Utforma webbplatsens innehåll så Google förstår

Det bästa innehållet är det som syns. Se därför till att vara kompis med Google och att följa givna riktlinjer. I dagens artikel tipsar vår gästkrönikör Nils Fridlund om hur du med enkla knep får ordning på innehållet på din webbplats. Läs nu! 

Nils Fridlund
19 december 2018

Du pub­li­ce­rar fan­tas­tiskt inne­håll. Innehåll som är bätt­re än kon­kur­ren­ter­nas och som inne­hål­ler alla de sökord som behövs för att Google ska ploc­ka upp arti­keln som rele­vant. Men trots det­ta syns inte arti­keln på Google! Varför? Det finns någ­ra enk­la knep att ta till för att ana­ly­se­ra en webb­plats och hit­ta de van­li­gas­te felen. I den­na arti­kel berät­tar jag vil­ka de är.

För att kun­na föl­ja med i arti­keln behö­ver du instal­le­ra pro­gram­met ScreamingFrog på din dator. När det är klart anger du nam­net på den webb­plats du vill ana­ly­se­ra i sök­fäl­tet.

Analysera rubrikerna

Det finns en rad oli­ka fli­kar att under­sö­ka när­ma­re i verk­ty­get. Börja med att klic­ka på H1-fli­ken. För för­stå­el­sens skull ana­ly­se­rar vi en befint­lig webb­plats, där vi valt att maske­ra data.

Vi hit­tar direkt dubb­la H1:or. Detta är ett miss­tag som retar Google och som helt klart mins­kar webb­plat­sä­ga­rens tra­fik.

Detta ser ut att vara en sitewi­de H1-rubrik (sitewi­de är något som åter­finns på alla under­si­dor, exem­pel­vis en meny­rad), som vid byte kom­mer ska­pa fluk­tu­a­tion på Google vid index­e­ring av URL:erna. Tänk på att H1-rubri­ken skall anges som van­lig text. Felet är tyvärr van­ligt före­kom­man­de på webb­plat­ser där man använ­der H1:an för desig­nens skull.

Vad vi ofta ock­så ser är att det helt sak­nas H1-rubri­ker på vis­sa under­si­dor. Det hade varit i vårt exem­pel ovan om de inte haft en sitewi­de rubrik. Tänk på att du skall ha exakt en unik H1-rubrik per URL.

Analysera sidtitlarna

Nu går vi över till att ana­ly­se­ra sid­tit­lar­na på webb­plat­sen. Det vi letar efter här är:

  • för långa sid­tit­lar
  • dupli­ce­ra­de sid­tit­lar
  • ute­bliv­na sid­tit­lar.

Det finns två ter­mer du behö­ver ha koll på; sid­ti­tel och meta­be­skriv­ning. För nedan exem­pel är: ”Sunbird ska­par snygg webb­de­sign … ” vår sid­ti­tel. Och tex­ten under det: ”Inom 8 sekun­der har …” vår meta­be­skriv­ning. Använder du WordPress kan du instal­le­ra ”Yoast”-pluginet för att stäl­la in sid­ti­teln.

Google

Åter till ana­ly­sen.

Hur långa sid­tit­lar Google accep­te­rar beror på ett fler­tal fak­to­rer. Exempelvis bestäm­mer Google vad de tyc­ker om sid­ti­teln och enhe­ten du besö­ker. I prak­ti­ken utgår Google från anta­let pix­lar i tex­ten. Håller du sid­ti­teln till max 60 tec­ken kan du för­vän­ta dig att hela tex­ten syns i 90% av fal­len.

Efter att ha ana­ly­se­rat webb­plat­sen i vårt exem­pel ser vi att fler­ta­let sid­tit­lar inne­hål­ler en bra bit över 60 tec­ken. Dessa kom­mer dessvär­re att bry­tas av Google.

Det finns ock­så tit­lar som åter­kom­mer fler än en gång. Google kom­mer då ha svårt att veta vil­ken titel de ska pla­ce­ra för sökor­det allt­me­dan sidor­na kon­kur­re­rar med varand­ra. Fenomenet kal­las intern kan­ni­ba­lism – och det skall du und­vi­ka!

Tar du fram mot­sva­ran­de lis­ta för er egen webb­plats kom­mer du tro­ligt­vis att hit­ta sidor som helt sak­nar sid­ti­tel. Det är inte ovan­ligt att man hör att en sid­ti­tel är det som snab­bast kan för­bätt­ra en webb­plats pla­ce­ring på Google (för­ut­satt att man får väl­ja en ran­king­fak­tor). Saknas sid­ti­teln mins­kar er tra­fik.

