Schemalagda inlägg i sommar – det här ska du tänka på!

Schemalägg sommarens innehåll så håller du relationen med dina följare levande medan du njuter av din ledighet. Men se upp så att det inte går galet! Läs dagens krönika av Johanna Stenmark!

Johanna Stenmark
14 juni 2017

Om du inte redan lagt upp pla­nen för dina digi­ta­la kana­ler i som­mar är det hög tid. Dina föl­ja­re för­vän­tar sig regel­bun­den­het och att sche­maläg­ga inne­håll som pub­li­ce­ras auto­ma­tiskt vid en given tid­punkt är ett effek­tivt sätt att hål­la rela­tio­nen levan­de även under semestern.

Men det finns någ­ra saker som är bra att ha i åtan­ke. I dagens inlägg bju­der jag dig på någ­ra vik­ti­ga ”dos and dont’s”.

Semester under ansvar

Att sche­maläg­ga inlägg i soci­a­la medi­er inne­bär att du kan pla­ne­ra i god tid. När ledig­he­ten väl kom­mer kan inne­hål­let i kana­ler­na rul­la på trots att du inte sit­ter vid pub­li­ce­rings­knap­pen. Thomas Barregren på Kntnt har tidi­ga­re skri­vit om fre­kvens, kva­li­tet och regel­bun­den­het – och var­för det är vik­tigt. Förutom för att bibe­hål­la rela­tio­nen, det vill säga behål­la den publik du en gång eta­ble­rat, är regel­bun­den­het vik­tigt för sök och syn­lig­het i sök. Vilket är ett väl­kom­met plus.

Men auto­ma­ti­se­rad pub­li­ce­ring bety­der inte att du är fri från allt ansvar! Det går näm­li­gen inte att skyl­la på auto­ma­ti­se­ring när det blir galet, utan viss hand­på­lägg­ning och fram­för allt en fort­satt omvärlds­be­vak­ning behövs fortfarande.

När schemaläggning gått mindre bra

Det finns oänd­li­ga exem­pel på sche­ma­lag­da inlägg som inte bor­de ha pub­li­ce­rats med hän­syn till vad som sedan hänt.

2013 ertap­pa­des till exem­pel mat­va­ru­ked­jan Tesco med häst­kött i sina frys­ta lasag­ner. Och i sam­band med skan­da­len gick det – oläg­ligt (och olämp­ligt) nog – även ut ett sche­ma­lagt inlägg från före­ta­gets kund­tjänst-kon­to på Twitter med texten:

”It’s sleepy time so we’re off to hit the hay! See you tomor­row at 8 am for more #TescoTweets”

Media 720 har listat fler exem­pel på just tweets som inte kom­mit rätt i tiden.

Men det finns ock­så mer oskyl­di­ga exemp­len. Som när den loka­la hand­la­ren pub­li­ce­rar ett inlägg med refe­rens till ”den strå­lan­de solen idag” sam­ti­digt som det råder snål­blåst och regn i hela länet.

Var beredd på feedback

Du må vara på semes­ter men din publik för­vän­tar sig sam­ma åter­kopp­ling och soci­a­la medi­er ÄR tids­käns­ligt. Mitt råd är där­för att för­de­la ansva­ret för de soci­a­la kana­ler­na under som­ma­ren så att du fak­tiskt får möj­lig­het att vara ledig.

Finns inte resur­ser­na kan det vara en bra idé att läg­ga ut arbe­tet. För alla behö­ver – och för­tjä­nar – vi en paus ibland.

Återvinn ditt innehåll

Bra inne­håll kan du åter­an­vän­da gång, på gång, på gång, på gång. Och som­ma­ren är ett per­fekt till­fäl­le att fyl­la ut vec­kor­na med det bäs­ta från förr. Infografik, video, bild­spel och krö­ni­kor är exem­pel på for­mat som fun­ge­rar sär­skilt bra för återbruk.

Här är fyra enk­la saker som kan få ditt inne­håll att kän­nas som nytt igen:

  1. Ny rubrik­sätt­ning
  2. Uppdaterad sta­tistik och/​eller siff­ror (om sådant finns med)
  3. Nya (eller bätt­re begag­na­de) bilder
  4. Ny inläggspit­ch – när du delar exem­pel­vis en krö­ni­ka från din sajt i dina soci­a­la kana­ler visas en för­hands­vis­ning av inne­hål­let. Vill du veta mer om meta­tag­gar och hur ditt inne­håll syns i soci­a­la medi­er skall du läsa Fabian Sörqvists arti­kel ”Ser ditt inne­håll bra ut i soci­a­la medier?”

Anpassa innehåll efter kanal

Många tjäns­ter för auto­ma­ti­se­ring – som bland and­ra, Buffer, Hootsuite och Konzilo – låter dig sche­maläg­ga för fle­ra oli­ka kana­ler eller soci­a­la platt­for­mar. Toppen! Men tänk på att exem­pel­vis ett tweet inte rik­tigt gör sig som ett Facebookinlägg. Formaten är helt enkelt olika.

Stressa inte ige­nom din sche­malägg­ning utan lägg tid på att anpas­sa dina post­ning­ar efter respek­ti­ve kanal eller platt­form. Genom att anpas­sa for­ma­tet kom­mer inte auto­ma­ti­se­ring­en bli lika påtag­lig hel­ler och inne­hål­let känns mer personligt.

Njut!

