Trovärdighet trumfar bra innehåll på Google

Google uppdaterar sina sökalgoritmer hundratals gånger varje år. Nästan alla av dessa uppdateringar flyger oss obemärkt förbi. Men den första augusti i år släpptes en uppdatering av algoritmen som rörde om i SEO-kretsar. En del sajter har tappat så mycket som 80 % (!) av sin organiska trafik i samband med denna uppdatering. Samtidigt har sajter som kan kopplas till en person med högt anseende klättrat i sökresultaten. Läs dagens intressanta artikel skriven av SEO-expert Michael Wahlgren! 

Michael Wahlgren
29 augusti 2018

Google har bekräf­tat att det skett en stör­re upp­da­te­ring, men berät­tar tyvärr inte vad den hand­lar om. Därför är våra slut­sat­ser om upp­da­te­ring­en base­rat på obser­va­tio­ner och antaganden.

Flera under­sök­ning­ar från SEO-bran­schen visar att det främst ver­kar vara YMYL-saj­ter som påver­kats av algo­ritm­för­änd­ring­en. YMYL står för Your Money, Your Life och är ett begrepp som Google använ­der sig av för saj­ter inom ämnen som kan ha stor påver­kan på din fram­ti­da lyc­ka, häl­sa, eko­no­mi och säker­het. Detta kan exem­pel­vis vara saj­ter som ger råd kring sjuk­do­mar eller vad du ska inve­ste­ra dina peng­ar i.

Då en stor andel av de saj­ter som upp­da­te­ring­en påver­kat är inom just häl­sa har den av bran­schen fått nam­net Google Medic Update.

Quality Rater Guidelines har också uppdaterats

Quality Rater Guidelines har ing­en direkt påver­kan på hur en sajt ran­kar i sökre­sul­ta­tet. Detta är rikt­lin­jer till de per­so­ner som Google anli­tar för att bedö­ma kva­li­te­ten i sökre­sul­ta­tet. Man kan se det som att des­sa per­so­ner hjäl­per Google att hål­la koll på att algo­rit­mer­na gör sitt jobb.

En dryg vec­ka innan Medic Update rul­la­des ut upp­da­te­ra­de Google även sina Quality Rater Guidelines. En för­änd­ring i rikt­lin­jer­na som rön­te extra stort intres­se den­na gång var att Googles bedö­ma­re nume­ra inte bara ska kol­la på en sajts anse­en­de utan även på anse­en­det av per­so­nen som lig­ger bakom innehållet.

Sajter med kända personer har klättrat

Då många av de saj­ter som tagit ett rejält kliv upp­åt efter Medic Update är tyd­ligt kopp­la­de till en per­son med högt anse­en­de, går det att se ett sam­band mel­lan des­sa två upp­da­te­ring­ar från Google.

Samtidigt har fle­ra saj­ter med till­sy­nes bra inne­håll, men vars inne­håll inte är kopp­lat till en känd per­son, istäl­let tap­pat rejält i syn­lig­het på Google.

Kändis enligt Google

Hur kan Googles algo­rit­mer avgö­ra om en per­son har ett bra anse­en­de? Först och främst mås­te per­so­nen såklart näm­nas i inne­hål­let. Inte nöd­vän­digt­vis som för­fat­ta­re av inne­hål­let, men per­so­nen mås­te vara tyd­ligt kopp­lad till innehållet.

För att sen bedö­ma en per­sons anse­en­de kan Google exem­pel­vis använ­da sig av sökvo­lym och att per­so­nen omnämns på and­ra tro­vär­di­ga saj­ter inom ämnet. Är det många som goog­lar efter en viss läka­res namn och läka­ren även omnämns på saj­ter som 1177​.se kan Google san­no­likt ta det­ta som ett tec­ken på att det är en per­son med högt anseende.

Bra innehåll räcker kanske inte i framtiden

Än så länge är Google Medic Update främst begrän­sat till YMYL-saj­ter. Har du en sådan sajt och din syn­lig­het på Google har för­säm­rats efter upp­da­te­ring­en är mitt råd att se över inne­hål­lets tro­vär­dig­het. Jag hade bör­jat med att lyf­ta fram din mest kän­da anställ­da i saj­tens inne­håll. Inte nöd­vän­digt­vis som för­fat­ta­re av tex­ten, utan det kan räc­ka att per­so­nen nämns eller cite­ras i inne­hål­let. I näs­ta steg – för­sök att få den­na per­son att även omnäm­nas på and­ra tro­vär­di­ga saj­ter inom ert område.

För övri­ga saj­ter får fram­ti­den utvi­sa om bra inne­håll räc­ker för att lyc­kas med sin SEO, eller om även des­sa behö­ver öka inne­hål­lets tro­vär­dig­het genom att kopp­las till en per­son med högt anseende.

Dela artikeln om du gillade den!

