Foto © marfis75 (CC-BY-SA-2.0)

Semester eller radioskugga?

Kntnts återkommande gästkrönikör Johanna Stenmark är tillbaka med en betraktelse om hur vi hanterar den digitala närvaron under semestertiden.

Johanna Stenmark
25 juni 2014

Det råder semester­ti­der. Sol, bad, grill. Lugn och ro – men hur är det med den digi­ta­la värl­den? Tar vi sems­ter från det digi­ta­la? Den stän­di­ga frå­gan som får soci­a­la medi­er att växa och växa: tänk om jag skul­le mis­sa någon­ting? I det här inläg­get fun­de­rar jag vida­re på frå­gan om en digi­tal semes­ter. Kan jag ha det – vill jag ha det – bör jag ha det.

Att alltid vara först

Det finns onek­li­gen en trend, en vil­ja, ja fak­tiskt en hets, kring att ha koll på det senas­te. Den senas­te tren­den inom soci­a­la medi­er, appar, media, poli­tik, sam­häl­le. Egentligen att som går att sätt ord på är det någon som hål­ler koll på – och är först med. Nu har vi kom­mit till en tid på året då vi för­vän­tas var­va ner. Vara ledi­ga. Frångå våra ruti­ner och våra var­dag­li­ga möns­ter och bara va. Ha semes­ter. Hur blir det då med vårt behov av att vara stän­digt upp­da­te­ra­de?

Har du ett behov eller ett beroende?

Ibland finns det anled­ning­ar till att måsta hål­la sig upp­da­te­rad även under som­ma­rens finas­te dagar. Inte all­tid, kanske mest säl­lan, men ibland. Du har säkert sett rekla­men för Unionens mobil­po­li­cy. För pre­cis som Unionen själ­va skri­ver så finns det för­de­lar och nack­de­lar med den nya tidens till­gäng­lig­het. Att sva­ra på det där vik­ti­ga mai­let som tril­la­de in eller ta en snabb tur runt dina soci­a­la medi­er – det låter väl inte så far­ligt? Händigt sna­ra­re. Tänk att kom­ma till­ba­ka från semestern, fullt upp­da­te­rad, inte hund­ra­tals mail i inkor­gen. Redo för näs­ta strid!

Vad hän­der då om det där ofar­li­ga lil­la mai­let blir till rik­tigt jobb? Flera tim­mar av din så kal­la­de semes­ter fram­för dator, surf­plat­ta, mobil? Ledig? Skulle inte tro det.

”Hej, jag är på semester, åter på kontoret den..”

Jag tror att vi behö­ver semes­ter, inte bara för att stres­sa ner, umgås och vila oss. Jag tror att vi behö­ver en semes­ter, spe­ci­ellt från det digi­ta­la, för att kun­na pri­o­ri­te­ra och för få per­spek­tiv. Vare sig vi vill erkän­na det eller inte blir vi stres­sa­de av den här tota­la till­gäng­li­he­ten. Vi behö­ver tap­pa kon­tak­ten ibland.

Men att tap­pa kon­tak­ten behö­ver inte bety­da att för­svin­na helt från jor­dens yta. Det mås­te fin­nas en balans. Som sagt, något mail, någon upp­da­te­ring – men inga krav. Det är svårt, det är krä­van­de. Kanske är en poli­cy inte så dumt ändå?

Punkt ett: Kaffe, Punkt två: besvara mail.

När det kom­mer till att han­te­ra arbe­tet under semestern finns det åtminsto­ne en sak som jag bru­kar göra för att under­lät­ta för mig själv. För en semes­ter ska vara avslapp­nan­de, kul och fri­gi­van­de. Att hela tiden påmin­nas om vad du mås­te, bor­de, ska göra – nej tack, inte sär­skilt relax­e­ran­de.

Innan jag har rest, gått på lov, tagit semes­ter, vil­ken ledig­het det än må vara, har jag all­tid för­be­rett mig själv. Hur? Genom någon­ting så enkelt som en lis­ta. Ja visst låter det enkelt, näs­tan banalt? Innan jag går på ledig­het skri­ver jag helt enkelt ner, pri­o­ri­te­rar, det jag behö­ver göra när jag kom­mer till­ba­ka. Varför? Lika enkelt, då behö­ver jag ald­rig bör­jar om på noll. Jag vet all­tid vil­ket mitt näs­ta steg är. Stressen av att åter­vän­da till var­da­gen blir betyd­ligt mind­re när du vet vad du åter­vän­der till. Det är oviss­he­ten som är värst enligt mig. Gör en lis­ta, en kalen­der, vad som pas­sar just dig bäst. Gör det enkla­re för dig själv att kom­ma till­ba­ka till job­bet.

