sökor­det skall fin­nas med.

Ett van­ligt pro­blem med meta­be­skriv­ning­ar på blog­gar är att inne­hål­let sak­nas helt, vil­ket gör att Google tar fram en egen vari­ant base­rat på inne­hål­let på den spe­ci­fi­ka sidan. För bäs­ta resul­tat bör man där­för all­tid opti­me­ra och skri­va des­sa manu­ellt.

Tips! För att för­säk­ra dig om att hela inne­hål­let i meta­be­skriv­ning­en får plats bör du hål­la tex­ten under 156 tec­ken. Testa dig gär­na fram och kor­ta ned beskriv­ning­en om du ser att den är för lång och inne­hål­let bryts av.

URLer

Att tän­ka på vid opti­me­ring av URL-struk­tu­ren på blog­gen och webb­plat­sen i all­män­het är att den ska vara lätt att för­stå för både besö­ka­re och sök­mo­tor – så att du vet vad sidan hand­lar om redan när du ser träf­fen i sökre­sul­ta­tet, eller om du får adres­sen skic­kad till dig. De sökord du valt att opti­me­ra för ska gär­na fin­nas med i adres­sen och sepa­re­ras med bin­de­streck.

Kom ihåg att om du väl­jer att byta URL på ett inlägg som redan är index­e­rat är det vik­tigt att peka om den gam­la adres­sen till den nya för att inte gå mis­te om länk­vär­de och syn­lig­het.

Huvud- och underrubriker

Genom att använ­da rubri­ker i ditt inlägg blir inne­hål­let mer lätt­läst sam­ti­digt som det är per­fekt att opti­me­ra för pri­mä­ra och sekun­dä­ra sökord.

En god regel är att all­tid foku­se­ra det pri­mä­ra sökor­det för inläg­get till huvud­ru­bri­ken (<H1>) eftersom det ger mest vär­de till sök­mo­to­rer­na av rubri­ker­na, medan du fång­ar upp sekun­dä­ra sökord i under­ru­bri­ker­na (<H2>–<H6>) där de pas­sar in.

Länka gärna internt

Finns det and­ra artik­lar eller annat inne­håll som är intres­sant för inläg­get på er egen webb­plats? Då kan det vara en bra idé att län­ka till det inne­hål­let internt, för­ut­satt att är rele­vant och ska­par mer­vär­de för läsa­ren.

När man pra­tar om inter­na län­kar menar man alla typer av län­kar som sker inom en och sam­ma webb­plats på sam­ma domän. Dessa hjäl­per besö­ka­ren att hit­ta vad den letar efter och sök­mo­torn att spind­la ige­nom samt­li­ga sidor på din webb­plats.

Gör det gär­na till en vana att län­ka internt när du skri­ver inlägg i fram­ti­den. Se vad för inne­håll du kan län­ka till kopp­lat till ditt inlägg, och gör det med en rele­vant ankar­text istäl­let för ord som ”läs mer här” eller ”länk”.

Bildoptimering – enkla tips till förbättrad synlighet i bildsöket

Brukar ni använ­da er av bil­der som inte är index­e­ra­de i bild­sö­ket i era inlägg? Anledningen är oftast att bil­den sak­nar alt-text och fil­namn med rele­van­ta sökord. Detta är otro­ligt vik­tigt för att få era bil­der synas i sök­mo­to­rer­na, och tar endast någ­ra minu­ter att läg­ga till.

Beskrivande alt-texter på dina bilder

Sökmotorerna kan i nulä­get inte läsa av inne­hål­let på en bild, utan behö­ver hjälp med att för­stå vad bil­den repre­sen­te­rar med en så kal­lad alt-text.

Varje bild i inläg­get bör vara upp­tag­gad med en alt-text med rele­van­ta sökord som beskri­ver vad bil­den före­stäl­ler. Alt-tex­ten är inte bara bra i ett SEO syf­te utan blir även syn­lig om bil­den av någon anled­ning inte kan visas. Den läses ock­så upp av skärm­lä­sa­re som hjäl­per per­so­ner med för­säm­rad syn.

Tips! Om du enkelt vill se vad en bilds alt-text är kan du anting­en tit­ta i käll­ko­den eller pla­ce­ra muspe­ka­ren över bil­den.

Använd relevanta filnamn

Innan du lad­dar upp bil­den till webb­plat­sen skall du se till att rele­van­ta sökord som beskri­ver bil­den inklu­de­ras i bil­dens fil­namn. Det ska näm­li­gen vara möj­ligt att veta vad bil­den före­stäl­ler genom att bara se fil­nam­net.

