Trovärdighet trumfar bra innehåll på Google

Google uppdaterar sina sökalgoritmer hundratals gånger varje år. Nästan alla av dessa uppdateringar flyger oss obemärkt förbi. Men den första augusti i år släpptes en uppdatering av algoritmen som rörde om i SEO-kretsar. En del sajter har tappat så mycket som 80 % (!) av sin organiska trafik i samband med denna uppdatering. Samtidigt har sajter som kan kopplas till en person med högt anseende klättrat i sökresultaten. Läs dagens intressanta artikel skriven av SEO-expert Michael Wahlgren! 

Michael Wahlgren
29 augusti 2018

Google har bekräf­tat att det skett en stör­re upp­da­te­ring, men berät­tar tyvärr inte vad den hand­lar om. Därför är våra slut­sat­ser om upp­da­te­ring­en base­rat på obser­va­tio­ner och anta­gan­den.

Flera under­sök­ning­ar från SEO-bran­schen visar att det främst ver­kar vara YMYL-saj­ter som påver­kats av algo­ritm­för­änd­ring­en. YMYL står för Your Money, Your Life och är ett begrepp som Google använ­der sig av för saj­ter inom ämnen som kan ha stor påver­kan på din fram­ti­da lyc­ka, häl­sa, eko­no­mi och säker­het. Detta kan exem­pel­vis vara saj­ter som ger råd kring sjuk­do­mar eller vad du ska inve­ste­ra dina peng­ar i.

Då en stor andel av de saj­ter som upp­da­te­ring­en påver­kat är inom just häl­sa har den av bran­schen fått nam­net Google Medic Update.

Quality Rater Guidelines har också uppdaterats

Quality Rater Guidelines har ing­en direkt påver­kan på hur en sajt ran­kar i sökre­sul­ta­tet. Detta är rikt­lin­jer till de per­so­ner som Google anli­tar för att bedö­ma kva­li­te­ten i sökre­sul­ta­tet. Man kan se det som att des­sa per­so­ner hjäl­per Google att hål­la koll på att algo­rit­mer­na gör sitt jobb.

En dryg vec­ka innan Medic Update rul­la­des ut upp­da­te­ra­de Google även sina Quality Rater Guidelines. En för­änd­ring i rikt­lin­jer­na som rön­te extra stort intres­se den­na gång var att Googles bedö­ma­re nume­ra inte bara ska kol­la på en sajts anse­en­de utan även på anse­en­det av per­so­nen som lig­ger bakom inne­hål­let.

Sajter med kända personer har klättrat

Då många av de saj­ter som tagit ett rejält kliv upp­åt efter Medic Update är tyd­ligt kopp­la­de till en per­son med högt anse­en­de, går det att se ett sam­band mel­lan des­sa två upp­da­te­ring­ar från Google.

Samtidigt har fle­ra saj­ter med till­sy­nes bra inne­håll, men vars inne­håll inte är kopp­lat till en känd per­son, istäl­let tap­pat rejält i syn­lig­het på Google.

Kändis enligt Google

Hur kan Googles algo­rit­mer avgö­ra om en per­son har ett bra anse­en­de? Först och främst mås­te per­so­nen såklart näm­nas i inne­hål­let. Inte nöd­vän­digt­vis som för­fat­ta­re av inne­hål­let, men per­so­nen mås­te vara tyd­ligt kopp­lad till inne­hål­let.

För att sen bedö­ma en per­sons anse­en­de kan Google exem­pel­vis använ­da sig av sökvo­lym och att per­so­nen omnämns på and­ra tro­vär­di­ga saj­ter inom ämnet. Är det många som goog­lar efter en viss läka­res namn och läka­ren även omnämns på saj­ter som 1177​.se kan Google san­no­likt ta det­ta som ett tec­ken på att det är en per­son med högt anse­en­de.

Bra innehåll räcker kanske inte i framtiden

Än så länge är Google Medic Update främst begrän­sat till YMYL-saj­ter. Har du en sådan sajt och din syn­lig­het på Google har för­säm­rats efter upp­da­te­ring­en är mitt råd att se över inne­hål­lets tro­vär­dig­het. Jag hade bör­jat med att lyf­ta fram din mest kän­da anställ­da i saj­tens inne­håll. Inte nöd­vän­digt­vis som för­fat­ta­re av tex­ten, utan det kan räc­ka att per­so­nen nämns eller cite­ras i inne­hål­let. I näs­ta steg – för­sök att få den­na per­son att även omnäm­nas på and­ra tro­vär­di­ga saj­ter inom ert områ­de.

För övri­ga saj­ter får fram­ti­den utvi­sa om bra inne­håll räc­ker för att lyc­kas med sin SEO, eller om även des­sa behö­ver öka inne­hål­lets tro­vär­dig­het genom att kopp­las till en per­son med högt anse­en­de.

Dela artikeln om du gillade den!

Förslag på mer läsning

Facebooks ”gilla”-knapp granskad av EU-domstolen

Tänk till innan du instal­le­rar Facebooks ”gilla”-knapp och and­ra plu­gins på din webb­plats. Ansvaret vid behand­ling av per­son­upp­gif­ter­na kan näm­li­gen bli din huvud­värk. Detta slår ett för­hands­av­gö­ran­de i EU-dom­sto­len fast. Läs mer i dagens arti­kel skri­ven av advo­kat Erik Ullberg och biträ­dan­de jurist Gunilla Karlsson på Wistrand Advokatbyrå.

