Sweet spot – optimera för content marketing

I den andra delen i artikelserien om Content Inc. tittar vi närmare på hur du hittar er sweet spot för content marketing.

Thomas Barregren
25 augusti 2015

Detta är den and­ra arti­keln i en serie om Content Inc. – en modell för hur du kan byg­ga en affärs­verk­sam­het på cotent mar­ke­ting. I det förs­ta avsnit­tet fick vi en över­sikt­lig genom­gång av de sex steg som utgör model­len. I det­ta avsnitt ska vi dyka ned och lära oss mer om det förs­ta ste­get – att hit­ta sin ”sweet spot”.

Svänghjul

Content mar­ke­ting är ing­et man bedri­ver som en kam­panj eller ett pro­jekt. Det är en meto­dik som behö­ver tilläm­pas under lång tid för att ge resul­tat.

operating-steam-engine-with-running-fly-wheel-by-mgfoto-via-istock

Jag tän­ker på con­tent mar­ke­ting som ett stort och tungt sväng­hjul. När det står stil­la är det svårt att ruc­ka på. Men om du tål­mo­digt och sys­te­ma­tiskt gung­ar det fram och till­ba­ka så kom­mer mer och mer ener­gi att lag­ras, och till slut slår det runt och full­bor­dar ett varv. Om du då fort­sät­ter att till­fö­ra mer ener­gi så kom­mer hju­let att göra ett varv till, och ett till, och ett till, … Allt eftersom ener­gin byggs upp blir det lät­ta­re och lät­ta­re. Till slut behövs bara lite ener­gi var­je varv för att hål­la igång hju­let.

Om du använ­der Content Inc. för en pro­dukt, ett affärs­om­rå­de, ett varu­mär­ke eller helt före­tag så mås­te du hit­ta ett sätt att till­fö­ra sväng­hju­let ener­gi så att du orkar och får mest resul­tat. Du mås­te hit­ta din (och dina kol­le­gors) ”sweet spot”.

Sweet spot

Sweet spot är en term från idrot­ten. Wikipedia för­kla­rar det så här:

The sweet spot is the loca­tion at which the object being struck, usu­al­ly a ball, absorbs the max­i­mum amount of the avai­lab­le for­ward momen­tum and rebounds away from the rac­ket, bat, club, etc. with a gre­a­ter velo­ci­ty than if struck at any other point on the rac­ket, bat or club.

Med and­ra ord är sweet spot den kom­bi­na­tion av fak­to­rer som ger mest öns­kad effekt för en given ansträng­ning.

När du byg­ger en affärsmo­dell på con­tent mar­ke­ting gäl­ler det allt­så att iden­ti­fi­e­ra och foku­se­ra på de fak­to­rer som gör att ni får mest resul­tat för den ansträng­ning ni kan och vill läg­ga under år som föl­jer.

Men hur hit­tar du er sweet spot? I pod­den Content Inc. före­slår Joe Pulizzi att du besva­rar två frå­gor:
sweetspot-enligt-joe-pulizzi

 • Vad har vi för kom­pe­tens som inte alla har?
 • Vad kän­ner vi stor pas­sion för?

Er sweet spot är inne­håll som sam­ti­digt mat­cher sva­ren på båda frå­gor. Det är den sor­tens inne­håll ni ska göra. Inget annat.

Frågorna ser enk­la ut. Men de är kanske de svå­ras­te och vik­ti­gas­te frå­gor du och dina kol­le­gor behö­ver besva­ra. Svaret är näm­li­gen inte det som står i affärs­pla­nen. Eller det ni vill att sva­ren ska vara. Utan de äkta sva­ren. De ärli­ga sva­ren. De som lig­ger djupt begrav­da i era hjär­tan. Låt mig gå ige­nom frå­gor­na och för­kla­ra.

Kunskap och färdighet

Första frå­gan som behö­ver besva­ras är var ni har för kom­pe­tens som inte alla har.

Ordet kom­pe­tens miss­för­stås av många som jäm­stäl­ler det med kun­skap. Men kun­skap är bara en hal­va av begrep­pet. Den and­ra är fär­dig­het. Kompetens att utfö­ra en viss upp­gift är både kun­skap och fär­dig­het att göra det. Alltså är förs­ta frå­gan egent­li­gen två:

 • Vilka kun­ska­per har vi som inte alla har?
 • Vilka fär­dig­he­ter har vi som inte alla har?

Börja med att lis­ta era kun­skaps­om­rå­den. Fortsätt sen med att lis­ta era fär­dig­he­ter. Sök sedan en menings­ful­la kom­bi­na­tio­ner av saker från båda lis­tor­na. Dessa kom­bi­na­tio­ner är kom­pe­ten­ser som skil­jer er från de fles­ta and­ra om inte alla.

Passion

Content mar­ke­ting är en lång­sik­tig sats­ning. Först tar det 15–18 måna­der innan ni bör­jar se resul­tat. Och när resul­ta­ten kom­mer vill ni för­stås fort­sät­ta för att skör­da fruk­ter­na. Och när det visar sig vara bra för affä­rer­na så går det inte att slu­ta. Räkna allt­så med att behö­va pro­du­ce­ra inne­håll under många år.

