Skruva till din content marketing

Sara Öhman, frilansande konsult inom digital marknadsföring, föreläste på Kntnts frukostseminarium om hur du skruvar till din content marketing. Med ett universum att fylla med innehåll så gäller det enligt Sara att istället för att tänka utanför boxen göra sin egen box och vara kreativ i den. Här kan du se den filmade intervjun med Sara, presentationen och även hela föreläsningen där du får många praktiska råd för hur du som innehållskapare kan göra mycket innehåll av hög kvalitet.

Maria Gustafsson
9 april 2014

Sara Öhman, fri­lan­san­de kon­sult inom digi­tal mark­nads­fö­ring, före­läs­te på Kntnts fru­kost­se­mi­na­ri­um om hur du skru­var till din con­tent mar­ke­ting. Med ett uni­ver­sum att fyl­la med inne­håll så gäl­ler det enligt Sara att istäl­let för att tän­ka utan­för box­en göra sin egen box och vara kre­a­tiv i den. Här kan du se den fil­ma­de inter­vjun med Sara, pre­sen­ta­tio­nen och även hela före­läs­ning­en där du får många prak­tis­ka råd för hur du som inne­håll­ska­pa­re kan göra myc­ket inne­håll av hög kvalitet.

Vårmorgon med frukost, föreläsning och nätverkande

Morgonpigga del­ta­ga­re ming­la­de under fru­kosten för att sedan ström­ma in i den så små­ning­om full­sat­ta stu­di­on på Visual Arena. Temat för dagen var att lyss­na, dis­ku­te­ra och lära sig hur mark­nads­fö­ra­re ska få till en twist på sitt inne­håll som väc­ker intres­se, byg­ger enga­ge­mang och leder till affärer.

Föreläsaren Sara Öhman är kon­sult i digi­tal mark­nads­fö­ring, en popu­lär före­lä­sa­re och under­vi­sar om con­tent mar­ke­ting på Medieinstitutet. Hon visa­de i ord och hand­ling hur du sam­lar in, pla­ne­rar, pub­li­ce­rar, ja, helt enkelt skru­var till ditt innehåll.

Det gäller att uppmärksamma, aktivera och engagera

Du skru­var till din con­tent mar­ke­ting genom att göra myc­ket inne­håll och det ska vara inne­håll av bra kva­li­tet. Sara före­slår att du pla­ne­rar arbe­tet i en inne­håll­ska­len­der och byg­ger upp kam­pan­jer för att få till den max­i­ma­la sprid­ning­en av ditt inne­håll som frön för vårvinden.

För att upp­märk­sam­ma läsar­na om ditt inne­håll i syf­te att dri­va tra­fik till din webb­plats före­slår Sara att du använ­der vide­os och bil­der i soci­a­la medi­er samt nyhets­brev och annon­ser. När du vill upp­nå kon­ver­te­ring är det fokus på att akti­ve­ra läsar­na och det gör du genom täv­ling­ar, tjäns­te­gui­der och pro­dukt­be­skriv­ning­ar. För att byg­ga lång­sik­ti­ga rela­tio­ner rik­tar du istäl­let fokus på att ska­pa inne­håll som exem­pel­vis loja­li­tets­pro­gram och gui­der för oli­ka ändamål.

Tre avslu­tan­de råd till inne­håll­ska­pa­ren från Sara är:
1. Snåla inte på verktygen
2. Du behö­ver all­tid mer inne­håll än du tror
3. Ha all­tid en innehållsplan

För att behål­la intres­set för arbe­tet, se till att du hit­tar ditt nar­ra­tiv, din egen berät­tel­se. Och kom ihåg att ge inne­hål­let karisma!

Intervju

Johanna Lundberg inter­vju­a­de Sara Öhman efter föreläsningen:

Bonusmaterial

Se hela Sara Öhmans före­läs­ning och blädd­ra gär­na i hen­nes presentation.

Dela artikeln om du gillade den!

Förslag på mer läsning

Miljö- och hållbarhetpåståenden i din marknadsföring

Medvetna kon­su­men­ter loc­kar till mil­jö- och håll­bar­hetspå­stå­en­den i före­ta­gens mark­nads­fö­ring. Men kra­ven på vad som får sägas inom det­ta områ­de är extra hår­da. Ta reda på vad som gäl­ler. Läs den­na arti­kel i Kntnt Magasin skri­ven av advo­kat Erik Ullberg och biträ­dan­de jurist Richard Fürst på Wistrand advokatbyrå.

