Tips & tricks för bättre webbtext

Vår gästskribent Annika är tillbaka. I dagens 

Annika Dacke
19 maj 2016

krö­ni­ka ger hon fyra hand­fas­ta tips på hur du på ett enkelt sätt lyf­ter dina tex­ter på web­ben. Som kom­mu­ni­ka­tör, webbcopy­wri­ter och utbil­da­re, spe­ci­a­li­se­rad på just webb­text vet hon vad hon pra­tar om.   

Essen i rockärmen

Det är lika bra att erkän­na det – alla dagar är inte lika lätt­skriv­na. Då är det bra att ha någ­ra ess i rock­är­men, tips och tricks att ta till för att slip­pa upp­fin­na hju­let men ändå få arbe­tet att snur­ra på. Vi attac­ke­rar jul­bor­det som varar fram till pås­ka, trol­lar med copy­wri­ting­form­ler och inser att när det är slut så är det slut.

1. Skär kalkonen eller Den oändliga julmiddagen

Jag får ofta frå­gan:

Hur gör jag det möj­ligt att pro­du­ce­ra allt det mate­ri­al som behövs för att ha en kon­stant när­va­ro i kana­ler­na?

Svaret på det­ta är vari­a­tion och skåp­mat. De två häng­er ihop bland annat genom kal­konskärar­me­to­den – hemsk benäm­ning, jag vet. Föreslå gär­na en bätt­re. Jag inför här­med den svens­ka benäm­ning­en jul­mid­dags­me­to­den. Här kan du läsa en av de mera kän­da artik­lar­na om meto­den, av Jason Miller som berät­tar om con­tent mar­ke­ting­ex­per­ten Rebecca Lieb. Det anses vara Lieb som först tala­de om ”The Thanksgiving Analogy”.

Tänk dig att du har en jät­tes­tor kal­kon eller jul­mid­dag. Vi kan säga att det är en arti­kel som hand­lar om vege­ta­risk mat­lag­ning. Det är en arti­kel modell stör­re, med många syno­ny­mer, tips, län­kar, bil­der med bild­tex­ter osv. Godis både för läsa­ren och för Google. Du kanske läg­ger till en click to action till dina kur­ser i vege­ta­risk mat­lag­ning.

Precis som man gör med res­ter­na från en jul­mid­dag, eller i ame­ri­ka­ner­nas fall, thanks­giving­kal­ko­nen, kan man ploc­ka ut ski­vor av kal­ko­nen eller de oli­ka delar­na av jul­mid­da­gen för att göra nya mål­ti­der.

Plocka russinen ur kakan, bygg ut och bygg om

För det förs­ta kan du utveck­la och byg­ga ut var­je styc­ke i din text till ett sepa­rat blog­gin­lägg eller en upda­te för de soci­a­la kana­ler­na – en kal­kon­ski­va.

Kanske inne­hål­ler ursprungsar­ti­keln en kort upp­räk­ning av någ­ra prak­tis­ka for­mer av pro­te­inkäl­lor för vege­ta­ri­a­ner. Det styc­ket kan ge upp­hov till en sepa­rat arti­kel om mat­lag­nings­e­gen­ska­per­na hos quorn, oumph och tofu, som län­kas in till den sto­ra kal­ko­nen.

Kanske inne­hål­ler din arti­kel ett styc­ke om dina mat­lag­nings­kur­ser. Om dem har du skri­vit ett press­med­de­lan­de, som län­kar till den sto­ra kal­ko­nen. Du har ock­så en Instagramnärvaro med bil­der från dina mat­lag­nings­ex­pe­ri­ment. I kon­tots pro­fil läg­ger du aktu­ell länk – kanske till kal­ko­nen eller till någon av ski­vor­na.

Blogginlägget om de oli­ka pro­te­inkäl­lor­na och hur man bör han­te­ra dem i mat­lag­ning­en, med lite recepttips, gör du en SlideShare-pre­sen­ta­tion av, en e‑bok på Issuu och en video på Youtube eller Vimeo. Dessa blir upda­tes i de soci­a­la kana­ler­na.

