Så sökmotoroptimerar du din blogg: tips till bättre synlighet

Har du en blogg vars innehåll du vill optimera för bästa möjliga placering vid sökning i sökmotorer? I dagens artikel delar Alexandra Jung med sig av sina bästa tips på små förändringar som kan ge stor påverkan i sökresultatet. 

Alexandra Jung
30 juni 2016

Det förs­ta ste­get till ett SEO-vän­ligt inlägg tar du redan innan du bör­jar skri­va: genom att ta reda på hur folk söker efter infor­ma­tion kopp­lat till er verk­sam­het. Utifrån den­na vet­skap kan du sedan besva­ra de frå­gor som finns, på det språk som de per­so­ner som letar sva­ren själ­va använ­der – vil­ket gör att ert inne­håll får ökad syn­lig­het i sökre­sul­ta­tet och når en stör­re målgrupp.

Med sökord kopp­la­de till er verk­sam­het ökar rele­van­sen för både besö­ka­re och sök­mo­to­rer genom bland annat klick­vän­li­ga­re sökre­sul­tat och för­bätt­rad orga­nisk synlighet.

För att hit­ta rele­van­ta sökord finns det många verk­tyg att använ­da sig av, bland and­ra Google Adwords egna verk­tyg KeywordPlanner. Verktyget gör det enkla­re att hit­ta de rät­ta sökor­den och visar hur många som söker efter des­sa per månad. Sökordsplaneraren är gra­tis, det enda du behö­ver göra är att regi­stre­ra dig med ett Gmail kon­to – och vips är du igång!

Skapa innehåll för dina besökare – inte för sökmotorn

Något som är vik­tigt att kom­ma ihåg när man sökop­ti­me­rar inne­håll är att all­tid skri­va för män­ni­skan i förs­ta hand och där­ef­ter för sökmotorn.

Lägg hel­ler inte fokus på att få in så många sökord som möj­ligt i ett och sam­ma inlägg, utan strä­va istäl­let efter ett fåtal rele­van­ta ord som känns natur­li­ga och pas­sar in i sam­man­hang­et – annars kan det istäl­let få nega­tiv påverkan.

Använd gärna längre sökfraser

Längre sökords­fra­ser, även kal­la­de ”long tail key­words”, har van­ligt­vis inte lika hög sökvo­lym per månad som de kor­ta­re mer all­män­na sökor­den, men är istäl­let mer spe­ci­fi­ka. Dessa sökord är gene­rellt lät­ta­re att få syn­lig­het på eftersom kon­kur­ren­sen inte är lika stor, vil­ket gör dem per­fek­ta att använ­da till blog­gin­lägg.  Exempel på läng­re sök­fra­ser kopp­lat till det­ta inlägg kan vara ”sök­mo­to­rop­ti­me­ra blog­gin­lägg”, ”få fler besö­ka­re till blog­gen” eller ”seo tips för bätt­re blogginlägg”.

Tips! Sök på Google med sökord som ni skul­le vil­ja synas på för det tänk­ta inläg­get för att se vil­ka träf­far som dyker upp. Längst ned i sökre­sul­ta­tet är det ock­så möj­ligt att se rela­te­ra­de sök­ning­ar. Vilket kan vara bra i ett inspirationssyfte.

Optimering av blogginlägget

När du hit­tat dina sökord är det dags att se hur du bäst kan opti­me­ra för des­sa i ditt inlägg – men hur gör vi det på bäs­ta sätt? Nedan går jag ige­nom de vik­ti­gas­te punk­ter­na för att opti­me­ra ett blogginlägg.

Titel

Titeln är ett väl­digt vik­tigt ele­ment. Den hjäl­per ditt sökre­sul­tat att stic­ka ut från mäng­den i sök­mo­to­rer­na och är bland det förs­ta besö­ka­ren ser då den letar efter infor­ma­tion. Det är där­för väl­digt vik­tigt att se till att titeln är opti­me­rad för rele­van­ta sökord och att den är så klick­vän­lig som möjligt.

