Skip to content

Utveckla din story med rätt design

Har du en inre bild av hur din artikel skulle se ut när den kommer i tryck? Med design kan du utveckla din story och skapa ett nytt perspektiv. Bilder, färg och form kan bli verktyg även i din kreativa verktygslåda.

Josef Lundström
3 juli 2019

Får du tan­kar om hur din text skul­le kun­na pre­sen­te­ras medan du skri­ver, fast du själv ald­rig har arbe­tat med design? Föreställer du dig att en viss design, i spe­ci­fi­ka färgska­lor skul­le bidra till att för­stär­ka en sär­skild käns­la du för­sö­ker för­med­la i din text? Blir du rent av besvi­ken efter pub­li­ce­ring ifall desig­nen och bil­der­na inte lyc­kas för­stär­ka bud­ska­pet i din text? Varför inte gå in för att själv lära dig design, så att du får möj­lig­het att pre­sen­te­ra din text som du själv vill!

Den kreativa processen

Du sit­ter och skri­ver med glö­dan­de moti­va­tion. Artikelidén är som ska­pad för dig. Fingrarna dan­sar över tan­gent­bor­det och du kän­ner att du har flyt i tex­ten. Bokstäver bil­dar ord som sätts sam­man till väl­ol­ja­de for­mu­le­ring­ar. Om du är som jag, bör­jar du redan nu fun­de­ra på hur du ska desig­na din arti­kel … Eller är det kanske så att du inte rik­tigt är där än, men gär­na vill!

Inre bild

Kanske före­stäl­ler du dig ett foto som för­med­lar det du beskri­ver. I din tan­ke­värld pla­ce­rar du den bred­vid styc­ket du skri­ver. Texten i sig får en spe­ci­fik form, du före­stäl­ler dig att den pla­ce­ras i två spal­ter, det vack­ra fotot du före­ställt dig väx­er och upp­tar hela den mot­sat­ta sidan. Texten flyt­tar sig och ger plats, då den väx­er över mittupp­sla­get. När arti­keln är fär­dig tre tim­mar sena­re har du ock­så en fär­dig bild över hur du öns­kar att desig­nen ska se ut.

Design – ett redskap

För mig är design ett red­skap jag kan ta till för att utveck­la tex­ten jag skri­ver. Frågan jag stäl­ler mig är hur jag ska göra för att ska­pa en fin inram­ning till tex­ten. Design kan göra så att själ­va arti­keln även blir visu­ellt till­dra­gan­de. Du kan även för­med­la en käns­la genom de fär­ger du väl­jer till din design. En beskri­van­de bild tar sto­ryn du skri­ver till en ny nivå. Du kanske ock­så ska­par inre bil­der när du skri­ver en text. Ta till vara på des­sa, på sam­ma sätt som du använ­der orden för att för­med­la ett bud­skap.

Rätt eller fel design

Design är ett bra red­skap – om den används rätt. Fel design, som inte pas­sar tex­ten, kan istäl­let hål­la sto­ryn till­ba­ka. Du kanske upp­le­ver att du har skri­vit en posi­tiv text, men färgska­lan är all­de­les för dys­ter. I en annan arti­kel pas­sar inte fotot som ska skild­ra per­so­ner­na i arti­keln. Artikeln hand­lar om det hår­da livet de lever, men bil­den pas­sar bätt­re på en fil­maf­fisch till en Hollywood-film. Du upp­le­ver det som att desig­nen för­sö­ker att tvinga in en kub i ett klot. Designen är ett fäng­el­se, där din väl­skriv­na arti­kel har pla­ce­rats.

Eget intresse av design?

Är du en av dem som kan för­lo­ra dig själv i de vack­ra upp­sla­gen i A new type of inprint och IdN Magazine, eller är du som jag och tar med dig ett exem­plar av tid­ning­en Buffé från Ica-buti­ken bara för att du är impo­ne­rad av desig­nen. Då behö­ver inte ste­get till att själv bör­ja desig­na vara sär­skilt stort.

Hur ska du börja?

Det natur­li­ga förs­ta ste­get är att väl­ja vil­ken pro­gram­va­ra du ska använ­da. Har du bud­ge­ten eller möj­lig­he­ten att arbe­ta pro­fes­sio­nellt med design är InDesign ett bra alter­na­tiv. InDesign används fram­för allt till att desig­na maga­sin, tid­ning­ar och böc­ker, men kan lika gär­na använ­das till att desig­na fly­ers och visit­kort.

I InDesigns mas­ter­page-temp­la­te kan du bland annat ska­pa en enhet­lig design för doku­men­tet. Med lätt­het kan du även ska­pa sid­num­re­ring som auto­ma­tiskt åter­kom­mer på var­je sida. InDesign kan gene­re­ra en inne­hålls­för­teck­ning som auto­ma­tiskt upp­da­te­ras om du gör änd­ring­ar i doku­men­tet. Om du vill att en sida ska täc­kas av en bild, är det lätt att änd­ra fär­gen på sid­num­re­ring­en på den aktu­el­la sidan för att göra den tyd­li­ga­re. Det finns många fler verk­tyg du kan använ­da vid gra­fisk form­giv­ning. Du kan exem­pel­vis göra så att tex­ten for­mar sig längs kon­tu­rer­na på en bild. Du kan arbe­ta med trans­pa­rens, så att en tex­tru­ta som pla­ce­ras ovan­på en bild har en lju­sa­re färg. Eller var­för inte änd­ra fär­gen på tex­ten så att den änd­ras bero­en­de på vil­ken färg bak­grun­den har. När du arbe­tar med inDesign är det bara fan­ta­sin som ska­par begräns­ning­ar­na. Det finns även and­ra alter­na­tiv på mark­na­den. Gemensamt för dem är att de har oli­ka många av de funk­tio­ner som finns i InDesign. Fördelen med des­sa är att de oftast kos­tar betyd­ligt mind­re.

