Bild © Nosha (CC BY SA 2.0)

Samtal med: Therese Andersson

Det händer så mycket spännande inom kommunikation, marknadsföring och försäljning. Du vill hänga med. Men du hinner inte. Rutinerna och det dagliga och operativa tar för mycket plats, på bekostnad av den egna utvecklingen och det långsiktiga och strategiska tänkandet. Känner du igen dig? Du är inte ensam. Möt dina kollegor, kommunikatörer och marknadsförare, som brottas med samma problem. Hur gör de? Hur tänker de? Under rubriken "Samtal med" kommer du få ta del av deras erfarenheter och tankar. I dag samtalar vi med Therese Andersson som är erfaren i rollen som försäljnings- och marknadsansvarig för hotell i en internationell hotellkedja.

Maria Gustafsson
13 mars 2014

Glittrande vat­ten kluc­kar mot bryg­gor­na utan­för Lindholmen Science Park, här job­bar vi i Kntnt gran­ne med det i dagar­na ett år gam­la Radisson Blu Riverside Hotel. När vår­so­len vär­mer våra vin­ter­frus­na sjä­lar är det lätt att före­stäl­la sig bryg­gan full med kaf­fedric­kan­de sol­törs­tan­de män­ni­skor. Precis så öns­kar Therese Andersson, hotel­lets för­sälj­nings- och mark­nads­an­sva­ri­ga att vi ska tän­ka när vi tän­ker på hotel­let. Som en plats att tri­vas på.

Therese Andersson, Radisson Blu Riverside Hotel

Livsnjutare som vill ha roligt på jobbet

Therese beskri­ver sig som en ljvsnju­ta­re som gil­lar att göra det som hon tyc­ker är roligt. Hon beto­nar vär­det av att kän­na att det verk­li­gen är roligt på job­bet, för när hon har roligt så blir hon auto­ma­tiskt bra på det hon gör. Att tri­vas på job­bet och stå för äga­rens vär­de­ring­ar är det som lig­ger Therese när­mast hjär­tat i job­bet. Resultatet av kom­bi­na­tio­nen av ansvar och arbets­gläd­je märks inte bara i värd­ska­pet för gäs­ter­na eller i ledar­ska­pet med per­so­na­len på hotel­len. Det kan exem­pel­vis ska­pa nyfi­ken­het och upp­drag­na mun­gi­por hos all­män­he­ten som när Therese föreslog att hotel­lets VD skul­le sova i en inredd glas­bur utan­för Gothia Towers vid Korsvägen. Syftet var natur­ligt­vis att väc­ka intres­se för sta­dens nya hotell på Lindholmen, vil­ket lyc­ka­des med bravur både hos invå­na­re och i media. Marknadsföringsarbete för hotell är så myc­ket mer än annon­ser, mäss­del­ta­gan­de och vis­ning­ar. Therese säger:

Våra hotell ska vara mer än hotell som gäs­ter­na sover på, de ska vara plat­ser som föder idéer.

Traineen som förälskade sig i hotellbranschen

Therese kom in i hotell­bran­schen efter stu­di­er­na i Hotel Management där hon val­des ut till att del­ta i ett trai­nee­pro­gram. Hon skrat­tar när hon berät­tar att de glöm­de frå­ga om den lil­la detal­jen om hon hade kör­kort, vil­ket hon inte hade tagit ännu. Inga pro­blem sa Therese och fix­a­de kör­kort på nolltid.
En annan vik­tig pus­sel­bit på vägen till att arbe­ta med mark­nads­fö­ring var åren inom en annan hotell­ked­jas mark­nads­av­del­ning med bland annat erfa­ren­het av kund- och loja­li­tets­pro­gram. För snart sju år sedan tog Therese över huvud­an­sva­ret för mark­nads­fö­ring­en på ett Radisson Blu hotell. I dags­lä­get inne­bär hen­nes arbe­te huvud­an­svar för mark­nad och för­sälj­ning på de nyöpp­na­de hotel­len Riverside i Göteborg och Park Inn i Lund. Inom någ­ra år kom­mer även Park Inn i Helsingborg att ingå i grup­pen. Jag tän­ker att arbets­om­rå­det låter omfat­tan­de och kom­plext, hur går det egent­li­gen till i vardagen?

