Pia Tegborg

Pia Tegborg lämnade i mitten av 90-talet Handelshögskolan i Göteborg med en MBA. Hon har sedan dess arbetat med marknadsföring, verksamhetsutveckling och företagsekonomi. Under tolv år var hon anställd på Sveriges Kommunikationsbyråer. Där ledde hon bland annat arbetet med reklamvärldens mest prestigefyllda tävling: Guldägget. Hon var också ekonomichef. Sedan 2013 hjälper hon företagsledningar att utveckla innehållsstrategi och processer för content marketing. Pia är också medförfattare till boken Content marketing – Värdeskapande marknadskommunikation.

Studie: Högpresterare använder personalisering och ”message timing”

Content-spa­nar­na pra­tar om en glo­bal stu­die av 1 700 B2B- och B2C-före­tag som visar att de hög­pre­ste­ran­de anpas­sar sitt inne­håll både till vem kun­den är (”per­so­na­li­za­tion”) och till var den är på köpre­san (”mes­sage timing”). Efter con­tent-spa­nar­na får du tips på hur du kan åstad­kom­ma sam­ma sak. Lyssna nu!

Läs hela artikeln »

Thought leadership på LinkedIn – detta ska du tänka på

Ska före­tag som vill posi­tio­ne­ra sig som thought lea­der låta sina med­ar­be­ta­re göra det på LinkedIn? Vad hän­der när de slu­tar? Finns det bätt­re alter­na­tiv? Dessa frå­gor utfors­kar Pia och Thomas till­sam­mans med Norges ledan­de LinkedIn-expert: svens­ken Christoffer Bertilsson.

Läs hela artikeln »

Trendbrott: Längre och fördjupat innehåll blir allt vanligare

Jag för­mo­dar att du har hört talas om Ann Handley och kanske läst någon av hen­nes böc­ker (Content Rules och Everybody Writes). Då vet du att både con­tent exper­ter och för­men­ta dito lyss­nar nog­grant när hon talar. Och talar gör hos just nu på Content Markting World i Cleveland, Ohio.

Ann Handley talar om ett trend­brott, ”först steg­vis och sen plöts­ligt”, mot läng­re och mer genom­ar­be­tat inne­håll”. I en arti­kel skri­ver hon att ”the days of one-off, stan­da­lo­ne, so-cal­led snac­kab­le con­tent are over”, och cite­rar en stu­die som visar att san­no­lik­he­ten för ett ”starkt resul­tat” är dub­belt så stor med långt inne­håll än med kort inne­håll. Det bety­der inte att långt inne­håll auto­ma­tiskt ger bätt­re resul­tat. Men det visar att stör­re ansträng­ning­ar ger stör­re ROI.

Men det finns en hake: Långt och genom­ar­be­tat inne­håll tar tid och krä­ver hårt arbe­te. Ann Handley ser där­för utveck­ling­en mot allt länge och allt mer genom­ar­be­tat inne­håll som en effekt av en stör­re trend mot en lång­sam­ma­re mark­nads­fö­ring (”slow mar­ke­ting approach”).

Allt det­ta är utgångs­punk­ten för hös­tens förs­ta sam­man­trä­de med con­tent spa­nar­na: Malin Sjöman från Hägvall & Sjöman och Thomas Barregren och jag (Pia Tegborg) från Kntnt. Lyssna på vårt sam­tal i avsnitt 192 av Kntnt Radio.

Läs hela artikeln »

Fejktrafik på internet

Majoriteten av all inter­net­tra­fik är fejk! Och i takt med att en allt stör­re del av medie­bud­ge­ten läggs på det digi­ta­la ökar inci­ta­men­tet att söka lyc­kan och sko sig på den­na tvek­sam­ma före­te­el­se. Det är hög tid att ta pro­ble­met på all­var! I det­ta avsnitt av Kntnt Radio hör du Fredrik Hallberg för­kla­ra inne­börd och kon­se­kven­ser av den svåråt­kom­li­ga robottrafiken.