Har du hört det senaste?

Sen är det klart att en to-do-list inte kan tala om för dig allt det du even­tu­ellt möj­lig­he­ten kanske skul­le ha mis­sat under din semes­ter. Ärligt talat, det är väl ändå en ska­da som går att repa­re­ra?

I en reklam från Adobe dri­ver de med nyck­full­he­ten inom soci­a­la medi­er. Hur vi som mark­nads­fö­ra­re stän­digt jagar den flyk­tan­de senas­te tren­den. Vi käm­par och käm­par för att stän­digt hål­la oss ajour med det senas­te bara för att sedan inse att vi är för sent ute. Jag vet att det finns de som enbart job­bar med att ha koll på just det senas­te. Jag vet att i min egen roll inom kom­mu­ni­ka­tion och media bör jag ha koll på det senas­te. Vi mås­te bli smar­ta­re i vår jakt, göra rätt ana­ly­ser, vär­de­ring­ar och våga vara lite efter ibland. För allt går att ta ikapp. Det är kanske inte opti­malt, men vi är trots allt bara män­ni­skor.

Smultronställen – digitalt och fysiskt

Alla är vi vär­da lite ledig­het ibland. Ta den i som­mar. Ta även ledigt från det digi­ta­la. Du behö­ver inte för­svin­na helt om du inte vill det, men lova dig själv att ta semes­ter. Låt datorn vila. Låt mobi­len vila. Behöver du veta det senas­te? Hitta ett medium som ger dig allt du behö­ver för att stil­la ditt behov. Förenkla
din digi­ta­la när­va­ro.

Sol, bad och surf på schemat

Har jag övety­gat? Kan jag ta semes­ter men ändå kla­ra av mina åta­gan­den? Det tror jag. Därför kom­mer jag ta lite semes­ter även här­i­från blog­gen. Så jag kan åter­kom­ma full med ener­gi och nya idéer.

Ouppkopplad? Nej det kom­mer jag inte vara. Däremot tror jag att jag har hit­tat min balans. Min har­mo­ni i min digi­ta­la när­vo, även under som­ma­ren. Jag hop­pas att du hit­tar din och hop­pas att solen ska lysa lite extra på oss digi­ta­la nör­dar i som­mar.

Tack för mig!
Johanna

Dela artikeln om du gillade den!

Förslag på mer läsning

Facebooks ”gilla”-knapp granskad av EU-domstolen

Tänk till innan du instal­le­rar Facebooks ”gilla”-knapp och and­ra plu­gins på din webb­plats. Ansvaret vid behand­ling av per­son­upp­gif­ter­na kan näm­li­gen bli din huvud­värk. Detta slår ett för­hands­av­gö­ran­de i EU-dom­sto­len fast. Läs mer i dagens arti­kel skri­ven av advo­kat Erik Ullberg och biträ­dan­de jurist Gunilla Karlsson på Wistrand Advokatbyrå.

Läs artikel »

Därför är redaktörens roll så viktig

Digitala platt­for­mar har öpp­nat upp fan­tas­tis­ka möj­lig­he­ter för före­tag att dela med sig av vär­deska­pan­de inne­håll till kun­der och and­ra intres­sen­ter. Men intryc­ket kan bli spre­tigt i den digi­ta­la mil­jön. Därför är redak­tö­rens roll cen­tral i all inne­hålls­mark­nads­fö­ring. Läs dagens arti­kel skri­ven av Lars Wirtén och Jörgen Olsson.

Läs artikel »

Utveckla din story med rätt design

Har du en inre bild av hur din arti­kel skul­le se ut när den kom­mer i tryck? Med design kan du utveck­la din sto­ry och ska­pa ett nytt per­spek­tiv. Bilder, färg och form kan bli verk­tyg även i din kre­a­ti­va verk­tygs­lå­da.

Läs artikel »

Detta gäller vid marknadsföring av din arbetsgivare på sociala medier

Publicerar du inlägg om din arbets­gi­vares verk­sam­het i soci­a­la medi­er? Då kan du behö­va vara för­sik­tig så att du inte fälls för vil­se­le­dan­de mark­nads­fö­ring. Ta reda på vad som gäl­ler genom att läsa den­na arti­kel skri­ven av Tobias Bratt, biträ­dan­de jurist på Wistrand Advokatbyrå.

