Skip to content

Social selling med LinkedIn

Allt fler säljare pratar om social selling. Men vad är det egentligen? Och hur gör man? Det reder vi ut med hjälp av Linda Björck i veckans avsnitt av Kntnt radio. Om du föredrar att läsa så går det också bra.

Pia Tegborg
17 november 2017

Allt fler säl­ja­re pra­tar om soci­al sel­ling. Men vad är det egent­li­gen? Och hur gör man? Det reder vi ut med hjälp av Linda Björck i vec­kans avsnitt av Kntnt radio. Om du före­drar att läsa så går det ock­så bra.

Vi fort­sät­ter expe­ri­men­te­ra med ett mer pro­du­ce­rat for­mat. (Förra gång­en var avsnitt 154.) Vad är bra och vad kan göras bätt­re? Mejla gär­na till radio@​kntnt.​com och berät­ta vad du tyc­ker. Jag hop­pas för­stås att du äls­kar det. Om du gör det så får du gär­na berät­ta det på LinkedIn, Facebook och Twitter. Tack!

Om du ännu inte har kom­mit dig för att lad­da ned en podcast app i din tele­fon och pre­nu­me­re­ra på Kntnt Radio så kan du lyss­na på avsnit­tet här. Föredrar du att läsa så hit­tar du mitt manus inklu­si­ve tran­skri­be­ring av Linda Björck nedan. Håll till godo!

Inledning

Jag heter Linda Björck. Jag utbil­dar och före­lä­ser i digi­tal mark­nads­fö­ring och Linkedin, i ett eget före­tag som heter Smartbizz.

Linda Björck är en rik­tig soci­a­la medi­er-expert. Hon är näm­li­gen hand­ploc­kad av Linkedin till att ingå i en liten och exklu­siv grupp exper­ter med direkt­kon­takt till det sto­ra och Microsoft-ägda nät­ver­ket.

I vec­kans avsnitt av Kntnt radio ska hon hjäl­pa oss att för­kla­ra soci­al sel­ling, och fram­för allt berät­ta hur man gör det på Linkedin.

Välkommen till Kntnt radio, avsnitt 156, den 16 novem­ber 2017.

Jag heter Pia Tegborg.

[SIGNATURMELODI]

Vad är social selling

Vad är soci­al sel­ling?

Om du frå­gar dina kol­le­gor så sva­rar nog många att det är för­sälj­ning med hjälp av soci­a­la medi­er. Det hörs ju på nam­net.

Eller…?

Nja…

”Social” i soci­al sel­ling syf­tar på sam­spe­let mel­lan män­ni­skor i grupp – inte soci­a­la medi­er. Men eftersom soci­a­la nät­verkstjäns­ter (som till exem­pel Facebook och Linkedin) erbju­der en enkel digi­tal lös­ning för sådant sam­spel (det är ju där­för de kal­las soci­a­la nät­verk eller soci­a­la medi­er), så är det prak­tiskt att använ­da dem för soci­al sel­ling.

Med and­ra ord: Social sel­ling är inte för­sälj­ning i soci­a­la medi­er. Men soci­a­la medi­er kan med för­del använ­das när man gör soci­al sel­ling.

Så vad gör man då?

I grun­den hand­lar det om att man ska­par ett vär­de och delar sin kun­skap, man bju­der på det man kan (och då byg­ger man ock­så upp sitt per­son­li­ga varu­mär­ke), och allt det här en del i soci­al sel­ling. Så man behö­ver fle­ra ingre­di­en­ser i den här goda kakan för att man ska fak­tiskt lyc­kas med det. Men den sto­ra biten är att man ska­par rela­tio­ner och byg­ger upp sitt varu­mär­ke inom sin bransch eller sin nisch.

Social sel­ling går allt­så ut på att använ­da sitt soci­a­la nät­verk för att hit­ta möj­li­ga kun­der och byg­ga för­tro­en­de­ful­la rela­tio­ner till dem, med målet att så små­ning­om säl­ja.

Det är ing­en snabb pro­cess. Därför fun­ge­rar soci­al sel­ling bäst för dig som säl­jer kom­plexa lös­ning­ar till före­tag. Du vet: Den sor­tens för­sälj­ning som bör­jar med att en säl­ja­re ming­lar, träf­far en pre­sum­tiv kund, tjitt­jat­tar lite, lun­char, träf­fas igen och igen och så vida­re (ibland i åra­tal) innan det kanske blir en affär.

Det hand­lar om att för­tjä­na de pre­sum­ti­va kun­der­nas för­tro­en­de och fin­nas top-of-mind när de väl har behov av dina varor eller tjäns­ter. Och som alla goda säl­ja­re vet, så kan man inte stres­sa fram vare sig för­tro­en­de eller behov. Den som för­sö­ker kom­mer att miss­lyc­kas.

Linda Björck igen:

Man kan fak­tiskt jäm­fö­ra det med att soci­al sel­ling är som en nät­verk­sträff där du träf­far ny till­tänkt per­son och till­tänkt kund.

Många gör det myc­ket svå­ra­re, eller som du är inne på att man fak­tiskt säl­jer långt innan den här per­so­nen över huvud taget har ett behov, eller [när] den är inte ens [är] intres­se­rad av det du säl­jer. Så istäl­let [är de bätt­re] att man byg­ger upp rela­tio­nen, Så kan det ju bli så att den per­so­nen kän­ner någon som kanske har beho­vet och dina tjäns­ter och din kun­skap.

Så vad skil­jer soci­al sel­ling från van­ligt nät­ver­kan­de?

Tillvägagångssättet.

Eftersom tra­di­tio­nellt nät­ver­kan­de byg­ger på fysis­ka möten så är det svårt att prak­tiskt upp­rätt­hål­la akti­va rela­tio­ner med fler än ett begrän­sat antal per­so­ner. Vid soci­al sel­ling används soci­a­la nät­verk eller and­ra tek­nis­ka lös­ning­ar för att upp­rätt­hål­la akti­va rela­tio­ner med många fler per­so­ner.

Räcker det då med att bara skic­ka en kon­takt­för­frå­gan på till exem­pel Linkedin (så som många gör)?