Läs hela artikeln »

Storyn – en självklar del av din content marketing

Om sto­ry­tel­ling, con­tent mar­ke­ting och en hel del annat hand­lar det­ta avsnitt med Per Torberger, kom­mu­ni­ka­tions­kon­sult och skri­bent med con­tent mar­ke­ting som spe­ci­a­li­tet. Lyssna på dagens avsnitt av Kntnt radio nu!

Läs hela artikeln »

Så intervjuar du för din content marketing

Använd inter­vju­er i din con­tent mar­ke­ting! Att inter­vjua är en konst fylld med väl­be­prö­va­de tek­ni­ker. Från pla­ne­ring till fråge­for­mu­le­ring, själ­va inter­vju­an­det och upp­följ­ning­en. Oavsett om du har hant­ver­ket i dig eller behö­ver hjälp på tra­ven ska du ta del av det­ta pro­gram med Lars Wirtén, som är mäs­ta­re i ämnet. Lyssna nu!

Läs hela artikeln »

Har din marknadskommunikation effekt?

Effekt är att bidra till före­ta­gets affärs­mål. Gör din mark­nads­fö­ring det? Det känns för­mod­li­gen så men kan du dess­utom leda det i bevis finns myc­ket mer att vin­na. Frågan är bara hur du ska bära dig åt. Svaret får du i dagens full­ma­ta­de sam­tal med mät-expert Mats Rönne. Lyssna nu!

Läs hela artikeln »

Sökoptimering för dig som skriver på webben

Google är inter­net och dik­te­rar vill­ko­ren. Den som tror något annat gör sig själv en stor otjänst. Därför mås­te du tän­ka sökop­ti­me­ring (SEO) och struk­tu­re­ra ditt inne­håll på rätt sätt när du skri­ver för web­ben och vill pla­ce­ras högt i sökre­sul­ta­tet. SEO-expert Christian Rudolf kan kne­pen och för­kla­rar hur du ”vin­ner klic­ket” i den allt hår­da­re kon­kur­ren­sen om sökor­den. Lyssna nu!

Läs hela artikeln »

Köparens resa är grunden i din marknadsföring

Din kunds köpre­sa hjäl­per dig ska­pa rätt inne­hål­la och gene­re­ra för­sälj­ning. Därför mås­te du för­stå den. Thomas Barregren och Pia Tegborg pra­tar med Pontus Staunstrup om var­för det­ta är så centralt för din mark­nads­fö­ring. Lyssna på dagens avsnitt av Kntnt Radio nu!

Läs hela artikeln »

Ta kontroll över köparens beslut

Påverka din mot­ta­ga­res köp­be­slut med hjälp av kom­mu­ni­ka­tion. Det är ämnet för dagens spän­nan­de sam­tal med Erik Modig, som är dok­tor och fors­ka­re i kon­su­mentpsy­ko­lo­gi vid Handelshögskolan i Stockholm. Lyssna nu! 

Läs hela artikeln »

Bygg kommunikationskapital – för rätten att komma med ditt säljbudskap

Vill du säl­ja något? Då mås­te du först vin­na mot­ta­ga­rens för­tro­en­de så att den vill lyss­na på dig. Och just där­för behö­ver du byg­ga ett kom­mu­ni­ka­tions­ka­pi­tal. Sara Rosengren som är pro­fes­sor i mark­nads­fö­ring vid Handelshögskolan i Stockholm, för­kla­rar hur det­ta kapi­tal ger dig rät­ten att kom­ma med ditt sälj­bud­skap. Lyssna nu!

Läs hela artikeln »

History marketing – en dold tillgång

Historia säl­jer. Säljer rik­tigt bra. Såpass bra att en del nystar­ta­de före­tag använ­der stor por­tion kre­a­ti­vi­tet för att ska­pa sig ett histo­riskt arv med lån­ta fjäd­rar. Så var­för tar inte fler före­tag vara på den­na möj­lig­het? Ditt före­tags histo­ria är en dold till­gång som du kan använ­da i din kom­mu­ni­ka­tion, mark­nads­fö­ring och för­sälj­ning. Det kal­las histo­ry mar­ke­ting och är ämnet för avsnitt 183 av Kntnt radio. Lyssna nu!

Läs hela artikeln »