Schemalagda inlägg i sommar – det här ska du tänka på!

Schemalägg sommarens innehåll så håller du relationen med dina följare levande medan du njuter av din ledighet. Men se upp så att det inte går galet! Läs dagens krönika av Johanna Stenmark!

Johanna Stenmark
14 juni 2017

Om du inte redan lagt upp pla­nen för dina digi­ta­la kana­ler i som­mar är det hög tid. Dina föl­ja­re för­vän­tar sig regel­bun­den­het och att sche­maläg­ga inne­håll som pub­li­ce­ras auto­ma­tiskt vid en given tid­punkt är ett effek­tivt sätt att hål­la rela­tio­nen levan­de även under semestern.

Men det finns någ­ra saker som är bra att ha i åtan­ke. I dagens inlägg bju­der jag dig på någ­ra vik­ti­ga ”dos and dont’s”.

Semester under ansvar

Att sche­maläg­ga inlägg i soci­a­la medi­er inne­bär att du kan pla­ne­ra i god tid. När ledig­he­ten väl kom­mer kan inne­hål­let i kana­ler­na rul­la på trots att du inte sit­ter vid pub­li­ce­rings­knap­pen. Thomas Barregren på Kntnt har tidi­ga­re skri­vit om fre­kvens, kva­li­tet och regel­bun­den­het – och var­för det är vik­tigt. Förutom för att bibe­hål­la rela­tio­nen, det vill säga behål­la den publik du en gång eta­ble­rat, är regel­bun­den­het vik­tigt för sök och syn­lig­het i sök. Vilket är ett väl­kom­met plus.

Men auto­ma­ti­se­rad pub­li­ce­ring bety­der inte att du är fri från allt ansvar! Det går näm­li­gen inte att skyl­la på auto­ma­ti­se­ring när det blir galet, utan viss hand­på­lägg­ning och fram­för allt en fort­satt omvärlds­be­vak­ning behövs fort­fa­ran­de.

När schemaläggning gått mindre bra

Det finns oänd­li­ga exem­pel på sche­ma­lag­da inlägg som inte bor­de ha pub­li­ce­rats med hän­syn till vad som sedan hänt.

2013 ertap­pa­des till exem­pel mat­va­ru­ked­jan Tesco med häst­kött i sina frys­ta lasag­ner. Och i sam­band med skan­da­len gick det – oläg­ligt (och olämp­ligt) nog – även ut ett sche­ma­lagt inlägg från före­ta­gets kund­tjänst-kon­to på Twitter med tex­ten:

”It’s sleepy time so we’re off to hit the hay! See you tomor­row at 8 am for more #TescoTweets”

Media 720 har listat fler exem­pel på just tweets som inte kom­mit rätt i tiden.

Men det finns ock­så mer oskyl­di­ga exemp­len. Som när den loka­la hand­la­ren pub­li­ce­rar ett inlägg med refe­rens till ”den strå­lan­de solen idag” sam­ti­digt som det råder snål­blåst och regn i hela länet.

Var beredd på feedback

Du må vara på semes­ter men din publik för­vän­tar sig sam­ma åter­kopp­ling och soci­a­la medi­er ÄR tids­käns­ligt. Mitt råd är där­för att för­de­la ansva­ret för de soci­a­la kana­ler­na under som­ma­ren så att du fak­tiskt får möj­lig­het att vara ledig.

Finns inte resur­ser­na kan det vara en bra idé att läg­ga ut arbe­tet. För alla behö­ver – och för­tjä­nar – vi en paus ibland.

Återvinn ditt innehåll

Bra inne­håll kan du åter­an­vän­da gång, på gång, på gång, på gång. Och som­ma­ren är ett per­fekt till­fäl­le att fyl­la ut vec­kor­na med det bäs­ta från förr. Infografik, video, bild­spel och krö­ni­kor är exem­pel på for­mat som fun­ge­rar sär­skilt bra för åter­bruk.