Det behövs lite mer. Man behö­ver ju ha någon­ting att pra­ta om och dela med sig utav. Antingen då i någon form av con­tent mar­ke­ting – ett blog­gin­lägg eller något lik­nan­de – för att bevi­sa att man fak­tiskt kan någon­ting. Det är unge­fär som den gam­la tra­di­tio­nel­la för­sälj­ning­en, att man bör­jar inte säl­ja till en per­son som man träf­far direkt på ett nät­verksmö­te, utan man har ju lite inle­dan­de form av sam­tal, eller hit­tar berö­rings­punkt, och job­bar vida­re och berät­tar att man fak­tiskt kan hjäl­pa till och så vida­re.

Den främs­ta skill­na­den mel­lan tra­di­tio­nellt nät­ver­kan­de och soci­al sel­ling är ”bräns­let” som används för att eta­ble­ra, för­dju­pa och upp­rätt­hål­la rela­tio­ner. Vid tra­di­tio­nellt nät­ver­kan­de är det fysis­ka mötet bräns­let. Vid soci­al sel­ling är det rele­vant och vär­de­fullt inne­håll.

På sätt och vis är soci­al sel­ling för säl­ja­re vad con­tent mar­ke­ting är för mark­nads­fö­ra­re och kom­mu­ni­ka­tö­rer: Ett sys­te­ma­tiskt arbets­sätt för att regel­bun­det och kon­si­stent leve­re­ra rele­vant och vär­de­fullt inne­håll, i syf­te att för­tjä­na pre­sum­ti­va kun­ders för­tro­en­de för att det du har att säga är värt att lyss­na på.

Social selling och content marketing

Social sel­ling och con­tent mar­ke­ting har sam­ma syf­te: att eta­ble­ra rela­tio­ner och för­tjä­na upp­märk­sam­het för fram­ti­da sälj­bud­skap. Båda använ­der sig av sam­ma bräns­le: rele­vant och vär­de­fullt inne­håll.

Egentligen lig­ger den enda skill­na­den i foku­se­ring­en. Social sel­ling foku­se­rar på indi­vi­du­el­la pre­sum­ti­va kun­der medan con­tent mar­ke­ting foku­se­rar på en grupp pre­sum­ti­va kun­der.

Så här bor­de det ju finns fan­tas­tis­ka möj­lig­he­ter att hit­ta syner­gi­er. Kanske är soci­al sel­ling och con­tent mar­ke­ting det bäs­ta sät­tet att få säl­ja­re och mark­nads­fö­ra­re att arbe­ta nära till­sam­mans mot ett och sam­ma mål: för­sälj­ning.

Vad tyc­ker Linda Björck?

Det vi ser idag är att mark­nads­av­del­ning och säl­jav­del­ning­en mås­te job­ba till­sam­mans. För att det är ju säl­jar­na som har kon­tak­ten. Det är där det roli­ga hän­der. Och kan de få till ett ännu bätt­re sam­ar­be­te så kom­mer det ock­så bli ett bätt­re resul­tat. Det är bland annat, kanske som du är inne på, att man hjäl­per till att ploc­ka fram mate­ri­al, [så] att de har bra mate­ri­al och rele­vant mate­ri­al att dela med sig av.

Vi hade en liten intres­sant dis­kus­sion fak­tiskt på Linkedin här för någon vec­ka sedan: Vad är det som gör att man inte sam­ar­be­tar? En tra­di­tio­nell säl­ja­re har all­tid varit väl­digt lätt att mäta. Du har för­sälj­nings­mål, du har ett antal kund­mö­ten, du har x antal pro­cent du ska öka med. Medan mark­nads­av­del­ning­en är ju lite flum­mig: Du har ju inte de kon­kre­ta målen. Fast nu har du möj­lig­het att mäta det här med exem­pel­vis kon­ver­te­ring­ar, eller mate­ri­al man ploc­kar fram, annon­se­rings­re­sul­tat och så vida­re. Och det tror jag kom­mer att göra att de här två – hop­pas jag – kom­mer att kun­na bör­ja sam­ar­be­ta betyd­ligt bätt­re än vad jag upp­le­ver att det finns nu och hur det fun­ge­rar i dag.

Social selling kräver relevant och värdefullt innehåll

Social sel­ling för­ut­sät­ter att du ger dina pre­sum­ti­va kun­der ett rele­vant och vär­de­fullt inne­håll.

Som chef, säl­ja­re, mark­nads­fö­ra­re eller kom­mu­ni­ka­tör på ditt före­tag så tyc­ker du att ni har en mas­sa bra att berät­ta om ert före­tag, era erbju­dan­den om nöj­da kun­der och så vida­re. Men glöm det. Det är inte du som ska tyc­ka att inne­hål­let är rele­vant och vär­de­fullt, utan dem du skic­kar det till. (Sorry!)

Så här säger Linda Björck:

Ju bätt­re mate­ri­al man kan få till sig, desto bätt­re effekt blir det ju ock­så. Vi behö­ver slu­ta pra­ta pro­duk­ter, och köp, köp, köp, lik­som rea, rea, rea – det blir ing­en lång­va­rig för­sälj­ning eller rela­tion – och gå ifrån det här med pro­duktprat i gam­la tra­di­tio­nel­la power­points, som du är inne på, eller bro­schyr­ma­te­ri­al, [för] att istäl­let lyf­ta upp: ”Vad är för­de­lar­na med den här, till exem­pel, pro­duk­ten eller tjäns­ten? Vad tjä­nar jag som läsa­re av det här bla­det? Vad tjä­nar jag på att anli­ta eller köpa den här pro­duk­ten eller tjäns­ten?”

Innehållet du delar vid soci­al sel­ling mås­te allt­så upp­le­vas rele­vant och vär­de­fullt av den som tar emot det.

Men inne­håll har natur­ligt­vis ing­et egen­vär­de. (Det är här vi som äls­kar kom­mu­ni­ka­tion ibland går lite vil­se; vi tyc­ker så myc­ket om att göra inne­håll att vi ibland glöm­mer bort syf­tet.)

Innehållet ska ytterst leda till bra affär för vårt före­tag. Så någon­stans mås­te ju ”säl­jet” i soci­al sel­ling kom­ma in i bil­den.

Men, när kan jag ta kon­takt med min pre­sum­ti­va kund och pre­sen­te­ra vad vi kan hjäl­pa hen­ne eller honom med?

