Svenska marknadschefer om martech

Martech

Pia Tegborg
21 december 2017

är ett buzzword som hörs allt mer på svens­ka mark­nads­av­del­ning­ar och inne­bär digi­ta­la lös­ning­ar som stöd­jer mark­nads­kom­mu­ni­ka­tion. Det inklu­de­rar mer än 5000 pro­gram­va­ror och moln­tjäns­ter för con­tent mar­ke­ting, con­tent mana­ge­ment, account based mar­ke­ting, custom rela­tions­hip, soci­al media mar­ke­ting, mar­ke­ting auto­ma­tion, nati­ve adver­ti­sing och myc­ket mer. Content-spa­nar­na (Thomas Barregren, Pia Tegborg och Malin Sjöman) dis­ku­te­rar svens­ka mark­nads­che­fers syn på mar­tech, enligt en rap­port från Odyssey och Wiraya.

[kntnt_​radio 161]

Två tydliga syften

Förenkla arbe­tet genom att ta bort rutin­sa­ker och visa på effek­ten av ditt arbe­te. Det är i huvud­sak vit­sen med den upp­sjö av mar­tech-lös­ning­ar i form av pro­gram­va­ror och moln­tjäns­ter som finns att till­gå på marknaden.

Kundförståelsen alltmer central

Enligt rap­por­ten Martech i Sverige 2017 är mark­nads­av­del­ning nume­ra helt tek­nik­ba­se­rad. Men hål­ler vi med om det­ta? Vi pra­tar ock­så om hur vi arbe­tar. Är vi verk­li­gen så agi­la i vårt arbets­sätt som vi tror? Att mark­nads­av­del­ning­en får allt stör­re makt på bekost­nad av IT, som mot­vil­ligt tving­as lät­ta på sin bud­get, är ytter­li­ga­re ett områ­de för dagens spaning.

Och så pra­tar vi infor­ma­tions­sprid­ning där vi kon­sta­te­rar att den kun­skap och för­stå­el­se för kun­den som mark­nads­av­del­ning­en besit­ter är guld värd. Att sät­ta kun­den i fokus är inte läng­re en frå­ga utan en självklarhet.

Stor efterfrågan på analytiker

Ett snabbt ökat fokus på data har lett till en ökad efter­frå­gan på ana­ly­ti­ker skri­ver för­fat­tar­na till rap­por­ten. Analytikerna behövs inte minst för att bear­be­ta, ana­ly­se­ra och rekom­men­de­ra hur allt kund­da­ta som sam­las in skall han­te­ras. Vi bor­rar i det­ta och dis­ku­te­rar var­för dataa­na­ly­ti­kern trots det­ta inte bör stå all­ra högst upp på före­ta­gets önskelista.

Fakta om rapporten

I pod­den efter­ly­ser vi infor­ma­tion om vad stu­di­en är base­rad på och det har vi fått ifrån Charlotte Banning på Wiraya.

Under and­ra hal­van av 2017 genom­för­des totalt 30 st dju­pin­ter­vju­er med 27 mark­nads­che­fer och 3 digi­talt ansva­ri­ga. Hälften av del­ta­gar­na repre­sen­te­rar B2B och hälf­ten B2C för­de­la­de inom föl­jan­de bran­scher: detalj­han­del, hotell, bilå­ter­för­säl­ja­re, tele­kom, tech­bo­lag, bank, tjäns­te­bo­lag och till­verk­nings­in­du­strin. Exempel på med­ver­kan­de före­tag är Scandic Hotels, AMF Pension, Den Norske Bank, Quinyx och Nordea.

Musik

Musik: All Alone © Ivan Chew (CC BY 3.0)

Dela artikeln om du gillade den!

Förslag på mer läsning

Miljö- och hållbarhetpåståenden i din marknadsföring

Medvetna kon­su­men­ter loc­kar till mil­jö- och håll­bar­hetspå­stå­en­den i före­ta­gens mark­nads­fö­ring. Men kra­ven på vad som får sägas inom det­ta områ­de är extra hår­da. Ta reda på vad som gäl­ler. Läs den­na arti­kel i Kntnt Magasin skri­ven av advo­kat Erik Ullberg och biträ­dan­de jurist Richard Fürst på Wistrand advokatbyrå.

