SEO för dig som jobbar med content marketing

SEO-experten Christian Rudolf avslöjar Google-hemligheter och delar med sig av sina bästa tips för hur du som arbetar med content marketing ska få ditt innehåll att placera sig högt i Googles sökresultat. Det gör han i avsnitt 86 av Kntnt Radio. Avsnittet är långt, men värt varenda minut eftersom Christian Rudolf är en guldgruva när det kommer till att förstå och behaga Google. Så lyssna från början till slut!

Pia Tegborg
16 februari 2017

SEO-exper­ten Christian Rudolf avslö­jar Google-hem­lig­he­ter och delar med sig av sina bäs­ta tips för hur du som arbe­tar med con­tent mar­ke­ting ska få ditt inne­håll att pla­ce­ra sig högt i Googles sökre­sul­tat. Det gör han i avsnitt 86 av Kntnt Radio. Avsnittet är långt, men värt varen­da minut eftersom Christian Rudolf är en guld­gru­va när det kom­mer till att för­stå och beha­ga Google. Så lyss­na från bör­jan till slut!

00:05:08 – Utvecklingen av SEO och Googles affärsmodell

Den förs­ta kvar­ten av sam­ta­let med Christian Rudolf hand­lar om de sista årens utveck­ling av SEO (sök­mo­to­rop­ti­me­ring). Det sam­ta­let är omöj­ligt att ha utan att gå in på och för­sö­ka för­stå Googles affärsmo­dell, eftersom Google i prak­ti­ken dik­te­rar vill­ko­ren för web­ben.

Det råder ing­en tve­kan om att Google har musk­ler. De står för 99,1 % av ägar­bo­la­get Alphabets omsätt­ning på drygt 90 mil­jar­der USD – mot­sva­ran­de 800 mil­jar­der svens­ka kro­nor, som är mer än 80% av Sveriges stads­bud­get. Den huvud­sak­li­ga inkomst­käl­lan är annon­ser, som utgör 89 % av omsätt­ning­en.

00:20:00 – Så skriver du för webben (om du vill sökmotoroptimera)

De föl­jan­de tju­go minu­ter­na pra­tar vi om saker som du ska tän­ka på när du skri­ver för web­ben. Bland annat pra­tar vi om hur lång en text bör vara och Christian Rudolf tip­sar om sex saker som du sär­skilt ska tän­ka på.

00:40:45 – Innehållets struktur är viktig för sökoptimering

Gäller gam­la reg­ler som att sökor­det du vill opti­me­ra på ska fin­nas tidigt i tex­ten, i mel­lan­ru­bri­ker, i länktex­ter och så vida­re? Är det fort­fa­ran­de vik­tigt att job­ba med inter­na län­kar? Det är frå­gor som Christian Rudolf besva­rar i den kvarts­långa tred­je delen av sam­ta­let.

Samtalet leder oss in på bröd­smu­lor som – visar det sig – kan vara till stor nyt­ta vid SEO.

Och Thomas får svar på om pla­ce­ring­en i sökre­sul­tat påver­kas nega­tivt av att WordPress och and­ra pub­li­ce­rings­verk­tyg upp­re­par sam­ma pufftext (ock­så kal­lad ”utdrag” och ”excerpt”) i alla list­ning­ar: första­si­dan, kate­go­ri­si­dor, taggsidor, datu­mar­kiv, för­fat­ta­rar­kiv och så vida­re.

00:56:30 – Mobilanpassade webbplatser

I fjol gick tra­fik­mäng­den från mobi­la enhe­ter om tra­fik­mäng­den från skriv­bords­en­he­ter – i hela värl­den. Att vi har varit på väg dit har varit uppen­bart en tid, så där­för har Google använt både morot och pis­ka för att för­bätt­ra den mobi­la upp­le­vel­sen av webb­plat­ser. De fles­ta svens­ka före­tag har anpas­sat sig. Men inte alla. Hur skad­ligt är det?

Vad hän­der nu när Google byter ut sitt gam­la index (kata­lo­gen i vil­ket alla sök­ning­ar görs) mot ett nytt som är ute­slu­tan­de base­rat på hur sidor­na ser ut i mobi­len?

Och mås­te alla webb­plat­ser skaf­fa Amplified Mobile Pages (AMP) för att ran­ka bra i Googles sökre­sul­tat?

Detta är någ­ra saker som vi frå­gar Christian Rudolf om under tio minu­ter.

01:04:20 – Fler saker att tänka på

Sist ägnar vi tio minu­ter åt lite mer tek­nis­ka spörs­mål:

  • Hur snabbt mås­te en webb­si­da lad­da för att göra Google (och använ­da­re) nöj­da?
  • Vad hän­de den 10 janu­a­ri 2017?
  • Tvingar Google fram HTTPS-använd­ning för att kun­na spå­ra besö­ka­re utan coo­ki­es?
SEO-exper­ten Christian Rudolf dri­ver SEO-byrån Top Dog. På bil­den syns från väns­ter Fanny Edenbro, Tais Macedo Da Silva, Josefin Burman och Christian Rudolf.

Musik: All Alone © Ivan Chew (CC BY 3.0)
Musik: 1985 © Those Things (CC BY-NC-SA 3.0)

Dela artikeln om du gillade den!

Förslag på mer läsning

Facebooks ”gilla”-knapp granskad av EU-domstolen

Tänk till innan du instal­le­rar Facebooks ”gilla”-knapp och and­ra plu­gins på din webb­plats. Ansvaret vid behand­ling av per­son­upp­gif­ter­na kan näm­li­gen bli din huvud­värk. Detta slår ett för­hands­av­gö­ran­de i EU-dom­sto­len fast. Läs mer i dagens arti­kel skri­ven av advo­kat Erik Ullberg och biträ­dan­de jurist Gunilla Karlsson på Wistrand Advokatbyrå.

