Skriva för webben – idag och i framtiden

Vi googlar allt mer med rösten, mobilen försvårar läsbarheten och textfattiga webbplatser gör optimering av bild och film än viktigare. Läs Annika Dackes spaning för året som kommer. Dagens artikel är den tionde och sista i Annika Dackes artikelserie om webbtext i Kntnt Magasin.

Annika Dacke
21 december 2016

Vi goog­lar allt mer med rös­ten, mobi­len för­svå­rar läs­bar­he­ten och text­fat­ti­ga webb­plat­ser gör opti­me­ring av bild och film än vik­ti­ga­re. Läs Annika Dackes spa­ning för året som kom­mer. Dagens arti­kel är den tion­de och sista i Annikas arti­kel­se­rie om webb­text i Kntnt Magasin.

Text är mer än bara bokstäver

Text för webb och print är oänd­ligt myc­ket mer än tec­ken som for­mar ord, som for­mar mening­ar, som for­mar bud­skap. Texten byggs av en mängd vari­ab­ler bort­om de kru­me­lu­rer vi har valt att kal­la bok­stä­ver.1

Text på webben – idag och i framtiden

Det är ämnet för min sista arti­kel i 2016 års serie om webb­text som jag ska­pat för Kntnt Magasin. Denna gång målar jag med en bre­da­re pen­sel när jag tar en titt på fyra fak­to­rer som idag och i den när­mas­te fram­ti­den påver­kar hur vi behö­ver tän­ka för att opti­me­ra våra bud­skap för män­ni­skor och sökmotorer.

Värdet för målgruppen viktigast

Kalla det fram­tids­spa­ning om du vill, jag tyc­ker det känns för­mä­tet och över­lå­ter till dig som läser att bedö­ma vad du får ut av arti­keln. Det är i ditt huvud bud­ska­pet lan­dar. Som skri­bent kan jag bara hop­pas att du upp­le­ver tex­ten som tyd­lig och vär­de­full för dig.

Fortsätt gär­na att kom­men­te­ra och stäl­la frå­gor till mig. Dina frå­gor och reak­tio­ner är göd­ning för min kom­pe­tens som utbil­da­re och kom­mu­ni­ka­tör. Jag är lätt att hit­ta, exem­pel­vis på LinkedIn.

1. Hur påverkar röstsöket kraven på sökmotoroptimering?

Det är inte en slump att jag har for­mu­le­rat rubri­ken för den­na punkt som en frå­ga. Läs vida­re så får du se.

Möjligheten att goog­la med hjälp av rös­ten har fun­nits i någ­ra år nu. Om du tän­ker att det inte har fått fäs­te så ber jag dig som har en iPhone tän­ka på Siri – ”den per­son­li­ga assi­sten­ten”, som Apple kal­lar det. Antalet Siri-använ­da­re väx­er och Android har lik­nan­de system. Siri söker även på web­ben åt dig, vil­ket inne­bär att hur du for­mu­le­rar frå­gan ”Var är när­mas­te piz­ze­ria?” påver­kar hur verk­sam­he­ter bör tän­ka när de sökmotoroptimerar.

Vad bör jag göra för att vara för­be­redd på att fler och fler söker med rösten?

  • Se till att webb­plat­sen är mobi­lan­pas­sad, både på grund av att Google pre­mi­e­rar mobi­lan­pas­sa­de webb­plat­ser och för att funk­tio­ner som Siri eller mot­sva­ran­de används fram­förallt på mobi­la enhe­ter. Den som befin­ner sig på mobi­len behö­ver ha bra vis­ning av webb­plat­sen på mobilen.
  • Röstsökningar ten­de­rar att göras i stun­den, om ett behov som behö­ver till­freds­stäl­las här och nu och har ofta lokal prägel.
  • Röstsökningen for­mu­le­ras i hög­re grad som en frå­ga än när vi söker på desk­top, dvs datorn.

Detta inne­bär att du behö­ver tän­ka på att tex­ten ska besva­ra eller mot­sva­ra sök­fra­ser som for­mu­le­ras som frå­gor och har lokal anknyt­ning. I SEO-ter­mer kal­las sök­fra­ser för long-tail.

Här kan du läsa en arti­kel från Business Insider Nordic om vad den väx­an­de använd­ning­en av röst­sök skul­le kun­na inne­bä­ra för Google.

2. Läsbarhet: Mobilen gör F‑formen till ett minne blott

När vi läser på web­ben ser vi först och främst rubrik och ingress. Rubriken är drag­plåst­ret och ingres­sen gör att vi bestäm­mer om vi ska läsa vida­re eller inte. Rubriken och ingres­sen utgör den övers­ta hori­son­tel­la lin­jen på ett ver­salt F.

