Skriva för webben – idag och i framtiden

Vi googlar allt mer med rösten, mobilen försvårar läsbarheten och textfattiga webbplatser gör optimering av bild och film än viktigare. Läs Annika Dackes spaning för året som kommer. Dagens artikel är den tionde och sista i Annika Dackes artikelserie om webbtext i Kntnt Magasin.

Annika Dacke
21 december 2016

Vi goog­lar allt mer med rös­ten, mobi­len för­svå­rar läs­bar­he­ten och text­fat­ti­ga webb­plat­ser gör opti­me­ring av bild och film än vik­ti­ga­re. Läs Annika Dackes spa­ning för året som kom­mer. Dagens arti­kel är den tion­de och sista i Annikas arti­kel­se­rie om webb­text i Kntnt Magasin.

Text är mer än bara bokstäver

Text för webb och print är oänd­ligt myc­ket mer än tec­ken som for­mar ord, som for­mar mening­ar, som for­mar bud­skap. Texten byggs av en mängd vari­ab­ler bort­om de kru­me­lu­rer vi har valt att kal­la bok­stä­ver.1

Text på webben – idag och i framtiden

Det är ämnet för min sista arti­kel i 2016 års serie om webb­text som jag ska­pat för Kntnt Magasin. Denna gång målar jag med en bre­da­re pen­sel när jag tar en titt på fyra fak­to­rer som idag och i den när­mas­te fram­ti­den påver­kar hur vi behö­ver tän­ka för att opti­me­ra våra bud­skap för män­ni­skor och sök­mo­to­rer.

Värdet för målgruppen viktigast

Kalla det fram­tids­spa­ning om du vill, jag tyc­ker det känns för­mä­tet och över­lå­ter till dig som läser att bedö­ma vad du får ut av arti­keln. Det är i ditt huvud bud­ska­pet lan­dar. Som skri­bent kan jag bara hop­pas att du upp­le­ver tex­ten som tyd­lig och vär­de­full för dig.

Fortsätt gär­na att kom­men­te­ra och stäl­la frå­gor till mig. Dina frå­gor och reak­tio­ner är göd­ning för min kom­pe­tens som utbil­da­re och kom­mu­ni­ka­tör. Jag är lätt att hit­ta, exem­pel­vis på LinkedIn.

1. Hur påverkar röstsöket kraven på sökmotoroptimering?

Det är inte en slump att jag har for­mu­le­rat rubri­ken för den­na punkt som en frå­ga. Läs vida­re så får du se.

Möjligheten att goog­la med hjälp av rös­ten har fun­nits i någ­ra år nu. Om du tän­ker att det inte har fått fäs­te så ber jag dig som har en iPhone tän­ka på Siri – ”den per­son­li­ga assi­sten­ten”, som Apple kal­lar det. Antalet Siri-använ­da­re väx­er och Android har lik­nan­de system. Siri söker även på web­ben åt dig, vil­ket inne­bär att hur du for­mu­le­rar frå­gan ”Var är när­mas­te piz­ze­ria?” påver­kar hur verk­sam­he­ter bör tän­ka när de sök­mo­to­rop­ti­me­rar.

Vad bör jag göra för att vara för­be­redd på att fler och fler söker med rös­ten?

  • Se till att webb­plat­sen är mobi­lan­pas­sad, både på grund av att Google pre­mi­e­rar mobi­lan­pas­sa­de webb­plat­ser och för att funk­tio­ner som Siri eller mot­sva­ran­de används fram­förallt på mobi­la enhe­ter. Den som befin­ner sig på mobi­len behö­ver ha bra vis­ning av webb­plat­sen på mobi­len.
  • Röstsökningar ten­de­rar att göras i stun­den, om ett behov som behö­ver till­freds­stäl­las här och nu och har ofta lokal prä­gel.
  • Röstsökningen for­mu­le­ras i hög­re grad som en frå­ga än när vi söker på desk­top, dvs datorn.

