Utveckla din story med rätt design

Har du en inre bild av hur din artikel skulle se ut när den kommer i tryck? Med design kan du utveckla din story och skapa ett nytt perspektiv. Bilder, färg och form kan bli verktyg även i din kreativa verktygslåda.

Josef Lundström
3 juli 2019

Får du tan­kar om hur din text skul­le kun­na pre­sen­te­ras medan du skri­ver, fast du själv ald­rig har arbe­tat med design? Föreställer du dig att en viss design, i spe­ci­fi­ka färgska­lor skul­le bidra till att för­stär­ka en sär­skild käns­la du för­sö­ker för­med­la i din text? Blir du rent av besvi­ken efter pub­li­ce­ring ifall desig­nen och bil­der­na inte lyc­kas för­stär­ka bud­ska­pet i din text? Varför inte gå in för att själv lära dig design, så att du får möj­lig­het att pre­sen­te­ra din text som du själv vill!

Den kreativa processen

Du sit­ter och skri­ver med glö­dan­de moti­va­tion. Artikelidén är som ska­pad för dig. Fingrarna dan­sar över tan­gent­bor­det och du kän­ner att du har flyt i tex­ten. Bokstäver bil­dar ord som sätts sam­man till väl­ol­ja­de for­mu­le­ring­ar. Om du är som jag, bör­jar du redan nu fun­de­ra på hur du ska desig­na din arti­kel … Eller är det kanske så att du inte rik­tigt är där än, men gär­na vill!

Inre bild

Kanske före­stäl­ler du dig ett foto som för­med­lar det du beskri­ver. I din tan­ke­värld pla­ce­rar du den bred­vid styc­ket du skri­ver. Texten i sig får en spe­ci­fik form, du före­stäl­ler dig att den pla­ce­ras i två spal­ter, det vack­ra fotot du före­ställt dig väx­er och upp­tar hela den mot­sat­ta sidan. Texten flyt­tar sig och ger plats, då den väx­er över mittupp­sla­get. När arti­keln är fär­dig tre tim­mar sena­re har du ock­så en fär­dig bild över hur du öns­kar att desig­nen ska se ut.

Design – ett redskap

För mig är design ett red­skap jag kan ta till för att utveck­la tex­ten jag skri­ver. Frågan jag stäl­ler mig är hur jag ska göra för att ska­pa en fin inram­ning till tex­ten. Design kan göra så att själ­va arti­keln även blir visu­ellt till­dra­gan­de. Du kan även för­med­la en käns­la genom de fär­ger du väl­jer till din design. En beskri­van­de bild tar sto­ryn du skri­ver till en ny nivå. Du kanske ock­så ska­par inre bil­der när du skri­ver en text. Ta till vara på des­sa, på sam­ma sätt som du använ­der orden för att för­med­la ett bud­skap.

Rätt eller fel design

Design är ett bra red­skap – om den används rätt. Fel design, som inte pas­sar tex­ten, kan istäl­let hål­la sto­ryn till­ba­ka. Du kanske upp­le­ver att du har skri­vit en posi­tiv text, men färgska­lan är all­de­les för dys­ter. I en annan arti­kel pas­sar inte fotot som ska skild­ra per­so­ner­na i arti­keln. Artikeln hand­lar om det hår­da livet de lever, men bil­den pas­sar bätt­re på en fil­maf­fisch till en Hollywood-film. Du upp­le­ver det som att desig­nen för­sö­ker att tvinga in en kub i ett klot. Designen är ett fäng­el­se, där din väl­skriv­na arti­kel har pla­ce­rats.

Eget intresse av design?

Är du en av dem som kan för­lo­ra dig själv i de vack­ra upp­sla­gen i A new type of inprint och IdN Magazine, eller är du som jag och tar med dig ett exem­plar av tid­ning­en Buffé från Ica-buti­ken bara för att du är impo­ne­rad av desig­nen. Då behö­ver inte ste­get till att själv bör­ja desig­na vara sär­skilt stort.

Hur ska du börja?

Det natur­li­ga förs­ta ste­get är att väl­ja vil­ken pro­gram­va­ra du ska använ­da. Har du bud­ge­ten eller möj­lig­he­ten att arbe­ta pro­fes­sio­nellt med design är InDesign ett bra alter­na­tiv. InDesign används fram­för allt till att desig­na maga­sin, tid­ning­ar och böc­ker, men kan lika gär­na använ­das till att desig­na fly­ers och visit­kort.

