Sweet spot – optimera för content marketing

I den andra delen i artikelserien om Content Inc. tittar vi närmare på hur du hittar er sweet spot för content marketing.

Thomas Barregren
25 augusti 2015

Detta är den and­ra arti­keln i en serie om Content Inc. – en modell för hur du kan byg­ga en affärs­verk­sam­het på cotent mar­ke­ting. I det förs­ta avsnit­tet fick vi en över­sikt­lig genom­gång av de sex steg som utgör model­len. I det­ta avsnitt ska vi dyka ned och lära oss mer om det förs­ta ste­get – att hit­ta sin ”sweet spot”.

Svänghjul

Content mar­ke­ting är ing­et man bedri­ver som en kam­panj eller ett pro­jekt. Det är en meto­dik som behö­ver tilläm­pas under lång tid för att ge resul­tat.

operating-steam-engine-with-running-fly-wheel-by-mgfoto-via-istock

Jag tän­ker på con­tent mar­ke­ting som ett stort och tungt sväng­hjul. När det står stil­la är det svårt att ruc­ka på. Men om du tål­mo­digt och sys­te­ma­tiskt gung­ar det fram och till­ba­ka så kom­mer mer och mer ener­gi att lag­ras, och till slut slår det runt och full­bor­dar ett varv. Om du då fort­sät­ter att till­fö­ra mer ener­gi så kom­mer hju­let att göra ett varv till, och ett till, och ett till, … Allt eftersom ener­gin byggs upp blir det lät­ta­re och lät­ta­re. Till slut behövs bara lite ener­gi var­je varv för att hål­la igång hju­let.

Om du använ­der Content Inc. för en pro­dukt, ett affärs­om­rå­de, ett varu­mär­ke eller helt före­tag så mås­te du hit­ta ett sätt att till­fö­ra sväng­hju­let ener­gi så att du orkar och får mest resul­tat. Du mås­te hit­ta din (och dina kol­le­gors) ”sweet spot”.

Sweet spot

Sweet spot är en term från idrot­ten. Wikipedia för­kla­rar det så här:

The sweet spot is the loca­tion at which the object being struck, usu­al­ly a ball, absorbs the max­i­mum amount of the avai­lab­le for­ward momen­tum and rebounds away from the rac­ket, bat, club, etc. with a gre­a­ter velo­ci­ty than if struck at any other point on the rac­ket, bat or club.

Med and­ra ord är sweet spot den kom­bi­na­tion av fak­to­rer som ger mest öns­kad effekt för en given ansträng­ning.

När du byg­ger en affärsmo­dell på con­tent mar­ke­ting gäl­ler det allt­så att iden­ti­fi­e­ra och foku­se­ra på de fak­to­rer som gör att ni får mest resul­tat för den ansträng­ning ni kan och vill läg­ga under år som föl­jer.

Men hur hit­tar du er sweet spot? I pod­den Content Inc. före­slår Joe Pulizzi att du besva­rar två frå­gor:
sweetspot-enligt-joe-pulizzi

 • Vad har vi för kom­pe­tens som inte alla har?
 • Vad kän­ner vi stor pas­sion för?

Er sweet spot är inne­håll som sam­ti­digt mat­cher sva­ren på båda frå­gor. Det är den sor­tens inne­håll ni ska göra. Inget annat.

Frågorna ser enk­la ut. Men de är kanske de svå­ras­te och vik­ti­gas­te frå­gor du och dina kol­le­gor behö­ver besva­ra. Svaret är näm­li­gen inte det som står i affärs­pla­nen. Eller det ni vill att sva­ren ska vara. Utan de äkta sva­ren. De ärli­ga sva­ren. De som lig­ger djupt begrav­da i era hjär­tan. Låt mig gå ige­nom frå­gor­na och för­kla­ra.

Kunskap och färdighet

Första frå­gan som behö­ver besva­ras är var ni har för kom­pe­tens som inte alla har.

Ordet kom­pe­tens miss­för­stås av många som jäm­stäl­ler det med kun­skap. Men kun­skap är bara en hal­va av begrep­pet. Den and­ra är fär­dig­het. Kompetens att utfö­ra en viss upp­gift är både kun­skap och fär­dig­het att göra det. Alltså är förs­ta frå­gan egent­li­gen två:

 • Vilka kun­ska­per har vi som inte alla har?
 • Vilka fär­dig­he­ter har vi som inte alla har?

Börja med att lis­ta era kun­skaps­om­rå­den. Fortsätt sen med att lis­ta era fär­dig­he­ter. Sök sedan en menings­ful­la kom­bi­na­tio­ner av saker från båda lis­tor­na. Dessa kom­bi­na­tio­ner är kom­pe­ten­ser som skil­jer er från de fles­ta and­ra om inte alla.

Passion

Content mar­ke­ting är en lång­sik­tig sats­ning. Först tar det 15–18 måna­der innan ni bör­jar se resul­tat. Och när resul­ta­ten kom­mer vill ni för­stås fort­sät­ta för att skör­da fruk­ter­na. Och när det visar sig vara bra för affä­rer­na så går det inte att slu­ta. Räkna allt­så med att behö­va pro­du­ce­ra inne­håll under många år.

