Skip to content

Sociala medier, video, native i magasin, företagskultur och en massa annat i rasande takt – intervju med Frida Boisen

Inklämd mellan två möten intervjuar vi Frida Boisen – digitalchef och ansvarig utgivare på Bonnier Tidskrifter, krönikör på Expressen, sociala medier-expert för SVT, flitig föreläsare och författare till boken "Digital succé - så lyckas du med sociala medier". Häng med!

Pia Tegborg
6 april 2016

Thomas och jag har träf­fat Frida Boisen som är digi­tal­chef och ansva­rig utgi­va­re på Bonnier Tidskrifter. Hon är ock­så krö­ni­kör på Expressen, soci­a­la medi­er-expert för SVT, fli­tig före­lä­sa­re och för­fat­ta­re till boken ”Digital suc­cé – så lyc­kas du med soci­a­la medi­er”. Och en rik­tig vir­vel­vind, full av ener­gi och all­tid på språng:)

Vi har bestämt träff på Bonnier Tidskrifter i Stockholm för att göra om den inter­vju vi gjor­de i Göteborg, den där ödes­dig­ra dagen då vi glöm­de att tryc­ka på inspel­nings­knap­pen.

Innehåll

Avsnitt 56 av Kntnt Radio är knappt 30 minu­ter, och vi pra­tar om

 • vik­ten av ett per­son­ligt varu­mär­ke
 • youtu­bi­fi­e­ring­en
 • hur rör­ligt tagit över det skriv­na ordet
 • rol­len som digi­tal­chef
 • e‑handeln som ersät­ter annons­plat­sen
 • nati­ve­for­mat i maga­sin
 • att all­tid utgå från före­ta­gets vär­de­ring­ar
 • hur du mås­te stic­ka ut för att lyc­kas
 • tyd­li­ga bud­skap i jak­ten efter nya kun­der
 • mod – som leda­re mås­te du våga
 • ”blame”-kultur
 • tips för fram­gång i soci­a­la medi­er

Journalister måste göra som YouTube-stjärnorna

De mås­te bör­ja för­tjä­na sin publik. I vårt sam­tal tip­sar Thomas om den­na intres­san­ta arti­kel av Thomas Baekdal.

Varumärket som religion

I sam­ta­let hän­vi­sar Thomas till arti­keln Brands Are Behaving Like Organized Religions. Precis som i orga­ni­se­ra­de reli­gi­o­ner erbju­der ett varu­mär­ke sina anhäng­a­re:

 1. en upp­sätt­ning över­ty­gel­ser och vär­de­ring­ar
 2. sym­bo­ler, myter och ritu­a­ler
 3. ett com­mu­ni­ty.

Lästips!

Här får du ett smak­prov ur Fridas bok ”Digital suc­cé – så lyc­kas du med soci­a­la medi­er

Musik: All Alone © Ivan Chew (CC BY 3.0)
Musik: Upside © Chaz Robinson (CC BY-SA 3.0)

Dela artikeln om du gillade den!

Förslag på mer läsning

Så får du koll på arbetsflödet i din content marketing – del 1

Effektivisera arbets­flö­det i din con­tent mar­ke­ting. Det finns fle­ra anled­ning­ar. Inte minst spar du tid. Lars Wirtén och Jörgen Olsson – två erfar­na jour­na­lis­ter, redak­tö­rer och senio­ra skri­ben­ter, delar med sig av dina bäs­ta tips i två artik­lar. Den förs­ta hit­tar du här!

Läs artikel »

Personuppgifter på vift – Vad är ditt ansvar?

Då och då hän­der det att ett före­tag för­lo­rar kon­trol­len över sina kun­ders per­son­upp­gif­ter. Det är natur­ligt­vis inte bra och får kon­se­kven­ser. I den­na arti­kel för­kla­rar advo­kat Erik Ullberg och biträ­dan­de jurist Richard Fürst på Wistrands Advokatbyrå vad en per­son­upp­gifts­in­ci­dent är och vad du mås­te göra när en sådan har inträf­fat. Läs och lär!