Detta inne­bär att du behö­ver tän­ka på att tex­ten ska besva­ra eller mot­sva­ra sök­fra­ser som for­mu­le­ras som frå­gor och har lokal anknyt­ning. I SEO-ter­mer kal­las sök­fra­ser för long-tail.

Här kan du läsa en arti­kel från Business Insider Nordic om vad den väx­an­de använd­ning­en av röst­sök skul­le kun­na inne­bä­ra för Google.

2. Läsbarhet: Mobilen gör F‑formen till ett minne blott

När vi läser på web­ben ser vi först och främst rubrik och ingress. Rubriken är drag­plåst­ret och ingres­sen gör att vi bestäm­mer om vi ska läsa vida­re eller inte. Rubriken och ingres­sen utgör den övers­ta hori­son­tel­la lin­jen på ett ver­salt F.

Sedan går ögat ner­åt längs med väns­ter­kan­ten och gör avstic­ka­re in åt höger för att hit­ta infor­ma­tio­nen vi letar efter. Detta gör att mel­lan­ru­bri­ker­na är avgö­ran­de för hur länge läsa­ren hål­ler ut.

Med mobi­lens lil­la skärm kla­rar inte ögat att röra sig enligt F‑formen, utan går rakt ner som en gräs­klip­pa­re. Detta under­lät­tar inte för läs­bar­he­ten, vil­ket gör att allt vi kan kom­ma på för att ska­pa läs­bar­het blir ännu vik­ti­ga­re – mel­lan­ru­bri­ker, luf­tig­het, punkt­lis­tor, men fram­för allt: att för­stå vad som gör en text ange­lä­gen för mål­grup­pen.

Vad bör jag göra för att under­lät­ta för mobillä­sa­ren?

Tänk all­tid: Viktigast först. Spara inte på det du vill få fram utan kom till sak i rubri­ken. Din infor­ma­tion är inte ett kin­de­rägg. Läsaren kom­mer inte att sli­ta loss ska­let med ivri­ga hän­der och tug­ga i sig mate­ri­a­let, ivrig att kom­ma till kär­nan.

Serverar du inte vik­tig infor­ma­tion på ett enkelt, lät­till­gäng­ligt sätt spe­lar det ing­en roll om du så vär­per guld­ägg.

Länktips

24 tips för text­nör­dens som­mar­hjär­na

Tips och tricks för bätt­re webb­text

Lockar dina rubri­ker till läs­ning?

3. Allt textfattigare webbplatser gör optimeringen av bilder viktigare

Trenden går mot att webb­plat­ser­na blir allt text­fat­ti­ga­re. I extre­ma fall kan det ta sig paro­dis­ka uttryck, där det är omöj­ligt att för­stå före­ta­gets erbju­dan­de på grund av den ytterst mini­ma­la tex­ten – webb­de­sig­nens mot­sva­rig­het till den obduk­tions­sals­lik­nan­de inred­ningstren­den för någ­ra år sedan.

Självklart är det­ta inte en prax­is jag rekom­men­de­rar. Ändå kan det se ut så där ute.

Hur gör jag för att opti­me­ra mina bil­der?

Det är inte svårt att lära sig men lig­ger i utkan­ten av mitt områ­de. Därför ger jag dig des­sa två länk­tips:

Optimizing ima­ges for SEO
SEO Guide: opti­me­ra ditt bild­ma­te­ri­al för besö­ka­re och sök­mo­to­rer

4. Allt fler använder film i marknadsföringen

Rubriken är en under­drift. Nätet full­stän­digt explo­de­rar av film. Samma sak gäl­ler här: Se till att du opti­me­rar dina fil­mer.

Hur gör jag för att opti­me­ra mina fil­mer?

