Begreppsskolan

Marknadsföring är produktutveckling

Marknadsföring – det är väl reklam? Nej! Marknadsföring är pro­dukt­ut­veck­ling, och mark­nads­kom­mu­ni­ka­tion är det främs­ta verk­ty­get. Jag tänk­te att det kun­de vara bra start på året att reda ut det­ta. Så vi vet vad vi pyss­lar med. Inte bara vad vi gör. Utan ock­så hur det pas­sar in i det stör­re hela. Så häng med!

Det betyder orden: innehåll, content, kanal, ägda, betalda och förtjänta medier, plattform med flera

Tappert för­sök att ge en strin­gent men något så när begrip­lig för­kla­ring av orden inne­håll, con­tent, kanal, ägda, betal­da och för­tjä­na medi­er, platt­form och någ­ra till. Feedback välkomnas!

Tele2 Arena

Förstå avbrytande, värdestödjande och värdeskapande marknadskommunikation

Jag vet. Världens osex­i­gas­te rubrik. Avbrytande, vär­destöd­jan­de och vär­deska­pan­de mark­nads­kom­mu­ni­ka­tion. Zzzz… Men jag gör ett tap­pert för­sök att för­kla­ra begrep­pen på ett så oaka­de­miskt sätt som möj­ligt. Varför du ska bry dig? Det behö­ver du inte. Men om du är som jag, nyfi­ken, vill lära dig mer och utveck­las både som män­ni­ska och i din yrkes­roll, så kom­mer du gil­la arti­keln. Jag för­sö­ker för­kla­ra inter­rup­tion och per­mis­sion mar­ke­ting, och vär­destöd­jan­de och vär­deska­pan­de mark­nads­kom­mu­ni­ka­tion. Förstår du des­sa fyra saker, så blir det myc­ket enkla­re att för­stå var con­tent mar­ke­ting, inbound mar­ke­ting, bran­ded con­tent och nati­ve adver­ti­sing plat­sar. Så häng med! Med vän­li­ga häls­ning­ar, Thomas.

Branded content, native advertising och advertorials förklarade

Vad är bran­ded con­tent? Och vad är skill­na­den på nati­ve adver­ti­sing och adver­to­ri­al? Och var­för ska jag bry mig? Det hand­lar den­na arti­kel om.

Content marketing, inbound marketing och social media marketing – skillnader och likheter

Likheter och skill­na­der mel­lan con­tent mar­ke­ting, inbound mar­ke­ting och soci­al media mar­ke­ting. Tre begrepp som alla används om mark­nads­fö­ring med inne­håll. Men det finns för­stås olik­he­ter. Och vil­ka de är ska vi till­sam­mans för­sö­ka reda ut i den­na artikel.