För att lyf­ta and­ra som har kom­plet­te­ran­de verk­sam­het refe­re­rar du till deras mate­ri­al, bju­der in dem för att med­ver­ka i en video eller gör en inter­vju i en sepa­rat arti­kel.

Vips har du fått ett jul­bord som varar ändå fram till pås­ka.

2. Understödjande citat lyfter vilken text som helst

Om du inte har pro­vat det här rekom­men­de­rar jag verk­li­gen att du gör det. Oavsett ämne hjäl­per det att låta någon inblan­dad säga någ­ra ord om det, så som du gör om du skri­ver press­med­de­lan­den.

Många tex­ter är tor­ra­re än de för­tjä­nar och där­med mind­re intres­san­ta för läsa­ren. Ett exem­pel är tex­ten om den nya lek­plat­sen, med infor­ma­tion om var den lig­ger, vad temat är, hur säker och till­gäng­lig­hets­an­pas­sad den är.

Lägg till ett prat­mi­nusci­tat från grup­pen som pla­ne­rat lek­plat­sen – kanske är den fram­ta­gen i sam­ar­be­te med en för­sko­la. Eller så kanske det går att i all hast gå till lek­plat­sen och få ett citat från en vux­en med ett barn.

3. Trolla med formler

I copy­wri­ting­ens fan­tas­tis­ka värld finns det form­ler att ta till när var­da­gen krä­ver lite trol­le­ri. Den enk­las­te for­meln att använ­da är pro­ble­met och lös­ning­en. Många reklam­bud­skap byg­ger på den, vil­ket du kom­mer att upp­täc­ka när du tit­tar dig omkring.

Problemet och lös­ning­en pas­sar till det mesta – sälj­brev, upda­tes i kana­ler­na, tex­ter på hem­si­dan.

Formatet går ut på att du tar fas­ta på pro­ble­met som dina kun­der vill lösa och erbju­der dem lös­ning­en. Detta låter kanske lite kort­fat­tat eller rump­hug­get men när man har fått smak för for­ma­tet inser man hur lätt det är att byg­ga ut tex­ten.

Exempel

Exempel på någ­ra van­li­ga bud­skap som bru­kar vara upp­bygg­da enligt pro­ble­met och lös­ning­en:

Problem: Mördarsniglar i hor­der i träd­går­den
Lösning: Bekämpningsmedel
Textexempel: När mörk­ret fal­ler kry­per mör­darsni­geln fram – träd­går­dens värs­ta fien­de. Snigelbort gör pro­ces­sen kort och du kan nju­ta av jord­gub­bar­na igen.

Problem: Snarkningar
Lösning: Antisnarkmetoder och pre­pa­rat

Problem: Rädsla för inbrott
Lösning: Olika typer av larm

Problem: Åldrande hud
Lösning: Krämer

Hjälp köparen över puckeln

För dig som nu tän­ker: ”Jaha, men vi kom­mu­ni­ce­rar eller säl­jer ingen­ting som är möj­ligt att for­mu­le­ra på det här sät­tet.” Jodå, det går. Tänk till exem­pel på vad det är som gör att den du rik­tar dig till INTE age­rar eller köper varan eller tjäns­ten. Vad kan du till­han­da­hål­la för att hjäl­pa hen över puc­keln? Du behö­ver inte exakt beskri­va pro­ble­met i ord, det kan räc­ka att du erbju­der mate­ri­al för att lösa det.

Problem: Möjliga hus­kö­pa­re är räd­da för kon­tan­tin­sat­sen på 15% och fram­ti­da rän­te­höj­ning­ar.
Lösning: Banker erbju­der på sina webb­plat­ser oli­ka kal­ky­la­to­rer så att man själv kan sit­ta hem­ma och höf­ta till det för att se vad man skul­le kun­na få i lånelöf­te. Problemet blir mind­re dif­fust och den möj­li­ge hus­kö­pa­ren kom­mer ett steg till på köpre­san.