Läs artikel »

Så SEO-optimerar du webbplatsen för röstsök

2020 kom­mer 50% av alla sök­ning­ar ske med rös­ten visar stu­die och Googles ”voice search”-tjänst väx­er så det kna­kar. Detta gör att du bör SEO-opti­me­ra din webb­plats för röst­sök­ning­ar redan nu. I dagens gäst­krö­ni­ka för­kla­rar Alexandra Jung hur du gör!

Läs artikel »

Inbound marketing sneglar mot content marketing

I den­na gäst­krö­ni­ka reflek­te­rar Niloo Lopez över vart inbound mar­ke­ting är på väg efter att ha besökt mega­kon­fe­ren­sen Inbound 2019.

Läs artikel »

Överraskande slutsats från INBOUND 2019

Kntnt Radio är till­ba­ka! I avsnitt 209 dis­ku­te­rar Pia Tegborg, Thomas Barregren och Niloo Loopez uti­från Niloos ”take aways” från 2019 års upp­la­ga av mega­kon­fe­ren­sen INBOUND. Samtalet lan­dar i en ovän­tad kon­klu­sion. Pia och Thomas ger ock­så en för­kla­ring till den lång­va­ri­ga tyst­na­den. Efter 208 avsnitt under näs­tan lika många vec­kor blev det helt plöts­ligt tyst. Vad hän­de?

Läs artikel »

Facebooks ”gilla”-knapp granskad av EU-domstolen

Tänk till innan du instal­le­rar Facebooks ”gilla”-knapp och and­ra plu­gins på din webb­plats. Ansvaret vid behand­ling av per­son­upp­gif­ter­na kan näm­li­gen bli din huvud­värk. Detta slår ett för­hands­av­gö­ran­de i EU-dom­sto­len fast. Läs mer i dagens arti­kel skri­ven av advo­kat Erik Ullberg och biträ­dan­de jurist Gunilla Karlsson på Wistrand Advokatbyrå.

Läs artikel »

Därför är redaktörens roll så viktig

Digitala platt­for­mar har öpp­nat upp fan­tas­tis­ka möj­lig­he­ter för före­tag att dela med sig av vär­deska­pan­de inne­håll till kun­der och and­ra intres­sen­ter. Men intryc­ket kan bli spre­tigt i den digi­ta­la mil­jön. Därför är redak­tö­rens roll cen­tral i all inne­hålls­mark­nads­fö­ring. Läs dagens arti­kel skri­ven av Lars Wirtén och Jörgen Olsson.

Läs artikel »

Utveckla din story med rätt design

Har du en inre bild av hur din arti­kel skul­le se ut när den kom­mer i tryck? Med design kan du utveck­la din sto­ry och ska­pa ett nytt per­spek­tiv. Bilder, färg och form kan bli verk­tyg även i din kre­a­ti­va verk­tygs­lå­da.

Läs artikel »

Om jag var i Almedalen …

Att Almedalen blir allt vik­ti­ga­re för kom­mu­nik­tions­bran­schen är de fles­ta över­ens om. Men i en djung­el av pro­gram­punk­ter kan det vara svårt att sål­la agnar­na från vetet. Här kom­mer hjälp på vägen! Martin Modigh Karlsson har gjort grov­job­bet och lis­tar sina bäs­ta tips i dagens krö­ni­ka. För dig som ska dit och för dig som tar del av pro­gram­met i efter­hand.

Läs artikel »

Detta gäller vid marknadsföring av din arbetsgivare på sociala medier

Publicerar du inlägg om din arbets­gi­vares verk­sam­het i soci­a­la medi­er? Då kan du behö­va vara för­sik­tig så att du inte fälls för vil­se­le­dan­de mark­nads­fö­ring. Ta reda på vad som gäl­ler genom att läsa den­na arti­kel skri­ven av Tobias Bratt, biträ­dan­de jurist på Wistrand Advokatbyrå.

Läs artikel »
dictum amet, consequat. libero venenatis Curabitur vel, accumsan dolor. mattis luctus

Missa inte nästa artikel!

Få gratis nyhetsbrev varannan vecka

i din inkorg – med senaste artiklarna

Dina personuppgifter hanteras enligt vår integritetspolicy.

Pin It on Pinterest