Tips & tricks för bättre webbtext

Vår gästskribent Annika är tillbaka. I dagens 

Annika Dacke
19 maj 2016

krö­ni­ka ger hon fyra hand­fas­ta tips på hur du på ett enkelt sätt lyf­ter dina tex­ter på web­ben. Som kom­mu­ni­ka­tör, webbcopy­wri­ter och utbil­da­re, spe­ci­a­li­se­rad på just webb­text vet hon vad hon pra­tar om. 

Essen i rockärmen

Det är lika bra att erkän­na det – alla dagar är inte lika lätt­skriv­na. Då är det bra att ha någ­ra ess i rock­är­men, tips och tricks att ta till för att slip­pa upp­fin­na hju­let men ändå få arbe­tet att snur­ra på. Vi attac­ke­rar jul­bor­det som varar fram till pås­ka, trol­lar med copy­wri­ting­form­ler och inser att när det är slut så är det slut.

1. Skär kalkonen eller Den oändliga julmiddagen

Jag får ofta frågan:

Hur gör jag det möj­ligt att pro­du­ce­ra allt det mate­ri­al som behövs för att ha en kon­stant när­va­ro i kanalerna?

Svaret på det­ta är vari­a­tion och skåp­mat. De två häng­er ihop bland annat genom kal­konskärar­me­to­den – hemsk benäm­ning, jag vet. Föreslå gär­na en bätt­re. Jag inför här­med den svens­ka benäm­ning­en jul­mid­dags­me­to­den. Här kan du läsa en av de mera kän­da artik­lar­na om meto­den, av Jason Miller som berät­tar om con­tent mar­ke­ting­ex­per­ten Rebecca Lieb. Det anses vara Lieb som först tala­de om ”The Thanksgiving Analogy”.

Tänk dig att du har en jät­tes­tor kal­kon eller jul­mid­dag. Vi kan säga att det är en arti­kel som hand­lar om vege­ta­risk mat­lag­ning. Det är en arti­kel modell stör­re, med många syno­ny­mer, tips, län­kar, bil­der med bild­tex­ter osv. Godis både för läsa­ren och för Google. Du kanske läg­ger till en click to action till dina kur­ser i vege­ta­risk matlagning.

Precis som man gör med res­ter­na från en jul­mid­dag, eller i ame­ri­ka­ner­nas fall, thanks­giving­kal­ko­nen, kan man ploc­ka ut ski­vor av kal­ko­nen eller de oli­ka delar­na av jul­mid­da­gen för att göra nya måltider.

Plocka russinen ur kakan, bygg ut och bygg om

För det förs­ta kan du utveck­la och byg­ga ut var­je styc­ke i din text till ett sepa­rat blog­gin­lägg eller en upda­te för de soci­a­la kana­ler­na – en kalkonskiva.

Kanske inne­hål­ler ursprungsar­ti­keln en kort upp­räk­ning av någ­ra prak­tis­ka for­mer av pro­te­inkäl­lor för vege­ta­ri­a­ner. Det styc­ket kan ge upp­hov till en sepa­rat arti­kel om mat­lag­nings­e­gen­ska­per­na hos quorn, oumph och tofu, som län­kas in till den sto­ra kalkonen.

Kanske inne­hål­ler din arti­kel ett styc­ke om dina mat­lag­nings­kur­ser. Om dem har du skri­vit ett press­med­de­lan­de, som län­kar till den sto­ra kal­ko­nen. Du har ock­så en Instagramnärvaro med bil­der från dina mat­lag­nings­ex­pe­ri­ment. I kon­tots pro­fil läg­ger du aktu­ell länk – kanske till kal­ko­nen eller till någon av skivorna.

Blogginlägget om de oli­ka pro­te­inkäl­lor­na och hur man bör han­te­ra dem i mat­lag­ning­en, med lite recepttips, gör du en SlideShare-pre­sen­ta­tion av, en e‑bok på Issuu och en video på Youtube eller Vimeo. Dessa blir upda­tes i de soci­a­la kanalerna.

För att lyf­ta and­ra som har kom­plet­te­ran­de verk­sam­het refe­re­rar du till deras mate­ri­al, bju­der in dem för att med­ver­ka i en video eller gör en inter­vju i en sepa­rat artikel.

Vips har du fått ett jul­bord som varar ändå fram till påska.

2. Understödjande citat lyfter vilken text som helst

Om du inte har pro­vat det här rekom­men­de­rar jag verk­li­gen att du gör det. Oavsett ämne hjäl­per det att låta någon inblan­dad säga någ­ra ord om det, så som du gör om du skri­ver pressmeddelanden.

Många tex­ter är tor­ra­re än de för­tjä­nar och där­med mind­re intres­san­ta för läsa­ren. Ett exem­pel är tex­ten om den nya lek­plat­sen, med infor­ma­tion om var den lig­ger, vad temat är, hur säker och till­gäng­lig­hets­an­pas­sad den är.

