Foto © marfis75 (CC-BY-SA-2.0)

Semester eller radioskugga?

Kntnts återkommande gästkrönikör Johanna Stenmark är tillbaka med en betraktelse om hur vi hanterar den digitala närvaron under semestertiden.

Johanna Stenmark
25 juni 2014

Det råder semester­ti­der. Sol, bad, grill. Lugn och ro – men hur är det med den digi­ta­la värl­den? Tar vi sems­ter från det digi­ta­la? Den stän­di­ga frå­gan som får soci­a­la medi­er att växa och växa: tänk om jag skul­le mis­sa någon­ting? I det här inläg­get fun­de­rar jag vida­re på frå­gan om en digi­tal semes­ter. Kan jag ha det – vill jag ha det – bör jag ha det.

Att alltid vara först

Det finns onek­li­gen en trend, en vil­ja, ja fak­tiskt en hets, kring att ha koll på det senas­te. Den senas­te tren­den inom soci­a­la medi­er, appar, media, poli­tik, sam­häl­le. Egentligen att som går att sätt ord på är det någon som hål­ler koll på – och är först med. Nu har vi kom­mit till en tid på året då vi för­vän­tas var­va ner. Vara ledi­ga. Frångå våra ruti­ner och våra var­dag­li­ga möns­ter och bara va. Ha semes­ter. Hur blir det då med vårt behov av att vara stän­digt uppdaterade?

Har du ett behov eller ett beroende?

Ibland finns det anled­ning­ar till att måsta hål­la sig upp­da­te­rad även under som­ma­rens finas­te dagar. Inte all­tid, kanske mest säl­lan, men ibland. Du har säkert sett rekla­men för Unionens mobil­po­li­cy. För pre­cis som Unionen själ­va skri­ver så finns det för­de­lar och nack­de­lar med den nya tidens till­gäng­lig­het. Att sva­ra på det där vik­ti­ga mai­let som tril­la­de in eller ta en snabb tur runt dina soci­a­la medi­er – det låter väl inte så far­ligt? Händigt sna­ra­re. Tänk att kom­ma till­ba­ka från semestern, fullt upp­da­te­rad, inte hund­ra­tals mail i inkor­gen. Redo för näs­ta strid!

Vad hän­der då om det där ofar­li­ga lil­la mai­let blir till rik­tigt jobb? Flera tim­mar av din så kal­la­de semes­ter fram­för dator, surf­plat­ta, mobil? Ledig? Skulle inte tro det.

”Hej, jag är på semester, åter på kontoret den..”

Jag tror att vi behö­ver semes­ter, inte bara för att stres­sa ner, umgås och vila oss. Jag tror att vi behö­ver en semes­ter, spe­ci­ellt från det digi­ta­la, för att kun­na pri­o­ri­te­ra och för få per­spek­tiv. Vare sig vi vill erkän­na det eller inte blir vi stres­sa­de av den här tota­la till­gäng­li­he­ten. Vi behö­ver tap­pa kon­tak­ten ibland.

Men att tap­pa kon­tak­ten behö­ver inte bety­da att för­svin­na helt från jor­dens yta. Det mås­te fin­nas en balans. Som sagt, något mail, någon upp­da­te­ring – men inga krav. Det är svårt, det är krä­van­de. Kanske är en poli­cy inte så dumt ändå?

Punkt ett: Kaffe, Punkt två: besvara mail.

När det kom­mer till att han­te­ra arbe­tet under semestern finns det åtminsto­ne en sak som jag bru­kar göra för att under­lät­ta för mig själv. För en semes­ter ska vara avslapp­nan­de, kul och fri­gi­van­de. Att hela tiden påmin­nas om vad du mås­te, bor­de, ska göra – nej tack, inte sär­skilt relaxerande.

