Storytelling – något för ditt företag?

Storytelling. Är det något som företag ska ägna sig åt? Ja, absolut! Allt annat vore korkat. Läs varför!

I för­ra vec­kan skrev jag om ditt före­tags kärni­de­o­lo­gi – ert inners­ta skäl att fin­nas och era dju­past rota­de vär­de­ring­ar. Läs gär­na arti­keln på nytt, för den här fort­sät­ter där den för­ra slu­ta­de, med Simon Sineks insikts­ful­la ord: Människor köper inte vad ni gör. De köper var­för ni gör det ni gör.

Men det räc­ker inte med någ­ra tju­sigt for­mu­le­ra­de ord. Det behövs enga­ge­ran­de berät­tel­ser – sto­ry­tel­ling.

Berätta histo­ri­er? Är det något som ditt före­tag ska ägna sig åt? Ja, abso­lut! Allt annat vore kor­kat. Det vet du för­stås. Men om du är nyfi­ken på hur jag reso­ne­rar, och vil­ka argu­ment jag har, så ska du läsa vida­re.

Köp en bil och betala för fem

BMW byg­ger bilar. Deras bilar består av ett chas­si med fyra hjul som styrs med en ratt. Det finns ock­så någ­ra säten och lite and­ra bekväm­lig­he­ter. Alltihop skyd­dat mot vind och regn av en kaross. Precis som alla and­ra and­ra bilar från alla and­ra till­ver­ka­re. Inget unikt.

Det finns många pris­vär­da alter­na­tiv med sam­ma grund­funk­tion för runt hund­ra­tu­sen kro­nor. Ford Ka från 80 900 kr. Peugeot 108 från 99 900 kr. Toyota Aygo från 110 900 kr.

Ändå beta­lar en del av oss en halv mil­jon kro­nor eller mer för en bil från BMW. Varför? Vad moti­ve­rar des­sa per­so­ner att nap­pa på BMW:s erbju­dan­de att köpa en och beta­la för fem?

Vilka är ”dessa personer”

”Dessa per­so­ner” åter­finns bland högin­komst­ta­ga­re som är eta­ble­ra­de och fram­gångs­ri­ka, mel­lan 30 och 50 år, har hem­ma­bo­en­de barn äld­re än 6 år och som söker kom­fort och sta­tus.

Men långt ifrån alla i den­na mål­grupp kör BMW. (Jag kör Volvo.) Så vad får som­li­ga att köpa BMW?

Det är för­stås varu­mär­ket. Inte emble­met. Utan allt det står för. Och bor­rar vi oss dju­pa­re i vad det bety­der så kom­mer vi till­ba­ka till Simon Sinkes ord: Människor köper inte vad ditt före­tag gör, utan var­för ni gör det.

”Dessa per­so­ner” köper inte BMW:s bilar, utan var­för BMW gör bilar.

Därför gör BMW bilar

Så var­för gör BMW bilar? Så här skri­ver de:

Genuine driving ple­a­su­re – that is what dri­ves us. And to ensu­re that it never ends, we are con­stant­ly rein­ven­ting it. More intel­li­gent, more effi­ci­ent and even more dyna­mic.

Här får vi sva­ret. BMW är över­ty­gad om att kör­gläd­je är vik­tigt. Och deras upp­gift på jor­den är att säker­stäl­la att det ald­rig går för­lo­rat.

Irrationell körglädje

BMW slåss mot bland and­ra Audi och Volvo om sam­ma mål­grupp. De som väl­jer BMW gör det i stor utsträck­ning för att de vär­de­sät­ter kör­gläd­je fram­för spor­tig­het (Audi) och säker­het (Volvo).

Men de fles­ta tän­ker inte så ratio­nellt på saken. De bara gil­lar BMW för deras kör­gläd­je.

Men var­i­från kom­mer upp­fatt­ning­en att BMW erbju­der genu­in kör­gläd­je (i mot­sats till Audi och Volvo)? Är det något som kan ledas i bevis med ratio­nellt och logiskt reso­ne­mang? Nej, natur­ligt­vis inte. Ändå är det en stark över­ty­gel­se hos många BMW-äga­re. Varifrån kom­mer den?

Övertyga med argument eller känslor

Ända från små­barn­så­ren lär vi oss att argu­men­te­ra för vår sak. Med ratio­nellt och logiskt reso­ne­mang ska den and­re för­stå och låta sig över­ty­gas. Det är för­stås oänd­ligt myc­ket bätt­re än knyt­nä­var och krig.

Men det finns ett sätt till att över­ty­ga: sto­ry­tel­ling.

Storytelling

Storytelling bety­der ord­grant histo­rie­be­rät­tan­de. Det är vad som hän­der på ytan. Men under ytan hän­der myc­ket mer – om det görs rätt.