Lägg till ett prat­mi­nusci­tat från grup­pen som pla­ne­rat lek­plat­sen – kanske är den fram­ta­gen i sam­ar­be­te med en för­sko­la. Eller så kanske det går att i all hast gå till lek­plat­sen och få ett citat från en vux­en med ett barn.

3. Trolla med formler

I copy­wri­ting­ens fan­tas­tis­ka värld finns det form­ler att ta till när var­da­gen krä­ver lite trol­le­ri. Den enk­las­te for­meln att använ­da är pro­ble­met och lös­ning­en. Många reklam­bud­skap byg­ger på den, vil­ket du kom­mer att upp­täc­ka när du tit­tar dig omkring.

Problemet och lös­ning­en pas­sar till det mesta – sälj­brev, upda­tes i kana­ler­na, tex­ter på hemsidan.

Formatet går ut på att du tar fas­ta på pro­ble­met som dina kun­der vill lösa och erbju­der dem lös­ning­en. Detta låter kanske lite kort­fat­tat eller rump­hug­get men när man har fått smak för for­ma­tet inser man hur lätt det är att byg­ga ut texten.

Exempel

Exempel på någ­ra van­li­ga bud­skap som bru­kar vara upp­bygg­da enligt pro­ble­met och lösningen:

Problem: Mördarsniglar i hor­der i trädgården
Lösning: Bekämpningsmedel
Textexempel: När mörk­ret fal­ler kry­per mör­darsni­geln fram – träd­går­dens värs­ta fien­de. Snigelbort gör pro­ces­sen kort och du kan nju­ta av jord­gub­bar­na igen.

Problem: Snarkningar
Lösning: Antisnarkmetoder och preparat

Problem: Rädsla för inbrott
Lösning: Olika typer av larm

Problem: Åldrande hud
Lösning: Krämer

Hjälp köparen över puckeln

För dig som nu tän­ker: ”Jaha, men vi kom­mu­ni­ce­rar eller säl­jer ingen­ting som är möj­ligt att for­mu­le­ra på det här sät­tet.” Jodå, det går. Tänk till exem­pel på vad det är som gör att den du rik­tar dig till INTE age­rar eller köper varan eller tjäns­ten. Vad kan du till­han­da­hål­la för att hjäl­pa hen över puc­keln? Du behö­ver inte exakt beskri­va pro­ble­met i ord, det kan räc­ka att du erbju­der mate­ri­al för att lösa det.

Problem: Möjliga hus­kö­pa­re är räd­da för kon­tan­tin­sat­sen på 15% och fram­ti­da räntehöjningar.
Lösning: Banker erbju­der på sina webb­plat­ser oli­ka kal­ky­la­to­rer så att man själv kan sit­ta hem­ma och höf­ta till det för att se vad man skul­le kun­na få i lånelöf­te. Problemet blir mind­re dif­fust och den möj­li­ge hus­kö­pa­ren kom­mer ett steg till på köpresan.

Problem: Kommunen som lig­ger på den skåns­ka smärt­grän­sen för pend­lings­tid, vil­ket ver­kar vara 30 minuter.
Lösning: Tydlig infor­ma­tion om infra­struk­tur, bus­sar, tåg o.s.v., både för att ta sig till och från huvud­or­ten men ock­så mel­lan kom­mu­nens oli­ka byar. Detta är en av fak­to­rer­na som ökar intres­set för att bo i kom­mu­nen och pend­la till staden.

Problem: Svårt att hit­ta rätt foder­sam­man­sätt­ning för att få häs­ten att må bra och prestera.
Lösning: Kalkylator på webb­plat­sen ( ja nu är vi där igen, men det ÄR ju bra när man får skräd­dar­sydd infor­ma­tion) och tipsar­tik­lar. ”Fråga experten”.

Problem: Pool i träd­går­den, är inte det jät­tekrång­ligt att sköta?
Lösning: Artiklar med sköt­sel­tips och tek­nis­ka tips för poo­ler­na. Intervjuer med poolägare.

4. När det är slut är det slut

I webb­tex­tens värld är vi här­ligt befri­a­de från att behö­va läg­ga till den där lil­la knor­ren på slu­tet eftersom slu­tet säl­lan får spe­ci­ellt myc­ket upp­märk­sam­het. Om du har en läng­re text och verk­li­gen vill få med dig läsa­ren ner genom hela tex­ten, tänk då på att du ökar chan­ser­na om du flag­gar tyd­ligt i ingres­sen för vad som kom­mer att hän­da i tex­ten (se ingres­sen till den­na artikel).

Om du skri­ver enligt den omvän­da pyra­mi­den, dvs gör tex­ten mer fak­ta­tät upp­till, kom­mer det inte att vara ett bekym­mer att tex­tens slut inte får så myc­ket upp­märk­sam­het. Nu är den­na text slut.

Dela artikeln om du gillade den!