I InDesigns mas­ter­page-temp­la­te kan du bland annat ska­pa en enhet­lig design för doku­men­tet. Med lätt­het kan du även ska­pa sid­num­re­ring som auto­ma­tiskt åter­kom­mer på var­je sida. InDesign kan gene­re­ra en inne­hålls­för­teck­ning som auto­ma­tiskt upp­da­te­ras om du gör änd­ring­ar i doku­men­tet. Om du vill att en sida ska täc­kas av en bild, är det lätt att änd­ra fär­gen på sid­num­re­ring­en på den aktu­el­la sidan för att göra den tyd­li­ga­re. Det finns många fler verk­tyg du kan använ­da vid gra­fisk form­giv­ning. Du kan exem­pel­vis göra så att tex­ten for­mar sig längs kon­tu­rer­na på en bild. Du kan arbe­ta med trans­pa­rens, så att en tex­tru­ta som pla­ce­ras ovan­på en bild har en lju­sa­re färg. Eller var­för inte änd­ra fär­gen på tex­ten så att den änd­ras bero­en­de på vil­ken färg bak­grun­den har. När du arbe­tar med inDesign är det bara fan­ta­sin som ska­par begräns­ning­ar­na. Det finns även and­ra alter­na­tiv på mark­na­den. Gemensamt för dem är att de har oli­ka många av de funk­tio­ner som finns i InDesign. Fördelen med des­sa är att de oftast kos­tar betyd­ligt mind­re.

Ett pro­gram som kort efter att det lan­se­ra­des utsågs till InDesigns nya utma­na­re är Affinity Publisher. Serifs nyas­te pro­gram som är ska­pat för att desig­na maga­sin. Ett annat popu­lärt alter­na­tiv är QuarkXpress som först lan­se­ra­des för Mac, men nu ock­så kan instal­le­ras på Windows.

Tips på hur och var du kan lära dig att designa

Att lära sig lay­out-pro­gram­men på egen hand är inte lätt, de är ofta avan­ce­ra­de och det är svårt att själv ska­pa sig en upp­fatt­ning om vad man kan använ­da de oli­ka verk­ty­gen till. Eller hur man ska göra för att ska­pa ett efter­trak­tat utse­en­de. InDesign är det lay­out­pro­gram där utbu­det av kur­ser är störst på grund av populariteten.Kursportalerna är lät­till­gäng­li­ga och har oftast ett stort utbud på kur­ser att väl­ja mel­lan. Det finns många gra­tis­kur­ser. Men gene­rellt sett hål­ler kur­ser­na som kos­tar peng­ar hög­re kva­li­tet.

Framför allt vill jag rekom­men­de­ra någon av de sto­ra kurspor­ta­ler­na som har många använ­da­re. De har ett stör­re utbud, där det är lät­ta­re att hit­ta de bäs­ta kur­ser­na! Den kurs som har fler använ­da­re än de kon­kur­re­ran­de kur­ser­na och högst betyg är oftast den bäs­ta.

Själv har jag mesta­dels använt Udemy​.com. Några gång­er var­je år sän­ker de pri­ser­na på kur­ser­na med upp till 2 000 kro­nor. Lynda​.com är en annan kurspor­tal med sam­ma betal­mo­dell. Skillshare​.com är en nya­re por­tal, där alla kur­ser ingår om man teck­nar ett abon­ne­mang.

Lycka till!

Jag hop­pas att jag med min text har lyc­kats över­ty­ga dig om att det är en bra inve­ste­ring i både tid och peng­ar att lära sig design. Föreställ dig käns­lan förs­ta gång­en en arti­kel, där du ansva­rar för både text och design pub­li­ce­ras… Den käns­lan är mödan värd!

Dela artikeln om du gillade den!

Liknande artiklar

Just nu har vi inga fler artiklar om ämnet.

Förslag på mer läsning

Facebooks ”gilla”-knapp granskad av EU-domstolen

Tänk till innan du instal­le­rar Facebooks ”gilla”-knapp och and­ra plu­gins på din webb­plats. Ansvaret vid behand­ling av per­son­upp­gif­ter­na kan näm­li­gen bli din huvud­värk. Detta slår ett för­hands­av­gö­ran­de i EU-dom­sto­len fast. Läs mer i dagens arti­kel skri­ven av advo­kat Erik Ullberg och biträ­dan­de jurist Gunilla Karlsson på Wistrand Advokatbyrå.

Läs artikel »

Därför är redaktörens roll så viktig

Digitala platt­for­mar har öpp­nat upp fan­tas­tis­ka möj­lig­he­ter för före­tag att dela med sig av vär­deska­pan­de inne­håll till kun­der och and­ra intres­sen­ter. Men intryc­ket kan bli spre­tigt i den digi­ta­la mil­jön. Därför är redak­tö­rens roll cen­tral i all inne­hålls­mark­nads­fö­ring. Läs dagens arti­kel skri­ven av Lars Wirtén och Jörgen Olsson.

Läs artikel »

Om jag var i Almedalen …

Att Almedalen blir allt vik­ti­ga­re för kom­mu­nik­tions­bran­schen är de fles­ta över­ens om. Men i en djung­el av pro­gram­punk­ter kan det vara svårt att sål­la agnar­na från vetet. Här kom­mer hjälp på vägen! Martin Modigh Karlsson har gjort grov­job­bet och lis­tar sina bäs­ta tips i dagens krö­ni­ka. För dig som ska dit och för dig som tar del av pro­gram­met i efter­hand.