Det beror nog helt på vil­ken pro­dukt och tjänst som du säl­jer, och så klart kopp­lat till sälj­pro­ces­sen, är det en stor dyr pro­dukt som du job­bar med så har du en helt annan sälj­pro­cess och inför­sälj­ning. Men är det så att det är någon som vill anli­ta en kon­sult på någ­ra tim­mar så kanske man kan ta den kon­tak­ten gans­ka fort efteråt. Man har ju fått kon­takt med varan om någon anled­ning och är den per­so­nen som har kon­takt med dig så kan ju ett intres­se fin­nas någon­stans redan där. Så man ska ju inte vara rädd [för] att bara chec­ka av. Men jag kan inte säga någon exakt tid­punkt, för det är helt avhäng­igt på vil­ken pro­dukt och tjänst att säl­ja. Där får man sät­ta upp ett eget mål. Vad det rim­ligt för mig i min verk­sam­het. När kan jag lyf­ta den här dia­lo­gen från Linkedin till att kanske bokat möte, till att äta lunch som du är inne på. Det är bara du själv som kan sät­ta den grän­sen.

Linkedin, ja. Är det det bäs­ta verk­ty­get för soci­al sel­ling? Det ska Linda Björck berät­ta efter reklam­pa­u­sen.

[REKLAM]

Välkommen till­ba­ka. Du lyss­nar på Kntnt radio med mig, Pia Tegborg. Denna vec­ka med ett spe­ci­alav­snitt, där vi tes­tar ett nytt, mer pro­du­ce­rat, for­mat. Jag vill jät­te­gär­na veta vad just du tyc­ker om for­ma­tet. Så snäl­la, skic­ka ett mejl till

och berät­ta.

Linkedin

Denna vec­ka med­ver­kar Linda Björck som är en rik­tig expert på soci­a­la medi­er, och fram­för allt Linkedin.

Linkedin…

Är det verk­li­gen ett soci­alt medium att ta på all­var? Är det inte främst en CV-data­bas onli­ne?

Det har ju hänt väl­digt myc­ket. Utvecklingen har gått fort på Linkedin, nu senas­te tiden som Microsoft har tagit över. Man har gjort platt­for­men myc­ket, myc­ket mer använ­dar­vän­lig; innan var det som man kom in i en liten äld­re vari­ant. Den är mer använ­dar­vän­lig. Sedan är det så att när du lär dig Linkedin så har du en fan­tas­tisk sök­funk­tion som du kan använ­da dig utav. Det är ett rik­tigt, rik­tigt bra verk­tyg.

Den 28 decem­ber 2002 grun­da­de Reid Hoffman, och någ­ra av hans pola­re, bola­get Linkedin.

Som alla tech star­tups med själ­vakt­ning, så bör­ja­de bola­get i ett garage… [LJUD AV SKIVA SOM REPAS] …i ett var­dags­rum. Det var hem­ma hos Reid Hoffman. Han grun­da­de bola­get, till­sam­mans med någ­ra pola­re, den 28 decem­ber 2002.

Linkedin var inte Reid Hoffmans förs­ta för­sök att byg­ga ett soci­alt nät­verk. Redan 1997 star­ta­de han SocialNet​.com, som var ett soci­alt nät­verk näs­tan ett decen­ni­um före alla and­ra. Numera är det en kris­ten dej­tingsajt. (Så kan det gå.)

Reid Hoffman läm­na­de SocialNet​.com efter någ­ra år för att bli ope­ra­tiv chef (COO) på det nystar­ta­de Paypal. Han satt ock­så i Paypals sty­rel­se.

När han två år sena­re grun­da­de Linkedin hade han ock­så erfa­ren­het från att sit­ta i sty­rel­ser­na för Google och Ebay.

(Det var allt­så ing­en duvunge som star­ta­de Linkedin.)

Drygt fem måna­der efter start kun­de Linkedin lan­se­ra sin tjänst.

Redan från bör­jan var det ett soci­alt nät­verk, med upp­dra­get att ”anslu­ta värl­dens proffs för att göra dem mer pro­duk­ti­va och fram­gångs­ri­ka”. Det gör Linkedin till ett av de älds­ta soci­a­la nät­ver­ken. Äldre än till exem­pel Facebook, YouTube och Twitter.

Men trots fle­ra års för­språng har Linkedin fått se sig omsprung­en av fle­ra and­ra soci­a­la nät­verk. Medan 74 pro­cent av svens­kar­na använ­der Facebook och 53 pro­cent använ­der Instagram, enligt Internet och svens­kar­na 2017 (som är en stu­die från Internetstiftelsen i Sverige), så är det bara var tred­je svensk som använ­der Linkedin.

Men är gla­set halv­tomt eller halv­fullt? Det sena­re, menar Linda Björck:

De har pas­se­rat tre mil­jo­ner använ­da­re, och det är gans­ka myc­ket med tan­ke på – vad är vi? – [att vi är] lite drygt tio mil­jo­ner i Sverige. Och det är 3 mil­jo­ner kon­ton som är ”sig­na­de på”, eller vad man ska säga. Det säger gans­ka myc­ket. Och det ökar ju fort. Sedan är det ju klart att alla finns ju inte där. B2C som vi var inne på innan bör­jar öka lite grann. Vissa kate­go­ri­er, till exem­pel hant­ver­ka­re, är inte där så ofta som de kanske är på Facebook. Så det gäl­ler att ta reda på vem är min mål­grupp. Och sedan är det ju att vara där mål­grup­pen finns. Har man en bred mål­grupp så får man vara i fle­ra kana­ler och pra­ta på fle­ra språk.

Linda Björck har helt rätt. Du ska natur­ligt­vis vara i de kana­ler där din mål­grupp befin­ner sig.

Om ditt före­tag vän­der sig till män­ni­skor som arbe­tar med IT och kom­mu­ni­ka­tion eller med finans så är Linkedin defi­ni­tivt ett bra val för soci­al sel­ling. 63 pro­cent av de som arbe­tar inom IT och kom­mu­ni­ka­tion och 51 pro­cent av de som arbe­tar inom finans finns på Linkedin.

Men om ditt före­tag vän­der sig till sko­lan, vår­den eller hotell- och restau­rang­bran­schen så bör du fun­de­ra på and­ra kana­ler (eller åtminsto­ne kom­plet­te­ra med and­ra kana­ler). Bland dem som arbe­tar med utbild­ning är bara 17 pro­cent på Linkedin. Inom vår­den är siff­ran 13 pro­cent. Och inom hotell- och restau­rang­bran­schen är ande­len nere på ynka 8 pro­cent.

Övriga grup­per, inklu­si­ve offent­lig för­valt­ning, indu­stri, han­del, kul­tur och trans­port, lig­ger runt genom­snit­tet på 30 pro­cent.