Problem: Kommunen som lig­ger på den skåns­ka smärt­grän­sen för pend­lings­tid, vil­ket ver­kar vara 30 minu­ter.
Lösning: Tydlig infor­ma­tion om infra­struk­tur, bus­sar, tåg o.s.v., både för att ta sig till och från huvud­or­ten men ock­så mel­lan kom­mu­nens oli­ka byar. Detta är en av fak­to­rer­na som ökar intres­set för att bo i kom­mu­nen och pend­la till sta­den.

Problem: Svårt att hit­ta rätt foder­sam­man­sätt­ning för att få häs­ten att må bra och pre­ste­ra.
Lösning: Kalkylator på webb­plat­sen ( ja nu är vi där igen, men det ÄR ju bra när man får skräd­dar­sydd infor­ma­tion) och tipsar­tik­lar. ”Fråga exper­ten”.

Problem: Pool i träd­går­den, är inte det jät­tekrång­ligt att skö­ta?
Lösning: Artiklar med sköt­sel­tips och tek­nis­ka tips för poo­ler­na. Intervjuer med poo­lä­ga­re.

4. När det är slut är det slut

I webb­tex­tens värld är vi här­ligt befri­a­de från att behö­va läg­ga till den där lil­la knor­ren på slu­tet eftersom slu­tet säl­lan får spe­ci­ellt myc­ket upp­märk­sam­het. Om du har en läng­re text och verk­li­gen vill få med dig läsa­ren ner genom hela tex­ten, tänk då på att du ökar chan­ser­na om du flag­gar tyd­ligt i ingres­sen för vad som kom­mer att hän­da i tex­ten (se ingres­sen till den­na arti­kel).

Om du skri­ver enligt den omvän­da pyra­mi­den, dvs gör tex­ten mer fak­ta­tät upp­till, kom­mer det inte att vara ett bekym­mer att tex­tens slut inte får så myc­ket upp­märk­sam­het. Nu är den­na text slut.

Dela artikeln om du gillade den!

Förslag på mer läsning

Facebooks ”gilla”-knapp granskad av EU-domstolen

Tänk till innan du instal­le­rar Facebooks ”gilla”-knapp och and­ra plu­gins på din webb­plats. Ansvaret vid behand­ling av per­son­upp­gif­ter­na kan näm­li­gen bli din huvud­värk. Detta slår ett för­hands­av­gö­ran­de i EU-dom­sto­len fast. Läs mer i dagens arti­kel skri­ven av advo­kat Erik Ullberg och biträ­dan­de jurist Gunilla Karlsson på Wistrand Advokatbyrå.

Läs artikel »

Därför är redaktörens roll så viktig

Digitala platt­for­mar har öpp­nat upp fan­tas­tis­ka möj­lig­he­ter för före­tag att dela med sig av vär­deska­pan­de inne­håll till kun­der och and­ra intres­sen­ter. Men intryc­ket kan bli spre­tigt i den digi­ta­la mil­jön. Därför är redak­tö­rens roll cen­tral i all inne­hålls­mark­nads­fö­ring. Läs dagens arti­kel skri­ven av Lars Wirtén och Jörgen Olsson.

Läs artikel »

Utveckla din story med rätt design

Har du en inre bild av hur din arti­kel skul­le se ut när den kom­mer i tryck? Med design kan du utveck­la din sto­ry och ska­pa ett nytt per­spek­tiv. Bilder, färg och form kan bli verk­tyg även i din kre­a­ti­va verk­tygs­lå­da.

Läs artikel »

Om jag var i Almedalen …

Att Almedalen blir allt vik­ti­ga­re för kom­mu­nik­tions­bran­schen är de fles­ta över­ens om. Men i en djung­el av pro­gram­punk­ter kan det vara svårt att sål­la agnar­na från vetet. Här kom­mer hjälp på vägen! Martin Modigh Karlsson har gjort grov­job­bet och lis­tar sina bäs­ta tips i dagens krö­ni­ka. För dig som ska dit och för dig som tar del av pro­gram­met i efter­hand.