Läs artikel »

Därför är redaktörens roll så viktig

Digitala platt­for­mar har öpp­nat upp fan­tas­tis­ka möj­lig­he­ter för före­tag att dela med sig av vär­deska­pan­de inne­håll till kun­der och and­ra intres­sen­ter. Men intryc­ket kan bli spre­tigt i den digi­ta­la mil­jön. Därför är redak­tö­rens roll cen­tral i all inne­hålls­mark­nads­fö­ring. Läs dagens arti­kel skri­ven av Lars Wirtén och Jörgen Olsson.

Läs artikel »

Utveckla din story med rätt design

Har du en inre bild av hur din arti­kel skul­le se ut när den kom­mer i tryck? Med design kan du utveck­la din sto­ry och ska­pa ett nytt per­spek­tiv. Bilder, färg och form kan bli verk­tyg även i din kre­a­ti­va verk­tygs­lå­da.

Läs artikel »

Om jag var i Almedalen …

Att Almedalen blir allt vik­ti­ga­re för kom­mu­nik­tions­bran­schen är de fles­ta över­ens om. Men i en djung­el av pro­gram­punk­ter kan det vara svårt att sål­la agnar­na från vetet. Här kom­mer hjälp på vägen! Martin Modigh Karlsson har gjort grov­job­bet och lis­tar sina bäs­ta tips i dagens krö­ni­ka. För dig som ska dit och för dig som tar del av pro­gram­met i efter­hand.

Läs artikel »

Detta gäller vid marknadsföring av din arbetsgivare på sociala medier

Publicerar du inlägg om din arbets­gi­vares verk­sam­het i soci­a­la medi­er? Då kan du behö­va vara för­sik­tig så att du inte fälls för vil­se­le­dan­de mark­nads­fö­ring. Ta reda på vad som gäl­ler genom att läsa den­na arti­kel skri­ven av Tobias Bratt, biträ­dan­de jurist på Wistrand Advokatbyrå.

Läs artikel »

Ursäkta röran. Vi har byggt om.

För ovan­lig­he­tens skull pra­tar vi om oss själ­va. Vi vill berät­ta att vi från och med nu är en con­tent­by­rå som gör con­tent. Men vi gör det på ett annorlun­da sätt än and­ra con­tent­by­rå­er. Vi har ock­så en ny digi­tal platt­form som ska slå Hubspot på fing­rar­na. Och vi har gjort lego av vårt stra­te­gi-erbju­dan­de. Dessutom har vi en mas­sa nya med­ar­be­ta­re, och söker ännu fler. I den­na krö­ni­ka berät­tar Thomas Barregren om allt det­ta och lite till.

Läs artikel »

Därför ska du ha egen plattform

Det är fres­tan­de att använ­da LinkedIn, Facebook eller någon annan platt­form som din mål­grupp redan använ­der. Med deras annons­lös­ning­ar (”spons­ra­de inlägg”) kan du snabbt nå ut till din mål­grupp. Dessutom är de lät­ta att använ­da. Men det finns pro­blem. Du läg­ger din fram­gång som mark­nads­fö­ra­re och säl­ja­re i hän­der­na på bolag som han en annan agen­da än ditt bäs­ta. Du kon­trol­le­rar inte vem som ser vad och när. Du har inte till­gång till de vär­de­ful­la digi­ta­la fot­spår som din mål­grupp läm­nar efter sig. Därför behö­ver du en egen platt­form.

Läs artikel »

Därför jobbar vi annorlunda

Vi job­bar på ett annorlun­da sätt. Våra kon­sul­ter arbe­tar i ditt team (eller är ditt team) och har sam­ti­digt full upp­back­ning vad gäl­ler kom­pe­tens och resur­ser från våra kon­sul­ter som job­bar “back office”. Men var­för job­bar vi på det sät­tet?

Läs artikel »

Är du redo för robottexterna?

Content och mar­ke­ting – båda delar­na behövs. Men vad hän­der när robo­tar tar över text­pro­duk­tio­nen med fokus på det sist­nämn­da? Med de rät­ta nyc­kelor­den och rubri­ker­na som slår. Finns det fort­fa­ran­de en plats för den enga­ge­ran­de och per­son­li­ga berät­tel­sen? Om det­ta hand­lar Lars Wirténs krö­ni­ka.

Läs artikel »

Varning för gratis wifi när du jobbar på distans

Du vet nog redan att det kan fin­nas säker­hets­hål när du job­bar på distans i öpp­na nät­verk. Men stop­par det dig att mej­la kun­den kam­panj­re­sul­ta­tet eller knap­pa in kre­dit­kor­tets siff­ror via café­ets gra­tisupp­kopp­ling? Det bor­de det! Risken finns näm­li­gen att du ger obe­hö­ri­ga till­gång till din infor­ma­tion. Martin Modigh Karlsson beskri­ver faror­na och ger dig sva­ren på var­för gra­tis (nät­verk) inte all­tid är gott – och där­för bör använ­das med stor för­sik­tig­het – samt tip­sar om tre saker du kan göra för att höja säker­he­ten. 

Läs artikel »
adipiscing consequat. fringilla ultricies elit. quis id quis, ipsum pulvinar massa

Missa inte nästa artikel!

Få gratis nyhetsbrev varannan vecka

i din inkorg – med senaste artiklarna

Dina personuppgifter hanteras enligt vår integritetspolicy.

Pin It on Pinterest