Utforma webbplatsens innehåll så Google förstår

Det bästa innehållet är det som syns. Se därför till att vara kompis med Google och att följa givna riktlinjer. I dagens artikel tipsar vår gästkrönikör Nils Fridlund om hur du med enkla knep får ordning på innehållet på din webbplats. Läs nu! 

Nils Fridlund
19 december 2018

Du pub­li­ce­rar fan­tas­tiskt inne­håll. Innehåll som är bätt­re än kon­kur­ren­ter­nas och som inne­hål­ler alla de sökord som behövs för att Google ska ploc­ka upp arti­keln som rele­vant. Men trots det­ta syns inte arti­keln på Google! Varför? Det finns någ­ra enk­la knep att ta till för att ana­ly­se­ra en webb­plats och hit­ta de van­li­gas­te felen. I den­na arti­kel berät­tar jag vil­ka de är.

För att kun­na föl­ja med i arti­keln behö­ver du instal­le­ra pro­gram­met ScreamingFrog på din dator. När det är klart anger du nam­net på den webb­plats du vill ana­ly­se­ra i sökfältet.

Analysera rubrikerna

Det finns en rad oli­ka fli­kar att under­sö­ka när­ma­re i verk­ty­get. Börja med att klic­ka på H1-fli­ken. För för­stå­el­sens skull ana­ly­se­rar vi en befint­lig webb­plats, där vi valt att maske­ra data.

Vi hit­tar direkt dubb­la H1:or. Detta är ett miss­tag som retar Google och som helt klart mins­kar webb­plat­sä­ga­rens trafik.

Detta ser ut att vara en sitewi­de H1-rubrik (sitewi­de är något som åter­finns på alla under­si­dor, exem­pel­vis en meny­rad), som vid byte kom­mer ska­pa fluk­tu­a­tion på Google vid index­e­ring av URL:erna. Tänk på att H1-rubri­ken skall anges som van­lig text. Felet är tyvärr van­ligt före­kom­man­de på webb­plat­ser där man använ­der H1:an för desig­nens skull.

Vad vi ofta ock­så ser är att det helt sak­nas H1-rubri­ker på vis­sa under­si­dor. Det hade varit i vårt exem­pel ovan om de inte haft en sitewi­de rubrik. Tänk på att du skall ha exakt en unik H1-rubrik per URL.

Analysera sidtitlarna

Nu går vi över till att ana­ly­se­ra sid­tit­lar­na på webb­plat­sen. Det vi letar efter här är:

  • för långa sidtitlar
  • dupli­ce­ra­de sidtitlar
  • ute­bliv­na sidtitlar.

Det finns två ter­mer du behö­ver ha koll på; sid­ti­tel och meta­be­skriv­ning. För nedan exem­pel är: ”Sunbird ska­par snygg webb­de­sign … ” vår sid­ti­tel. Och tex­ten under det: ”Inom 8 sekun­der har …” vår meta­be­skriv­ning. Använder du WordPress kan du instal­le­ra ”Yoast”-pluginet för att stäl­la in sidtiteln.

Google

Åter till analysen.

Hur långa sid­tit­lar Google accep­te­rar beror på ett fler­tal fak­to­rer. Exempelvis bestäm­mer Google vad de tyc­ker om sid­ti­teln och enhe­ten du besö­ker. I prak­ti­ken utgår Google från anta­let pix­lar i tex­ten. Håller du sid­ti­teln till max 60 tec­ken kan du för­vän­ta dig att hela tex­ten syns i 90% av fallen.

Efter att ha ana­ly­se­rat webb­plat­sen i vårt exem­pel ser vi att fler­ta­let sid­tit­lar inne­hål­ler en bra bit över 60 tec­ken. Dessa kom­mer dessvär­re att bry­tas av Google.

Det finns ock­så tit­lar som åter­kom­mer fler än en gång. Google kom­mer då ha svårt att veta vil­ken titel de ska pla­ce­ra för sökor­det allt­me­dan sidor­na kon­kur­re­rar med varand­ra. Fenomenet kal­las intern kan­ni­ba­lism – och det skall du undvika!