Förslag på mer läsning

Miljö- och hållbarhetpåståenden i din marknadsföring

Medvetna kon­su­men­ter loc­kar till mil­jö- och håll­bar­hetspå­stå­en­den i före­ta­gens mark­nads­fö­ring. Men kra­ven på vad som får sägas inom det­ta områ­de är extra hår­da. Ta reda på vad som gäl­ler. Läs den­na arti­kel i Kntnt Magasin skri­ven av advo­kat Erik Ullberg och biträ­dan­de jurist Richard Fürst på Wistrand advokatbyrå.

Läs artikel »

Content marketing v/​s redaktionell kommunikation – sex krav du skall ställa på din contentbyrå

Står du i begrepp att ta hjälp av en byrå i din con­tent mar­ke­ting? Då har du säkert upp­täckt att var och varan­nan byrå i kom­mu­ni­ka­tions­bran­schen nume­ra påstår sig vara exper­ter på ämnet. Begreppet används fli­tigt av många, vil­ket gör det svå­ra­re för dig som köpa­re att veta vem eller vil­ka du ska vän­da dig till. I den­na arti­kel hjäl­per Lars Wirtén dig på traven!

Läs artikel »

Så skyddar du företagets hemligheter och viktiga kundrelationer

Den höga rör­lig­he­ten på arbets­mark­na­den leder till att många byter jobb. För att hind­ra att före­tags­hem­lig­he­ter och vik­ti­ga kund­re­la­tio­ner föl­jer med till kon­kur­ren­ten behö­ver arbets­gi­va­ren kän­na till juri­di­ken. Om det­ta hand­lar dagens arti­kel för­fat­tad av advo­kat Gustav Sandberg och biträ­dan­de jurist Viktoria Hybbinette på Wistrand Advokatbyrå.

Läs artikel »

Så får du kontroll på arbetsflödet i din content marketing – del 2

Spar på tid och kraf­ter – effek­ti­vi­se­ra arbets­flö­det i din con­tent mar­ke­ting! Lars Wirtén och Jörgen Olsson – två erfar­na jour­na­lis­ter, redak­tö­rer och senio­ra skri­ben­ter, delar med sig av sina bäs­ta tips i två artik­lar i Kntnt Magasin. Detta är en and­ra. Trevlig läsning! 

Läs artikel »

Vad är artificiell intelligens?

Funderar du på vad AI är och hur du skall för­hål­la dig till den revo­lu­tion inom områ­det som vi med säker­het bara sett bör­jan på? Detta är något som vår krö­ni­kör Martin Modigh Karlsson ägnar myc­ket tan­ke­mö­da. Läs hans intres­san­ta ana­lys i dagens artikel. 

Läs artikel »

Så får du koll på arbetsflödet i din content marketing – del 1

Effektivisera arbets­flö­det i din con­tent mar­ke­ting. Det finns fle­ra anled­ning­ar. Inte minst spar du tid. Lars Wirtén och Jörgen Olsson – två erfar­na jour­na­lis­ter, redak­tö­rer och senio­ra skri­ben­ter, delar med sig av sina bäs­ta tips i två artik­lar. Den förs­ta hit­tar du här!

Läs artikel »

Personuppgifter på vift – Vad är ditt ansvar?

Då och då hän­der det att ett före­tag för­lo­rar kon­trol­len över sina kun­ders per­son­upp­gif­ter. Det är natur­ligt­vis inte bra och får kon­se­kven­ser. I den­na arti­kel för­kla­rar advo­kat Erik Ullberg och biträ­dan­de jurist Richard Fürst på Wistrands Advokatbyrå vad en per­son­upp­gifts­in­ci­dent är och vad du mås­te göra när en sådan har inträf­fat. Läs och lär!

Läs artikel »

Så SEO-optimerar du webbplatsen för röstsök

2020 kom­mer 50% av alla sök­ning­ar ske med rös­ten visar stu­die och Googles ”voice search”-tjänst väx­er så det kna­kar. Detta gör att du bör SEO-opti­me­ra din webb­plats för röst­sök­ning­ar redan nu. I dagens gäst­krö­ni­ka för­kla­rar Alexandra Jung hur du gör!

Läs artikel »

Inbound marketing sneglar mot content marketing

I den­na gäst­krö­ni­ka reflek­te­rar Niloo Lopez över vart inbound mar­ke­ting är på väg efter att ha besökt mega­kon­fe­ren­sen Inbound 2019. 

Läs artikel »

Överraskande slutsats från INBOUND 2019

Kntnt Radio är till­ba­ka! I avsnitt 209 dis­ku­te­rar Pia Tegborg, Thomas Barregren och Niloo Loopez uti­från Niloos ”take aways” från 2019 års upp­la­ga av mega­kon­fe­ren­sen INBOUND. Samtalet lan­dar i en ovän­tad kon­klu­sion. Pia och Thomas ger ock­så en för­kla­ring till den lång­va­ri­ga tyst­na­den. Efter 208 avsnitt under näs­tan lika många vec­kor blev det helt plöts­ligt tyst. Vad hände?

Läs artikel »