Linkedin för social selleing

Vare sig du tyc­ker att 30 pro­cent är gans­ka lite eller att 3 mil­jo­ner är gans­ka myc­ket, så finns det goda skäl att tro att din räck­vidd blir bätt­re.

För stu­de­ra­de, arbets­sö­kan­de, för­äld­ra­le­di­ga och pen­sio­nä­rer drar ned snit­tet. Tar vi bort dem visar Internetstiftelsens stu­die att cir­ka 40 pro­cent finns på Linkedin. Och av alla, som är mel­lan 26 och 55 år, är cir­ka 50 pro­cent av män­nen och cir­ka 40 pro­cent av kvin­nor­na på Linkedin.

Så Linkedin är nog en gans­ka bra kanal för soci­al sel­ling. Men skul­le inte en blogg vara lika bra? Och Facebook, med sin genom­snitt­li­ga räck­vidd på 74 pro­cent, vara ännu bätt­re?

Jag frå­gar Linda Björck vil­ka för­de­lar LinkedIn har som inte and­ra soci­a­la nät­verk har när det kom­mer till soci­al sel­ling:

Det hand­lar ju om att ska­pa ett intres­se att visa att man har sin kun­skap, och vi delar vårt mate­ri­al. Och vi som har före­tag, vi delar ju artik­lar både på Facebook och vi delar dem på Twitter och på Instagram så kanske vi kör en sådan här… Om jag har blog­gat ”13 tips om hur du hit­tar nya leads”, så kanske jag gör en snygg bild av det och delar den på Instagram. Så egent­li­gen… Så visst kan du använ­da fle­ra kana­ler för soci­al sel­ling. Det är bara det att det är Linkedin som har en fan­tas­tisk sök­funk­tion.

Om du använ­der deras sök­funk­tion så kan du leta upp per­so­ner som job­bar på ett visst före­tag, du kom­mer undan lite med det här med kal­la sam­tal, och kanske per­so­nen redan vet de vem du är och vad du står för. Så du får ett för­språng genom att använ­da de här oli­ka kana­ler­na.

Utöver det så har du ock­så en gans­ka så stor räck­vidd. Är du på ett nät­verksmö­te så har du bara den räck­vid­den som du [de per­so­ner du] pra­tar med. Här [på Linkedin] kan du pra­ta med betyd­ligt fler per­so­ner.

De du pra­tar med på Linkedin är ju – vad ska jag säga – en kate­go­ri som du oftast vill nå i för­sälj­nings­sam­man­hang. Det är allt­i­från inkö­par­na till, så klart, and­ra säl­ja­re. Där är ju givet­vis rekry­te­ra­ra­re och all­ting. Men mål­grup­pen där är bätt­re än till exem­pel på Instagram.

Sökfunktionen är en grej.

När du delar de där inläg­gen, eller du kanske till och med skri­ver en arti­kel, så har du ju en räck­vidd som är anpas­sad för ditt mål – om du har satt upp att du job­bar med den här mål­grup­pen, givet­vis.

Följa före­tag… Alltså du kan ju ock­så bör­ja föl­ja de här före­ta­gen som du är intres­se­rad av. Så om jag skul­le vil­ja kom­ma in på ett stör­re före­tag då kan jag ju bör­ja med att gå in och föl­ja deras före­tags­si­da – under för­ut­sätt­ning såklart att de har en en sida. Jag kan gå in och bör­ja föl­ja den. Jag kan inte­ra­ge­ra med dem. Jag kan genom att bara tit­ta på före­tags­si­dan, se hur många av deras anställ­da som är på Linkedin, direkt kopp­la­de med län­kar och bil­der på de här per­so­ner­na.

Så du har många för­de­lar med Linkedin.

Säljare behöver ett personligt varumärke

Linkedin är en guld­gru­va för pro­spek­te­ring. Där finns en hel del att häm­ta för en säl­ja­re på jakt efter pre­sum­ti­va kun­der att bear­be­ta. Ännu fler möj­lig­he­ter finns för den som beta­lar ett pre­mi­um­me­d­lem­skap på Linkedin eller beta­lar extra för tjäns­ten Sales Navigator.

Men den störs­ta möj­lig­he­ten med Linkedin är att du kan for­ma ditt eget per­son­li­ga varu­mär­ke, att visa vad du kan genom att bju­da på dig själv och din kun­skap.

Då är du inne på det som man kal­lar på eng­els­ka [för] ”thought lea­der” (jag vet inte om man har något bra över­satt svenskt ord), men genom att man är med i lik­nan­de dis­kus­sio­ner – ska­par man ett intres­se. Och det blir ju en form av en rela­tion, fast man har för­stå­el­se för att: ”Ja, den den per­so­nen är nog gans­ka kun­nig på det här områ­det.” Då har du vun­nit väl­digt myc­ket. Då har du de här per­so­ner­na på din sida, kan man säga, redan. Och en ytter­li­ga­re effekt av det är ju att du kan bli omnämnd i and­ra trå­dar som [annars] över­hu­vud­ta­get inte hade skett, för du hade inte sett dem. Dit har jag till exem­pel kom­mit nu, att jag blir omnämnd i and­ra trå­dar där de har slängt ut en frå­ga om det gäl­ler Linkedin eller ”Hur man löser det här?” eller oli­ka typer av frå­gor kopp­la­de till det här ämnet. Då är det and­ra män­ni­skor som tag­gar in mig i de trå­dar­na, för att de ser mig som kun­nig i det här. Då kom­mer jag ju in lite från sidan, och då får man ju en annan blick och en annan form av rela­tion med en gång.

Så var­för är det bra för en säl­ja­re att upp­fat­tas av de pre­sum­ti­va kun­der­na som någon värd att lyss­na på?

Säljcoachen och för­fat­ta­ren Chet Holmes skri­ver i boken The Ultimate Sales Machine att bara 3 pro­cent av alla dina pre­sum­ti­va kun­der befin­ner sig på en köpre­sa. Övriga 97 pro­cent har inte en tan­ke på att köpa något av dig.

Som lök på lax­en visar en stu­die gjord av ana­lys­fö­re­ta­get Forrester att näs­tan två av tre köpa­re före­drar att söka infor­ma­tion själv, istäl­let för att kon­tak­ta dig.

Kan du gis­sa var­för…?

De sak­nar för­tro­en­de för säl­ja­re.

Bara tre pro­cent anser att säl­ja­re är till­för­lit­li­ga, enligt en enkät gjord av Hubspot.