När man väl­jer fil­namn är det vik­tigt att säker­stäl­la att orden i fil­nam­net sepa­re­ras med bin­de­streck, inte inne­hål­ler någ­ra spe­ci­al­tec­ken (å, ä, ö) och endast består av geme­ner.

Skapa nya blogginlägg kontinuerligt – med fokus på kvalitet

Vi har nu tit­tat när­ma­re på saker du kan göra för att för­bätt­ra ett inläggs syn­lig­het i sök­mo­to­rer­na. Men är det möj­ligt att pub­li­ce­ra inlägg för ofta? Genom att kon­ti­nu­er­ligt adde­ra nytt inne­håll till din blogg talar du om för både sök­mo­to­rer och besö­ka­re att det lönar sig att besö­ka din webb­plats ofta för att ta del av nytt och intres­sant inne­håll.

Om du fort­sät­ter att kon­ti­nu­er­ligt ta fram nytt inne­håll kom­mer sök­mo­to­rer­na mär­ka av det och ofta­re spind­la ige­nom din webb­plats vil­ket kan hjäl­pa inne­hål­let att bli index­e­rat snab­ba­re.

Att pub­li­ce­ra inlägg för ofta är något som egent­li­gen inte exi­ste­rar, men det som kan vara värt att tän­ka på är att pub­li­ce­ra inne­håll som är intres­sant och rele­vant för din mål­grupp sam­ti­digt som det ska­par mer­vär­de – hell­re kva­li­tet över kvan­ti­tet så att säga.

Om man inte tidi­ga­re har varit aktiv med blog­gin­lägg kan en rekom­men­da­tion vara att bör­ja med att blog­ga någ­ra gång­er i måna­den, med mål­sätt­ning­en att pub­li­ce­ra minst ett inlägg i vec­kan.

Duplicerat innehåll och canonical-tag

För att inläg­get ska bli sett av så många som möj­ligt är det ibland nöd­vän­digt att dela upp inne­hål­let på oli­ka URLer på din egen webb­plats eller dela inne­hål­let på and­ras webb­plat­ser och i soci­a­la medi­er.

När ett och sam­ma inne­håll finns till­gäng­ligt på ett fler­tal sidor upp­kom­mer dupli­ce­rat inne­håll, vil­ket kom­mer ha nega­tiv påver­kan på din syn­lig­het orga­niskt. Det finns dock ett fler­tal lös­ning­ar för att und­vi­ka det­ta.

Läs mer om hur du und­vi­ker dupli­ce­rat inne­håll i inläg­get ”Se upp för dupli­ce­rat inne­håll”.

Dela artikeln om du gillade den!

Förslag på mer läsning

Utveckla din story med rätt design

Har du en inre bild av hur din arti­kel skul­le se ut när den kom­mer i tryck? Med design kan du utveck­la din sto­ry och ska­pa ett nytt per­spek­tiv. Bilder, färg och form kan bli verk­tyg även i din kre­a­ti­va verk­tygs­lå­da.

Läs artikel »

Om jag var i Almedalen …

Att Almedalen blir allt vik­ti­ga­re för kom­mu­nik­tions­bran­schen är de fles­ta över­ens om. Men i en djung­el av pro­gram­punk­ter kan det vara svårt att sål­la agnar­na från vetet. Här kom­mer hjälp på vägen! Martin Modigh Karlsson har gjort grov­job­bet och lis­tar sina bäs­ta tips i dagens krö­ni­ka. För dig som ska dit och för dig som tar del av pro­gram­met i efter­hand.

Läs artikel »

Detta gäller vid marknadsföring av din arbetsgivare på sociala medier

Publicerar du inlägg om din arbets­gi­vares verk­sam­het i soci­a­la medi­er? Då kan du behö­va vara för­sik­tig så att du inte fälls för vil­se­le­dan­de mark­nads­fö­ring. Ta reda på vad som gäl­ler genom att läsa den­na arti­kel skri­ven av Tobias Bratt, biträ­dan­de jurist på Wistrand Advokatbyrå.

Läs artikel »

Ursäkta röran. Vi har byggt om.

