Thomas Barregren

Thomas Barregren har jobbat med affärsutveckling sedan slutet av 90-talet. Först som konsultchef på ett it-konsultföretag, sen som vd för en av Sveriges största webbyråer och sedan 2013 som en av delägarna i Kntnt. Thomas trivs bäst i gränslandet där kommunikation, webbteknik och affärsutveckling möts. Det är också om de saker han helst skriver om.

Content marketing – vad är det? Hajp eller något att ta på allvar?

I Sverige har con­tent mar­ke­ting (eller inne­hålls­mark­nads­fö­ring som en del säger) på bara någ­ra få måna­der gått från ett okänt begrepp till ett som var­je inter­netstra­teg med själ­vakt­ning släng­er sig med. Men vet de vad de pra­tar om? Vad är egent­li­gen con­tent mar­ke­ting? Är det inte bara en hajp?

Läs hela artikeln »

Kntnt – ett projekt, ett företag och en blogg

Nio år har gått sedan jag grun­dan­de före­ta­get som blev NodeOne – Supergasell 2011 och Årets Gasellföretag i Västra Götalands Län 2011 och 2012. I janu­a­ri läm­na­de jag bola­get och sål­de mina akti­er. Det känns för­stås lite vemo­digt att läm­na före­ta­get som har upp­ta­git så myc­ket av min vak­na tid. Samtidigt känns det otro­ligt för­mån­ligt att kun­na ge sig i kast med ett nytt spän­nan­de pro­jekt: Kntnt.

Läs hela artikeln »