Tips! Det finns ett begrän­sat antal tec­ken för en sidas titel; under 70 tec­ken alter­na­tivt 512 pix­lar. Var där­för noga med att hål­la sid­ti­teln inom rekom­men­de­ra­de mått för att und­vi­ka att inne­hål­let bryts av i sökresultatet.

metabeskrivning-titel

Metabeskrivning

Metabeskrivningen är den kor­ta och beskri­van­de tex­ten om en sidas inne­håll som finns till­gäng­ligt under titeln i sökre­sul­ta­tet. Innehållet bör vara både loc­kan­de och infor­ma­tivt, sam­ti­digt som det pri­mä­ra sökor­det skall fin­nas med.

Ett van­ligt pro­blem med meta­be­skriv­ning­ar på blog­gar är att inne­hål­let sak­nas helt, vil­ket gör att Google tar fram en egen vari­ant base­rat på inne­hål­let på den spe­ci­fi­ka sidan. För bäs­ta resul­tat bör man där­för all­tid opti­me­ra och skri­va des­sa manuellt.

Tips! För att för­säk­ra dig om att hela inne­hål­let i meta­be­skriv­ning­en får plats bör du hål­la tex­ten under 156 tec­ken. Testa dig gär­na fram och kor­ta ned beskriv­ning­en om du ser att den är för lång och inne­hål­let bryts av.

URLer

Att tän­ka på vid opti­me­ring av URL-struk­tu­ren på blog­gen och webb­plat­sen i all­män­het är att den ska vara lätt att för­stå för både besö­ka­re och sök­mo­tor – så att du vet vad sidan hand­lar om redan när du ser träf­fen i sökre­sul­ta­tet, eller om du får adres­sen skic­kad till dig. De sökord du valt att opti­me­ra för ska gär­na fin­nas med i adres­sen och sepa­re­ras med bindestreck.

Kom ihåg att om du väl­jer att byta URL på ett inlägg som redan är index­e­rat är det vik­tigt att peka om den gam­la adres­sen till den nya för att inte gå mis­te om länk­vär­de och synlighet.

Huvud- och underrubriker

Genom att använ­da rubri­ker i ditt inlägg blir inne­hål­let mer lätt­läst sam­ti­digt som det är per­fekt att opti­me­ra för pri­mä­ra och sekun­dä­ra sökord.

En god regel är att all­tid foku­se­ra det pri­mä­ra sökor­det för inläg­get till huvud­ru­bri­ken (<H1>) eftersom det ger mest vär­de till sök­mo­to­rer­na av rubri­ker­na, medan du fång­ar upp sekun­dä­ra sökord i under­ru­bri­ker­na (<H2>–<H6>) där de pas­sar in.

Länka gärna internt

Finns det and­ra artik­lar eller annat inne­håll som är intres­sant för inläg­get på er egen webb­plats? Då kan det vara en bra idé att län­ka till det inne­hål­let internt, för­ut­satt att är rele­vant och ska­par mer­vär­de för läsaren.

När man pra­tar om inter­na län­kar menar man alla typer av län­kar som sker inom en och sam­ma webb­plats på sam­ma domän. Dessa hjäl­per besö­ka­ren att hit­ta vad den letar efter och sök­mo­torn att spind­la ige­nom samt­li­ga sidor på din webbplats.

Gör det gär­na till en vana att län­ka internt när du skri­ver inlägg i fram­ti­den. Se vad för inne­håll du kan län­ka till kopp­lat till ditt inlägg, och gör det med en rele­vant ankar­text istäl­let för ord som ”läs mer här” eller ”länk”.

Bildoptimering – enkla tips till förbättrad synlighet i bildsöket

Brukar ni använ­da er av bil­der som inte är index­e­ra­de i bild­sö­ket i era inlägg? Anledningen är oftast att bil­den sak­nar alt-text och fil­namn med rele­van­ta sökord. Detta är otro­ligt vik­tigt för att få era bil­der synas i sök­mo­to­rer­na, och tar endast någ­ra minu­ter att läg­ga till.

Beskrivande alt-texter på dina bilder

Sökmotorerna kan i nulä­get inte läsa av inne­hål­let på en bild, utan behö­ver hjälp med att för­stå vad bil­den repre­sen­te­rar med en så kal­lad alt-text.

