SEO för dig som jobbar med content marketing

SEO-experten Christian Rudolf avslöjar Google-hemligheter och delar med sig av sina bästa tips för hur du som arbetar med content marketing ska få ditt innehåll att placera sig högt i Googles sökresultat. Det gör han i avsnitt 86 av Kntnt Radio. Avsnittet är långt, men värt varenda minut eftersom Christian Rudolf är en guldgruva när det kommer till att förstå och behaga Google. Så lyssna från början till slut!

Pia Tegborg
16 februari 2017

SEO-exper­ten Christian Rudolf avslö­jar Google-hem­lig­he­ter och delar med sig av sina bäs­ta tips för hur du som arbe­tar med con­tent mar­ke­ting ska få ditt inne­håll att pla­ce­ra sig högt i Googles sökre­sul­tat. Det gör han i avsnitt 86 av Kntnt Radio. Avsnittet är långt, men värt varen­da minut eftersom Christian Rudolf är en guld­gru­va när det kom­mer till att för­stå och beha­ga Google. Så lyss­na från bör­jan till slut!

[kntnt_​radio 86]

00:05:08 – Utvecklingen av SEO och Googles affärsmodell

Den förs­ta kvar­ten av sam­ta­let med Christian Rudolf hand­lar om de sista årens utveck­ling av SEO (sök­mo­to­rop­ti­me­ring). Det sam­ta­let är omöj­ligt att ha utan att gå in på och för­sö­ka för­stå Googles affärsmo­dell, eftersom Google i prak­ti­ken dik­te­rar vill­ko­ren för webben.

Det råder ing­en tve­kan om att Google har musk­ler. De står för 99,1 % av ägar­bo­la­get Alphabets omsätt­ning på drygt 90 mil­jar­der USD – mot­sva­ran­de 800 mil­jar­der svens­ka kro­nor, som är mer än 80% av Sveriges stads­bud­get. Den huvud­sak­li­ga inkomst­käl­lan är annon­ser, som utgör 89 % av omsättningen.

00:20:00 – Så skriver du för webben (om du vill sökmotoroptimera)

De föl­jan­de tju­go minu­ter­na pra­tar vi om saker som du ska tän­ka på när du skri­ver för web­ben. Bland annat pra­tar vi om hur lång en text bör vara och Christian Rudolf tip­sar om sex saker som du sär­skilt ska tän­ka på.

00:40:45 – Innehållets struktur är viktig för sökoptimering

Gäller gam­la reg­ler som att sökor­det du vill opti­me­ra på ska fin­nas tidigt i tex­ten, i mel­lan­ru­bri­ker, i länktex­ter och så vida­re? Är det fort­fa­ran­de vik­tigt att job­ba med inter­na län­kar? Det är frå­gor som Christian Rudolf besva­rar i den kvarts­långa tred­je delen av samtalet.

Samtalet leder oss in på bröd­smu­lor som – visar det sig – kan vara till stor nyt­ta vid SEO.

Och Thomas får svar på om pla­ce­ring­en i sökre­sul­tat påver­kas nega­tivt av att WordPress och and­ra pub­li­ce­rings­verk­tyg upp­re­par sam­ma pufftext (ock­så kal­lad ”utdrag” och ”excerpt”) i alla list­ning­ar: första­si­dan, kate­go­ri­si­dor, taggsidor, datu­mar­kiv, för­fat­ta­rar­kiv och så vidare.

00:56:30 – Mobilanpassade webbplatser

I fjol gick tra­fik­mäng­den från mobi­la enhe­ter om tra­fik­mäng­den från skriv­bords­en­he­ter – i hela värl­den. Att vi har varit på väg dit har varit uppen­bart en tid, så där­för har Google använt både morot och pis­ka för att för­bätt­ra den mobi­la upp­le­vel­sen av webb­plat­ser. De fles­ta svens­ka före­tag har anpas­sat sig. Men inte alla. Hur skad­ligt är det?

Vad hän­der nu när Google byter ut sitt gam­la index (kata­lo­gen i vil­ket alla sök­ning­ar görs) mot ett nytt som är ute­slu­tan­de base­rat på hur sidor­na ser ut i mobilen?

Och mås­te alla webb­plat­ser skaf­fa Amplified Mobile Pages (AMP) för att ran­ka bra i Googles sökresultat?

Detta är någ­ra saker som vi frå­gar Christian Rudolf om under tio minuter.

01:04:20 – Fler saker att tänka på

Sist ägnar vi tio minu­ter åt lite mer tek­nis­ka spörsmål:

  • Hur snabbt mås­te en webb­si­da lad­da för att göra Google (och använ­da­re) nöjda?
  • Vad hän­de den 10 janu­a­ri 2017?
  • Tvingar Google fram HTTPS-använd­ning för att kun­na spå­ra besö­ka­re utan cookies?
SEO-exper­ten Christian Rudolf dri­ver SEO-byrån Top Dog. På bil­den syns från väns­ter Fanny Edenbro, Tais Macedo Da Silva, Josefin Burman och Christian Rudolf.

Musik: All Alone © Ivan Chew (CC BY 3.0)
Musik: 1985 © Those Things (CC BY-NC-SA 3.0)

Dela artikeln om du gillade den!