På exakt sam­ma sätt kan du ana­ly­se­ra era meta­be­skriv­ning­ar.

Analysera internlänkarna

En funk­tion som många mis­sar är ScreamingFrogs möj­lig­het att expor­te­ra alla län­kar på en webb­plats.

Exporten resul­te­rar i en csv-fil där det fram­går vil­ken sida som län­kar var.

Det vi letar efter här är vart majo­ri­te­ten av län­kar­na går. Pekar för många av era intern­län­kar till ovik­ti­ga sidor och för få till de sidor ni fak­tiskt för­sö­ker synas på bör det­ta juste­ras. Att län­ka internt är en myc­ket vik­tig fak­tor för fram­gång.

Sök efter brutna länkar

Nu läm­nar vi ScreamingFrog och går över till ett verk­tyg vi hit­tar onli­ne. Detta verk­tyg hjäl­per er att hit­ta brut­na län­kar och att se dupli­ce­rat inne­håll. Verktyget heter Siteliner och gör sitt jobb på endast en minut.

Vi fort­sät­ter att ana­ly­se­ra sam­ma webb­plats och kon­sta­te­rar att äga­ren över­lag gjort ett bra jobb här.

 

Bilden visar att verk­ty­get – vid en genom­gång av drygt 200 sidor – inte hit­tar någ­ra brut­na län­kar. Visserligen är webb­plat­sen betyd­ligt stör­re än så men det är ändå van­ligt att brut­na län­kar dyker upp redan från bör­jan.

Webbplatsen inne­hål­ler där­e­mot rela­tivt myc­ket dupli­ce­rat inne­håll. Men innan någon slut­sats dras av det­ta rekom­men­de­rar jag att en ana­lys och jäm­fö­rel­se av utfal­let mel­lan kon­kur­ren­ter­na i sam­ma stor­leks­ord­ning görs.

Google Search Console

Det är ing­en rik­tig arti­kel om man inte rekom­men­de­rar ett av Googles verk­tyg 🙂

Google Search Console ger er en hint om vad Google tyc­ker om en webb­plats genom att bland annat rap­por­te­ra all­var­li­ga fel via mejl. Exempelvis får ni kun­skap om:

  • pro­blem som gör att Google inte når vis­sa sidor
  • ökat antal av 404-sidor
  • om det finns pro­blem med en mobil­ver­sion av webb­plat­sen
  • CTR på vik­ti­ga sökord.

Listan kan göras lång. Verktyget är intui­tivt och gra­tis – så pro­va!

Avslutande ord och tankar

I den­na arti­kel har jag gått ige­nom någ­ra rela­tivt enk­la saker som är myc­ket vik­ti­ga att hål­la koll på då de påver­kar en webb­plats sök­tra­fik mar­kant. De verk­tyg jag hän­vi­sar till är både gra­tis och lät­ta att använ­da så nu är det bara att sät­ta igång. Lycka till!

Dela artikeln om du gillade den!

Förslag på mer läsning

Facebooks ”gilla”-knapp granskad av EU-domstolen

Tänk till innan du instal­le­rar Facebooks ”gilla”-knapp och and­ra plu­gins på din webb­plats. Ansvaret vid behand­ling av per­son­upp­gif­ter­na kan näm­li­gen bli din huvud­värk. Detta slår ett för­hands­av­gö­ran­de i EU-dom­sto­len fast. Läs mer i dagens arti­kel skri­ven av advo­kat Erik Ullberg och biträ­dan­de jurist Gunilla Karlsson på Wistrand Advokatbyrå.

Läs artikel »

Därför är redaktörens roll så viktig

Digitala platt­for­mar har öpp­nat upp fan­tas­tis­ka möj­lig­he­ter för före­tag att dela med sig av vär­deska­pan­de inne­håll till kun­der och and­ra intres­sen­ter. Men intryc­ket kan bli spre­tigt i den digi­ta­la mil­jön. Därför är redak­tö­rens roll cen­tral i all inne­hålls­mark­nads­fö­ring. Läs dagens arti­kel skri­ven av Lars Wirtén och Jörgen Olsson.

Läs artikel »

Utveckla din story med rätt design

Har du en inre bild av hur din arti­kel skul­le se ut när den kom­mer i tryck? Med design kan du utveck­la din sto­ry och ska­pa ett nytt per­spek­tiv. Bilder, färg och form kan bli verk­tyg även i din kre­a­ti­va verk­tygs­lå­da.