Varje år behö­ver du och dina kol­le­gor själ­va, eller med hjälp av con­tent-byrå­er, pro­du­ce­ra inne­håll mot­sva­ran­de minst tusen sidor med tex­ter. Det är myc­ket! År ut och år in. Då gäl­ler det att ni tyc­ker om ert ämnes­om­rå­de, så att ni behål­ler geis­ten och gör ett bra jobb. Så fort ni tap­par lus­ten kom­mer ni ock­så tap­pa läsa­re, lyss­na­re och tit­ta­re. Välj där­för ett ämnes­om­rå­de som verk­li­gen lig­ger er varmt om hjär­tat.

Sweet spot = kompetens + passion

Er sweet spot, enligt Content Inc, är ett ämnes­om­rå­de som lig­ger inom ert kom­pe­tens­om­rå­de (där ni har både kun­skap och fär­dig­het) och som ni kän­ner pas­sio­ne­rat för.

Om du och dina kol­le­gor, med eller utan hjälp av en con­tent-byrå, regel­bun­det pro­du­ce­rar inne­håll i er sweet spot, så kom­mer ni efter 15–18 måna­der ha en tro­gen publik som ni kan erbju­da era varor och tjäns­ter till. Man kan säga att er sweet spot defi­ni­e­rar er mål­grupp.

Efterfrågan

Om du inte har lyx­en att låta sweet spot defi­ni­e­ra mål­grup­pen, utan mås­te hit­ta en sweet spot som mat­cher en mål­grupp som är given, så mås­te er sweet spot ock­så mås­te mat­cha sva­ret på föl­kan­de frå­ga:

 • Vad för inne­håll vill vår mål­grupp ha?

Det är anting­en inne­håll som i vid bemär­kel­se under­hål­ler eller utbil­dar. RedBulls web­ba­se­ra­ded maga­sin är ett exem­pel på det för­ra. SEB:s affärs­blogg är ett exem­pel på det sena­re.

Sammanfattning

När du byg­ger er affärsmo­dell på con­tent mar­ke­ting gäl­ler det att hit­ta och foku­se­ra på er sweet spot. Innehåll som mat­char sva­ren på föl­jan­de fyra frå­gor är er sweet spot.
sweet-spot

 1. Vilka kun­ska­per har vi som inte alla har?
 2. Vilka fär­dig­he­ter har vi som inte alla har?
 3. Vad kän­ner vi stor pas­sion för?
 4. Vad för inne­håll vill vår mål­grupp ha?

Exempel

Om jag får använ­da oss själ­va som exem­pel så ser Kntnts svar ut så här:

 1. Våra kun­skaps­om­rå­den är affärs­stra­te­gi, mark­nads­kom­mu­ni­ka­tion och IT-system för han­te­ring av inne­håll.
 2. Våra fär­dig­he­ter är att lösa pro­blem och ska­pa ett struk­tu­re­rat arbets­sätt.
 3. Vår pas­sion är ”empo­wering doers” med kun­skap och verk­tyg.
 4. Vår mål­grupp (tror vi) vill ha inne­håll som inspi­re­rar eller hjäl­per dem att göra ett bätt­re jobb som mark­nads­fö­ra­re.

Av det­ta har vi dra­git slut­sat­sen att vår sweet spot är inne­håll som inspi­re­rar eller hjäl­per alla som arbe­tar med mark­nads­kom­mu­ni­ka­tion att göra ett bätt­re jobb med hjälp av enk­la men­ta­la och tek­nis­ka verk­tyg.

Vad är din sweeet spot?

Nu är det din tur. Samla dina kol­le­gor och brainstor­ma runt de fyra frå­gor­na. Välj sen ett ämnes­om­rå­de som mat­char sva­ren på alla fyra. Det är en sweet spot.

Dela artikeln om du gillade den!

Förslag på mer läsning

Facebooks ”gilla”-knapp granskad av EU-domstolen

Tänk till innan du instal­le­rar Facebooks ”gilla”-knapp och and­ra plu­gins på din webb­plats. Ansvaret vid behand­ling av per­son­upp­gif­ter­na kan näm­li­gen bli din huvud­värk. Detta slår ett för­hands­av­gö­ran­de i EU-dom­sto­len fast. Läs mer i dagens arti­kel skri­ven av advo­kat Erik Ullberg och biträ­dan­de jurist Gunilla Karlsson på Wistrand Advokatbyrå.

Läs artikel »

Därför är redaktörens roll så viktig

Digitala platt­for­mar har öpp­nat upp fan­tas­tis­ka möj­lig­he­ter för före­tag att dela med sig av vär­deska­pan­de inne­håll till kun­der och and­ra intres­sen­ter. Men intryc­ket kan bli spre­tigt i den digi­ta­la mil­jön. Därför är redak­tö­rens roll cen­tral i all inne­hålls­mark­nads­fö­ring. Läs dagens arti­kel skri­ven av Lars Wirtén och Jörgen Olsson.