Innan jag har rest, gått på lov, tagit semes­ter, vil­ken ledig­het det än må vara, har jag all­tid för­be­rett mig själv. Hur? Genom någon­ting så enkelt som en lis­ta. Ja visst låter det enkelt, näs­tan banalt? Innan jag går på ledig­het skri­ver jag helt enkelt ner, pri­o­ri­te­rar, det jag behö­ver göra när jag kom­mer till­ba­ka. Varför? Lika enkelt, då behö­ver jag ald­rig bör­jar om på noll. Jag vet all­tid vil­ket mitt näs­ta steg är. Stressen av att åter­vän­da till var­da­gen blir betyd­ligt mind­re när du vet vad du åter­vän­der till. Det är oviss­he­ten som är värst enligt mig. Gör en lis­ta, en kalen­der, vad som pas­sar just dig bäst. Gör det enkla­re för dig själv att kom­ma till­ba­ka till jobbet.

Har du hört det senaste?

Sen är det klart att en to-do-list inte kan tala om för dig allt det du even­tu­ellt möj­lig­he­ten kanske skul­le ha mis­sat under din semes­ter. Ärligt talat, det är väl ändå en ska­da som går att reparera?

I en reklam från Adobe dri­ver de med nyck­full­he­ten inom soci­a­la medi­er. Hur vi som mark­nads­fö­ra­re stän­digt jagar den flyk­tan­de senas­te tren­den. Vi käm­par och käm­par för att stän­digt hål­la oss ajour med det senas­te bara för att sedan inse att vi är för sent ute. Jag vet att det finns de som enbart job­bar med att ha koll på just det senas­te. Jag vet att i min egen roll inom kom­mu­ni­ka­tion och media bör jag ha koll på det senas­te. Vi mås­te bli smar­ta­re i vår jakt, göra rätt ana­ly­ser, vär­de­ring­ar och våga vara lite efter ibland. För allt går att ta ikapp. Det är kanske inte opti­malt, men vi är trots allt bara människor.

Smultronställen – digitalt och fysiskt

Alla är vi vär­da lite ledig­het ibland. Ta den i som­mar. Ta även ledigt från det digi­ta­la. Du behö­ver inte för­svin­na helt om du inte vill det, men lova dig själv att ta semes­ter. Låt datorn vila. Låt mobi­len vila. Behöver du veta det senas­te? Hitta ett medium som ger dig allt du behö­ver för att stil­la ditt behov. Förenkla
din digi­ta­la närvaro.

Sol, bad och surf på schemat

Har jag övety­gat? Kan jag ta semes­ter men ändå kla­ra av mina åta­gan­den? Det tror jag. Därför kom­mer jag ta lite semes­ter även här­i­från blog­gen. Så jag kan åter­kom­ma full med ener­gi och nya idéer.

Ouppkopplad? Nej det kom­mer jag inte vara. Däremot tror jag att jag har hit­tat min balans. Min har­mo­ni i min digi­ta­la när­vo, även under som­ma­ren. Jag hop­pas att du hit­tar din och hop­pas att solen ska lysa lite extra på oss digi­ta­la nör­dar i sommar.

Tack för mig!
Johanna

Dela artikeln om du gillade den!

Förslag på mer läsning

Miljö- och hållbarhetpåståenden i din marknadsföring

Medvetna kon­su­men­ter loc­kar till mil­jö- och håll­bar­hetspå­stå­en­den i före­ta­gens mark­nads­fö­ring. Men kra­ven på vad som får sägas inom det­ta områ­de är extra hår­da. Ta reda på vad som gäl­ler. Läs den­na arti­kel i Kntnt Magasin skri­ven av advo­kat Erik Ullberg och biträ­dan­de jurist Richard Fürst på Wistrand advokatbyrå.

Läs artikel »

Content marketing v/​s redaktionell kommunikation – sex krav du skall ställa på din contentbyrå

Står du i begrepp att ta hjälp av en byrå i din con­tent mar­ke­ting? Då har du säkert upp­täckt att var och varan­nan byrå i kom­mu­ni­ka­tions­bran­schen nume­ra påstår sig vara exper­ter på ämnet. Begreppet används fli­tigt av många, vil­ket gör det svå­ra­re för dig som köpa­re att veta vem eller vil­ka du ska vän­da dig till. I den­na arti­kel hjäl­per Lars Wirtén dig på traven!