Det är det­ta som soci­al sel­ling adres­se­rar. Genom att regel­bun­det och kon­si­stent per­son­li­gen leve­re­ra rele­vant och vär­de­fullt inne­håll till pre­sum­ti­va kun­der så vin­ner en säl­ja­re deras för­tro­en­de för att det hon eller han har att säga är värt att del av.

Dessutom ger det säl­ja­ren ett natur­ligt skäl att hål­la kon­tak­ten, så hen är top-of-mind när den pre­sum­ti­va köpa­ren går från att vara bland de nit­tio­sju pro­cent som inte tän­ker köpa något till att vara bland de tre pro­cent som är intres­se­ra­de.

Som gräd­de på moset kan mark­nads­fö­ra­re och säl­ja­re använ­da sig av insight mar­ke­ting för att var­ligt skyn­da på pro­ces­sen. (Läs gär­na min kol­le­ga Thomas Barregrens arti­kel om insight mar­ke­ting på www​.knt​nt​.se/.)

Litet eller stort nätverk: Vilket är bäst?

Det räc­ker inte med att ha inne­håll som är rele­vant och vär­de­fullt för pre­sum­ti­va kun­der. De mås­te ock­så få det. Och det är här som soci­al sel­ling skil­jer sig från con­tent mar­ke­ting.

Medan con­tent mar­ke­ting spri­der inne­hål­let från en till många, så spri­der säl­ja­re inne­håll från en till en – från sig själv till var­je pre­sum­tiv kund i det egna nät­ver­ket.

Förutom att det byg­ger det per­son­li­ga varu­mär­ket så finns en annan för­del: Säljaren kan använ­da sin kän­ne­dom om var­je kon­takt för att skräd­dar­sy ett med­de­lan­de som för­kla­rar var­för just det här inne­hål­let bor­de intres­se­ra kon­tak­ten. Ser säl­ja­ren ing­et sådant skäl så låter hen helt enkelt bli att dela just det inne­hål­let med just den kon­tak­ten.

Som du säkert för­står är soci­al sel­ling ing­en mira­kel­me­di­cin. Det krä­ver myc­ket arbe­te. Den sto­ra vins­ten är att säl­ja­re med stort nät­verk kan under­hål­la sina kon­tak­ter effek­ti­va­re än vid tra­di­tio­nellt nät­ver­kan­de. Men det går inte att ha hur stort nät­verk som helst. Då hin­ner säl­ja­ren ändå inte med alla sina kon­tak­ter.

Så hur ska man tän­ka? Bygga ett mind­re nät­verk så att man hin­ner ha täta kon­tak­ter? Eller stör­re så att man når fler?

Vi kan väl säga att det finns två oli­ka läger [i] den där [frå­gan] som har utveck­lats här de senas­te par måna­der­na, tyc­ker jag, där visar per­so­ner fram­gångs­rikt fak­tiskt tac­kar ja till alla. Det är direkt kopp­lat till den per­so­nens mål och syf­te med Linkedin. Det kan ju vara så att den per­so­nen har som mål och syf­te att: ”Jag ska ha mäng­der med kon­tak­ter, för att jag ska nå ut med det här bud­ska­pet eller des­sa bud­skap.” Man kanske job­bar som influ­encer och du behö­ver du ha ett stort nät­verk. Så det finns två oli­ka syf­ten [med] det här så klart.

Sedan kan jag ju se ock­så en risk [med] att om du har ett för stort nät­verk så hin­ner du inte under­hål­la dem eller – lite som du är inne på här, att skic­ka iväg det där med­de­lan­det att ”Den här län­ken tror jag kan vara rele­vant för dig eller du har nyt­ta av den här län­ken” – för då hin­ner man inte med det. Man får sät­ta sin mål med Linkedin – själv­klart är det abso­lut förs­ta man ska göra – och sedan får man tit­ta på: ”Okej, hur ska jag kun­na nå det här målet? Behöver jag mäng­der med kon­tak­ter? Eller kla­rar jag mig med att ha bara kon­tak­ter med ett visst spe­ci­fikt områ­de?” Nästa sak är ock­så att när man bara tar kon­takt med dem som man någon gång har träf­fat, så blir nät­ver­ket gans­ka litet. Så man behö­ver gå utan­för och tit­ta på tred­je­hands kon­tak­ter­na, det vill säga kon­tak­ters kon­tak­ter för att växa och byg­ga sitt varu­mär­ke på en stör­re bredd.

Efter rekla­men ska Linda Björck berät­ta hur du går till­vä­ga.

[REKLAM]

Välkommen till­ba­ka. Du lyss­nar på Kntnt radio med mig, Pia Tegborg. I vec­kans pro­gram pra­tar vi soci­al sel­ling på Linkedin med Linda Björck.

Vi har hit­tills pra­tat om vad soci­al sel­ling är och var­för Linkedin kanske är det bäs­ta soci­a­la nät­ver­ket vid för­sälj­ning till före­tag. Nu ska vi pra­ta mer kon­kret om hur du gör.

Kom igång med Linkedin

Pia: Okej. Det låter ju jät­te­bra det här. Det låter gör­bart ock­så. Men rent kon­kret: Hur går vi till­vä­ga?

Linda: Vi pra­ta­de ju tidi­ga­re om och sät­ta upp det här målet, och det är ju lik­som det som är det abso­lut förs­ta ste­get.

Och sen är det att se till att hela sin pro­fil upp­da­te­rad. Det låta lite tja­tigt, och det har man pra­tat om i många år att du mås­te upp­da­te­ra den. Men jag ser det var­je, var­je dag: Man har [inte] den här hea­der-bil­den, till exem­pel. Det är den abso­lut bäs­ta mark­nads­plat­sen man har när man går in och tit­ta på din pro­fil. Man har mis­sat att fyl­la i både erfa­ren­het och sam­man­fatt­ning. Den här text­mas­san som man har är ju ock­så sök­bar, så det är ju väl­digt vik­tigt att man avsät­ter tid att gå ige­nom och fyl­ler i alla de här fäl­ten som man ska fyl­la i.

Och sen är det ju att man ser till att man är aktiv.

Och man får gör en form av hand­lings­plan och ock­så för­sö­ka kopp­la den till sitt mål: ”Vad har jag för­vänt­ning­ar med Linkedin?”. Vad kan jag lyc­kas med på Linkedin jäm­fört med om jag läg­ga tiden på att på ett nät­verksmö­te som vi pra­ta­de om tidi­ga­re.