Vardagen kräver kreativt samarbete med teamet

Vardagarna som mark­nads­fö­ra­re för fle­ra hotell i oli­ka stä­der visar sig se väl­digt oli­ka ut. Arbetet vari­e­rar mel­lan stra­te­gis­ka och prak­tis­ka upp­gif­ter som att pla­ne­ra att öpp­na ett nytt hotell, sät­ta pla­ner för mark­nads­kom­mu­ni­ka­tio­nen, ta fram intres­se­väc­kan­de inne­håll och väl­ja vil­ka kana­ler kom­mu­ni­ka­tio­nen ger bäst resul­tat i. Mycket hän­der ad hoc hela tiden, så en för­må­ga att age­ra flex­i­belt är ett abso­lut mås­te inom hotell­bran­schen. I kra­vet på snabb­rör­lig­het kän­ner tro­li­gen de fles­ta av den här blog­gens läsa­re igen sig. Kommentera gär­na med dina tankar.

Therese och hen­nes kol­le­gor arbe­tar i en inte­gre­rad sälj- och mark­nads­grupp där de kan ta tag i idéer som kom­mer upp i möten. Hon poäng­te­rar att det är lätt att tro att det finns mas­sor av peng­ar när ett nytt hotell star­tas upp. Verkligheten är att det gäl­ler att använ­da den befint­li­ga pot­ten peng­ar på det smar­tas­te sät­tet. Och det smar­tas­te är ofta sam­ar­be­ten där alla inblan­da­de vin­ner något. Genom det­ta arbets­sätt byg­ger Therese goda rela­tio­ner som de sedan ömse­si­digt byg­ger på genom åren. Hon hål­ler stän­digt ögo­nen öpp­na för nya sam­ar­bets­part­ners att ska­pa team med.

Mixar strategi med praktiska tester

Genom sin mix av kun­skap om hur hotell­bran­schen fun­ge­rar, för­kär­lek för nya idéer och en stän­dig vil­ja att bry­ta ny mark ska­par hon gär­na nytt genom att brainstor­ma med hotel­lets stra­te­gi­grupp där hon ingår som en av fyra per­so­ner. Gruppen som består av erfar­na och väl­digt oli­ka per­so­ner arbe­tar fram en plan över vad de ska åstad­kom­ma exem­pel­vis det när­mas­te halvåret.

I stra­te­gi­grup­pen är vi bra på att lyss­na på varand­ra även om vi inte tyc­ker lika­dant. Vi kan vara tys­ta till­sam­mans och vi har verk­li­gen roligt tillsammans.

Därefter tes­tar de sig fram till det som fun­ge­rar genom att appli­ce­ra de nya idéer­na för att se hur des­sa gör sig i prak­ti­ken. Eftersom de arbe­tar i en öppen atmo­sfär med möj­lig­het att göra både fel och rätt, vågar de sig på att tes­ta sådant som and­ra kanske skul­le avfär­da redan på idésta­di­et men som här kan bli en suc­cé. Detta gäl­ler även på den egna avdel­ning­en med tre per­so­ner. När vi sam­ta­lar om deras arbets­sätt tän­ker jag att det är tyd­ligt att det i erfa­ren­he­ten ryms stor tyst kun­skap som Therese tar som naturlig.

Utmaningar som drivkraft

När jag frå­gar Therese vad som är hen­nes störs­ta driv­kraft sva­rar hon direkt att utma­na mig själv. Att dribb­la två hotell är nytt för mig, säger hon, och med duk­ti­ga kol­le­gor kom­mer det att gå fint. Alla pra­tar om balans i livet och sådant får man ta med i beräk­ning­en. Som exem­pel i soci­a­la medi­er gäl­ler det att hell­re väl­ja någ­ra få kana­ler än att för­sö­ka synas i så många som möj­ligt. I upp­star­ten av ett nytt hotell är det många saker inom kom­mu­ni­ka­tio­nen att sät­ta sig in i. Såväl internt som externt. Så frå­ga mig igen om ett halv­år skrat­tar hon.