Här är fyra enk­la saker som kan få ditt inne­håll att kän­nas som nytt igen:

  1. Ny rubrik­sätt­ning
  2. Uppdaterad sta­tistik och/​eller siff­ror (om sådant finns med)
  3. Nya (eller bätt­re begag­na­de) bil­der
  4. Ny inläggspit­ch – när du delar exem­pel­vis en krö­ni­ka från din sajt i dina soci­a­la kana­ler visas en för­hands­vis­ning av inne­hål­let. Vill du veta mer om meta­tag­gar och hur ditt inne­håll syns i soci­a­la medi­er skall du läsa Fabian Sörqvists arti­kel ”Ser ditt inne­håll bra ut i soci­a­la medi­er?”

Anpassa innehåll efter kanal

Många tjäns­ter för auto­ma­ti­se­ring – som bland and­ra, Buffer, Hootsuite och Konzilo – låter dig sche­maläg­ga för fle­ra oli­ka kana­ler eller soci­a­la platt­for­mar. Toppen! Men tänk på att exem­pel­vis ett tweet inte rik­tigt gör sig som ett Facebookinlägg. Formaten är helt enkelt oli­ka.

Stressa inte ige­nom din sche­malägg­ning utan lägg tid på att anpas­sa dina post­ning­ar efter respek­ti­ve kanal eller platt­form. Genom att anpas­sa for­ma­tet kom­mer inte auto­ma­ti­se­ring­en bli lika påtag­lig hel­ler och inne­hål­let känns mer per­son­ligt.

Njut!

Önskar dig en rik­tigt skön som­mar – våga för­de­la arbe­tet nu och släpp kon­trol­len – och hop­pas att du får nju­ta av rik­tigt bra inne­håll. Själv tän­ker jag åter­upp­ta någ­ra podcasts som ham­nat lite i skymun­dan på sista tiden. Några tips?

Dela artikeln om du gillade den!

Förslag på mer läsning

Facebooks ”gilla”-knapp granskad av EU-domstolen

Tänk till innan du instal­le­rar Facebooks ”gilla”-knapp och and­ra plu­gins på din webb­plats. Ansvaret vid behand­ling av per­son­upp­gif­ter­na kan näm­li­gen bli din huvud­värk. Detta slår ett för­hands­av­gö­ran­de i EU-dom­sto­len fast. Läs mer i dagens arti­kel skri­ven av advo­kat Erik Ullberg och biträ­dan­de jurist Gunilla Karlsson på Wistrand Advokatbyrå.

Läs artikel »

Utveckla din story med rätt design

Har du en inre bild av hur din arti­kel skul­le se ut när den kom­mer i tryck? Med design kan du utveck­la din sto­ry och ska­pa ett nytt per­spek­tiv. Bilder, färg och form kan bli verk­tyg även i din kre­a­ti­va verk­tygs­lå­da.

Läs artikel »

Om jag var i Almedalen …

Att Almedalen blir allt vik­ti­ga­re för kom­mu­nik­tions­bran­schen är de fles­ta över­ens om. Men i en djung­el av pro­gram­punk­ter kan det vara svårt att sål­la agnar­na från vetet. Här kom­mer hjälp på vägen! Martin Modigh Karlsson har gjort grov­job­bet och lis­tar sina bäs­ta tips i dagens krö­ni­ka. För dig som ska dit och för dig som tar del av pro­gram­met i efter­hand.

Läs artikel »

Detta gäller vid marknadsföring av din arbetsgivare på sociala medier

Publicerar du inlägg om din arbets­gi­vares verk­sam­het i soci­a­la medi­er? Då kan du behö­va vara för­sik­tig så att du inte fälls för vil­se­le­dan­de mark­nads­fö­ring. Ta reda på vad som gäl­ler genom att läsa den­na arti­kel skri­ven av Tobias Bratt, biträ­dan­de jurist på Wistrand Advokatbyrå.

Läs artikel »

Ursäkta röran. Vi har byggt om.

För ovan­lig­he­tens skull pra­tar vi om oss själ­va. Vi vill berät­ta att vi från och med nu är en con­tent­by­rå som gör con­tent. Men vi gör det på ett annorlun­da sätt än and­ra con­tent­by­rå­er. Vi har ock­så en ny digi­tal platt­form som ska slå Hubspot på fing­rar­na. Och vi har gjort lego av vårt stra­te­gi-erbju­dan­de. Dessutom har vi en mas­sa nya med­ar­be­ta­re, och söker ännu fler. I den­na krö­ni­ka berät­tar Thomas Barregren om allt det­ta och lite till.