Läs artikel »

Om jag var i Almedalen …

Att Almedalen blir allt vik­ti­ga­re för kom­mu­nik­tions­bran­schen är de fles­ta över­ens om. Men i en djung­el av pro­gram­punk­ter kan det vara svårt att sål­la agnar­na från vetet. Här kom­mer hjälp på vägen! Martin Modigh Karlsson har gjort grov­job­bet och lis­tar sina bäs­ta tips i dagens krö­ni­ka. För dig som ska dit och för dig som tar del av pro­gram­met i efter­hand.

Läs artikel »

Detta gäller vid marknadsföring av din arbetsgivare på sociala medier

Publicerar du inlägg om din arbets­gi­vares verk­sam­het i soci­a­la medi­er? Då kan du behö­va vara för­sik­tig så att du inte fälls för vil­se­le­dan­de mark­nads­fö­ring. Ta reda på vad som gäl­ler genom att läsa den­na arti­kel skri­ven av Tobias Bratt, biträ­dan­de jurist på Wistrand Advokatbyrå.

Läs artikel »

Ursäkta röran. Vi har byggt om.

För ovan­lig­he­tens skull pra­tar vi om oss själ­va. Vi vill berät­ta att vi från och med nu är en con­tent­by­rå som gör con­tent. Men vi gör det på ett annorlun­da sätt än and­ra con­tent­by­rå­er. Vi har ock­så en ny digi­tal platt­form som ska slå Hubspot på fing­rar­na. Och vi har gjort lego av vårt stra­te­gi-erbju­dan­de. Dessutom har vi en mas­sa nya med­ar­be­ta­re, och söker ännu fler. I den­na krö­ni­ka berät­tar Thomas Barregren om allt det­ta och lite till.

Läs artikel »

Därför ska du ha egen plattform

Det är fres­tan­de att använ­da LinkedIn, Facebook eller någon annan platt­form som din mål­grupp redan använ­der. Med deras annons­lös­ning­ar (”spons­ra­de inlägg”) kan du snabbt nå ut till din mål­grupp. Dessutom är de lät­ta att använ­da. Men det finns pro­blem. Du läg­ger din fram­gång som mark­nads­fö­ra­re och säl­ja­re i hän­der­na på bolag som han en annan agen­da än ditt bäs­ta. Du kon­trol­le­rar inte vem som ser vad och när. Du har inte till­gång till de vär­de­ful­la digi­ta­la fot­spår som din mål­grupp läm­nar efter sig. Därför behö­ver du en egen platt­form.

Läs artikel »

Därför jobbar vi annorlunda

Vi job­bar på ett annorlun­da sätt. Våra kon­sul­ter arbe­tar i ditt team (eller är ditt team) och har sam­ti­digt full upp­back­ning vad gäl­ler kom­pe­tens och resur­ser från våra kon­sul­ter som job­bar “back office”. Men var­för job­bar vi på det sät­tet?

Läs artikel »

Är du redo för robottexterna?

Content och mar­ke­ting – båda delar­na behövs. Men vad hän­der när robo­tar tar över text­pro­duk­tio­nen med fokus på det sist­nämn­da? Med de rät­ta nyc­kelor­den och rubri­ker­na som slår. Finns det fort­fa­ran­de en plats för den enga­ge­ran­de och per­son­li­ga berät­tel­sen? Om det­ta hand­lar Lars Wirténs krö­ni­ka.

Läs artikel »

Varning för gratis wifi när du jobbar på distans

Du vet nog redan att det kan fin­nas säker­hets­hål när du job­bar på distans i öpp­na nät­verk. Men stop­par det dig att mej­la kun­den kam­panj­re­sul­ta­tet eller knap­pa in kre­dit­kor­tets siff­ror via café­ets gra­tisupp­kopp­ling? Det bor­de det! Risken finns näm­li­gen att du ger obe­hö­ri­ga till­gång till din infor­ma­tion. Martin Modigh Karlsson beskri­ver faror­na och ger dig sva­ren på var­för gra­tis (nät­verk) inte all­tid är gott – och där­för bör använ­das med stor för­sik­tig­het – samt tip­sar om tre saker du kan göra för att höja säker­he­ten. 

Läs artikel »
ut luctus vulputate, felis suscipit non felis risus quis porta. Phasellus libero.

Missa inte nästa artikel!

Få gratis nyhetsbrev varannan vecka

i din inkorg – med senaste artiklarna

Dina personuppgifter hanteras enligt vår integritetspolicy.

Pin It on Pinterest