Önskar dig en rik­tigt skön som­mar – våga för­de­la arbe­tet nu och släpp kon­trol­len – och hop­pas att du får nju­ta av rik­tigt bra inne­håll. Själv tän­ker jag åter­upp­ta någ­ra podcasts som ham­nat lite i skymun­dan på sista tiden. Några tips?

Dela artikeln om du gillade den!

Förslag på mer läsning

Miljö- och hållbarhetpåståenden i din marknadsföring

Medvetna kon­su­men­ter loc­kar till mil­jö- och håll­bar­hetspå­stå­en­den i före­ta­gens mark­nads­fö­ring. Men kra­ven på vad som får sägas inom det­ta områ­de är extra hår­da. Ta reda på vad som gäl­ler. Läs den­na arti­kel i Kntnt Magasin skri­ven av advo­kat Erik Ullberg och biträ­dan­de jurist Richard Fürst på Wistrand advokatbyrå.

Läs artikel »

Content marketing v/​s redaktionell kommunikation – sex krav du skall ställa på din contentbyrå

Står du i begrepp att ta hjälp av en byrå i din con­tent mar­ke­ting? Då har du säkert upp­täckt att var och varan­nan byrå i kom­mu­ni­ka­tions­bran­schen nume­ra påstår sig vara exper­ter på ämnet. Begreppet används fli­tigt av många, vil­ket gör det svå­ra­re för dig som köpa­re att veta vem eller vil­ka du ska vän­da dig till. I den­na arti­kel hjäl­per Lars Wirtén dig på traven!

Läs artikel »

Så skyddar du företagets hemligheter och viktiga kundrelationer

Den höga rör­lig­he­ten på arbets­mark­na­den leder till att många byter jobb. För att hind­ra att före­tags­hem­lig­he­ter och vik­ti­ga kund­re­la­tio­ner föl­jer med till kon­kur­ren­ten behö­ver arbets­gi­va­ren kän­na till juri­di­ken. Om det­ta hand­lar dagens arti­kel för­fat­tad av advo­kat Gustav Sandberg och biträ­dan­de jurist Viktoria Hybbinette på Wistrand Advokatbyrå.

Läs artikel »

Så får du kontroll på arbetsflödet i din content marketing – del 2

Spar på tid och kraf­ter – effek­ti­vi­se­ra arbets­flö­det i din con­tent mar­ke­ting! Lars Wirtén och Jörgen Olsson – två erfar­na jour­na­lis­ter, redak­tö­rer och senio­ra skri­ben­ter, delar med sig av sina bäs­ta tips i två artik­lar i Kntnt Magasin. Detta är en and­ra. Trevlig läsning! 

Läs artikel »

Vad är artificiell intelligens?

Funderar du på vad AI är och hur du skall för­hål­la dig till den revo­lu­tion inom områ­det som vi med säker­het bara sett bör­jan på? Detta är något som vår krö­ni­kör Martin Modigh Karlsson ägnar myc­ket tan­ke­mö­da. Läs hans intres­san­ta ana­lys i dagens artikel. 

Läs artikel »

Så får du koll på arbetsflödet i din content marketing – del 1

Effektivisera arbets­flö­det i din con­tent mar­ke­ting. Det finns fle­ra anled­ning­ar. Inte minst spar du tid. Lars Wirtén och Jörgen Olsson – två erfar­na jour­na­lis­ter, redak­tö­rer och senio­ra skri­ben­ter, delar med sig av sina bäs­ta tips i två artik­lar. Den förs­ta hit­tar du här!

Läs artikel »

Personuppgifter på vift – Vad är ditt ansvar?

Då och då hän­der det att ett före­tag för­lo­rar kon­trol­len över sina kun­ders per­son­upp­gif­ter. Det är natur­ligt­vis inte bra och får kon­se­kven­ser. I den­na arti­kel för­kla­rar advo­kat Erik Ullberg och biträ­dan­de jurist Richard Fürst på Wistrands Advokatbyrå vad en per­son­upp­gifts­in­ci­dent är och vad du mås­te göra när en sådan har inträf­fat. Läs och lär!

Läs artikel »

Så SEO-optimerar du webbplatsen för röstsök

2020 kom­mer 50% av alla sök­ning­ar ske med rös­ten visar stu­die och Googles ”voice search”-tjänst väx­er så det kna­kar. Detta gör att du bör SEO-opti­me­ra din webb­plats för röst­sök­ning­ar redan nu. I dagens gäst­krö­ni­ka för­kla­rar Alexandra Jung hur du gör!

Läs artikel »

Inbound marketing sneglar mot content marketing

I den­na gäst­krö­ni­ka reflek­te­rar Niloo Lopez över vart inbound mar­ke­ting är på väg efter att ha besökt mega­kon­fe­ren­sen Inbound 2019. 

Läs artikel »

Överraskande slutsats från INBOUND 2019

Kntnt Radio är till­ba­ka! I avsnitt 209 dis­ku­te­rar Pia Tegborg, Thomas Barregren och Niloo Loopez uti­från Niloos ”take aways” från 2019 års upp­la­ga av mega­kon­fe­ren­sen INBOUND. Samtalet lan­dar i en ovän­tad kon­klu­sion. Pia och Thomas ger ock­så en för­kla­ring till den lång­va­ri­ga tyst­na­den. Efter 208 avsnitt under näs­tan lika många vec­kor blev det helt plöts­ligt tyst. Vad hände?

Läs artikel »