Skip to content

Skruva till din content marketing

Sara Öhman, frilansande konsult inom digital marknadsföring, föreläste på Kntnts frukostseminarium om hur du skruvar till din content marketing. Med ett universum att fylla med innehåll så gäller det enligt Sara att istället för att tänka utanför boxen göra sin egen box och vara kreativ i den. Här kan du se den filmade intervjun med Sara, presentationen och även hela föreläsningen där du får många praktiska råd för hur du som innehållskapare kan göra mycket innehåll av hög kvalitet.

Maria Gustafsson
9 april 2014

Sara Öhman, fri­lan­san­de kon­sult inom digi­tal mark­nads­fö­ring, före­läs­te på Kntnts fru­kost­se­mi­na­ri­um om hur du skru­var till din con­tent mar­ke­ting. Med ett uni­ver­sum att fyl­la med inne­håll så gäl­ler det enligt Sara att istäl­let för att tän­ka utan­för box­en göra sin egen box och vara kre­a­tiv i den. Här kan du se den fil­ma­de inter­vjun med Sara, pre­sen­ta­tio­nen och även hela före­läs­ning­en där du får många prak­tis­ka råd för hur du som inne­håll­ska­pa­re kan göra myc­ket inne­håll av hög kva­li­tet.

Vårmorgon med frukost, föreläsning och nätverkande

Morgonpigga del­ta­ga­re ming­la­de under fru­kosten för att sedan ström­ma in i den så små­ning­om full­sat­ta stu­di­on på Visual Arena. Temat för dagen var att lyss­na, dis­ku­te­ra och lära sig hur mark­nads­fö­ra­re ska få till en twist på sitt inne­håll som väc­ker intres­se, byg­ger enga­ge­mang och leder till affä­rer.

Föreläsaren Sara Öhman är kon­sult i digi­tal mark­nads­fö­ring, en popu­lär före­lä­sa­re och under­vi­sar om con­tent mar­ke­ting på Medieinstitutet. Hon visa­de i ord och hand­ling hur du sam­lar in, pla­ne­rar, pub­li­ce­rar, ja, helt enkelt skru­var till ditt inne­håll.

Det gäller att uppmärksamma, aktivera och engagera

Du skru­var till din con­tent mar­ke­ting genom att göra myc­ket inne­håll och det ska vara inne­håll av bra kva­li­tet. Sara före­slår att du pla­ne­rar arbe­tet i en inne­håll­ska­len­der och byg­ger upp kam­pan­jer för att få till den max­i­ma­la sprid­ning­en av ditt inne­håll som frön för vår­vin­den.

För att upp­märk­sam­ma läsar­na om ditt inne­håll i syf­te att dri­va tra­fik till din webb­plats före­slår Sara att du använ­der vide­os och bil­der i soci­a­la medi­er samt nyhets­brev och annon­ser. När du vill upp­nå kon­ver­te­ring är det fokus på att akti­ve­ra läsar­na och det gör du genom täv­ling­ar, tjäns­te­gui­der och pro­dukt­be­skriv­ning­ar. För att byg­ga lång­sik­ti­ga rela­tio­ner rik­tar du istäl­let fokus på att ska­pa inne­håll som exem­pel­vis loja­li­tets­pro­gram och gui­der för oli­ka ända­mål.

Tre avslu­tan­de råd till inne­håll­ska­pa­ren från Sara är:
1. Snåla inte på verk­ty­gen
2. Du behö­ver all­tid mer inne­håll än du tror
3. Ha all­tid en inne­hålls­plan

För att behål­la intres­set för arbe­tet, se till att du hit­tar ditt nar­ra­tiv, din egen berät­tel­se. Och kom ihåg att ge inne­hål­let karis­ma!

Intervju

Johanna Lundberg inter­vju­a­de Sara Öhman efter före­läs­ning­en:

Bonusmaterial

Se hela Sara Öhmans före­läs­ning och blädd­ra gär­na i hen­nes pre­sen­ta­tion.

Dela artikeln om du gillade den!

Förslag på mer läsning

Så får du koll på arbetsflödet i din content marketing – del 1

Effektivisera arbets­flö­det i din con­tent mar­ke­ting. Det finns fle­ra anled­ning­ar. Inte minst spar du tid. Lars Wirtén och Jörgen Olsson – två erfar­na jour­na­lis­ter, redak­tö­rer och senio­ra skri­ben­ter, delar med sig av dina bäs­ta tips i två artik­lar. Den förs­ta hit­tar du här!

Läs artikel »

Personuppgifter på vift – Vad är ditt ansvar?