Search engi­ne watch rekom­men­de­rar bland annat att:

  • du läg­ger vide­on på din egen domän sna­ra­re än att du bäd­dar in den
  • du utnytt­jar möj­lig­he­ten att akti­ve­ra tit­ta­ren
  • du delar upp fil­men i kor­ta­re klipp
  • du job­bar med titeln och beskriv­ning­en för att fånga upp sökord och ‑fra­ser
  • du läg­ger en tran­skri­be­ring av det som berät­tas i fil­men för att på så sätt fånga upp sökord och ‑fra­ser.

Kom ihåg!

En bild kanske säger mer än tusen ord men ett ord kan för­änd­ra hela bil­den.

The pen is migh­ti­er than the sword.
Behold the arch-enchan­ters wand – itself is not­hing but taking sor­ce­ry from the mas­ter-hand
To para­ly­se the Cæsars, and to stri­ke the loud earth bre­athless!
Take away the sword – sta­tes can be saved wit­hout it!

Edward Bulwer-Lytton, 1839


  1. Enligt Wikipedia kom­mer ordet bok­stav ifrån att bok­stä­ver förr bestod av raka lin­jer (sta­var eller stä­ver) som rista­des in i trä eller and­ra mate­ri­al. Första hal­van av ordets bety­del­se är mer osä­ker men det kan vara så att ordet bok från bör­jan var sam­ma ord som trä­det bok. Virke från bok har myc­ket raka fib­rer och är lätt att kly­va i tun­na blad med rak och slät yta. Om man ris­ta­de des­sa stä­ver på ett styc­ke bok fick man allt­så bok-stä­ver.

Dela artikeln om du gillade den!

Förslag på mer läsning

Utveckla din story med rätt design

Har du en inre bild av hur din arti­kel skul­le se ut när den kom­mer i tryck? Med design kan du utveck­la din sto­ry och ska­pa ett nytt per­spek­tiv. Bilder, färg och form kan bli verk­tyg även i din kre­a­ti­va verk­tygs­lå­da.

Läs artikel »

Om jag var i Almedalen …

Att Almedalen blir allt vik­ti­ga­re för kom­mu­nik­tions­bran­schen är de fles­ta över­ens om. Men i en djung­el av pro­gram­punk­ter kan det vara svårt att sål­la agnar­na från vetet. Här kom­mer hjälp på vägen! Martin Modigh Karlsson har gjort grov­job­bet och lis­tar sina bäs­ta tips i dagens krö­ni­ka. För dig som ska dit och för dig som tar del av pro­gram­met i efter­hand.

Läs artikel »

Detta gäller vid marknadsföring av din arbetsgivare på sociala medier

Publicerar du inlägg om din arbets­gi­vares verk­sam­het i soci­a­la medi­er? Då kan du behö­va vara för­sik­tig så att du inte fälls för vil­se­le­dan­de mark­nads­fö­ring. Ta reda på vad som gäl­ler genom att läsa den­na arti­kel skri­ven av Tobias Bratt, biträ­dan­de jurist på Wistrand Advokatbyrå.

Läs artikel »

Ursäkta röran. Vi har byggt om.

För ovan­lig­he­tens skull pra­tar vi om oss själ­va. Vi vill berät­ta att vi från och med nu är en con­tent­by­rå som gör con­tent. Men vi gör det på ett annorlun­da sätt än and­ra con­tent­by­rå­er. Vi har ock­så en ny digi­tal platt­form som ska slå Hubspot på fing­rar­na. Och vi har gjort lego av vårt stra­te­gi-erbju­dan­de. Dessutom har vi en mas­sa nya med­ar­be­ta­re, och söker ännu fler. I den­na krö­ni­ka berät­tar Thomas Barregren om allt det­ta och lite till.

