Sociala medier, video, native i magasin, företagskultur och en massa annat i rasande takt – intervju med Frida Boisen

Inklämd mellan två möten intervjuar vi Frida Boisen – digitalchef och ansvarig utgivare på Bonnier Tidskrifter, krönikör på Expressen, sociala medier-expert för SVT, flitig föreläsare och författare till boken "Digital succé - så lyckas du med sociala medier". Häng med!

Pia Tegborg
6 april 2016

Thomas och jag har träf­fat Frida Boisen som är digi­tal­chef och ansva­rig utgi­va­re på Bonnier Tidskrifter. Hon är ock­så krö­ni­kör på Expressen, soci­a­la medi­er-expert för SVT, fli­tig före­lä­sa­re och för­fat­ta­re till boken ”Digital suc­cé – så lyc­kas du med soci­a­la medi­er”. Och en rik­tig vir­vel­vind, full av ener­gi och all­tid på språng:)

Vi har bestämt träff på Bonnier Tidskrifter i Stockholm för att göra om den inter­vju vi gjor­de i Göteborg, den där ödes­dig­ra dagen då vi glöm­de att tryc­ka på inspelningsknappen.

[kntnt_​radio 56]

Innehåll

Avsnitt 56 av Kntnt Radio är knappt 30 minu­ter, och vi pra­tar om

 • vik­ten av ett per­son­ligt varumärke
 • youtu­bi­fi­e­ring­en
 • hur rör­ligt tagit över det skriv­na ordet
 • rol­len som digitalchef
 • e‑handeln som ersät­ter annonsplatsen
 • nati­ve­for­mat i magasin
 • att all­tid utgå från före­ta­gets värderingar
 • hur du mås­te stic­ka ut för att lyckas
 • tyd­li­ga bud­skap i jak­ten efter nya kunder
 • mod – som leda­re mås­te du våga
 • ”blame”-kultur
 • tips för fram­gång i soci­a­la medier

Journalister måste göra som YouTube-stjärnorna

De mås­te bör­ja för­tjä­na sin publik. I vårt sam­tal tip­sar Thomas om den­na intres­san­ta arti­kel av Thomas Baekdal.

Varumärket som religion

I sam­ta­let hän­vi­sar Thomas till arti­keln Brands Are Behaving Like Organized Religions. Precis som i orga­ni­se­ra­de reli­gi­o­ner erbju­der ett varu­mär­ke sina anhängare:

 1. en upp­sätt­ning över­ty­gel­ser och värderingar
 2. sym­bo­ler, myter och ritualer
 3. ett com­mu­ni­ty.

Lästips!

Här får du ett smak­prov ur Fridas bok ”Digital suc­cé – så lyc­kas du med soci­a­la medi­er

Musik: All Alone © Ivan Chew (CC BY 3.0)
Musik: Upside © Chaz Robinson (CC BY-SA 3.0)

Dela artikeln om du gillade den!

Förslag på mer läsning

Miljö- och hållbarhetpåståenden i din marknadsföring

Medvetna kon­su­men­ter loc­kar till mil­jö- och håll­bar­hetspå­stå­en­den i före­ta­gens mark­nads­fö­ring. Men kra­ven på vad som får sägas inom det­ta områ­de är extra hår­da. Ta reda på vad som gäl­ler. Läs den­na arti­kel i Kntnt Magasin skri­ven av advo­kat Erik Ullberg och biträ­dan­de jurist Richard Fürst på Wistrand advokatbyrå.

Läs artikel »

Content marketing v/​s redaktionell kommunikation – sex krav du skall ställa på din contentbyrå

Står du i begrepp att ta hjälp av en byrå i din con­tent mar­ke­ting? Då har du säkert upp­täckt att var och varan­nan byrå i kom­mu­ni­ka­tions­bran­schen nume­ra påstår sig vara exper­ter på ämnet. Begreppet används fli­tigt av många, vil­ket gör det svå­ra­re för dig som köpa­re att veta vem eller vil­ka du ska vän­da dig till. I den­na arti­kel hjäl­per Lars Wirtén dig på traven!