Läs artikel »

Content marketing v/​s redaktionell kommunikation – sex krav du skall ställa på din contentbyrå

Står du i begrepp att ta hjälp av en byrå i din con­tent mar­ke­ting? Då har du säkert upp­täckt att var och varan­nan byrå i kom­mu­ni­ka­tions­bran­schen nume­ra påstår sig vara exper­ter på ämnet. Begreppet används fli­tigt av många, vil­ket gör det svå­ra­re för dig som köpa­re att veta vem eller vil­ka du ska vän­da dig till. I den­na arti­kel hjäl­per Lars Wirtén dig på traven!

Läs artikel »

Så skyddar du företagets hemligheter och viktiga kundrelationer

Den höga rör­lig­he­ten på arbets­mark­na­den leder till att många byter jobb. För att hind­ra att före­tags­hem­lig­he­ter och vik­ti­ga kund­re­la­tio­ner föl­jer med till kon­kur­ren­ten behö­ver arbets­gi­va­ren kän­na till juri­di­ken. Om det­ta hand­lar dagens arti­kel för­fat­tad av advo­kat Gustav Sandberg och biträ­dan­de jurist Viktoria Hybbinette på Wistrand Advokatbyrå.

Läs artikel »

Så får du kontroll på arbetsflödet i din content marketing – del 2

Spar på tid och kraf­ter – effek­ti­vi­se­ra arbets­flö­det i din con­tent mar­ke­ting! Lars Wirtén och Jörgen Olsson – två erfar­na jour­na­lis­ter, redak­tö­rer och senio­ra skri­ben­ter, delar med sig av sina bäs­ta tips i två artik­lar i Kntnt Magasin. Detta är en and­ra. Trevlig läsning! 

Läs artikel »

Vad är artificiell intelligens?

Funderar du på vad AI är och hur du skall för­hål­la dig till den revo­lu­tion inom områ­det som vi med säker­het bara sett bör­jan på? Detta är något som vår krö­ni­kör Martin Modigh Karlsson ägnar myc­ket tan­ke­mö­da. Läs hans intres­san­ta ana­lys i dagens artikel. 

Läs artikel »

Så får du koll på arbetsflödet i din content marketing – del 1

Effektivisera arbets­flö­det i din con­tent mar­ke­ting. Det finns fle­ra anled­ning­ar. Inte minst spar du tid. Lars Wirtén och Jörgen Olsson – två erfar­na jour­na­lis­ter, redak­tö­rer och senio­ra skri­ben­ter, delar med sig av sina bäs­ta tips i två artik­lar. Den förs­ta hit­tar du här!

Läs artikel »

Personuppgifter på vift – Vad är ditt ansvar?

Då och då hän­der det att ett före­tag för­lo­rar kon­trol­len över sina kun­ders per­son­upp­gif­ter. Det är natur­ligt­vis inte bra och får kon­se­kven­ser. I den­na arti­kel för­kla­rar advo­kat Erik Ullberg och biträ­dan­de jurist Richard Fürst på Wistrands Advokatbyrå vad en per­son­upp­gifts­in­ci­dent är och vad du mås­te göra när en sådan har inträf­fat. Läs och lär!

Läs artikel »

Så SEO-optimerar du webbplatsen för röstsök

2020 kom­mer 50% av alla sök­ning­ar ske med rös­ten visar stu­die och Googles ”voice search”-tjänst väx­er så det kna­kar. Detta gör att du bör SEO-opti­me­ra din webb­plats för röst­sök­ning­ar redan nu. I dagens gäst­krö­ni­ka för­kla­rar Alexandra Jung hur du gör!

Läs artikel »

Inbound marketing sneglar mot content marketing

I den­na gäst­krö­ni­ka reflek­te­rar Niloo Lopez över vart inbound mar­ke­ting är på väg efter att ha besökt mega­kon­fe­ren­sen Inbound 2019. 

Läs artikel »

Överraskande slutsats från INBOUND 2019

Kntnt Radio är till­ba­ka! I avsnitt 209 dis­ku­te­rar Pia Tegborg, Thomas Barregren och Niloo Loopez uti­från Niloos ”take aways” från 2019 års upp­la­ga av mega­kon­fe­ren­sen INBOUND. Samtalet lan­dar i en ovän­tad kon­klu­sion. Pia och Thomas ger ock­så en för­kla­ring till den lång­va­ri­ga tyst­na­den. Efter 208 avsnitt under näs­tan lika många vec­kor blev det helt plöts­ligt tyst. Vad hände?

Läs artikel »