Sedan går ögat ner­åt längs med väns­ter­kan­ten och gör avstic­ka­re in åt höger för att hit­ta infor­ma­tio­nen vi letar efter. Detta gör att mel­lan­ru­bri­ker­na är avgö­ran­de för hur länge läsa­ren hål­ler ut.

Med mobi­lens lil­la skärm kla­rar inte ögat att röra sig enligt F‑formen, utan går rakt ner som en gräs­klip­pa­re. Detta under­lät­tar inte för läs­bar­he­ten, vil­ket gör att allt vi kan kom­ma på för att ska­pa läs­bar­het blir ännu vik­ti­ga­re – mel­lan­ru­bri­ker, luf­tig­het, punkt­lis­tor, men fram­för allt: att för­stå vad som gör en text ange­lä­gen för målgruppen.

Vad bör jag göra för att under­lät­ta för mobilläsaren?

Tänk all­tid: Viktigast först. Spara inte på det du vill få fram utan kom till sak i rubri­ken. Din infor­ma­tion är inte ett kin­de­rägg. Läsaren kom­mer inte att sli­ta loss ska­let med ivri­ga hän­der och tug­ga i sig mate­ri­a­let, ivrig att kom­ma till kärnan.

Serverar du inte vik­tig infor­ma­tion på ett enkelt, lät­till­gäng­ligt sätt spe­lar det ing­en roll om du så vär­per guldägg.

Länktips

24 tips för text­nör­dens sommarhjärna

Tips och tricks för bätt­re webbtext

Lockar dina rubri­ker till läsning?

3. Allt textfattigare webbplatser gör optimeringen av bilder viktigare

Trenden går mot att webb­plat­ser­na blir allt text­fat­ti­ga­re. I extre­ma fall kan det ta sig paro­dis­ka uttryck, där det är omöj­ligt att för­stå före­ta­gets erbju­dan­de på grund av den ytterst mini­ma­la tex­ten – webb­de­sig­nens mot­sva­rig­het till den obduk­tions­sals­lik­nan­de inred­ningstren­den för någ­ra år sedan.

Självklart är det­ta inte en prax­is jag rekom­men­de­rar. Ändå kan det se ut så där ute.

Hur gör jag för att opti­me­ra mina bilder?

Det är inte svårt att lära sig men lig­ger i utkan­ten av mitt områ­de. Därför ger jag dig des­sa två länktips:

Optimizing ima­ges for SEO
SEO Guide: opti­me­ra ditt bild­ma­te­ri­al för besö­ka­re och sökmotorer

4. Allt fler använder film i marknadsföringen

Rubriken är en under­drift. Nätet full­stän­digt explo­de­rar av film. Samma sak gäl­ler här: Se till att du opti­me­rar dina filmer.

Hur gör jag för att opti­me­ra mina filmer?

Search engi­ne watch rekom­men­de­rar bland annat att:

  • du läg­ger vide­on på din egen domän sna­ra­re än att du bäd­dar in den
  • du utnytt­jar möj­lig­he­ten att akti­ve­ra tittaren
  • du delar upp fil­men i kor­ta­re klipp
  • du job­bar med titeln och beskriv­ning­en för att fånga upp sökord och ‑fra­ser
  • du läg­ger en tran­skri­be­ring av det som berät­tas i fil­men för att på så sätt fånga upp sökord och ‑fra­ser.

Kom ihåg!

En bild kanske säger mer än tusen ord men ett ord kan för­änd­ra hela bilden.

The pen is migh­ti­er than the sword.
Behold the arch-enchan­ters wand – itself is not­hing but taking sor­ce­ry from the master-hand
To para­ly­se the Cæsars, and to stri­ke the loud earth breathless!
Take away the sword – sta­tes can be saved wit­hout it!

Edward Bulwer-Lytton, 1839


  1. Enligt Wikipedia kom­mer ordet bok­stav ifrån att bok­stä­ver förr bestod av raka lin­jer (sta­var eller stä­ver) som rista­des in i trä eller and­ra mate­ri­al. Första hal­van av ordets bety­del­se är mer osä­ker men det kan vara så att ordet bok från bör­jan var sam­ma ord som trä­det bok. Virke från bok har myc­ket raka fib­rer och är lätt att kly­va i tun­na blad med rak och slät yta. Om man ris­ta­de des­sa stä­ver på ett styc­ke bok fick man allt­så bok-stä­ver.

Dela artikeln om du gillade den!

Förslag på mer läsning

Miljö- och hållbarhetpåståenden i din marknadsföring

Medvetna kon­su­men­ter loc­kar till mil­jö- och håll­bar­hetspå­stå­en­den i före­ta­gens mark­nads­fö­ring. Men kra­ven på vad som får sägas inom det­ta områ­de är extra hår­da. Ta reda på vad som gäl­ler. Läs den­na arti­kel i Kntnt Magasin skri­ven av advo­kat Erik Ullberg och biträ­dan­de jurist Richard Fürst på Wistrand advokatbyrå.