Läs artikel »

Detta gäller vid marknadsföring av din arbetsgivare på sociala medier

Publicerar du inlägg om din arbets­gi­vares verk­sam­het i soci­a­la medi­er? Då kan du behö­va vara för­sik­tig så att du inte fälls för vil­se­le­dan­de mark­nads­fö­ring. Ta reda på vad som gäl­ler genom att läsa den­na arti­kel skri­ven av Tobias Bratt, biträ­dan­de jurist på Wistrand Advokatbyrå.

Läs artikel »

Ursäkta röran. Vi har byggt om.

För ovan­lig­he­tens skull pra­tar vi om oss själ­va. Vi vill berät­ta att vi från och med nu är en con­tent­by­rå som gör con­tent. Men vi gör det på ett annorlun­da sätt än and­ra con­tent­by­rå­er. Vi har ock­så en ny digi­tal platt­form som ska slå Hubspot på fing­rar­na. Och vi har gjort lego av vårt stra­te­gi-erbju­dan­de. Dessutom har vi en mas­sa nya med­ar­be­ta­re, och söker ännu fler. I den­na krö­ni­ka berät­tar Thomas Barregren om allt det­ta och lite till.

Läs artikel »

Därför ska du ha egen plattform

Det är fres­tan­de att använ­da LinkedIn, Facebook eller någon annan platt­form som din mål­grupp redan använ­der. Med deras annons­lös­ning­ar (”spons­ra­de inlägg”) kan du snabbt nå ut till din mål­grupp. Dessutom är de lät­ta att använ­da. Men det finns pro­blem. Du läg­ger din fram­gång som mark­nads­fö­ra­re och säl­ja­re i hän­der­na på bolag som han en annan agen­da än ditt bäs­ta. Du kon­trol­le­rar inte vem som ser vad och när. Du har inte till­gång till de vär­de­ful­la digi­ta­la fot­spår som din mål­grupp läm­nar efter sig. Därför behö­ver du en egen platt­form.

Läs artikel »

Därför jobbar vi annorlunda

Vi job­bar på ett annorlun­da sätt. Våra kon­sul­ter arbe­tar i ditt team (eller är ditt team) och har sam­ti­digt full upp­back­ning vad gäl­ler kom­pe­tens och resur­ser från våra kon­sul­ter som job­bar “back office”. Men var­för job­bar vi på det sät­tet?

Läs artikel »

Är du redo för robottexterna?

Content och mar­ke­ting – båda delar­na behövs. Men vad hän­der när robo­tar tar över text­pro­duk­tio­nen med fokus på det sist­nämn­da? Med de rät­ta nyc­kelor­den och rubri­ker­na som slår. Finns det fort­fa­ran­de en plats för den enga­ge­ran­de och per­son­li­ga berät­tel­sen? Om det­ta hand­lar Lars Wirténs krö­ni­ka.

Läs artikel »

Varning för gratis wifi när du jobbar på distans

Du vet nog redan att det kan fin­nas säker­hets­hål när du job­bar på distans i öpp­na nät­verk. Men stop­par det dig att mej­la kun­den kam­panj­re­sul­ta­tet eller knap­pa in kre­dit­kor­tets siff­ror via café­ets gra­tisupp­kopp­ling? Det bor­de det! Risken finns näm­li­gen att du ger obe­hö­ri­ga till­gång till din infor­ma­tion. Martin Modigh Karlsson beskri­ver faror­na och ger dig sva­ren på var­för gra­tis (nät­verk) inte all­tid är gott – och där­för bör använ­das med stor för­sik­tig­het – samt tip­sar om tre saker du kan göra för att höja säker­he­ten. 

Läs artikel »

Rätten att bli glömd i digitala miljöer

Ett år har pas­se­rat sedan GDPR träd­de i kraft. Fortfarande brot­tas många före­tag med de prak­tis­ka och de juri­dis­ka tillämp­nings­frå­gor­na. Ett pro­blem av det först­nämn­da sla­get är hur före­tag som behand­lar per­son­upp­gif­ter rade­rar des­sa i sina IT-system? Enligt data­skydds­för­ord­ning­en ska man byg­ga upp sina system så att kra­ven i lag­stift­ning­en upp­fylls – men vad inne­bär det? Och går det över­hu­vud­ta­get att rade­ra upp­gif­ter­na på ett sätt som inne­bär att de ald­rig kan åter­ska­pas?

Läs om indi­vi­dens ”rätt att bli glömd” och före­ta­gets skyl­dig­het att rade­ra per­son­upp­gif­ter i dagens krö­ni­ka skri­ven av Jeanette Jönsson, biträ­dan­de jurist på Wistrand Advokatbyrå.

Läs artikel »
venenatis, quis ut consectetur dolor felis porta. nec

Missa inte nästa artikel!

Få gratis nyhetsbrev varannan vecka

i din inkorg – med senaste artiklarna

Dina personuppgifter hanteras enligt vår integritetspolicy.

Pin It on Pinterest