Läs artikel »

Utveckla din story med rätt design

Har du en inre bild av hur din arti­kel skul­le se ut när den kom­mer i tryck? Med design kan du utveck­la din sto­ry och ska­pa ett nytt per­spek­tiv. Bilder, färg och form kan bli verk­tyg även i din kre­a­ti­va verk­tygs­lå­da.

Läs artikel »

Om jag var i Almedalen …

Att Almedalen blir allt vik­ti­ga­re för kom­mu­nik­tions­bran­schen är de fles­ta över­ens om. Men i en djung­el av pro­gram­punk­ter kan det vara svårt att sål­la agnar­na från vetet. Här kom­mer hjälp på vägen! Martin Modigh Karlsson har gjort grov­job­bet och lis­tar sina bäs­ta tips i dagens krö­ni­ka. För dig som ska dit och för dig som tar del av pro­gram­met i efter­hand.

Läs artikel »

Detta gäller vid marknadsföring av din arbetsgivare på sociala medier

Publicerar du inlägg om din arbets­gi­vares verk­sam­het i soci­a­la medi­er? Då kan du behö­va vara för­sik­tig så att du inte fälls för vil­se­le­dan­de mark­nads­fö­ring. Ta reda på vad som gäl­ler genom att läsa den­na arti­kel skri­ven av Tobias Bratt, biträ­dan­de jurist på Wistrand Advokatbyrå.

Läs artikel »

Ursäkta röran. Vi har byggt om.

För ovan­lig­he­tens skull pra­tar vi om oss själ­va. Vi vill berät­ta att vi från och med nu är en con­tent­by­rå som gör con­tent. Men vi gör det på ett annorlun­da sätt än and­ra con­tent­by­rå­er. Vi har ock­så en ny digi­tal platt­form som ska slå Hubspot på fing­rar­na. Och vi har gjort lego av vårt stra­te­gi-erbju­dan­de. Dessutom har vi en mas­sa nya med­ar­be­ta­re, och söker ännu fler. I den­na krö­ni­ka berät­tar Thomas Barregren om allt det­ta och lite till.

Läs artikel »

Därför ska du ha egen plattform

Det är fres­tan­de att använ­da LinkedIn, Facebook eller någon annan platt­form som din mål­grupp redan använ­der. Med deras annons­lös­ning­ar (”spons­ra­de inlägg”) kan du snabbt nå ut till din mål­grupp. Dessutom är de lät­ta att använ­da. Men det finns pro­blem. Du läg­ger din fram­gång som mark­nads­fö­ra­re och säl­ja­re i hän­der­na på bolag som han en annan agen­da än ditt bäs­ta. Du kon­trol­le­rar inte vem som ser vad och när. Du har inte till­gång till de vär­de­ful­la digi­ta­la fot­spår som din mål­grupp läm­nar efter sig. Därför behö­ver du en egen platt­form.

Läs artikel »

Därför jobbar vi annorlunda

Vi job­bar på ett annorlun­da sätt. Våra kon­sul­ter arbe­tar i ditt team (eller är ditt team) och har sam­ti­digt full upp­back­ning vad gäl­ler kom­pe­tens och resur­ser från våra kon­sul­ter som job­bar “back office”. Men var­för job­bar vi på det sät­tet?

Läs artikel »

Är du redo för robottexterna?

Content och mar­ke­ting – båda delar­na behövs. Men vad hän­der när robo­tar tar över text­pro­duk­tio­nen med fokus på det sist­nämn­da? Med de rät­ta nyc­kelor­den och rubri­ker­na som slår. Finns det fort­fa­ran­de en plats för den enga­ge­ran­de och per­son­li­ga berät­tel­sen? Om det­ta hand­lar Lars Wirténs krö­ni­ka.

Läs artikel »

Varning för gratis wifi när du jobbar på distans

Du vet nog redan att det kan fin­nas säker­hets­hål när du job­bar på distans i öpp­na nät­verk. Men stop­par det dig att mej­la kun­den kam­panj­re­sul­ta­tet eller knap­pa in kre­dit­kor­tets siff­ror via café­ets gra­tisupp­kopp­ling? Det bor­de det! Risken finns näm­li­gen att du ger obe­hö­ri­ga till­gång till din infor­ma­tion. Martin Modigh Karlsson beskri­ver faror­na och ger dig sva­ren på var­för gra­tis (nät­verk) inte all­tid är gott – och där­för bör använ­das med stor för­sik­tig­het – samt tip­sar om tre saker du kan göra för att höja säker­he­ten. 

Läs artikel »
lectus facilisis id libero. efficitur. quis,

Missa inte nästa artikel!

Få gratis nyhetsbrev varannan vecka

i din inkorg – med senaste artiklarna

Dina personuppgifter hanteras enligt vår integritetspolicy.

Pin It on Pinterest