Arbetar mot lockande mål

Som mål har Therese en öns­kan om att alla män­ni­skor i de stä­der hotel­len finns ska ha med hotel­len när de tän­ker på vad de kan göra som för­gyl­ler livet. Att belägg­ning­en är god på hotel­len, gör inte att mark­nads­grup­pen kan sät­ta sig till ro. Tvärtom gäl­ler det att skaf­fa sig en över­blick på den kom­mu­ni­ka­tion som har fun­ge­rat i att nå ut. Att få myc­ket press är exem­pel­vis ett sätt att mäta målupp­fyl­lel­se. Riverside med sin spek­ta­ku­lä­ra restau­rang och bar har det skri­vits spalt­me­ter om. Likaså när nöj­da gäs­ter har skri­vit rekom­men­da­tio­ner på TripAdvisor.

Kommunicerar aktivt i digitala kanaler

Med utgångs­punkt i visio­nen att vara livsstils­ho­tell är det själv­klart att lyf­ta det som är på gång runt hotel­len. Båda hotel­len har en aktiv kom­mu­ni­ka­tion med sina gäs­ter genom sidor för Riverside och Park Inn Lund i Facebook och kon­ton i Instagram för Riverside och Park Inn Lund. Hotellgäster kan även boka rum genom Facebooksidorna. Utöver nämn­da kana­ler är nyhets­brev och press­re­le­a­ser någ­ra av de som ingår i hotel­lens mark­nads­kom­mu­ni­ka­tion. Kommunikationen på Twitter är  påbör­jad men i dags­lä­get mer vilan­de, möj­ligt­vis för att det upp­levs som svå­ra­re att visa bil­der där eftersom hotel­lens inred­ning byg­ger på design, färg och ljus tror Therese.

Nyhetsbreven skic­kar de var tred­je vec­ka och press­re­le­a­se var­je månad om något som är på gång i Göteborg eller i Lund. Fokus är att ska­pa en käns­la av att alla gäs­ter är väl­kom­na och ska kän­na att de pas­sar in, inte enbart affärsmän.

Innehållet sam­lar Therese med team in från sina kol­le­gor och skri­ver om med en liten twist så att det blir intres­sant för att kun­na nå genom bruset.

Tävling på Instagram attraherade 400 hotellbesökare

För att väc­ka intres­se kring öpp­nan­det av det nya hotel­let i Lund brainstor­ma­de Therese till­sam­mans med hotel­lets byrå fram en täv­ling som utgick ifrån temat att adde­ra färg i var­da­gen som de kal­lar Adding color to life. De val­de Instagram som kanal och hash­tag­gen #par­kinnlund för att kun­na sam­la bil­der­na i ett flö­de. Ungefär 100 per­so­ner del­tog i täv­ling­en med sina bil­der som sva­ra­de på frå­gan: Vad gör du för att adde­ra färg i din var­dag? Som final sat­te per­so­na­len ihop en utställ­ning på hotel­let med samt­li­ga bil­der. När Therese berät­tar att fotout­ställ­ning­en kom­bi­ne­rat med en inbju­dan till Öppet hus blev en suc­cé med 400 besö­ka­re åter­kom­mer hon till vär­det av den kre­a­ti­va dia­lo­gen med sina kollegor.

När vi gör något till­sam­mans med våra skil­da erfa­ren­he­ter och olik­he­ter så kan vi ta ett litet gräs­strå och utveck­la det till en bra idé.

Citatet blir bra som slut­ord av det inspi­re­ran­de sam­ta­let med Therese Andersson.

Hur gör du som läser blog­gen för att kom­ma fram med de där nya kre­a­ti­va idéer­na? Och har du något egen exem­pel på en mark­nads­fö­ringsin­sats som miss­lyc­ka­des eller blev en fram­gång? Kommentera gär­na med dina syn­punk­ter och dela gär­na vida­re i dina nätverk.

Dela artikeln om du gillade den!

Förslag på mer läsning

Miljö- och hållbarhetpåståenden i din marknadsföring

Medvetna kon­su­men­ter loc­kar till mil­jö- och håll­bar­hetspå­stå­en­den i före­ta­gens mark­nads­fö­ring. Men kra­ven på vad som får sägas inom det­ta områ­de är extra hår­da. Ta reda på vad som gäl­ler. Läs den­na arti­kel i Kntnt Magasin skri­ven av advo­kat Erik Ullberg och biträ­dan­de jurist Richard Fürst på Wistrand advokatbyrå.