Varje bild i inläg­get bör vara upp­tag­gad med en alt-text med rele­van­ta sökord som beskri­ver vad bil­den före­stäl­ler. Alt-tex­ten är inte bara bra i ett SEO syf­te utan blir även syn­lig om bil­den av någon anled­ning inte kan visas. Den läses ock­så upp av skärm­lä­sa­re som hjäl­per per­so­ner med för­säm­rad syn.

Tips! Om du enkelt vill se vad en bilds alt-text är kan du anting­en tit­ta i käll­ko­den eller pla­ce­ra muspe­ka­ren över bilden.

Använd relevanta filnamn

Innan du lad­dar upp bil­den till webb­plat­sen skall du se till att rele­van­ta sökord som beskri­ver bil­den inklu­de­ras i bil­dens fil­namn. Det ska näm­li­gen vara möj­ligt att veta vad bil­den före­stäl­ler genom att bara se filnamnet.

När man väl­jer fil­namn är det vik­tigt att säker­stäl­la att orden i fil­nam­net sepa­re­ras med bin­de­streck, inte inne­hål­ler någ­ra spe­ci­al­tec­ken (å, ä, ö) och endast består av gemener.

Skapa nya blogginlägg kontinuerligt – med fokus på kvalitet

Vi har nu tit­tat när­ma­re på saker du kan göra för att för­bätt­ra ett inläggs syn­lig­het i sök­mo­to­rer­na. Men är det möj­ligt att pub­li­ce­ra inlägg för ofta? Genom att kon­ti­nu­er­ligt adde­ra nytt inne­håll till din blogg talar du om för både sök­mo­to­rer och besö­ka­re att det lönar sig att besö­ka din webb­plats ofta för att ta del av nytt och intres­sant innehåll.

Om du fort­sät­ter att kon­ti­nu­er­ligt ta fram nytt inne­håll kom­mer sök­mo­to­rer­na mär­ka av det och ofta­re spind­la ige­nom din webb­plats vil­ket kan hjäl­pa inne­hål­let att bli index­e­rat snabbare.

Att pub­li­ce­ra inlägg för ofta är något som egent­li­gen inte exi­ste­rar, men det som kan vara värt att tän­ka på är att pub­li­ce­ra inne­håll som är intres­sant och rele­vant för din mål­grupp sam­ti­digt som det ska­par mer­vär­de – hell­re kva­li­tet över kvan­ti­tet så att säga.

Om man inte tidi­ga­re har varit aktiv med blog­gin­lägg kan en rekom­men­da­tion vara att bör­ja med att blog­ga någ­ra gång­er i måna­den, med mål­sätt­ning­en att pub­li­ce­ra minst ett inlägg i veckan.

Duplicerat innehåll och canonical-tag

För att inläg­get ska bli sett av så många som möj­ligt är det ibland nöd­vän­digt att dela upp inne­hål­let på oli­ka URLer på din egen webb­plats eller dela inne­hål­let på and­ras webb­plat­ser och i soci­a­la medier.

När ett och sam­ma inne­håll finns till­gäng­ligt på ett fler­tal sidor upp­kom­mer dupli­ce­rat inne­håll, vil­ket kom­mer ha nega­tiv påver­kan på din syn­lig­het orga­niskt. Det finns dock ett fler­tal lös­ning­ar för att und­vi­ka detta.

Läs mer om hur du und­vi­ker dupli­ce­rat inne­håll i inläg­get ”Se upp för dupli­ce­rat inne­håll”.

Dela artikeln om du gillade den!

Förslag på mer läsning

Miljö- och hållbarhetpåståenden i din marknadsföring

Medvetna kon­su­men­ter loc­kar till mil­jö- och håll­bar­hetspå­stå­en­den i före­ta­gens mark­nads­fö­ring. Men kra­ven på vad som får sägas inom det­ta områ­de är extra hår­da. Ta reda på vad som gäl­ler. Läs den­na arti­kel i Kntnt Magasin skri­ven av advo­kat Erik Ullberg och biträ­dan­de jurist Richard Fürst på Wistrand advokatbyrå.

Läs artikel »

Content marketing v/​s redaktionell kommunikation – sex krav du skall ställa på din contentbyrå

Står du i begrepp att ta hjälp av en byrå i din con­tent mar­ke­ting? Då har du säkert upp­täckt att var och varan­nan byrå i kom­mu­ni­ka­tions­bran­schen nume­ra påstår sig vara exper­ter på ämnet. Begreppet används fli­tigt av många, vil­ket gör det svå­ra­re för dig som köpa­re att veta vem eller vil­ka du ska vän­da dig till. I den­na arti­kel hjäl­per Lars Wirtén dig på traven!