Läs artikel »

Därför ska du ha egen plattform

Det är fres­tan­de att använ­da LinkedIn, Facebook eller någon annan platt­form som din mål­grupp redan använ­der. Med deras annons­lös­ning­ar (”spons­ra­de inlägg”) kan du snabbt nå ut till din mål­grupp. Dessutom är de lät­ta att använ­da. Men det finns pro­blem. Du läg­ger din fram­gång som mark­nads­fö­ra­re och säl­ja­re i hän­der­na på bolag som han en annan agen­da än ditt bäs­ta. Du kon­trol­le­rar inte vem som ser vad och när. Du har inte till­gång till de vär­de­ful­la digi­ta­la fot­spår som din mål­grupp läm­nar efter sig. Därför behö­ver du en egen platt­form.

Läs artikel »

Därför jobbar vi annorlunda

Vi job­bar på ett annorlun­da sätt. Våra kon­sul­ter arbe­tar i ditt team (eller är ditt team) och har sam­ti­digt full upp­back­ning vad gäl­ler kom­pe­tens och resur­ser från våra kon­sul­ter som job­bar “back office”. Men var­för job­bar vi på det sät­tet?

Läs artikel »

Är du redo för robottexterna?

Content och mar­ke­ting – båda delar­na behövs. Men vad hän­der när robo­tar tar över text­pro­duk­tio­nen med fokus på det sist­nämn­da? Med de rät­ta nyc­kelor­den och rubri­ker­na som slår. Finns det fort­fa­ran­de en plats för den enga­ge­ran­de och per­son­li­ga berät­tel­sen? Om det­ta hand­lar Lars Wirténs krö­ni­ka.

Läs artikel »

Varning för gratis wifi när du jobbar på distans

Du vet nog redan att det kan fin­nas säker­hets­hål när du job­bar på distans i öpp­na nät­verk. Men stop­par det dig att mej­la kun­den kam­panj­re­sul­ta­tet eller knap­pa in kre­dit­kor­tets siff­ror via café­ets gra­tisupp­kopp­ling? Det bor­de det! Risken finns näm­li­gen att du ger obe­hö­ri­ga till­gång till din infor­ma­tion. Martin Modigh Karlsson beskri­ver faror­na och ger dig sva­ren på var­för gra­tis (nät­verk) inte all­tid är gott – och där­för bör använ­das med stor för­sik­tig­het – samt tip­sar om tre saker du kan göra för att höja säker­he­ten. 

Läs artikel »

Rätten att bli glömd i digitala miljöer

Ett år har pas­se­rat sedan GDPR träd­de i kraft. Fortfarande brot­tas många före­tag med de prak­tis­ka och de juri­dis­ka tillämp­nings­frå­gor­na. Ett pro­blem av det först­nämn­da sla­get är hur före­tag som behand­lar per­son­upp­gif­ter rade­rar des­sa i sina IT-system? Enligt data­skydds­för­ord­ning­en ska man byg­ga upp sina system så att kra­ven i lag­stift­ning­en upp­fylls – men vad inne­bär det? Och går det över­hu­vud­ta­get att rade­ra upp­gif­ter­na på ett sätt som inne­bär att de ald­rig kan åter­ska­pas?

Läs om indi­vi­dens ”rätt att bli glömd” och före­ta­gets skyl­dig­het att rade­ra per­son­upp­gif­ter i dagens krö­ni­ka skri­ven av Jeanette Jönsson, biträ­dan­de jurist på Wistrand Advokatbyrå.

Läs artikel »

Elva tips som får din intervju att lyfta

Att få till en bra inter­vju hand­lar om väl­digt myc­ket mer än att bara stäl­la frå­gor och anteck­na. Låt Lars Wirtén gui­da dig längs vägen – steg för steg till ett garan­te­rat lyc­kat resul­tat! 

Läs artikel »
mattis diam dictum id, Sed tempus sem,

Missa inte nästa artikel!

Få gratis nyhetsbrev varannan vecka

i din inkorg – med senaste artiklarna

Dina personuppgifter hanteras enligt vår integritetspolicy.

Pin It on Pinterest