Mottagarens känslo­mäs­si­ga och intel­lek­tu­el­la reak­tio­ner, över­ty­gel­ser, åsik­ter och avsik­ter sveps bort och hen trans­por­te­ras in i berät­tel­sens värld, där upp­le­vel­ser påver­kar honom eller hen­ne även efter att hen har åter­kom­mit till den van­li­ga värl­den.

Jag för­står att det låter lite hokuspo­kus, new age och sci­ence fic­tion – allt på en gång. Men forsk­ning visar att det­ta fak­tiskt hän­der. Det kal­las nar­ra­tiv trans­por­te­ring.

Narrativ transportering

Tänk på en bra roman du har läst, ett fasci­ne­ran­de radi­o­re­por­tage du har hört, en spän­nan­de film du har sett eller ett enga­ge­ran­de dator­spel du har spe­lat. Där fanns en per­son som du kän­de lite extra för. Som du kän­de empa­ti för. Och som ställ­des inför utma­ning­ar. Att få sitt hjär­tas kär­lek. Att åter­före­nas med sina barn. Att döda monst­ret som hotar civi­li­sa­tio­nen.

Du kän­de dig säkert helt för­lo­rad i berät­tel­sen. Du var där. Du upp­lev­de det som huvud­per­so­nen upp­lev­de. Du kän­de och tänk­te som hen. Det var som att du hade för­flyt­tats från den­na värld till bokens, repor­ta­gets, fil­mens eller spe­lets värld. Eller hur?

Du var i ett men­talt till­stånd som fors­ka­re inom psy­ko­lo­gi kal­lar nar­ra­tiv trans­por­te­rad. När du är nar­ra­tiv trans­por­te­rad så har du men­talt accep­te­rat berät­tel­sens för­ut­sätt­ning­ar och tagit dig an huvud­per­so­nens åsik­ter och avsik­ter.

Men inte nog med det. De upp­le­vel­ser du har i berät­tel­sens värld påver­kar dig ock­så i den verk­li­ga värl­den. Forskning visar att den­na påver­kan är både stark och lång­va­rig.

Bara vissa berättelser

Men, för att nar­ra­tiv trans­por­te­ring ska ske mås­te berät­tel­sen ha

  1. karak­tä­rer som mot­ta­ga­ren kän­ner empa­ti för, och
  2. en hand­ling som akti­ve­rar mot­ta­ga­rens fan­ta­si.

Detta har forsk­ning inom psy­ko­lo­gi visat, och får stöd av forsk­ning inom neuro­bi­o­lo­gi.

Ska ditt företag ägna sig åt storytelling?

Tillbaka till frå­gan som vi bör­ja­de med. Ska ditt före­tag ägna sig åt sto­ry­tel­ling? Ja, abso­lut!

Berätta berät­tel­ser av alla slag, era egna och and­ras, från ska­pel­se­histo­ria till kundca­se, och låt dem speg­la var­för ni gör det ni gör. Det hjäl­per dem som delar er syn och vär­de­ring­ar att hit­ta er.

Dela artikeln om du gillade den!

Förslag på mer läsning

Utveckla din story med rätt design

Har du en inre bild av hur din arti­kel skul­le se ut när den kom­mer i tryck? Med design kan du utveck­la din sto­ry och ska­pa ett nytt per­spek­tiv. Bilder, färg och form kan bli verk­tyg även i din kre­a­ti­va verk­tygs­lå­da.

Läs artikel »

Om jag var i Almedalen …

Att Almedalen blir allt vik­ti­ga­re för kom­mu­nik­tions­bran­schen är de fles­ta över­ens om. Men i en djung­el av pro­gram­punk­ter kan det vara svårt att sål­la agnar­na från vetet. Här kom­mer hjälp på vägen! Martin Modigh Karlsson har gjort grov­job­bet och lis­tar sina bäs­ta tips i dagens krö­ni­ka. För dig som ska dit och för dig som tar del av pro­gram­met i efter­hand.

Läs artikel »

Detta gäller vid marknadsföring av din arbetsgivare på sociala medier

Publicerar du inlägg om din arbets­gi­vares verk­sam­het i soci­a­la medi­er? Då kan du behö­va vara för­sik­tig så att du inte fälls för vil­se­le­dan­de mark­nads­fö­ring. Ta reda på vad som gäl­ler genom att läsa den­na arti­kel skri­ven av Tobias Bratt, biträ­dan­de jurist på Wistrand Advokatbyrå.

Läs artikel »

Ursäkta röran. Vi har byggt om.