Läs artikel »

Därför ska du ha egen plattform

Det är fres­tan­de att använ­da LinkedIn, Facebook eller någon annan platt­form som din mål­grupp redan använ­der. Med deras annons­lös­ning­ar (”spons­ra­de inlägg”) kan du snabbt nå ut till din mål­grupp. Dessutom är de lät­ta att använ­da. Men det finns pro­blem. Du läg­ger din fram­gång som mark­nads­fö­ra­re och säl­ja­re i hän­der­na på bolag som han en annan agen­da än ditt bäs­ta. Du kon­trol­le­rar inte vem som ser vad och när. Du har inte till­gång till de vär­de­ful­la digi­ta­la fot­spår som din mål­grupp läm­nar efter sig. Därför behö­ver du en egen platt­form.

Läs artikel »

Därför jobbar vi annorlunda

Vi job­bar på ett annorlun­da sätt. Våra kon­sul­ter arbe­tar i ditt team (eller är ditt team) och har sam­ti­digt full upp­back­ning vad gäl­ler kom­pe­tens och resur­ser från våra kon­sul­ter som job­bar “back office”. Men var­för job­bar vi på det sät­tet?

Läs artikel »

Är du redo för robottexterna?

Content och mar­ke­ting – båda delar­na behövs. Men vad hän­der när robo­tar tar över text­pro­duk­tio­nen med fokus på det sist­nämn­da? Med de rät­ta nyc­kelor­den och rubri­ker­na som slår. Finns det fort­fa­ran­de en plats för den enga­ge­ran­de och per­son­li­ga berät­tel­sen? Om det­ta hand­lar Lars Wirténs krö­ni­ka.

Läs artikel »

Varning för gratis wifi när du jobbar på distans

Du vet nog redan att det kan fin­nas säker­hets­hål när du job­bar på distans i öpp­na nät­verk. Men stop­par det dig att mej­la kun­den kam­panj­re­sul­ta­tet eller knap­pa in kre­dit­kor­tets siff­ror via café­ets gra­tisupp­kopp­ling? Det bor­de det! Risken finns näm­li­gen att du ger obe­hö­ri­ga till­gång till din infor­ma­tion. Martin Modigh Karlsson beskri­ver faror­na och ger dig sva­ren på var­för gra­tis (nät­verk) inte all­tid är gott – och där­för bör använ­das med stor för­sik­tig­het – samt tip­sar om tre saker du kan göra för att höja säker­he­ten. 

Läs artikel »

Rätten att bli glömd i digitala miljöer

Ett år har pas­se­rat sedan GDPR träd­de i kraft. Fortfarande brot­tas många före­tag med de prak­tis­ka och de juri­dis­ka tillämp­nings­frå­gor­na. Ett pro­blem av det först­nämn­da sla­get är hur före­tag som behand­lar per­son­upp­gif­ter rade­rar des­sa i sina IT-system? Enligt data­skydds­för­ord­ning­en ska man byg­ga upp sina system så att kra­ven i lag­stift­ning­en upp­fylls – men vad inne­bär det? Och går det över­hu­vud­ta­get att rade­ra upp­gif­ter­na på ett sätt som inne­bär att de ald­rig kan åter­ska­pas?

Läs om indi­vi­dens ”rätt att bli glömd” och före­ta­gets skyl­dig­het att rade­ra per­son­upp­gif­ter i dagens krö­ni­ka skri­ven av Jeanette Jönsson, biträ­dan­de jurist på Wistrand Advokatbyrå.

Läs artikel »
suscipit ultricies consequat. vulputate, commodo ut Nullam Phasellus nunc

Missa inte nästa artikel!

Få gratis nyhetsbrev varannan vecka

i din inkorg – med senaste artiklarna

Dina personuppgifter hanteras enligt vår integritetspolicy.

Pin It on Pinterest