Förslag på mer läsning

Miljö- och hållbarhetpåståenden i din marknadsföring

Medvetna kon­su­men­ter loc­kar till mil­jö- och håll­bar­hetspå­stå­en­den i före­ta­gens mark­nads­fö­ring. Men kra­ven på vad som får sägas inom det­ta områ­de är extra hår­da. Ta reda på vad som gäl­ler. Läs den­na arti­kel i Kntnt Magasin skri­ven av advo­kat Erik Ullberg och biträ­dan­de jurist Richard Fürst på Wistrand advokatbyrå.

Läs artikel »

Content marketing v/​s redaktionell kommunikation – sex krav du skall ställa på din contentbyrå

Står du i begrepp att ta hjälp av en byrå i din con­tent mar­ke­ting? Då har du säkert upp­täckt att var och varan­nan byrå i kom­mu­ni­ka­tions­bran­schen nume­ra påstår sig vara exper­ter på ämnet. Begreppet används fli­tigt av många, vil­ket gör det svå­ra­re för dig som köpa­re att veta vem eller vil­ka du ska vän­da dig till. I den­na arti­kel hjäl­per Lars Wirtén dig på traven!

Läs artikel »

Så skyddar du företagets hemligheter och viktiga kundrelationer

Den höga rör­lig­he­ten på arbets­mark­na­den leder till att många byter jobb. För att hind­ra att före­tags­hem­lig­he­ter och vik­ti­ga kund­re­la­tio­ner föl­jer med till kon­kur­ren­ten behö­ver arbets­gi­va­ren kän­na till juri­di­ken. Om det­ta hand­lar dagens arti­kel för­fat­tad av advo­kat Gustav Sandberg och biträ­dan­de jurist Viktoria Hybbinette på Wistrand Advokatbyrå.

Läs artikel »

Så får du kontroll på arbetsflödet i din content marketing – del 2

Spar på tid och kraf­ter – effek­ti­vi­se­ra arbets­flö­det i din con­tent mar­ke­ting! Lars Wirtén och Jörgen Olsson – två erfar­na jour­na­lis­ter, redak­tö­rer och senio­ra skri­ben­ter, delar med sig av sina bäs­ta tips i två artik­lar i Kntnt Magasin. Detta är en and­ra. Trevlig läsning! 

Läs artikel »

Vad är artificiell intelligens?

Funderar du på vad AI är och hur du skall för­hål­la dig till den revo­lu­tion inom områ­det som vi med säker­het bara sett bör­jan på? Detta är något som vår krö­ni­kör Martin Modigh Karlsson ägnar myc­ket tan­ke­mö­da. Läs hans intres­san­ta ana­lys i dagens artikel. 

Läs artikel »

Så får du koll på arbetsflödet i din content marketing – del 1

Effektivisera arbets­flö­det i din con­tent mar­ke­ting. Det finns fle­ra anled­ning­ar. Inte minst spar du tid. Lars Wirtén och Jörgen Olsson – två erfar­na jour­na­lis­ter, redak­tö­rer och senio­ra skri­ben­ter, delar med sig av sina bäs­ta tips i två artik­lar. Den förs­ta hit­tar du här!

Läs artikel »

Personuppgifter på vift – Vad är ditt ansvar?

Då och då hän­der det att ett före­tag för­lo­rar kon­trol­len över sina kun­ders per­son­upp­gif­ter. Det är natur­ligt­vis inte bra och får kon­se­kven­ser. I den­na arti­kel för­kla­rar advo­kat Erik Ullberg och biträ­dan­de jurist Richard Fürst på Wistrands Advokatbyrå vad en per­son­upp­gifts­in­ci­dent är och vad du mås­te göra när en sådan har inträf­fat. Läs och lär!

Läs artikel »

Så SEO-optimerar du webbplatsen för röstsök

2020 kom­mer 50% av alla sök­ning­ar ske med rös­ten visar stu­die och Googles ”voice search”-tjänst väx­er så det kna­kar. Detta gör att du bör SEO-opti­me­ra din webb­plats för röst­sök­ning­ar redan nu. I dagens gäst­krö­ni­ka för­kla­rar Alexandra Jung hur du gör!

Läs artikel »

Inbound marketing sneglar mot content marketing

I den­na gäst­krö­ni­ka reflek­te­rar Niloo Lopez över vart inbound mar­ke­ting är på väg efter att ha besökt mega­kon­fe­ren­sen Inbound 2019. 

Läs artikel »

Överraskande slutsats från INBOUND 2019

Kntnt Radio är till­ba­ka! I avsnitt 209 dis­ku­te­rar Pia Tegborg, Thomas Barregren och Niloo Loopez uti­från Niloos ”take aways” från 2019 års upp­la­ga av mega­kon­fe­ren­sen INBOUND. Samtalet lan­dar i en ovän­tad kon­klu­sion. Pia och Thomas ger ock­så en för­kla­ring till den lång­va­ri­ga tyst­na­den. Efter 208 avsnitt under näs­tan lika många vec­kor blev det helt plöts­ligt tyst. Vad hände?

Läs artikel »