Läs artikel »

Detta gäller vid marknadsföring av din arbetsgivare på sociala medier

Publicerar du inlägg om din arbets­gi­vares verk­sam­het i soci­a­la medi­er? Då kan du behö­va vara för­sik­tig så att du inte fälls för vil­se­le­dan­de mark­nads­fö­ring. Ta reda på vad som gäl­ler genom att läsa den­na arti­kel skri­ven av Tobias Bratt, biträ­dan­de jurist på Wistrand Advokatbyrå.

Läs artikel »

Ursäkta röran. Vi har byggt om.

För ovan­lig­he­tens skull pra­tar vi om oss själ­va. Vi vill berät­ta att vi från och med nu är en con­tent­by­rå som gör con­tent. Men vi gör det på ett annorlun­da sätt än and­ra con­tent­by­rå­er. Vi har ock­så en ny digi­tal platt­form som ska slå Hubspot på fing­rar­na. Och vi har gjort lego av vårt stra­te­gi-erbju­dan­de. Dessutom har vi en mas­sa nya med­ar­be­ta­re, och söker ännu fler. I den­na krö­ni­ka berät­tar Thomas Barregren om allt det­ta och lite till.

Läs artikel »

Därför ska du ha egen plattform

Det är fres­tan­de att använ­da LinkedIn, Facebook eller någon annan platt­form som din mål­grupp redan använ­der. Med deras annons­lös­ning­ar (”spons­ra­de inlägg”) kan du snabbt nå ut till din mål­grupp. Dessutom är de lät­ta att använ­da. Men det finns pro­blem. Du läg­ger din fram­gång som mark­nads­fö­ra­re och säl­ja­re i hän­der­na på bolag som han en annan agen­da än ditt bäs­ta. Du kon­trol­le­rar inte vem som ser vad och när. Du har inte till­gång till de vär­de­ful­la digi­ta­la fot­spår som din mål­grupp läm­nar efter sig. Därför behö­ver du en egen platt­form.

Läs artikel »

Därför jobbar vi annorlunda

Vi job­bar på ett annorlun­da sätt. Våra kon­sul­ter arbe­tar i ditt team (eller är ditt team) och har sam­ti­digt full upp­back­ning vad gäl­ler kom­pe­tens och resur­ser från våra kon­sul­ter som job­bar “back office”. Men var­för job­bar vi på det sät­tet?

Läs artikel »

Är du redo för robottexterna?

Content och mar­ke­ting – båda delar­na behövs. Men vad hän­der när robo­tar tar över text­pro­duk­tio­nen med fokus på det sist­nämn­da? Med de rät­ta nyc­kelor­den och rubri­ker­na som slår. Finns det fort­fa­ran­de en plats för den enga­ge­ran­de och per­son­li­ga berät­tel­sen? Om det­ta hand­lar Lars Wirténs krö­ni­ka.

Läs artikel »

Varning för gratis wifi när du jobbar på distans

Du vet nog redan att det kan fin­nas säker­hets­hål när du job­bar på distans i öpp­na nät­verk. Men stop­par det dig att mej­la kun­den kam­panj­re­sul­ta­tet eller knap­pa in kre­dit­kor­tets siff­ror via café­ets gra­tisupp­kopp­ling? Det bor­de det! Risken finns näm­li­gen att du ger obe­hö­ri­ga till­gång till din infor­ma­tion. Martin Modigh Karlsson beskri­ver faror­na och ger dig sva­ren på var­för gra­tis (nät­verk) inte all­tid är gott – och där­för bör använ­das med stor för­sik­tig­het – samt tip­sar om tre saker du kan göra för att höja säker­he­ten. 

Läs artikel »
Aliquam elit. Curabitur porta. leo accumsan commodo suscipit venenatis, efficitur. non

Missa inte nästa artikel!

Få gratis nyhetsbrev varannan vecka

i din inkorg – med senaste artiklarna

Dina personuppgifter hanteras enligt vår integritetspolicy.

Pin It on Pinterest