Läs artikel »

Därför är redaktörens roll så viktig

Digitala platt­for­mar har öpp­nat upp fan­tas­tis­ka möj­lig­he­ter för före­tag att dela med sig av vär­deska­pan­de inne­håll till kun­der och and­ra intres­sen­ter. Men intryc­ket kan bli spre­tigt i den digi­ta­la mil­jön. Därför är redak­tö­rens roll cen­tral i all inne­hålls­mark­nads­fö­ring. Läs dagens arti­kel skri­ven av Lars Wirtén och Jörgen Olsson.

Läs artikel »

Utveckla din story med rätt design

Har du en inre bild av hur din arti­kel skul­le se ut när den kom­mer i tryck? Med design kan du utveck­la din sto­ry och ska­pa ett nytt per­spek­tiv. Bilder, färg och form kan bli verk­tyg även i din kre­a­ti­va verk­tygs­lå­da.

Läs artikel »

Om jag var i Almedalen …

Att Almedalen blir allt vik­ti­ga­re för kom­mu­nik­tions­bran­schen är de fles­ta över­ens om. Men i en djung­el av pro­gram­punk­ter kan det vara svårt att sål­la agnar­na från vetet. Här kom­mer hjälp på vägen! Martin Modigh Karlsson har gjort grov­job­bet och lis­tar sina bäs­ta tips i dagens krö­ni­ka. För dig som ska dit och för dig som tar del av pro­gram­met i efter­hand.

Läs artikel »

Detta gäller vid marknadsföring av din arbetsgivare på sociala medier

Publicerar du inlägg om din arbets­gi­vares verk­sam­het i soci­a­la medi­er? Då kan du behö­va vara för­sik­tig så att du inte fälls för vil­se­le­dan­de mark­nads­fö­ring. Ta reda på vad som gäl­ler genom att läsa den­na arti­kel skri­ven av Tobias Bratt, biträ­dan­de jurist på Wistrand Advokatbyrå.

Läs artikel »

Ursäkta röran. Vi har byggt om.

För ovan­lig­he­tens skull pra­tar vi om oss själ­va. Vi vill berät­ta att vi från och med nu är en con­tent­by­rå som gör con­tent. Men vi gör det på ett annorlun­da sätt än and­ra con­tent­by­rå­er. Vi har ock­så en ny digi­tal platt­form som ska slå Hubspot på fing­rar­na. Och vi har gjort lego av vårt stra­te­gi-erbju­dan­de. Dessutom har vi en mas­sa nya med­ar­be­ta­re, och söker ännu fler. I den­na krö­ni­ka berät­tar Thomas Barregren om allt det­ta och lite till.

Läs artikel »

Därför ska du ha egen plattform

Det är fres­tan­de att använ­da LinkedIn, Facebook eller någon annan platt­form som din mål­grupp redan använ­der. Med deras annons­lös­ning­ar (”spons­ra­de inlägg”) kan du snabbt nå ut till din mål­grupp. Dessutom är de lät­ta att använ­da. Men det finns pro­blem. Du läg­ger din fram­gång som mark­nads­fö­ra­re och säl­ja­re i hän­der­na på bolag som han en annan agen­da än ditt bäs­ta. Du kon­trol­le­rar inte vem som ser vad och när. Du har inte till­gång till de vär­de­ful­la digi­ta­la fot­spår som din mål­grupp läm­nar efter sig. Därför behö­ver du en egen platt­form.

Läs artikel »

Därför jobbar vi annorlunda

Vi job­bar på ett annorlun­da sätt. Våra kon­sul­ter arbe­tar i ditt team (eller är ditt team) och har sam­ti­digt full upp­back­ning vad gäl­ler kom­pe­tens och resur­ser från våra kon­sul­ter som job­bar “back office”. Men var­för job­bar vi på det sät­tet?

Läs artikel »

Är du redo för robottexterna?

Content och mar­ke­ting – båda delar­na behövs. Men vad hän­der när robo­tar tar över text­pro­duk­tio­nen med fokus på det sist­nämn­da? Med de rät­ta nyc­kelor­den och rubri­ker­na som slår. Finns det fort­fa­ran­de en plats för den enga­ge­ran­de och per­son­li­ga berät­tel­sen? Om det­ta hand­lar Lars Wirténs krö­ni­ka.

Läs artikel »

Varning för gratis wifi när du jobbar på distans

Du vet nog redan att det kan fin­nas säker­hets­hål när du job­bar på distans i öpp­na nät­verk. Men stop­par det dig att mej­la kun­den kam­panj­re­sul­ta­tet eller knap­pa in kre­dit­kor­tets siff­ror via café­ets gra­tisupp­kopp­ling? Det bor­de det! Risken finns näm­li­gen att du ger obe­hö­ri­ga till­gång till din infor­ma­tion. Martin Modigh Karlsson beskri­ver faror­na och ger dig sva­ren på var­för gra­tis (nät­verk) inte all­tid är gott – och där­för bör använ­das med stor för­sik­tig­het – samt tip­sar om tre saker du kan göra för att höja säker­he­ten. 

Läs artikel »
eleifend accumsan non sit dapibus dolor Sed porta. quis, mattis

Missa inte nästa artikel!

Få gratis nyhetsbrev varannan vecka

i din inkorg – med senaste artiklarna

Dina personuppgifter hanteras enligt vår integritetspolicy.

Pin It on Pinterest