Svenska marknadschefer om martech

Martech

Pia Tegborg
21 december 2017

är ett buzzword som hörs allt mer på svens­ka mark­nads­av­del­ning­ar och inne­bär digi­ta­la lös­ning­ar som stöd­jer mark­nads­kom­mu­ni­ka­tion. Det inklu­de­rar mer än 5000 pro­gram­va­ror och moln­tjäns­ter för con­tent mar­ke­ting, con­tent mana­ge­ment, account based mar­ke­ting, custom rela­tions­hip, soci­al media mar­ke­ting, mar­ke­ting auto­ma­tion, nati­ve adver­ti­sing och myc­ket mer. Content-spa­nar­na (Thomas Barregren, Pia Tegborg och Malin Sjöman) dis­ku­te­rar svens­ka mark­nads­che­fers syn på mar­tech, enligt en rap­port från Odyssey och Wiraya.

Två tydliga syften

Förenkla arbe­tet genom att ta bort rutin­sa­ker och visa på effek­ten av ditt arbe­te. Det är i huvud­sak vit­sen med den upp­sjö av mar­tech-lös­ning­ar i form av pro­gram­va­ror och moln­tjäns­ter som finns att till­gå på mark­na­den.

Kundförståelsen alltmer central

Enligt rap­por­ten Martech i Sverige 2017 är mark­nads­av­del­ning nume­ra helt tek­nik­ba­se­rad. Men hål­ler vi med om det­ta? Vi pra­tar ock­så om hur vi arbe­tar. Är vi verk­li­gen så agi­la i vårt arbets­sätt som vi tror? Att mark­nads­av­del­ning­en får allt stör­re makt på bekost­nad av IT, som mot­vil­ligt tving­as lät­ta på sin bud­get, är ytter­li­ga­re ett områ­de för dagens spa­ning.

Och så pra­tar vi infor­ma­tions­sprid­ning där vi kon­sta­te­rar att den kun­skap och för­stå­el­se för kun­den som mark­nads­av­del­ning­en besit­ter är guld värd. Att sät­ta kun­den i fokus är inte läng­re en frå­ga utan en själv­klar­het.

Stor efterfrågan på analytiker

Ett snabbt ökat fokus på data har lett till en ökad efter­frå­gan på ana­ly­ti­ker skri­ver för­fat­tar­na till rap­por­ten. Analytikerna behövs inte minst för att bear­be­ta, ana­ly­se­ra och rekom­men­de­ra hur allt kund­da­ta som sam­las in skall han­te­ras. Vi bor­rar i det­ta och dis­ku­te­rar var­för dataa­na­ly­ti­kern trots det­ta inte bör stå all­ra högst upp på före­ta­gets öns­ke­lis­ta.

Fakta om rapporten

I pod­den efter­ly­ser vi infor­ma­tion om vad stu­di­en är base­rad på och det har vi fått ifrån Charlotte Banning på Wiraya.

Under and­ra hal­van av 2017 genom­för­des totalt 30 st dju­pin­ter­vju­er med 27 mark­nads­che­fer och 3 digi­talt ansva­ri­ga. Hälften av del­ta­gar­na repre­sen­te­rar B2B och hälf­ten B2C för­de­la­de inom föl­jan­de bran­scher: detalj­han­del, hotell, bilå­ter­för­säl­ja­re, tele­kom, tech­bo­lag, bank, tjäns­te­bo­lag och till­verk­nings­in­du­strin. Exempel på med­ver­kan­de före­tag är Scandic Hotels, AMF Pension, Den Norske Bank, Quinyx och Nordea.

Musik

Musik: All Alone © Ivan Chew (CC BY 3.0)

Dela artikeln om du gillade den!

Förslag på mer läsning

Facebooks ”gilla”-knapp granskad av EU-domstolen

Tänk till innan du instal­le­rar Facebooks ”gilla”-knapp och and­ra plu­gins på din webb­plats. Ansvaret vid behand­ling av per­son­upp­gif­ter­na kan näm­li­gen bli din huvud­värk. Detta slår ett för­hands­av­gö­ran­de i EU-dom­sto­len fast. Läs mer i dagens arti­kel skri­ven av advo­kat Erik Ullberg och biträ­dan­de jurist Gunilla Karlsson på Wistrand Advokatbyrå.

Läs artikel »

Därför är redaktörens roll så viktig

Digitala platt­for­mar har öpp­nat upp fan­tas­tis­ka möj­lig­he­ter för före­tag att dela med sig av vär­deska­pan­de inne­håll till kun­der och and­ra intres­sen­ter. Men intryc­ket kan bli spre­tigt i den digi­ta­la mil­jön. Därför är redak­tö­rens roll cen­tral i all inne­hålls­mark­nads­fö­ring. Läs dagens arti­kel skri­ven av Lars Wirtén och Jörgen Olsson.