För ovan­lig­he­tens skull pra­tar vi om oss själ­va. Vi vill berät­ta att vi från och med nu är en con­tent­by­rå som gör con­tent. Men vi gör det på ett annorlun­da sätt än and­ra con­tent­by­rå­er. Vi har ock­så en ny digi­tal platt­form som ska slå Hubspot på fing­rar­na. Och vi har gjort lego av vårt stra­te­gi-erbju­dan­de. Dessutom har vi en mas­sa nya med­ar­be­ta­re, och söker ännu fler. I den­na krö­ni­ka berät­tar Thomas Barregren om allt det­ta och lite till.

Läs artikel »

Därför ska du ha egen plattform

Det är fres­tan­de att använ­da LinkedIn, Facebook eller någon annan platt­form som din mål­grupp redan använ­der. Med deras annons­lös­ning­ar (”spons­ra­de inlägg”) kan du snabbt nå ut till din mål­grupp. Dessutom är de lät­ta att använ­da. Men det finns pro­blem. Du läg­ger din fram­gång som mark­nads­fö­ra­re och säl­ja­re i hän­der­na på bolag som han en annan agen­da än ditt bäs­ta. Du kon­trol­le­rar inte vem som ser vad och när. Du har inte till­gång till de vär­de­ful­la digi­ta­la fot­spår som din mål­grupp läm­nar efter sig. Därför behö­ver du en egen platt­form.

Läs artikel »

Därför jobbar vi annorlunda

Vi job­bar på ett annorlun­da sätt. Våra kon­sul­ter arbe­tar i ditt team (eller är ditt team) och har sam­ti­digt full upp­back­ning vad gäl­ler kom­pe­tens och resur­ser från våra kon­sul­ter som job­bar “back office”. Men var­för job­bar vi på det sät­tet?

Läs artikel »

Är du redo för robottexterna?

Content och mar­ke­ting – båda delar­na behövs. Men vad hän­der när robo­tar tar över text­pro­duk­tio­nen med fokus på det sist­nämn­da? Med de rät­ta nyc­kelor­den och rubri­ker­na som slår. Finns det fort­fa­ran­de en plats för den enga­ge­ran­de och per­son­li­ga berät­tel­sen? Om det­ta hand­lar Lars Wirténs krö­ni­ka.

Läs artikel »

Varning för gratis wifi när du jobbar på distans

Du vet nog redan att det kan fin­nas säker­hets­hål när du job­bar på distans i öpp­na nät­verk. Men stop­par det dig att mej­la kun­den kam­panj­re­sul­ta­tet eller knap­pa in kre­dit­kor­tets siff­ror via café­ets gra­tisupp­kopp­ling? Det bor­de det! Risken finns näm­li­gen att du ger obe­hö­ri­ga till­gång till din infor­ma­tion. Martin Modigh Karlsson beskri­ver faror­na och ger dig sva­ren på var­för gra­tis (nät­verk) inte all­tid är gott – och där­för bör använ­das med stor för­sik­tig­het – samt tip­sar om tre saker du kan göra för att höja säker­he­ten. 

Läs artikel »

Rätten att bli glömd i digitala miljöer

Ett år har pas­se­rat sedan GDPR träd­de i kraft. Fortfarande brot­tas många före­tag med de prak­tis­ka och de juri­dis­ka tillämp­nings­frå­gor­na. Ett pro­blem av det först­nämn­da sla­get är hur före­tag som behand­lar per­son­upp­gif­ter rade­rar des­sa i sina IT-system? Enligt data­skydds­för­ord­ning­en ska man byg­ga upp sina system så att kra­ven i lag­stift­ning­en upp­fylls – men vad inne­bär det? Och går det över­hu­vud­ta­get att rade­ra upp­gif­ter­na på ett sätt som inne­bär att de ald­rig kan åter­ska­pas?

Läs om indi­vi­dens ”rätt att bli glömd” och före­ta­gets skyl­dig­het att rade­ra per­son­upp­gif­ter i dagens krö­ni­ka skri­ven av Jeanette Jönsson, biträ­dan­de jurist på Wistrand Advokatbyrå.

Läs artikel »

Elva tips som får din intervju att lyfta

Att få till en bra inter­vju hand­lar om väl­digt myc­ket mer än att bara stäl­la frå­gor och anteck­na. Låt Lars Wirtén gui­da dig längs vägen – steg för steg till ett garan­te­rat lyc­kat resul­tat! 

Läs artikel »
id quis venenatis, libero. ultricies ante. Aenean Lorem eleifend et, leo consectetur

Missa inte nästa artikel!

Få gratis nyhetsbrev varannan vecka

i din inkorg – med senaste artiklarna

Dina personuppgifter hanteras enligt vår integritetspolicy.

Pin It on Pinterest