Läs artikel »

Content marketing v/​s redaktionell kommunikation – sex krav du skall ställa på din contentbyrå

Står du i begrepp att ta hjälp av en byrå i din con­tent mar­ke­ting? Då har du säkert upp­täckt att var och varan­nan byrå i kom­mu­ni­ka­tions­bran­schen nume­ra påstår sig vara exper­ter på ämnet. Begreppet används fli­tigt av många, vil­ket gör det svå­ra­re för dig som köpa­re att veta vem eller vil­ka du ska vän­da dig till. I den­na arti­kel hjäl­per Lars Wirtén dig på traven!

Läs artikel »

Så skyddar du företagets hemligheter och viktiga kundrelationer

Den höga rör­lig­he­ten på arbets­mark­na­den leder till att många byter jobb. För att hind­ra att före­tags­hem­lig­he­ter och vik­ti­ga kund­re­la­tio­ner föl­jer med till kon­kur­ren­ten behö­ver arbets­gi­va­ren kän­na till juri­di­ken. Om det­ta hand­lar dagens arti­kel för­fat­tad av advo­kat Gustav Sandberg och biträ­dan­de jurist Viktoria Hybbinette på Wistrand Advokatbyrå.

Läs artikel »

Så får du kontroll på arbetsflödet i din content marketing – del 2

Spar på tid och kraf­ter – effek­ti­vi­se­ra arbets­flö­det i din con­tent mar­ke­ting! Lars Wirtén och Jörgen Olsson – två erfar­na jour­na­lis­ter, redak­tö­rer och senio­ra skri­ben­ter, delar med sig av sina bäs­ta tips i två artik­lar i Kntnt Magasin. Detta är en and­ra. Trevlig läsning! 

Läs artikel »

Vad är artificiell intelligens?

Funderar du på vad AI är och hur du skall för­hål­la dig till den revo­lu­tion inom områ­det som vi med säker­het bara sett bör­jan på? Detta är något som vår krö­ni­kör Martin Modigh Karlsson ägnar myc­ket tan­ke­mö­da. Läs hans intres­san­ta ana­lys i dagens artikel. 

Läs artikel »

Så får du koll på arbetsflödet i din content marketing – del 1

Effektivisera arbets­flö­det i din con­tent mar­ke­ting. Det finns fle­ra anled­ning­ar. Inte minst spar du tid. Lars Wirtén och Jörgen Olsson – två erfar­na jour­na­lis­ter, redak­tö­rer och senio­ra skri­ben­ter, delar med sig av sina bäs­ta tips i två artik­lar. Den förs­ta hit­tar du här!

Läs artikel »

Personuppgifter på vift – Vad är ditt ansvar?

Då och då hän­der det att ett före­tag för­lo­rar kon­trol­len över sina kun­ders per­son­upp­gif­ter. Det är natur­ligt­vis inte bra och får kon­se­kven­ser. I den­na arti­kel för­kla­rar advo­kat Erik Ullberg och biträ­dan­de jurist Richard Fürst på Wistrands Advokatbyrå vad en per­son­upp­gifts­in­ci­dent är och vad du mås­te göra när en sådan har inträf­fat. Läs och lär!

Läs artikel »

Så SEO-optimerar du webbplatsen för röstsök

2020 kom­mer 50% av alla sök­ning­ar ske med rös­ten visar stu­die och Googles ”voice search”-tjänst väx­er så det kna­kar. Detta gör att du bör SEO-opti­me­ra din webb­plats för röst­sök­ning­ar redan nu. I dagens gäst­krö­ni­ka för­kla­rar Alexandra Jung hur du gör!

Läs artikel »

Inbound marketing sneglar mot content marketing

I den­na gäst­krö­ni­ka reflek­te­rar Niloo Lopez över vart inbound mar­ke­ting är på väg efter att ha besökt mega­kon­fe­ren­sen Inbound 2019. 

Läs artikel »

Överraskande slutsats från INBOUND 2019

Kntnt Radio är till­ba­ka! I avsnitt 209 dis­ku­te­rar Pia Tegborg, Thomas Barregren och Niloo Loopez uti­från Niloos ”take aways” från 2019 års upp­la­ga av mega­kon­fe­ren­sen INBOUND. Samtalet lan­dar i en ovän­tad kon­klu­sion. Pia och Thomas ger ock­så en för­kla­ring till den lång­va­ri­ga tyst­na­den. Efter 208 avsnitt under näs­tan lika många vec­kor blev det helt plöts­ligt tyst. Vad hände?

Läs artikel »