Thomas: Men om jag nu ska läg­ga tid på Linkedin istäl­let för att gå nät­verksmö­ten – för de tar ju så myc­ket tid och jag träf­far ju så få per­so­ner i alla fall där – vad är mitt näs­ta steg efter att jag har fyllt i min pro­fil och fått den att se kom­plett ut? Vad gör jag nu då?

Linda: Då behö­ver du byg­ga upp ditt nät­verk och i förs­ta hand såklart ska du ta kon­takt med alla de du har träf­fat och sedan får du dra utö­ka det här nät­ver­ket. Man bru­kar säga att man behö­ver ha minst 500 per­so­ner för att du ska nå ut med ditt bud­skap. Det är ditt näs­ta steg att se till att du har ett nät­verk, för annars har du ing­en att pra­ta med. Delar du då inne­håll och du inte har ett nät­verk så är det ing­en som ser det. Så det är då det and­ra ste­get att byggt upp sitt nät­verk.

Och sedan är det att vara aktiv. Och det är allt­i­från att dela rele­van­ta artik­lar – allt­så, vi pra­tar om ren con­tent – till sitt nät­verk. Vi är akti­va i grup­per. Vi går in i dis­kus­sio­ner. Hela tiden [med] tan­ken [på] hur kan jag hjäl­pa till med den här per­so­nens [behov] uti­från min kun­skap, för att då byg­ga upp min tro­vär­dig­het.

Tre sätt att dela innehåll på Linkedin

Linkedin ger dig fle­ra oli­ka möj­lig­he­ter att dela ditt inne­håll:

Först har du möj­lig­het att ska­pa ett inlägg på din egen pro­fil.

Det kan inte vara hur långt som helst. Max 1300 tec­ken (cir­ka 200 ord). Därför läm­par det sig bäst för att tip­sa om inne­håll på den egna och and­ras webb­plat­ser.

Inlägget dyker sen upp i dina föl­ja­res flö­den. Men långt ifrån alla föl­ja­re kom­mer att se det. Linda Björck för­kla­rar:

Alla de här platt­for­mar­na har ju algo­rit­mer som styr. Och vi vet ju lik­som inte… Det är egent­li­gen ing­en, direkt, som vet exakt hur de fun­ge­rar. Men det som vi vet, och det som vi mär­ker fun­ge­rar, är ju direkt kopp­lat till hur aktiv du är, och hur myc­ket and­ra är inte­ra­ge­rar med dig och dina inlägg. Sedan är det ock­så kopp­lat till hur ofta du gör inlägg, och så klart ock­så [till] vil­ken tid [på dyg­net] – pre­cis som i de and­ra kana­ler­na. Det gäl­ler att man tar reda på vad som fun­ge­rar och för­sö­ker med att gå in så myc­ket som möj­ligt och krys­sa för de här rutor­na när man bör­jar bli aktiv.

Du kan ock­så gå med i intres­se­grup­per och ska­pa inlägg där eller kom­men­te­ra på and­ras inlägg.

Även där är anta­let tec­ken begrän­sat. Rubriken kan inne­hål­la max 200 tec­ken (cir­ka 30 ord) och själ­va inläg­get 2000 tec­ken (cir­ka 300 ord). Kommentarer få inte vara läng­re än 1000 tec­ken (cir­ka 150 ord).

Men tänk till rejält innan du pub­li­ce­rar i en grupp. Att bara slänga upp en blän­ka­re för en arti­kel på den egna saj­ten är säl­lan upp­skat­tat. Du mås­te lyss­na in grup­pen, för­stå både utta­la­de och out­ta­la­de reg­ler, och tän­ka på att till­fö­ra något som är rele­vant och vär­de­fullt för dem som är i din grupp.

Linda Björck berät­tar mer:

Bland annat så kan du då vara aktiv i grupp. Och där kan du spe­ci­fikt väl­ja att gå in i – och nu har vi ju pra­tat lite om con­tent mar­ke­ting – att du gå in i en spe­ci­ell grupp som bara pra­tar om con­tent. Det finns ju hur myc­ket grup­pen som helst på Linkedin och så där kan man ju gå in och nischa sig. Det vik­ti­ga­re där är att tän­ka än en gång att det man delar med sig av är rele­vant, att det inte är något extra­pris eller någon köplänk eller ett erbju­dan­de, utan att man fak­tiskt ock­så där ser till att man delar bra mate­ri­al och con­tent.

Sedan i vis­sa grup­per så är det med dis­kus­sions­fo­rum. Så där har man valt att kanske inte dela så myc­ket län­kar över huvud taget, utan att man har det som en kun­skaps­bank, kan man säga, där man kan lyf­ta upp oli­ka spe­ci­fi­ka frå­gor i det här ämnet då.

Många grup­per har ju den inställ­ning­en att man skic­kar ut ett mejl. Den kan man ju ock­så stäl­la in själv hur ofta man vill ha de här mej­len. Jag har satt in en gång i vec­kan på vis­sa av de här grup­per­na, och då får jag ju alla ”high­lights” som har hänt i den här grup­pen. Det gör ju ock­så att jag som per­son kan gå in och kom­men­te­rar [i] grup­per, så jag behö­ver inte gå in i grup­pen var­je dag, utan att jag kan gå in och kika när jag får det här mej­let, och ska­pa rutin uti­från det, och gå in och kom­men­te­ra de här artik­lar­na kopp­lat till det jag job­bar med.

En annan vik­tig sak om vi hop­par till­ba­ka till grup­per är ju: Är du med i de här grup­per­na så kan du ju ska­pa kon­takt och skic­ka med­de­lan­den till alla grupp­med­lem­mar (det är ju en funk­tion som oftast är bort­glömd) utan att du mås­te beta­la för det. Så om jag är mer en con­tent mar­ke­ting-grupp, till exem­pel, och jag säger:” Jamen, den där per­so­nen han, eller Pia där, vill jag gär­na ska­pa kon­takt med.” Då kan jag skic­ka ett med­de­lan­de till Pia då helt utan kost­nad via grup­pen.

Om du vill skri­va något läng­re än två‑, tre­hund­ra ord, och kanske läg­ga in mel­lan­ru­bri­ker och bil­der och lik­nan­de, så finns ett tred­je alter­na­tiv: Artikel.

En arti­kel kan vara näs­tan hur lång som helst. I vart fall när­ma­re 18 000 ord – och det är lååångt.