Läs artikel »

Så skyddar du företagets hemligheter och viktiga kundrelationer

Den höga rör­lig­he­ten på arbets­mark­na­den leder till att många byter jobb. För att hind­ra att före­tags­hem­lig­he­ter och vik­ti­ga kund­re­la­tio­ner föl­jer med till kon­kur­ren­ten behö­ver arbets­gi­va­ren kän­na till juri­di­ken. Om det­ta hand­lar dagens arti­kel för­fat­tad av advo­kat Gustav Sandberg och biträ­dan­de jurist Viktoria Hybbinette på Wistrand Advokatbyrå.

Läs artikel »

Så får du kontroll på arbetsflödet i din content marketing – del 2

Spar på tid och kraf­ter – effek­ti­vi­se­ra arbets­flö­det i din con­tent mar­ke­ting! Lars Wirtén och Jörgen Olsson – två erfar­na jour­na­lis­ter, redak­tö­rer och senio­ra skri­ben­ter, delar med sig av sina bäs­ta tips i två artik­lar i Kntnt Magasin. Detta är en and­ra. Trevlig läsning! 

Läs artikel »

Vad är artificiell intelligens?

Funderar du på vad AI är och hur du skall för­hål­la dig till den revo­lu­tion inom områ­det som vi med säker­het bara sett bör­jan på? Detta är något som vår krö­ni­kör Martin Modigh Karlsson ägnar myc­ket tan­ke­mö­da. Läs hans intres­san­ta ana­lys i dagens artikel. 

Läs artikel »

Så får du koll på arbetsflödet i din content marketing – del 1

Effektivisera arbets­flö­det i din con­tent mar­ke­ting. Det finns fle­ra anled­ning­ar. Inte minst spar du tid. Lars Wirtén och Jörgen Olsson – två erfar­na jour­na­lis­ter, redak­tö­rer och senio­ra skri­ben­ter, delar med sig av sina bäs­ta tips i två artik­lar. Den förs­ta hit­tar du här!

Läs artikel »

Personuppgifter på vift – Vad är ditt ansvar?

Då och då hän­der det att ett före­tag för­lo­rar kon­trol­len över sina kun­ders per­son­upp­gif­ter. Det är natur­ligt­vis inte bra och får kon­se­kven­ser. I den­na arti­kel för­kla­rar advo­kat Erik Ullberg och biträ­dan­de jurist Richard Fürst på Wistrands Advokatbyrå vad en per­son­upp­gifts­in­ci­dent är och vad du mås­te göra när en sådan har inträf­fat. Läs och lär!

Läs artikel »

Så SEO-optimerar du webbplatsen för röstsök

2020 kom­mer 50% av alla sök­ning­ar ske med rös­ten visar stu­die och Googles ”voice search”-tjänst väx­er så det kna­kar. Detta gör att du bör SEO-opti­me­ra din webb­plats för röst­sök­ning­ar redan nu. I dagens gäst­krö­ni­ka för­kla­rar Alexandra Jung hur du gör!

Läs artikel »

Inbound marketing sneglar mot content marketing

I den­na gäst­krö­ni­ka reflek­te­rar Niloo Lopez över vart inbound mar­ke­ting är på väg efter att ha besökt mega­kon­fe­ren­sen Inbound 2019. 

Läs artikel »

Överraskande slutsats från INBOUND 2019

Kntnt Radio är till­ba­ka! I avsnitt 209 dis­ku­te­rar Pia Tegborg, Thomas Barregren och Niloo Loopez uti­från Niloos ”take aways” från 2019 års upp­la­ga av mega­kon­fe­ren­sen INBOUND. Samtalet lan­dar i en ovän­tad kon­klu­sion. Pia och Thomas ger ock­så en för­kla­ring till den lång­va­ri­ga tyst­na­den. Efter 208 avsnitt under näs­tan lika många vec­kor blev det helt plöts­ligt tyst. Vad hände?

Läs artikel »