Tar du fram mot­sva­ran­de lis­ta för er egen webb­plats kom­mer du tro­ligt­vis att hit­ta sidor som helt sak­nar sid­ti­tel. Det är inte ovan­ligt att man hör att en sid­ti­tel är det som snab­bast kan för­bätt­ra en webb­plats pla­ce­ring på Google (för­ut­satt att man får väl­ja en ran­king­fak­tor). Saknas sid­ti­teln mins­kar er trafik.

På exakt sam­ma sätt kan du ana­ly­se­ra era metabeskrivningar.

Analysera internlänkarna

En funk­tion som många mis­sar är ScreamingFrogs möj­lig­het att expor­te­ra alla län­kar på en webbplats.

Exporten resul­te­rar i en csv-fil där det fram­går vil­ken sida som län­kar var.

Det vi letar efter här är vart majo­ri­te­ten av län­kar­na går. Pekar för många av era intern­län­kar till ovik­ti­ga sidor och för få till de sidor ni fak­tiskt för­sö­ker synas på bör det­ta juste­ras. Att län­ka internt är en myc­ket vik­tig fak­tor för framgång.

Sök efter brutna länkar

Nu läm­nar vi ScreamingFrog och går över till ett verk­tyg vi hit­tar onli­ne. Detta verk­tyg hjäl­per er att hit­ta brut­na län­kar och att se dupli­ce­rat inne­håll. Verktyget heter Siteliner och gör sitt jobb på endast en minut.

Vi fort­sät­ter att ana­ly­se­ra sam­ma webb­plats och kon­sta­te­rar att äga­ren över­lag gjort ett bra jobb här.

 

Bilden visar att verk­ty­get – vid en genom­gång av drygt 200 sidor – inte hit­tar någ­ra brut­na län­kar. Visserligen är webb­plat­sen betyd­ligt stör­re än så men det är ändå van­ligt att brut­na län­kar dyker upp redan från början.

Webbplatsen inne­hål­ler där­e­mot rela­tivt myc­ket dupli­ce­rat inne­håll. Men innan någon slut­sats dras av det­ta rekom­men­de­rar jag att en ana­lys och jäm­fö­rel­se av utfal­let mel­lan kon­kur­ren­ter­na i sam­ma stor­leks­ord­ning görs.

Google Search Console

Det är ing­en rik­tig arti­kel om man inte rekom­men­de­rar ett av Googles verktyg 🙂

Google Search Console ger er en hint om vad Google tyc­ker om en webb­plats genom att bland annat rap­por­te­ra all­var­li­ga fel via mejl. Exempelvis får ni kun­skap om:

  • pro­blem som gör att Google inte når vis­sa sidor
  • ökat antal av 404-sidor
  • om det finns pro­blem med en mobil­ver­sion av webbplatsen
  • CTR på vik­ti­ga sökord.

Listan kan göras lång. Verktyget är intui­tivt och gra­tis – så prova!

Avslutande ord och tankar

I den­na arti­kel har jag gått ige­nom någ­ra rela­tivt enk­la saker som är myc­ket vik­ti­ga att hål­la koll på då de påver­kar en webb­plats sök­tra­fik mar­kant. De verk­tyg jag hän­vi­sar till är både gra­tis och lät­ta att använ­da så nu är det bara att sät­ta igång. Lycka till!

Dela artikeln om du gillade den!

Förslag på mer läsning

Miljö- och hållbarhetpåståenden i din marknadsföring

Medvetna kon­su­men­ter loc­kar till mil­jö- och håll­bar­hetspå­stå­en­den i före­ta­gens mark­nads­fö­ring. Men kra­ven på vad som får sägas inom det­ta områ­de är extra hår­da. Ta reda på vad som gäl­ler. Läs den­na arti­kel i Kntnt Magasin skri­ven av advo­kat Erik Ullberg och biträ­dan­de jurist Richard Fürst på Wistrand advokatbyrå.

Läs artikel »

Content marketing v/​s redaktionell kommunikation – sex krav du skall ställa på din contentbyrå

Står du i begrepp att ta hjälp av en byrå i din con­tent mar­ke­ting? Då har du säkert upp­täckt att var och varan­nan byrå i kom­mu­ni­ka­tions­bran­schen nume­ra påstår sig vara exper­ter på ämnet. Begreppet används fli­tigt av många, vil­ket gör det svå­ra­re för dig som köpa­re att veta vem eller vil­ka du ska vän­da dig till. I den­na arti­kel hjäl­per Lars Wirtén dig på traven!