Läs artikel »

Utveckla din story med rätt design

Har du en inre bild av hur din arti­kel skul­le se ut när den kom­mer i tryck? Med design kan du utveck­la din sto­ry och ska­pa ett nytt per­spek­tiv. Bilder, färg och form kan bli verk­tyg även i din kre­a­ti­va verk­tygs­lå­da.

Läs artikel »

Om jag var i Almedalen …

Att Almedalen blir allt vik­ti­ga­re för kom­mu­nik­tions­bran­schen är de fles­ta över­ens om. Men i en djung­el av pro­gram­punk­ter kan det vara svårt att sål­la agnar­na från vetet. Här kom­mer hjälp på vägen! Martin Modigh Karlsson har gjort grov­job­bet och lis­tar sina bäs­ta tips i dagens krö­ni­ka. För dig som ska dit och för dig som tar del av pro­gram­met i efter­hand.

Läs artikel »

Detta gäller vid marknadsföring av din arbetsgivare på sociala medier

Publicerar du inlägg om din arbets­gi­vares verk­sam­het i soci­a­la medi­er? Då kan du behö­va vara för­sik­tig så att du inte fälls för vil­se­le­dan­de mark­nads­fö­ring. Ta reda på vad som gäl­ler genom att läsa den­na arti­kel skri­ven av Tobias Bratt, biträ­dan­de jurist på Wistrand Advokatbyrå.

Läs artikel »

Ursäkta röran. Vi har byggt om.

För ovan­lig­he­tens skull pra­tar vi om oss själ­va. Vi vill berät­ta att vi från och med nu är en con­tent­by­rå som gör con­tent. Men vi gör det på ett annorlun­da sätt än and­ra con­tent­by­rå­er. Vi har ock­så en ny digi­tal platt­form som ska slå Hubspot på fing­rar­na. Och vi har gjort lego av vårt stra­te­gi-erbju­dan­de. Dessutom har vi en mas­sa nya med­ar­be­ta­re, och söker ännu fler. I den­na krö­ni­ka berät­tar Thomas Barregren om allt det­ta och lite till.

Läs artikel »

Därför ska du ha egen plattform

Det är fres­tan­de att använ­da LinkedIn, Facebook eller någon annan platt­form som din mål­grupp redan använ­der. Med deras annons­lös­ning­ar (”spons­ra­de inlägg”) kan du snabbt nå ut till din mål­grupp. Dessutom är de lät­ta att använ­da. Men det finns pro­blem. Du läg­ger din fram­gång som mark­nads­fö­ra­re och säl­ja­re i hän­der­na på bolag som han en annan agen­da än ditt bäs­ta. Du kon­trol­le­rar inte vem som ser vad och när. Du har inte till­gång till de vär­de­ful­la digi­ta­la fot­spår som din mål­grupp läm­nar efter sig. Därför behö­ver du en egen platt­form.

Läs artikel »

Därför jobbar vi annorlunda

Vi job­bar på ett annorlun­da sätt. Våra kon­sul­ter arbe­tar i ditt team (eller är ditt team) och har sam­ti­digt full upp­back­ning vad gäl­ler kom­pe­tens och resur­ser från våra kon­sul­ter som job­bar “back office”. Men var­för job­bar vi på det sät­tet?

Läs artikel »

Är du redo för robottexterna?

Content och mar­ke­ting – båda delar­na behövs. Men vad hän­der när robo­tar tar över text­pro­duk­tio­nen med fokus på det sist­nämn­da? Med de rät­ta nyc­kelor­den och rubri­ker­na som slår. Finns det fort­fa­ran­de en plats för den enga­ge­ran­de och per­son­li­ga berät­tel­sen? Om det­ta hand­lar Lars Wirténs krö­ni­ka.

Läs artikel »

Varning för gratis wifi när du jobbar på distans

Du vet nog redan att det kan fin­nas säker­hets­hål när du job­bar på distans i öpp­na nät­verk. Men stop­par det dig att mej­la kun­den kam­panj­re­sul­ta­tet eller knap­pa in kre­dit­kor­tets siff­ror via café­ets gra­tisupp­kopp­ling? Det bor­de det! Risken finns näm­li­gen att du ger obe­hö­ri­ga till­gång till din infor­ma­tion. Martin Modigh Karlsson beskri­ver faror­na och ger dig sva­ren på var­för gra­tis (nät­verk) inte all­tid är gott – och där­för bör använ­das med stor för­sik­tig­het – samt tip­sar om tre saker du kan göra för att höja säker­he­ten. 

Läs artikel »
accumsan leo. id, Phasellus ut luctus elit. velit, dolor in

Missa inte nästa artikel!

Få gratis nyhetsbrev varannan vecka

i din inkorg – med senaste artiklarna

Dina personuppgifter hanteras enligt vår integritetspolicy.

Pin It on Pinterest