Förslag på mer läsning

Miljö- och hållbarhetpåståenden i din marknadsföring

Medvetna kon­su­men­ter loc­kar till mil­jö- och håll­bar­hetspå­stå­en­den i före­ta­gens mark­nads­fö­ring. Men kra­ven på vad som får sägas inom det­ta områ­de är extra hår­da. Ta reda på vad som gäl­ler. Läs den­na arti­kel i Kntnt Magasin skri­ven av advo­kat Erik Ullberg och biträ­dan­de jurist Richard Fürst på Wistrand advokatbyrå.

Läs artikel »

Content marketing v/​s redaktionell kommunikation – sex krav du skall ställa på din contentbyrå

Står du i begrepp att ta hjälp av en byrå i din con­tent mar­ke­ting? Då har du säkert upp­täckt att var och varan­nan byrå i kom­mu­ni­ka­tions­bran­schen nume­ra påstår sig vara exper­ter på ämnet. Begreppet används fli­tigt av många, vil­ket gör det svå­ra­re för dig som köpa­re att veta vem eller vil­ka du ska vän­da dig till. I den­na arti­kel hjäl­per Lars Wirtén dig på traven!

Läs artikel »

Så skyddar du företagets hemligheter och viktiga kundrelationer

Den höga rör­lig­he­ten på arbets­mark­na­den leder till att många byter jobb. För att hind­ra att före­tags­hem­lig­he­ter och vik­ti­ga kund­re­la­tio­ner föl­jer med till kon­kur­ren­ten behö­ver arbets­gi­va­ren kän­na till juri­di­ken. Om det­ta hand­lar dagens arti­kel för­fat­tad av advo­kat Gustav Sandberg och biträ­dan­de jurist Viktoria Hybbinette på Wistrand Advokatbyrå.

Läs artikel »

Så får du kontroll på arbetsflödet i din content marketing – del 2

Spar på tid och kraf­ter – effek­ti­vi­se­ra arbets­flö­det i din con­tent mar­ke­ting! Lars Wirtén och Jörgen Olsson – två erfar­na jour­na­lis­ter, redak­tö­rer och senio­ra skri­ben­ter, delar med sig av sina bäs­ta tips i två artik­lar i Kntnt Magasin. Detta är en and­ra. Trevlig läsning! 

Läs artikel »

Vad är artificiell intelligens?

Funderar du på vad AI är och hur du skall för­hål­la dig till den revo­lu­tion inom områ­det som vi med säker­het bara sett bör­jan på? Detta är något som vår krö­ni­kör Martin Modigh Karlsson ägnar myc­ket tan­ke­mö­da. Läs hans intres­san­ta ana­lys i dagens artikel. 

Läs artikel »

Så får du koll på arbetsflödet i din content marketing – del 1

Effektivisera arbets­flö­det i din con­tent mar­ke­ting. Det finns fle­ra anled­ning­ar. Inte minst spar du tid. Lars Wirtén och Jörgen Olsson – två erfar­na jour­na­lis­ter, redak­tö­rer och senio­ra skri­ben­ter, delar med sig av sina bäs­ta tips i två artik­lar. Den förs­ta hit­tar du här!

Läs artikel »

Personuppgifter på vift – Vad är ditt ansvar?

Då och då hän­der det att ett före­tag för­lo­rar kon­trol­len över sina kun­ders per­son­upp­gif­ter. Det är natur­ligt­vis inte bra och får kon­se­kven­ser. I den­na arti­kel för­kla­rar advo­kat Erik Ullberg och biträ­dan­de jurist Richard Fürst på Wistrands Advokatbyrå vad en per­son­upp­gifts­in­ci­dent är och vad du mås­te göra när en sådan har inträf­fat. Läs och lär!

Läs artikel »

Så SEO-optimerar du webbplatsen för röstsök

2020 kom­mer 50% av alla sök­ning­ar ske med rös­ten visar stu­die och Googles ”voice search”-tjänst väx­er så det kna­kar. Detta gör att du bör SEO-opti­me­ra din webb­plats för röst­sök­ning­ar redan nu. I dagens gäst­krö­ni­ka för­kla­rar Alexandra Jung hur du gör!

Läs artikel »

Inbound marketing sneglar mot content marketing

I den­na gäst­krö­ni­ka reflek­te­rar Niloo Lopez över vart inbound mar­ke­ting är på väg efter att ha besökt mega­kon­fe­ren­sen Inbound 2019. 

Läs artikel »

Överraskande slutsats från INBOUND 2019

Kntnt Radio är till­ba­ka! I avsnitt 209 dis­ku­te­rar Pia Tegborg, Thomas Barregren och Niloo Loopez uti­från Niloos ”take aways” från 2019 års upp­la­ga av mega­kon­fe­ren­sen INBOUND. Samtalet lan­dar i en ovän­tad kon­klu­sion. Pia och Thomas ger ock­så en för­kla­ring till den lång­va­ri­ga tyst­na­den. Efter 208 avsnitt under näs­tan lika många vec­kor blev det helt plöts­ligt tyst. Vad hände?

Läs artikel »