Läs artikel »

Så skyddar du företagets hemligheter och viktiga kundrelationer

Den höga rör­lig­he­ten på arbets­mark­na­den leder till att många byter jobb. För att hind­ra att före­tags­hem­lig­he­ter och vik­ti­ga kund­re­la­tio­ner föl­jer med till kon­kur­ren­ten behö­ver arbets­gi­va­ren kän­na till juri­di­ken. Om det­ta hand­lar dagens arti­kel för­fat­tad av advo­kat Gustav Sandberg och biträ­dan­de jurist Viktoria Hybbinette på Wistrand Advokatbyrå.

Läs artikel »

Så får du kontroll på arbetsflödet i din content marketing – del 2

Spar på tid och kraf­ter – effek­ti­vi­se­ra arbets­flö­det i din con­tent mar­ke­ting! Lars Wirtén och Jörgen Olsson – två erfar­na jour­na­lis­ter, redak­tö­rer och senio­ra skri­ben­ter, delar med sig av sina bäs­ta tips i två artik­lar i Kntnt Magasin. Detta är en and­ra. Trevlig läsning! 

Läs artikel »

Vad är artificiell intelligens?

Funderar du på vad AI är och hur du skall för­hål­la dig till den revo­lu­tion inom områ­det som vi med säker­het bara sett bör­jan på? Detta är något som vår krö­ni­kör Martin Modigh Karlsson ägnar myc­ket tan­ke­mö­da. Läs hans intres­san­ta ana­lys i dagens artikel. 

Läs artikel »

Så får du koll på arbetsflödet i din content marketing – del 1

Effektivisera arbets­flö­det i din con­tent mar­ke­ting. Det finns fle­ra anled­ning­ar. Inte minst spar du tid. Lars Wirtén och Jörgen Olsson – två erfar­na jour­na­lis­ter, redak­tö­rer och senio­ra skri­ben­ter, delar med sig av sina bäs­ta tips i två artik­lar. Den förs­ta hit­tar du här!

Läs artikel »

Personuppgifter på vift – Vad är ditt ansvar?

Då och då hän­der det att ett före­tag för­lo­rar kon­trol­len över sina kun­ders per­son­upp­gif­ter. Det är natur­ligt­vis inte bra och får kon­se­kven­ser. I den­na arti­kel för­kla­rar advo­kat Erik Ullberg och biträ­dan­de jurist Richard Fürst på Wistrands Advokatbyrå vad en per­son­upp­gifts­in­ci­dent är och vad du mås­te göra när en sådan har inträf­fat. Läs och lär!

Läs artikel »

Så SEO-optimerar du webbplatsen för röstsök

2020 kom­mer 50% av alla sök­ning­ar ske med rös­ten visar stu­die och Googles ”voice search”-tjänst väx­er så det kna­kar. Detta gör att du bör SEO-opti­me­ra din webb­plats för röst­sök­ning­ar redan nu. I dagens gäst­krö­ni­ka för­kla­rar Alexandra Jung hur du gör!

Läs artikel »

Inbound marketing sneglar mot content marketing

I den­na gäst­krö­ni­ka reflek­te­rar Niloo Lopez över vart inbound mar­ke­ting är på väg efter att ha besökt mega­kon­fe­ren­sen Inbound 2019. 

Läs artikel »

Överraskande slutsats från INBOUND 2019

Kntnt Radio är till­ba­ka! I avsnitt 209 dis­ku­te­rar Pia Tegborg, Thomas Barregren och Niloo Loopez uti­från Niloos ”take aways” från 2019 års upp­la­ga av mega­kon­fe­ren­sen INBOUND. Samtalet lan­dar i en ovän­tad kon­klu­sion. Pia och Thomas ger ock­så en för­kla­ring till den lång­va­ri­ga tyst­na­den. Efter 208 avsnitt under näs­tan lika många vec­kor blev det helt plöts­ligt tyst. Vad hände?

Läs artikel »