Läs artikel »

Content marketing v/​s redaktionell kommunikation – sex krav du skall ställa på din contentbyrå

Står du i begrepp att ta hjälp av en byrå i din con­tent mar­ke­ting? Då har du säkert upp­täckt att var och varan­nan byrå i kom­mu­ni­ka­tions­bran­schen nume­ra påstår sig vara exper­ter på ämnet. Begreppet används fli­tigt av många, vil­ket gör det svå­ra­re för dig som köpa­re att veta vem eller vil­ka du ska vän­da dig till. I den­na arti­kel hjäl­per Lars Wirtén dig på traven!

Läs artikel »

Så skyddar du företagets hemligheter och viktiga kundrelationer

Den höga rör­lig­he­ten på arbets­mark­na­den leder till att många byter jobb. För att hind­ra att före­tags­hem­lig­he­ter och vik­ti­ga kund­re­la­tio­ner föl­jer med till kon­kur­ren­ten behö­ver arbets­gi­va­ren kän­na till juri­di­ken. Om det­ta hand­lar dagens arti­kel för­fat­tad av advo­kat Gustav Sandberg och biträ­dan­de jurist Viktoria Hybbinette på Wistrand Advokatbyrå.

Läs artikel »

Så får du kontroll på arbetsflödet i din content marketing – del 2

Spar på tid och kraf­ter – effek­ti­vi­se­ra arbets­flö­det i din con­tent mar­ke­ting! Lars Wirtén och Jörgen Olsson – två erfar­na jour­na­lis­ter, redak­tö­rer och senio­ra skri­ben­ter, delar med sig av sina bäs­ta tips i två artik­lar i Kntnt Magasin. Detta är en and­ra. Trevlig läsning! 

Läs artikel »

Vad är artificiell intelligens?

Funderar du på vad AI är och hur du skall för­hål­la dig till den revo­lu­tion inom områ­det som vi med säker­het bara sett bör­jan på? Detta är något som vår krö­ni­kör Martin Modigh Karlsson ägnar myc­ket tan­ke­mö­da. Läs hans intres­san­ta ana­lys i dagens artikel. 

Läs artikel »

Så får du koll på arbetsflödet i din content marketing – del 1

Effektivisera arbets­flö­det i din con­tent mar­ke­ting. Det finns fle­ra anled­ning­ar. Inte minst spar du tid. Lars Wirtén och Jörgen Olsson – två erfar­na jour­na­lis­ter, redak­tö­rer och senio­ra skri­ben­ter, delar med sig av sina bäs­ta tips i två artik­lar. Den förs­ta hit­tar du här!

Läs artikel »

Personuppgifter på vift – Vad är ditt ansvar?

Då och då hän­der det att ett före­tag för­lo­rar kon­trol­len över sina kun­ders per­son­upp­gif­ter. Det är natur­ligt­vis inte bra och får kon­se­kven­ser. I den­na arti­kel för­kla­rar advo­kat Erik Ullberg och biträ­dan­de jurist Richard Fürst på Wistrands Advokatbyrå vad en per­son­upp­gifts­in­ci­dent är och vad du mås­te göra när en sådan har inträf­fat. Läs och lär!

Läs artikel »

Så SEO-optimerar du webbplatsen för röstsök

2020 kom­mer 50% av alla sök­ning­ar ske med rös­ten visar stu­die och Googles ”voice search”-tjänst väx­er så det kna­kar. Detta gör att du bör SEO-opti­me­ra din webb­plats för röst­sök­ning­ar redan nu. I dagens gäst­krö­ni­ka för­kla­rar Alexandra Jung hur du gör!

Läs artikel »

Inbound marketing sneglar mot content marketing

I den­na gäst­krö­ni­ka reflek­te­rar Niloo Lopez över vart inbound mar­ke­ting är på väg efter att ha besökt mega­kon­fe­ren­sen Inbound 2019. 

Läs artikel »

Överraskande slutsats från INBOUND 2019

Kntnt Radio är till­ba­ka! I avsnitt 209 dis­ku­te­rar Pia Tegborg, Thomas Barregren och Niloo Loopez uti­från Niloos ”take aways” från 2019 års upp­la­ga av mega­kon­fe­ren­sen INBOUND. Samtalet lan­dar i en ovän­tad kon­klu­sion. Pia och Thomas ger ock­så en för­kla­ring till den lång­va­ri­ga tyst­na­den. Efter 208 avsnitt under näs­tan lika många vec­kor blev det helt plöts­ligt tyst. Vad hände?

Läs artikel »