Då och då hän­der det att ett före­tag för­lo­rar kon­trol­len över sina kun­ders per­son­upp­gif­ter. Det är natur­ligt­vis inte bra och får kon­se­kven­ser. I den­na arti­kel för­kla­rar advo­kat Erik Ullberg och biträ­dan­de jurist Richard Fürst på Wistrands Advokatbyrå vad en per­son­upp­gifts­in­ci­dent är och vad du mås­te göra när en sådan har inträf­fat. Läs och lär!

Läs artikel »

Så SEO-optimerar du webbplatsen för röstsök

2020 kom­mer 50% av alla sök­ning­ar ske med rös­ten visar stu­die och Googles ”voice search”-tjänst väx­er så det kna­kar. Detta gör att du bör SEO-opti­me­ra din webb­plats för röst­sök­ning­ar redan nu. I dagens gäst­krö­ni­ka för­kla­rar Alexandra Jung hur du gör!

Läs artikel »

Inbound marketing sneglar mot content marketing

I den­na gäst­krö­ni­ka reflek­te­rar Niloo Lopez över vart inbound mar­ke­ting är på väg efter att ha besökt mega­kon­fe­ren­sen Inbound 2019.

Läs artikel »

Överraskande slutsats från INBOUND 2019

Kntnt Radio är till­ba­ka! I avsnitt 209 dis­ku­te­rar Pia Tegborg, Thomas Barregren och Niloo Loopez uti­från Niloos ”take aways” från 2019 års upp­la­ga av mega­kon­fe­ren­sen INBOUND. Samtalet lan­dar i en ovän­tad kon­klu­sion. Pia och Thomas ger ock­så en för­kla­ring till den lång­va­ri­ga tyst­na­den. Efter 208 avsnitt under näs­tan lika många vec­kor blev det helt plöts­ligt tyst. Vad hän­de?

Läs artikel »

Facebooks ”gilla”-knapp granskad av EU-domstolen

Tänk till innan du instal­le­rar Facebooks ”gilla”-knapp och and­ra plu­gins på din webb­plats. Ansvaret vid behand­ling av per­son­upp­gif­ter­na kan näm­li­gen bli din huvud­värk. Detta slår ett för­hands­av­gö­ran­de i EU-dom­sto­len fast. Läs mer i dagens arti­kel skri­ven av advo­kat Erik Ullberg och biträ­dan­de jurist Gunilla Karlsson på Wistrand Advokatbyrå.

Läs artikel »

Därför är redaktörens roll så viktig

Digitala platt­for­mar har öpp­nat upp fan­tas­tis­ka möj­lig­he­ter för före­tag att dela med sig av vär­deska­pan­de inne­håll till kun­der och and­ra intres­sen­ter. Men intryc­ket kan bli spre­tigt i den digi­ta­la mil­jön. Därför är redak­tö­rens roll cen­tral i all inne­hålls­mark­nads­fö­ring. Läs dagens arti­kel skri­ven av Lars Wirtén och Jörgen Olsson.

Läs artikel »

Utveckla din story med rätt design

Har du en inre bild av hur din arti­kel skul­le se ut när den kom­mer i tryck? Med design kan du utveck­la din sto­ry och ska­pa ett nytt per­spek­tiv. Bilder, färg och form kan bli verk­tyg även i din kre­a­ti­va verk­tygs­lå­da.

Läs artikel »

Om jag var i Almedalen …

Att Almedalen blir allt vik­ti­ga­re för kom­mu­nik­tions­bran­schen är de fles­ta över­ens om. Men i en djung­el av pro­gram­punk­ter kan det vara svårt att sål­la agnar­na från vetet. Här kom­mer hjälp på vägen! Martin Modigh Karlsson har gjort grov­job­bet och lis­tar sina bäs­ta tips i dagens krö­ni­ka. För dig som ska dit och för dig som tar del av pro­gram­met i efter­hand.

Läs artikel »

Detta gäller vid marknadsföring av din arbetsgivare på sociala medier

Publicerar du inlägg om din arbets­gi­vares verk­sam­het i soci­a­la medi­er? Då kan du behö­va vara för­sik­tig så att du inte fälls för vil­se­le­dan­de mark­nads­fö­ring. Ta reda på vad som gäl­ler genom att läsa den­na arti­kel skri­ven av Tobias Bratt, biträ­dan­de jurist på Wistrand Advokatbyrå.

Läs artikel »
ut Praesent diam consectetur porta. libero justo libero. felis Aenean

Missa inte nästa artikel!

Få gratis nyhetsbrev varannan vecka

i din inkorg – med senaste artiklarna

Dina personuppgifter hanteras enligt vår integritetspolicy.

Pin It on Pinterest