Läs artikel »

Så skyddar du företagets hemligheter och viktiga kundrelationer

Den höga rör­lig­he­ten på arbets­mark­na­den leder till att många byter jobb. För att hind­ra att före­tags­hem­lig­he­ter och vik­ti­ga kund­re­la­tio­ner föl­jer med till kon­kur­ren­ten behö­ver arbets­gi­va­ren kän­na till juri­di­ken. Om det­ta hand­lar dagens arti­kel för­fat­tad av advo­kat Gustav Sandberg och biträ­dan­de jurist Viktoria Hybbinette på Wistrand Advokatbyrå.

Läs artikel »

Så får du kontroll på arbetsflödet i din content marketing – del 2

Spar på tid och kraf­ter – effek­ti­vi­se­ra arbets­flö­det i din con­tent mar­ke­ting! Lars Wirtén och Jörgen Olsson – två erfar­na jour­na­lis­ter, redak­tö­rer och senio­ra skri­ben­ter, delar med sig av sina bäs­ta tips i två artik­lar i Kntnt Magasin. Detta är en and­ra. Trevlig läsning! 

Läs artikel »

Vad är artificiell intelligens?

Funderar du på vad AI är och hur du skall för­hål­la dig till den revo­lu­tion inom områ­det som vi med säker­het bara sett bör­jan på? Detta är något som vår krö­ni­kör Martin Modigh Karlsson ägnar myc­ket tan­ke­mö­da. Läs hans intres­san­ta ana­lys i dagens artikel. 

Läs artikel »

Så får du koll på arbetsflödet i din content marketing – del 1

Effektivisera arbets­flö­det i din con­tent mar­ke­ting. Det finns fle­ra anled­ning­ar. Inte minst spar du tid. Lars Wirtén och Jörgen Olsson – två erfar­na jour­na­lis­ter, redak­tö­rer och senio­ra skri­ben­ter, delar med sig av sina bäs­ta tips i två artik­lar. Den förs­ta hit­tar du här!

Läs artikel »

Personuppgifter på vift – Vad är ditt ansvar?

Då och då hän­der det att ett före­tag för­lo­rar kon­trol­len över sina kun­ders per­son­upp­gif­ter. Det är natur­ligt­vis inte bra och får kon­se­kven­ser. I den­na arti­kel för­kla­rar advo­kat Erik Ullberg och biträ­dan­de jurist Richard Fürst på Wistrands Advokatbyrå vad en per­son­upp­gifts­in­ci­dent är och vad du mås­te göra när en sådan har inträf­fat. Läs och lär!

Läs artikel »

Så SEO-optimerar du webbplatsen för röstsök

2020 kom­mer 50% av alla sök­ning­ar ske med rös­ten visar stu­die och Googles ”voice search”-tjänst väx­er så det kna­kar. Detta gör att du bör SEO-opti­me­ra din webb­plats för röst­sök­ning­ar redan nu. I dagens gäst­krö­ni­ka för­kla­rar Alexandra Jung hur du gör!

Läs artikel »

Inbound marketing sneglar mot content marketing

I den­na gäst­krö­ni­ka reflek­te­rar Niloo Lopez över vart inbound mar­ke­ting är på väg efter att ha besökt mega­kon­fe­ren­sen Inbound 2019. 

Läs artikel »

Överraskande slutsats från INBOUND 2019

Kntnt Radio är till­ba­ka! I avsnitt 209 dis­ku­te­rar Pia Tegborg, Thomas Barregren och Niloo Loopez uti­från Niloos ”take aways” från 2019 års upp­la­ga av mega­kon­fe­ren­sen INBOUND. Samtalet lan­dar i en ovän­tad kon­klu­sion. Pia och Thomas ger ock­så en för­kla­ring till den lång­va­ri­ga tyst­na­den. Efter 208 avsnitt under näs­tan lika många vec­kor blev det helt plöts­ligt tyst. Vad hände?

Läs artikel »