Läs artikel »

Så skyddar du företagets hemligheter och viktiga kundrelationer

Den höga rör­lig­he­ten på arbets­mark­na­den leder till att många byter jobb. För att hind­ra att före­tags­hem­lig­he­ter och vik­ti­ga kund­re­la­tio­ner föl­jer med till kon­kur­ren­ten behö­ver arbets­gi­va­ren kän­na till juri­di­ken. Om det­ta hand­lar dagens arti­kel för­fat­tad av advo­kat Gustav Sandberg och biträ­dan­de jurist Viktoria Hybbinette på Wistrand Advokatbyrå.

Läs artikel »

Så får du kontroll på arbetsflödet i din content marketing – del 2

Spar på tid och kraf­ter – effek­ti­vi­se­ra arbets­flö­det i din con­tent mar­ke­ting! Lars Wirtén och Jörgen Olsson – två erfar­na jour­na­lis­ter, redak­tö­rer och senio­ra skri­ben­ter, delar med sig av sina bäs­ta tips i två artik­lar i Kntnt Magasin. Detta är en and­ra. Trevlig läsning! 

Läs artikel »

Vad är artificiell intelligens?

Funderar du på vad AI är och hur du skall för­hål­la dig till den revo­lu­tion inom områ­det som vi med säker­het bara sett bör­jan på? Detta är något som vår krö­ni­kör Martin Modigh Karlsson ägnar myc­ket tan­ke­mö­da. Läs hans intres­san­ta ana­lys i dagens artikel. 

Läs artikel »

Så får du koll på arbetsflödet i din content marketing – del 1

Effektivisera arbets­flö­det i din con­tent mar­ke­ting. Det finns fle­ra anled­ning­ar. Inte minst spar du tid. Lars Wirtén och Jörgen Olsson – två erfar­na jour­na­lis­ter, redak­tö­rer och senio­ra skri­ben­ter, delar med sig av sina bäs­ta tips i två artik­lar. Den förs­ta hit­tar du här!

Läs artikel »

Personuppgifter på vift – Vad är ditt ansvar?

Då och då hän­der det att ett före­tag för­lo­rar kon­trol­len över sina kun­ders per­son­upp­gif­ter. Det är natur­ligt­vis inte bra och får kon­se­kven­ser. I den­na arti­kel för­kla­rar advo­kat Erik Ullberg och biträ­dan­de jurist Richard Fürst på Wistrands Advokatbyrå vad en per­son­upp­gifts­in­ci­dent är och vad du mås­te göra när en sådan har inträf­fat. Läs och lär!

Läs artikel »

Så SEO-optimerar du webbplatsen för röstsök

2020 kom­mer 50% av alla sök­ning­ar ske med rös­ten visar stu­die och Googles ”voice search”-tjänst väx­er så det kna­kar. Detta gör att du bör SEO-opti­me­ra din webb­plats för röst­sök­ning­ar redan nu. I dagens gäst­krö­ni­ka för­kla­rar Alexandra Jung hur du gör!

Läs artikel »

Inbound marketing sneglar mot content marketing

I den­na gäst­krö­ni­ka reflek­te­rar Niloo Lopez över vart inbound mar­ke­ting är på väg efter att ha besökt mega­kon­fe­ren­sen Inbound 2019. 

Läs artikel »

Överraskande slutsats från INBOUND 2019

Kntnt Radio är till­ba­ka! I avsnitt 209 dis­ku­te­rar Pia Tegborg, Thomas Barregren och Niloo Loopez uti­från Niloos ”take aways” från 2019 års upp­la­ga av mega­kon­fe­ren­sen INBOUND. Samtalet lan­dar i en ovän­tad kon­klu­sion. Pia och Thomas ger ock­så en för­kla­ring till den lång­va­ri­ga tyst­na­den. Efter 208 avsnitt under näs­tan lika många vec­kor blev det helt plöts­ligt tyst. Vad hände?

Läs artikel »