Läs artikel »

Ursäkta röran. Vi har byggt om.

För ovan­lig­he­tens skull pra­tar vi om oss själ­va. Vi vill berät­ta att vi från och med nu är en con­tent­by­rå som gör con­tent. Men vi gör det på ett annorlun­da sätt än and­ra con­tent­by­rå­er. Vi har ock­så en ny digi­tal platt­form som ska slå Hubspot på fing­rar­na. Och vi har gjort lego av vårt stra­te­gi-erbju­dan­de. Dessutom har vi en mas­sa nya med­ar­be­ta­re, och söker ännu fler. I den­na krö­ni­ka berät­tar Thomas Barregren om allt det­ta och lite till.

Läs artikel »

Därför ska du ha egen plattform

Det är fres­tan­de att använ­da LinkedIn, Facebook eller någon annan platt­form som din mål­grupp redan använ­der. Med deras annons­lös­ning­ar (”spons­ra­de inlägg”) kan du snabbt nå ut till din mål­grupp. Dessutom är de lät­ta att använ­da. Men det finns pro­blem. Du läg­ger din fram­gång som mark­nads­fö­ra­re och säl­ja­re i hän­der­na på bolag som han en annan agen­da än ditt bäs­ta. Du kon­trol­le­rar inte vem som ser vad och när. Du har inte till­gång till de vär­de­ful­la digi­ta­la fot­spår som din mål­grupp läm­nar efter sig. Därför behö­ver du en egen platt­form.

Läs artikel »

Därför jobbar vi annorlunda

Vi job­bar på ett annorlun­da sätt. Våra kon­sul­ter arbe­tar i ditt team (eller är ditt team) och har sam­ti­digt full upp­back­ning vad gäl­ler kom­pe­tens och resur­ser från våra kon­sul­ter som job­bar “back office”. Men var­för job­bar vi på det sät­tet?

Läs artikel »

Är du redo för robottexterna?

Content och mar­ke­ting – båda delar­na behövs. Men vad hän­der när robo­tar tar över text­pro­duk­tio­nen med fokus på det sist­nämn­da? Med de rät­ta nyc­kelor­den och rubri­ker­na som slår. Finns det fort­fa­ran­de en plats för den enga­ge­ran­de och per­son­li­ga berät­tel­sen? Om det­ta hand­lar Lars Wirténs krö­ni­ka.

Läs artikel »

Varning för gratis wifi när du jobbar på distans

Du vet nog redan att det kan fin­nas säker­hets­hål när du job­bar på distans i öpp­na nät­verk. Men stop­par det dig att mej­la kun­den kam­panj­re­sul­ta­tet eller knap­pa in kre­dit­kor­tets siff­ror via café­ets gra­tisupp­kopp­ling? Det bor­de det! Risken finns näm­li­gen att du ger obe­hö­ri­ga till­gång till din infor­ma­tion. Martin Modigh Karlsson beskri­ver faror­na och ger dig sva­ren på var­för gra­tis (nät­verk) inte all­tid är gott – och där­för bör använ­das med stor för­sik­tig­het – samt tip­sar om tre saker du kan göra för att höja säker­he­ten. 

Läs artikel »

Rätten att bli glömd i digitala miljöer

Ett år har pas­se­rat sedan GDPR träd­de i kraft. Fortfarande brot­tas många före­tag med de prak­tis­ka och de juri­dis­ka tillämp­nings­frå­gor­na. Ett pro­blem av det först­nämn­da sla­get är hur före­tag som behand­lar per­son­upp­gif­ter rade­rar des­sa i sina IT-system? Enligt data­skydds­för­ord­ning­en ska man byg­ga upp sina system så att kra­ven i lag­stift­ning­en upp­fylls – men vad inne­bär det? Och går det över­hu­vud­ta­get att rade­ra upp­gif­ter­na på ett sätt som inne­bär att de ald­rig kan åter­ska­pas?

Läs om indi­vi­dens ”rätt att bli glömd” och före­ta­gets skyl­dig­het att rade­ra per­son­upp­gif­ter i dagens krö­ni­ka skri­ven av Jeanette Jönsson, biträ­dan­de jurist på Wistrand Advokatbyrå.

Läs artikel »
sit libero. ut nunc accumsan venenatis consequat. nec

Missa inte nästa artikel!

Få gratis nyhetsbrev varannan vecka

i din inkorg – med senaste artiklarna

Dina personuppgifter hanteras enligt vår integritetspolicy.

Pin It on Pinterest