Linda Björck igen:

Pulse-arti­kel, vad vi nu kal­la­de det för här, är ju… Du skri­ver allt­så på arti­keln… Du skri­ver själ­va arti­keln på Linkedin. När du gör ett inlägg så läg­ger du oftast – inte all­tid, men oftast – en länk till kanske din egen blogg eller hem­si­da eller någon annans arti­kel. Här skri­ver du arti­keln i Linkedins eget blogg­verk­ty­get, skul­le man kun­na säga. Och jag gis­sar att man pre­mi­e­rar lite mer de artik­lar­na, eftersom man vill ju pre­cis som många and­ra platt­for­mar behål­la tra­fi­ken inom LinkedIn.

Det är en stor för­del att använ­da sig utav de här artik­lar­na. Och jag ska säga att den störs­ta för­de­len är att artik­lar­na lig­ger kvar på ens pro­fil. Så fort du delar van­ligt inläg­gen, allt­så i ditt flö­de, så för­svin­ner den arti­keln. Den lik­som tril­lar ner, [och] hela tiden för­svin­ner ned i flö­det, och till slut är den ju bor­ta. Medan en arti­kel som du har skri­vit lig­ger all­tid kvar på din pro­fil.

Det finns med and­ra ord goda möj­lig­he­ter att både ska­pa och spri­da inne­håll på Linkedin.

Ja och sedan skul­le jag vil­ja slå ett slag för den här nya funk­tio­nen och det är att man kan göra film­klipp på Linkedin.

Det är all­de­les nytt. I prin­cip alla ska ha fått den här funk­tio­nen. [Men] jag vet att för­ra vec­kan var det någon, som kom­men­te­ra­de på ett av mina inlägg, som inte hade fått den, men i prin­cip alla ska ha fått den här. Det inne­bär att du kan lad­da upp film­klipp direkt på Linkedin. Så man behö­ver inte gå via en extern kanal som Youtube eller Vimeo eller något lik­nan­de. Den funk­tio­nen tror jag kom­mer få väl­digt bra både effekt och en bra sprid­ning, för pre­cis som Facebook så har man ju valt att pre­mi­e­ra det här med rör­ligt mate­ri­al.

Men som allt annat när det gäl­ler film­klipp så är det ju bätt­re kort och kon­cist än att du ska pra­ta på är i fem, sex, sju, åtta minu­ter, för är du inte till­räck­lig intres­sant från bör­jan så har du tap­pat per­so­ner­na som tit­tar. En annan vik­tig sak är ju att lju­det är ju avstängt som ”default set­tings” så du mås­te klic­ka på dem för att du ska få igång lju­det. Så där behö­ver man kanske fun­de­ra på om man ska tex­ta sina film­klipp, till exem­pel, för att man ska nå de som inte har ljud på.

Bild har ju ock­så en annan sak som man kan lad­da upp [och] man ock­så kan använ­da sig utav. Jag tror mer på film­klipp, men man kan ju ock­så använ­da en bild som ett bra för­stär­kan­de sätt för­stär­ka sitt bud­skap på.

Social selling index

När du har ska­pat ett vide­oklipp eller en arti­kel på Linkedin, eller del­ta­git i en dis­kus­sion i en grupp, eller tip­sat om en arti­kel på din pro­fil­si­da, så vill du för­stås veta hur det går.

Tyvärr är Linkedin gans­ka snål med sådan infor­ma­tion. Du får veta hur många som har sett det. Hur många som har gil­lat det. Och hur många som har delat det vida­re. Men inte så värst myc­ket mer.

Så hur vet du att dina soci­al sel­ling-ansträng­ning­ar har gett effekt?

Jag frå­gar Linda Björck:

Dels har du ju här som heter Social sel­ling index (SSI). Då får du från Linkedin – det gra­tis, du kan gå in och tit­ta där – då får du fyra oli­ka stap­lar som direkt visar på vad du gör för någon­ting som är bra och vad du behö­ver utö­ka för någon­ting. Det kan ju vara, till exem­pel, att du ska­par får lite kon­takt, du inte­ra­ge­rar för lite med and­ra män­ni­skor. Så den mäta­re på fle­ra oli­ka saker. Så den kan man lätt kon­trol­le­ra var man lig­ger på, vil­ken nivå man är på.

Sedan så mås­te man själv­klart ha satt upp ett mål med sin när­va­ro: ”Varför har jag gått med i Linkedin från bör­jan?” Det är inte den här CV-data­ba­sen som du pra­tar om och nämn­de här för en liten stund sedan, utan det här är så myc­ket mer. Det är en pro­fes­sio­nell platt­form där vi kan få ut så myc­ket mer när man lär sig att för­stå den.

Sales navigator

Vi när­mar oss slu­tet. Men vi kan för­stås inte avslu­ta ett pro­gram om soci­al sel­ling på Linkedin utan att näm­na Linkedins soci­al sel­ling-verk­tyg: Sales navi­ga­tor. Så jag vän­der mig till Linda Björck för sista gång­en i det­ta pro­gram:

Sales navi­ga­tor är, kan man säga, en extra modul som man köper eller man pre­nu­me­re­rar på från Linkedin. Så först har du ditt van­li­ga kon­to och sedan kan man då köpa till den här modu­len. Och det är ett väl­digt bra verk­tyg om man job­bar aktivt [och] myc­ket med för­sälj­ning; du har många fler funk­tio­ner, du kan tag­ga kon­tak­ter, du kan spa­ra spe­ci­el­la sök. Det finns myc­ket sådant du kan göra. Så att man kan säga [att Sales navi­ga­tor är] som ett mini-CRM med många, många funk­tio­ner. Jag har för mig att det lig­ger någon­stans runt sex‑, sju‑, åtta­hund­ra kro­nor i måna­den – cir­ka – för det. Så det är ju inte så jät­testo­ra peng­ar kont­ra att köpa en annons, mot att kanske tes­ta då med en eller två säl­ja­re som får använ­da det här verk­ty­get som man sedan utvär­de­rar för att se vad det blir för effekt. Sedan, som allt annat som är vi använ­der eller vi bestäl­ler eller köper, så mås­te vi ju se till att vi använ­der det och för­står hur verk­ty­get fun­ge­rar – till ful­lo – så att man använ­da de funk­tio­ner­na som fak­tiskt finns.

Avslutning

Det var allt för idag.

Nästa vec­ka är Content spa­nar­na – Malin Sjöman, Thomas Barregren och jag (Pia Tegborg) – till­ba­ka med en ny spa­ning. Missa inte det!