För ovan­lig­he­tens skull pra­tar vi om oss själ­va. Vi vill berät­ta att vi från och med nu är en con­tent­by­rå som gör con­tent. Men vi gör det på ett annorlun­da sätt än and­ra con­tent­by­rå­er. Vi har ock­så en ny digi­tal platt­form som ska slå Hubspot på fing­rar­na. Och vi har gjort lego av vårt stra­te­gi-erbju­dan­de. Dessutom har vi en mas­sa nya med­ar­be­ta­re, och söker ännu fler. I den­na krö­ni­ka berät­tar Thomas Barregren om allt det­ta och lite till.

Läs artikel »

Därför ska du ha egen plattform

Det är fres­tan­de att använ­da LinkedIn, Facebook eller någon annan platt­form som din mål­grupp redan använ­der. Med deras annons­lös­ning­ar (”spons­ra­de inlägg”) kan du snabbt nå ut till din mål­grupp. Dessutom är de lät­ta att använ­da. Men det finns pro­blem. Du läg­ger din fram­gång som mark­nads­fö­ra­re och säl­ja­re i hän­der­na på bolag som han en annan agen­da än ditt bäs­ta. Du kon­trol­le­rar inte vem som ser vad och när. Du har inte till­gång till de vär­de­ful­la digi­ta­la fot­spår som din mål­grupp läm­nar efter sig. Därför behö­ver du en egen platt­form.

Läs artikel »

Därför jobbar vi annorlunda

Vi job­bar på ett annorlun­da sätt. Våra kon­sul­ter arbe­tar i ditt team (eller är ditt team) och har sam­ti­digt full upp­back­ning vad gäl­ler kom­pe­tens och resur­ser från våra kon­sul­ter som job­bar “back office”. Men var­för job­bar vi på det sät­tet?

Läs artikel »

Är du redo för robottexterna?

Content och mar­ke­ting – båda delar­na behövs. Men vad hän­der när robo­tar tar över text­pro­duk­tio­nen med fokus på det sist­nämn­da? Med de rät­ta nyc­kelor­den och rubri­ker­na som slår. Finns det fort­fa­ran­de en plats för den enga­ge­ran­de och per­son­li­ga berät­tel­sen? Om det­ta hand­lar Lars Wirténs krö­ni­ka.

Läs artikel »

Varning för gratis wifi när du jobbar på distans

Du vet nog redan att det kan fin­nas säker­hets­hål när du job­bar på distans i öpp­na nät­verk. Men stop­par det dig att mej­la kun­den kam­panj­re­sul­ta­tet eller knap­pa in kre­dit­kor­tets siff­ror via café­ets gra­tisupp­kopp­ling? Det bor­de det! Risken finns näm­li­gen att du ger obe­hö­ri­ga till­gång till din infor­ma­tion. Martin Modigh Karlsson beskri­ver faror­na och ger dig sva­ren på var­för gra­tis (nät­verk) inte all­tid är gott – och där­för bör använ­das med stor för­sik­tig­het – samt tip­sar om tre saker du kan göra för att höja säker­he­ten. 

Läs artikel »

Rätten att bli glömd i digitala miljöer

Ett år har pas­se­rat sedan GDPR träd­de i kraft. Fortfarande brot­tas många före­tag med de prak­tis­ka och de juri­dis­ka tillämp­nings­frå­gor­na. Ett pro­blem av det först­nämn­da sla­get är hur före­tag som behand­lar per­son­upp­gif­ter rade­rar des­sa i sina IT-system? Enligt data­skydds­för­ord­ning­en ska man byg­ga upp sina system så att kra­ven i lag­stift­ning­en upp­fylls – men vad inne­bär det? Och går det över­hu­vud­ta­get att rade­ra upp­gif­ter­na på ett sätt som inne­bär att de ald­rig kan åter­ska­pas?

Läs om indi­vi­dens ”rätt att bli glömd” och före­ta­gets skyl­dig­het att rade­ra per­son­upp­gif­ter i dagens krö­ni­ka skri­ven av Jeanette Jönsson, biträ­dan­de jurist på Wistrand Advokatbyrå.

Läs artikel »

Elva tips som får din intervju att lyfta

Att få till en bra inter­vju hand­lar om väl­digt myc­ket mer än att bara stäl­la frå­gor och anteck­na. Låt Lars Wirtén gui­da dig längs vägen – steg för steg till ett garan­te­rat lyc­kat resul­tat! 

Läs artikel »
at tristique Donec sit risus ipsum libero libero commodo

Missa inte nästa artikel!

Få gratis nyhetsbrev varannan vecka

i din inkorg – med senaste artiklarna

Dina personuppgifter hanteras enligt vår integritetspolicy.

Pin It on Pinterest