Kntnt tv

Kntnt TV är en vlogg med Thomas Barregren. Du hittar filmerna på vår Youtube-kanal och i artiklarna nedan.

90% ”bounce rate”: Så åtgärdar du hög avvisningsfrekvens

Content mar­ke­ting leder till hög avvis­nings­fre­kvens (”bounce rate”). Upp mot 90% är inte ovan­ligt. Varför? Vad kan du göra åt det? I säsong­ens and­ra avsnitt av Kntnt TV besva­rar Thomas des­sa frå­gor. Han visar ock­så steg-för-steg vad du ska göra med Google Analytics spår­nings­kod eller i Google Tag Manager för att lösa problemet.

Läs artikeln »

Ny svensk bok om content marketing

Ny säsong. Nya avsnitt. Kntnt TV är till­ba­ka. I den and­ra säsong­ens all­ra förs­ta avsnitt berät­tar Thomas om en ny svensk bok om con­tent mar­ke­ting: ”Följarna först: Redaktionell metod för kom­mu­ni­ka­tö­rer”. Thomas har läst boken och från pärm till pärm och kan nu berät­ta vad den hand­la om och om den är värd din tid. Kolla in!

Läs artikeln »

Insiktsdriven kundresa

Genom att dri­va efter­frå­gan på rätt sätt och hjäl­pa köpa­re genom köpre­san kan B2C-före­tag dub­ble­ra san­no­lik­he­ten att säl­ja och B2B-före­tag gene­re­ra 9× fler affä­rer. Men hur går det till? Det berät­tar Thomas Barregren i det­ta och kom­man­de avsnitt av Kntnt tv. Dagens avsnitt hand­lar om insikts­dri­ven kundresa.

Läs artikeln »

Derfor bør du snakke norsk i Norge

När Thomas tala­de på Epic Content Marketing i Oslo så över­sat­ta han tex­ten på 100+ bil­der till nors­ka och leta­de upp exem­pel från Norge. Det tog hon en hel arbets­dag. Varför gjor­de han det? Du får sva­ret i avsnitt 5 av Kntnt tv.

Läs artikeln »

Mätbar effekt av content marketing

Går det att visa på return on inve­ste­ment (ROI) för con­tent mar­ke­ting? Nej! Inte om du hop­pas kun­na visa att var­je sat­sad kro­na på con­tent mar­ke­ting ger till­ba­ka en kro­na och tio öre. Men det går att säker­stäl­la och mäta att con­tent mar­ke­ting leder till affärsnyt­ta. Hur? Kolla in vec­kans avsnitt av Kntnt tv!

Läs artikeln »

Gör oemotståndligt innehåll med OMD-formeln

Önskar du att det fanns en superen­kel for­mel för hur du ska skri­va, pra­ta eller visa på ett sätt som fång­ar intres­set och för läsa­re, lyss­na­re och tit­ta­re att ta del av ditt inne­håll? Det finns! Thomas avslö­jar det i avsnitt 3 av Kntnt TV.

Läs artikeln »

Ska företag vlogga?

Ska före­tag vlog­ga? Rättare sagt: Är vlogg ett bra for­mat för före­tag? Absolut! Praktiskt taget alla svens­kar kol­lar på Youtube. Många var­je dag. Förmodligen många fler av dina b2b- eller b2c-kun­der än du tror. För dem är vlogg ett natur­ligt sätt att kom­mu­ni­ce­ra på Youtube. Så vill du nå dem där är vlogg ett utmärkt sätt. Om du vill lära dig mer så ska du tit­ta på det and­ra avsnit­tet av vår vlogg som vi kal­lar Kntnt tv.

Läs artikeln »

Därför ska du ha egen plattform

Deeped Niclas Strandh har kas­tat handsken fram­för mina föt­ter. Det var härom­da­gen. Jag hade läm­nat hem­met i Hjuvik och var på väg till job­bet på Lindholmen. Som all­tid lyss­na­de jag på en podd. Denna gång på årets förs­ta avsnitt av Deepeds och Sarah Larsson Bernhards utmärk­ta podcast. Då hör jag Deeped säga att ”egna platt­for­mar blir mind­re och mind­re intres­sant”. Vad f‑n säger kar­ln, hann jag tän­ka innan jag hör­de handsken lan­da fram­för mina föt­ter: ”Eller vad säger ni Thomas och Pontus? Det här är vad jag har att säga!

Läs artikeln »