Läs artikel »

Content marketing v/​s redaktionell kommunikation – sex krav du skall ställa på din contentbyrå

Står du i begrepp att ta hjälp av en byrå i din con­tent mar­ke­ting? Då har du säkert upp­täckt att var och varan­nan byrå i kom­mu­ni­ka­tions­bran­schen nume­ra påstår sig vara exper­ter på ämnet. Begreppet används fli­tigt av många, vil­ket gör det svå­ra­re för dig som köpa­re att veta vem eller vil­ka du ska vän­da dig till. I den­na arti­kel hjäl­per Lars Wirtén dig på traven!

Läs artikel »

Så skyddar du företagets hemligheter och viktiga kundrelationer

Den höga rör­lig­he­ten på arbets­mark­na­den leder till att många byter jobb. För att hind­ra att före­tags­hem­lig­he­ter och vik­ti­ga kund­re­la­tio­ner föl­jer med till kon­kur­ren­ten behö­ver arbets­gi­va­ren kän­na till juri­di­ken. Om det­ta hand­lar dagens arti­kel för­fat­tad av advo­kat Gustav Sandberg och biträ­dan­de jurist Viktoria Hybbinette på Wistrand Advokatbyrå.

Läs artikel »

Så får du kontroll på arbetsflödet i din content marketing – del 2

Spar på tid och kraf­ter – effek­ti­vi­se­ra arbets­flö­det i din con­tent mar­ke­ting! Lars Wirtén och Jörgen Olsson – två erfar­na jour­na­lis­ter, redak­tö­rer och senio­ra skri­ben­ter, delar med sig av sina bäs­ta tips i två artik­lar i Kntnt Magasin. Detta är en and­ra. Trevlig läsning! 

Läs artikel »

Vad är artificiell intelligens?

Funderar du på vad AI är och hur du skall för­hål­la dig till den revo­lu­tion inom områ­det som vi med säker­het bara sett bör­jan på? Detta är något som vår krö­ni­kör Martin Modigh Karlsson ägnar myc­ket tan­ke­mö­da. Läs hans intres­san­ta ana­lys i dagens artikel. 

Läs artikel »

Så får du koll på arbetsflödet i din content marketing – del 1

Effektivisera arbets­flö­det i din con­tent mar­ke­ting. Det finns fle­ra anled­ning­ar. Inte minst spar du tid. Lars Wirtén och Jörgen Olsson – två erfar­na jour­na­lis­ter, redak­tö­rer och senio­ra skri­ben­ter, delar med sig av sina bäs­ta tips i två artik­lar. Den förs­ta hit­tar du här!

Läs artikel »

Personuppgifter på vift – Vad är ditt ansvar?

Då och då hän­der det att ett före­tag för­lo­rar kon­trol­len över sina kun­ders per­son­upp­gif­ter. Det är natur­ligt­vis inte bra och får kon­se­kven­ser. I den­na arti­kel för­kla­rar advo­kat Erik Ullberg och biträ­dan­de jurist Richard Fürst på Wistrands Advokatbyrå vad en per­son­upp­gifts­in­ci­dent är och vad du mås­te göra när en sådan har inträf­fat. Läs och lär!

Läs artikel »

Så SEO-optimerar du webbplatsen för röstsök

2020 kom­mer 50% av alla sök­ning­ar ske med rös­ten visar stu­die och Googles ”voice search”-tjänst väx­er så det kna­kar. Detta gör att du bör SEO-opti­me­ra din webb­plats för röst­sök­ning­ar redan nu. I dagens gäst­krö­ni­ka för­kla­rar Alexandra Jung hur du gör!

Läs artikel »

Inbound marketing sneglar mot content marketing

I den­na gäst­krö­ni­ka reflek­te­rar Niloo Lopez över vart inbound mar­ke­ting är på väg efter att ha besökt mega­kon­fe­ren­sen Inbound 2019. 

Läs artikel »

Överraskande slutsats från INBOUND 2019

Kntnt Radio är till­ba­ka! I avsnitt 209 dis­ku­te­rar Pia Tegborg, Thomas Barregren och Niloo Loopez uti­från Niloos ”take aways” från 2019 års upp­la­ga av mega­kon­fe­ren­sen INBOUND. Samtalet lan­dar i en ovän­tad kon­klu­sion. Pia och Thomas ger ock­så en för­kla­ring till den lång­va­ri­ga tyst­na­den. Efter 208 avsnitt under näs­tan lika många vec­kor blev det helt plöts­ligt tyst. Vad hände?

Läs artikel »