Varje år behö­ver du och dina kol­le­gor själ­va, eller med hjälp av con­tent-byrå­er, pro­du­ce­ra inne­håll mot­sva­ran­de minst tusen sidor med tex­ter. Det är myc­ket! År ut och år in. Då gäl­ler det att ni tyc­ker om ert ämnes­om­rå­de, så att ni behål­ler geis­ten och gör ett bra jobb. Så fort ni tap­par lus­ten kom­mer ni ock­så tap­pa läsa­re, lyss­na­re och tit­ta­re. Välj där­för ett ämnes­om­rå­de som verk­li­gen lig­ger er varmt om hjär­tat.

Sweet spot = kompetens + passion

Er sweet spot, enligt Content Inc, är ett ämnes­om­rå­de som lig­ger inom ert kom­pe­tens­om­rå­de (där ni har både kun­skap och fär­dig­het) och som ni kän­ner pas­sio­ne­rat för.

Om du och dina kol­le­gor, med eller utan hjälp av en con­tent-byrå, regel­bun­det pro­du­ce­rar inne­håll i er sweet spot, så kom­mer ni efter 15–18 måna­der ha en tro­gen publik som ni kan erbju­da era varor och tjäns­ter till. Man kan säga att er sweet spot defi­ni­e­rar er mål­grupp.

Efterfrågan

Om du inte har lyx­en att låta sweet spot defi­ni­e­ra mål­grup­pen, utan mås­te hit­ta en sweet spot som mat­cher en mål­grupp som är given, så mås­te er sweet spot ock­så mås­te mat­cha sva­ret på föl­kan­de frå­ga:

 • Vad för inne­håll vill vår mål­grupp ha?

Det är anting­en inne­håll som i vid bemär­kel­se under­hål­ler eller utbil­dar. RedBulls web­ba­se­ra­ded maga­sin är ett exem­pel på det för­ra. SEB:s affärs­blogg är ett exem­pel på det sena­re.

Sammanfattning

När du byg­ger er affärsmo­dell på con­tent mar­ke­ting gäl­ler det att hit­ta och foku­se­ra på er sweet spot. Innehåll som mat­char sva­ren på föl­jan­de fyra frå­gor är er sweet spot.
sweet-spot

 1. Vilka kun­ska­per har vi som inte alla har?
 2. Vilka fär­dig­he­ter har vi som inte alla har?
 3. Vad kän­ner vi stor pas­sion för?
 4. Vad för inne­håll vill vår mål­grupp ha?

Exempel

Om jag får använ­da oss själ­va som exem­pel så ser Kntnts svar ut så här:

 1. Våra kun­skaps­om­rå­den är affärs­stra­te­gi, mark­nads­kom­mu­ni­ka­tion och IT-system för han­te­ring av inne­håll.
 2. Våra fär­dig­he­ter är att lösa pro­blem och ska­pa ett struk­tu­re­rat arbets­sätt.
 3. Vår pas­sion är ”empo­wering doers” med kun­skap och verk­tyg.
 4. Vår mål­grupp (tror vi) vill ha inne­håll som inspi­re­rar eller hjäl­per dem att göra ett bätt­re jobb som mark­nads­fö­ra­re.

Av det­ta har vi dra­git slut­sat­sen att vår sweet spot är inne­håll som inspi­re­rar eller hjäl­per alla som arbe­tar med mark­nads­kom­mu­ni­ka­tion att göra ett bätt­re jobb med hjälp av enk­la men­ta­la och tek­nis­ka verk­tyg.

Vad är din sweeet spot?

Nu är det din tur. Samla dina kol­le­gor och brainstor­ma runt de fyra frå­gor­na. Välj sen ett ämnes­om­rå­de som mat­char sva­ren på alla fyra. Det är en sweet spot.

Dela artikeln om du gillade den!

Förslag på mer läsning

Utveckla din story med rätt design

Har du en inre bild av hur din arti­kel skul­le se ut när den kom­mer i tryck? Med design kan du utveck­la din sto­ry och ska­pa ett nytt per­spek­tiv. Bilder, färg och form kan bli verk­tyg även i din kre­a­ti­va verk­tygs­lå­da.

Läs artikel »

Om jag var i Almedalen …

Att Almedalen blir allt vik­ti­ga­re för kom­mu­nik­tions­bran­schen är de fles­ta över­ens om. Men i en djung­el av pro­gram­punk­ter kan det vara svårt att sål­la agnar­na från vetet. Här kom­mer hjälp på vägen! Martin Modigh Karlsson har gjort grov­job­bet och lis­tar sina bäs­ta tips i dagens krö­ni­ka. För dig som ska dit och för dig som tar del av pro­gram­met i efter­hand.

Läs artikel »

Detta gäller vid marknadsföring av din arbetsgivare på sociala medier

Publicerar du inlägg om din arbets­gi­vares verk­sam­het i soci­a­la medi­er? Då kan du behö­va vara för­sik­tig så att du inte fälls för vil­se­le­dan­de mark­nads­fö­ring. Ta reda på vad som gäl­ler genom att läsa den­na arti­kel skri­ven av Tobias Bratt, biträ­dan­de jurist på Wistrand Advokatbyrå.