Stort tack till dig som har lyss­nat. Jag hop­pas du mej­lar till

och berät­tar vad du tyck­te om dagens pro­gram. Det är ju ett expe­ri­ment med ett nytt for­mat, så vi är nyfik­na på vad du tyck­te.

Stort tack till Linda Björck som stod ut med våra för­vir­ra­de frå­gor.

Jag säger ”våra” eftersom min kol­le­ga och kom­pan­jon Thomas Barregren ock­så var med och gjor­de inter­vjun. Han har ock­så pro­du­ce­rat dagens avsnitt.

Du hit­tar län­kar till saker vi har pra­tat om, och musi­ken vi har spe­lat, på www​.knt​nt​.se/​1​6​263.

Och till sist; om du inte redan har gjort det så är det hög tid nu: Öppna din podd­spe­la­re, sök efter KNTNT och pre­nu­me­re­ra på Kntnt Radio.

På åter­hö­ran­de näs­ta vec­ka. Hej då!

[SIGNATUR]

Musik i programmet

I pro­gram­met spe­las föl­jan­de musik:

Dela artikeln om du gillade den!

Förslag på mer läsning

Miljö- och hållbarhetpåståenden i din marknadsföring

Medvetna kon­su­men­ter loc­kar till mil­jö- och håll­bar­hetspå­stå­en­den i före­ta­gens mark­nads­fö­ring. Men kra­ven på vad som får sägas inom det­ta områ­de är extra hår­da. Ta reda på vad som gäl­ler. Läs den­na arti­kel i Kntnt Magasin skri­ven av advo­kat Erik Ullberg och biträ­dan­de jurist Richard Fürst på Wistrand advo­kat­by­rå.

Läs artikel »

Content marketing v/​s redaktionell kommunikation – sex krav du skall ställa på din contentbyrå

Står du i begrepp att ta hjälp av en byrå i din con­tent mar­ke­ting? Då har du säkert upp­täckt att var och varan­nan byrå i kom­mu­ni­ka­tions­bran­schen nume­ra påstår sig vara exper­ter på ämnet. Begreppet används fli­tigt av många, vil­ket gör det svå­ra­re för dig som köpa­re att veta vem eller vil­ka du ska vän­da dig till. I den­na arti­kel hjäl­per Lars Wirtén dig på tra­ven!

Läs artikel »

Så skyddar du företagets hemligheter och viktiga kundrelationer

Den höga rör­lig­he­ten på arbets­mark­na­den leder till att många byter jobb. För att hind­ra att före­tags­hem­lig­he­ter och vik­ti­ga kund­re­la­tio­ner föl­jer med till kon­kur­ren­ten behö­ver arbets­gi­va­ren kän­na till juri­di­ken. Om det­ta hand­lar dagens arti­kel för­fat­tad av advo­kat Gustav Sandberg och biträ­dan­de jurist Viktoria Hybbinette på Wistrand Advokatbyrå.

Läs artikel »

Så får du kontroll på arbetsflödet i din content marketing – del 2

Spar på tid och kraf­ter – effek­ti­vi­se­ra arbets­flö­det i din con­tent mar­ke­ting! Lars Wirtén och Jörgen Olsson – två erfar­na jour­na­lis­ter, redak­tö­rer och senio­ra skri­ben­ter, delar med sig av sina bäs­ta tips i två artik­lar i Kntnt Magasin. Detta är en and­ra. Trevlig läs­ning!

Läs artikel »

Vad är artificiell intelligens?

Funderar du på vad AI är och hur du skall för­hål­la dig till den revo­lu­tion inom områ­det som vi med säker­het bara sett bör­jan på? Detta är något som vår krö­ni­kör Martin Modigh Karlsson ägnar myc­ket tan­ke­mö­da. Läs hans intres­san­ta ana­lys i dagens arti­kel.

Läs artikel »

Så får du koll på arbetsflödet i din content marketing – del 1

Effektivisera arbets­flö­det i din con­tent mar­ke­ting. Det finns fle­ra anled­ning­ar. Inte minst spar du tid. Lars Wirtén och Jörgen Olsson – två erfar­na jour­na­lis­ter, redak­tö­rer och senio­ra skri­ben­ter, delar med sig av sina bäs­ta tips i två artik­lar. Den förs­ta hit­tar du här!

Läs artikel »

Personuppgifter på vift – Vad är ditt ansvar?

Då och då hän­der det att ett före­tag för­lo­rar kon­trol­len över sina kun­ders per­son­upp­gif­ter. Det är natur­ligt­vis inte bra och får kon­se­kven­ser. I den­na arti­kel för­kla­rar advo­kat Erik Ullberg och biträ­dan­de jurist Richard Fürst på Wistrands Advokatbyrå vad en per­son­upp­gifts­in­ci­dent är och vad du mås­te göra när en sådan har inträf­fat. Läs och lär!

Läs artikel »

Så SEO-optimerar du webbplatsen för röstsök

2020 kom­mer 50% av alla sök­ning­ar ske med rös­ten visar stu­die och Googles ”voice search”-tjänst väx­er så det kna­kar. Detta gör att du bör SEO-opti­me­ra din webb­plats för röst­sök­ning­ar redan nu. I dagens gäst­krö­ni­ka för­kla­rar Alexandra Jung hur du gör!

Läs artikel »

Inbound marketing sneglar mot content marketing

I den­na gäst­krö­ni­ka reflek­te­rar Niloo Lopez över vart inbound mar­ke­ting är på väg efter att ha besökt mega­kon­fe­ren­sen Inbound 2019.

Läs artikel »

Överraskande slutsats från INBOUND 2019

Kntnt Radio är till­ba­ka! I avsnitt 209 dis­ku­te­rar Pia Tegborg, Thomas Barregren och Niloo Loopez uti­från Niloos ”take aways” från 2019 års upp­la­ga av mega­kon­fe­ren­sen INBOUND. Samtalet lan­dar i en ovän­tad kon­klu­sion. Pia och Thomas ger ock­så en för­kla­ring till den lång­va­ri­ga tyst­na­den. Efter 208 avsnitt under näs­tan lika många vec­kor blev det helt plöts­ligt tyst. Vad hän­de?

Läs artikel »
sit at neque. commodo Lorem dolor. fringilla dolor

Missa inte nästa artikel!

Få gratis nyhetsbrev varannan vecka

i din inkorg – med senaste artiklarna

Dina personuppgifter hanteras enligt vår integritetspolicy.

Pin It on Pinterest