Läs artikel »

Ursäkta röran. Vi har byggt om.

För ovan­lig­he­tens skull pra­tar vi om oss själ­va. Vi vill berät­ta att vi från och med nu är en con­tent­by­rå som gör con­tent. Men vi gör det på ett annorlun­da sätt än and­ra con­tent­by­rå­er. Vi har ock­så en ny digi­tal platt­form som ska slå Hubspot på fing­rar­na. Och vi har gjort lego av vårt stra­te­gi-erbju­dan­de. Dessutom har vi en mas­sa nya med­ar­be­ta­re, och söker ännu fler. I den­na krö­ni­ka berät­tar Thomas Barregren om allt det­ta och lite till.

Läs artikel »

Därför ska du ha egen plattform

Det är fres­tan­de att använ­da LinkedIn, Facebook eller någon annan platt­form som din mål­grupp redan använ­der. Med deras annons­lös­ning­ar (”spons­ra­de inlägg”) kan du snabbt nå ut till din mål­grupp. Dessutom är de lät­ta att använ­da. Men det finns pro­blem. Du läg­ger din fram­gång som mark­nads­fö­ra­re och säl­ja­re i hän­der­na på bolag som han en annan agen­da än ditt bäs­ta. Du kon­trol­le­rar inte vem som ser vad och när. Du har inte till­gång till de vär­de­ful­la digi­ta­la fot­spår som din mål­grupp läm­nar efter sig. Därför behö­ver du en egen platt­form.

Läs artikel »

Därför jobbar vi annorlunda

Vi job­bar på ett annorlun­da sätt. Våra kon­sul­ter arbe­tar i ditt team (eller är ditt team) och har sam­ti­digt full upp­back­ning vad gäl­ler kom­pe­tens och resur­ser från våra kon­sul­ter som job­bar “back office”. Men var­för job­bar vi på det sät­tet?

Läs artikel »

Är du redo för robottexterna?

Content och mar­ke­ting – båda delar­na behövs. Men vad hän­der när robo­tar tar över text­pro­duk­tio­nen med fokus på det sist­nämn­da? Med de rät­ta nyc­kelor­den och rubri­ker­na som slår. Finns det fort­fa­ran­de en plats för den enga­ge­ran­de och per­son­li­ga berät­tel­sen? Om det­ta hand­lar Lars Wirténs krö­ni­ka.

Läs artikel »

Varning för gratis wifi när du jobbar på distans

Du vet nog redan att det kan fin­nas säker­hets­hål när du job­bar på distans i öpp­na nät­verk. Men stop­par det dig att mej­la kun­den kam­panj­re­sul­ta­tet eller knap­pa in kre­dit­kor­tets siff­ror via café­ets gra­tisupp­kopp­ling? Det bor­de det! Risken finns näm­li­gen att du ger obe­hö­ri­ga till­gång till din infor­ma­tion. Martin Modigh Karlsson beskri­ver faror­na och ger dig sva­ren på var­för gra­tis (nät­verk) inte all­tid är gott – och där­för bör använ­das med stor för­sik­tig­het – samt tip­sar om tre saker du kan göra för att höja säker­he­ten. 

Läs artikel »

Rätten att bli glömd i digitala miljöer

Ett år har pas­se­rat sedan GDPR träd­de i kraft. Fortfarande brot­tas många före­tag med de prak­tis­ka och de juri­dis­ka tillämp­nings­frå­gor­na. Ett pro­blem av det först­nämn­da sla­get är hur före­tag som behand­lar per­son­upp­gif­ter rade­rar des­sa i sina IT-system? Enligt data­skydds­för­ord­ning­en ska man byg­ga upp sina system så att kra­ven i lag­stift­ning­en upp­fylls – men vad inne­bär det? Och går det över­hu­vud­ta­get att rade­ra upp­gif­ter­na på ett sätt som inne­bär att de ald­rig kan åter­ska­pas?

Läs om indi­vi­dens ”rätt att bli glömd” och före­ta­gets skyl­dig­het att rade­ra per­son­upp­gif­ter i dagens krö­ni­ka skri­ven av Jeanette Jönsson, biträ­dan­de jurist på Wistrand Advokatbyrå.

Läs artikel »

Elva tips som får din intervju att lyfta

Att få till en bra inter­vju hand­lar om väl­digt myc­ket mer än att bara stäl­la frå­gor och anteck­na. Låt Lars Wirtén gui­da dig längs vägen – steg för steg till ett garan­te­rat lyc­kat resul­tat! 

Läs artikel »
libero ipsum libero. efficitur. Phasellus neque. venenatis, elementum at diam dolor. odio

Missa inte nästa artikel!

Få gratis nyhetsbrev varannan vecka

i din inkorg – med senaste artiklarna

Dina personuppgifter hanteras enligt vår integritetspolicy.

Pin It on Pinterest