Ett pro­gram som kort efter att det lan­se­ra­des utsågs till InDesigns nya utma­na­re är Affinity Publisher. Serifs nyas­te pro­gram som är ska­pat för att desig­na maga­sin. Ett annat popu­lärt alter­na­tiv är QuarkXpress som först lan­se­ra­des för Mac, men nu ock­så kan instal­le­ras på Windows.

Tips på hur och var du kan lära dig att designa

Att lära sig lay­out-pro­gram­men på egen hand är inte lätt, de är ofta avan­ce­ra­de och det är svårt att själv ska­pa sig en upp­fatt­ning om vad man kan använ­da de oli­ka verk­ty­gen till. Eller hur man ska göra för att ska­pa ett efter­trak­tat utse­en­de. InDesign är det lay­out­pro­gram där utbu­det av kur­ser är störst på grund av populariteten.Kursportalerna är lät­till­gäng­li­ga och har oftast ett stort utbud på kur­ser att väl­ja mel­lan. Det finns många gra­tis­kur­ser. Men gene­rellt sett hål­ler kur­ser­na som kos­tar peng­ar hög­re kva­li­tet.

Framför allt vill jag rekom­men­de­ra någon av de sto­ra kurspor­ta­ler­na som har många använ­da­re. De har ett stör­re utbud, där det är lät­ta­re att hit­ta de bäs­ta kur­ser­na! Den kurs som har fler använ­da­re än de kon­kur­re­ran­de kur­ser­na och högst betyg är oftast den bäs­ta.

Själv har jag mesta­dels använt Udemy​.com. Några gång­er var­je år sän­ker de pri­ser­na på kur­ser­na med upp till 2 000 kro­nor. Lynda​.com är en annan kurspor­tal med sam­ma betal­mo­dell. Skillshare​.com är en nya­re por­tal, där alla kur­ser ingår om man teck­nar ett abon­ne­mang.

Lycka till!

Jag hop­pas att jag med min text har lyc­kats över­ty­ga dig om att det är en bra inve­ste­ring i både tid och peng­ar att lära sig design. Föreställ dig käns­lan förs­ta gång­en en arti­kel, där du ansva­rar för både text och design pub­li­ce­ras… Den käns­lan är mödan värd!

Dela artikeln om du gillade den!

Liknande artiklar

Just nu har vi inga fler artiklar om ämnet.

Förslag på mer läsning

Så skyddar du företagets hemligheter och viktiga kundrelationer

Den höga rör­lig­he­ten på arbets­mark­na­den leder till att många byter jobb. För att hind­ra att före­tags­hem­lig­he­ter och vik­ti­ga kund­re­la­tio­ner föl­jer med till kon­kur­ren­ten behö­ver arbets­gi­va­ren kän­na till juri­di­ken. Om det­ta hand­lar dagens arti­kel för­fat­tad av advo­kat Gustav Sandberg och biträ­dan­de jurist Viktoria Hybbinette på Wistrand Advokatbyrå.

Läs artikel »

Så får du kontroll på arbetsflödet i din content marketing – del 2

Spar på tid och kraf­ter – effek­ti­vi­se­ra arbets­flö­det i din con­tent mar­ke­ting! Lars Wirtén och Jörgen Olsson – två erfar­na jour­na­lis­ter, redak­tö­rer och senio­ra skri­ben­ter, delar med sig av sina bäs­ta tips i två artik­lar i Kntnt Magasin. Detta är en and­ra. Trevlig läs­ning!

Läs artikel »

Vad är artificiell intelligens?

Funderar du på vad AI är och hur du skall för­hål­la dig till den revo­lu­tion inom områ­det som vi med säker­het bara sett bör­jan på? Detta är något som vår krö­ni­kör Martin Modigh Karlsson ägnar myc­ket tan­ke­mö­da. Läs hans intres­san­ta ana­lys i dagens arti­kel.

Läs artikel »

Så får du koll på arbetsflödet i din content marketing – del 1

Effektivisera arbets­flö­det i din con­tent mar­ke­ting. Det finns fle­ra anled­ning­ar. Inte minst spar du tid. Lars Wirtén och Jörgen Olsson – två erfar­na jour­na­lis­ter, redak­tö­rer och senio­ra skri­ben­ter, delar med sig av sina bäs­ta tips i två artik­lar. Den förs­ta hit­tar du här!

Läs artikel »

Personuppgifter på vift – Vad är ditt ansvar?

Då och då hän­der det att ett före­tag för­lo­rar kon­trol­len över sina kun­ders per­son­upp­gif­ter. Det är natur­ligt­vis inte bra och får kon­se­kven­ser. I den­na arti­kel för­kla­rar advo­kat Erik Ullberg och biträ­dan­de jurist Richard Fürst på Wistrands Advokatbyrå vad en per­son­upp­gifts­in­ci­dent är och vad du mås­te göra när en sådan har inträf­fat. Läs och lär!

Läs artikel »

Så SEO-optimerar du webbplatsen för röstsök

2020 kom­mer 50% av alla sök­ning­ar ske med rös­ten visar stu­die och Googles ”voice search”-tjänst väx­er så det kna­kar. Detta gör att du bör SEO-opti­me­ra din webb­plats för röst­sök­ning­ar redan nu. I dagens gäst­krö­ni­ka för­kla­rar Alexandra Jung hur du gör!

Läs artikel »

Inbound marketing sneglar mot content marketing

I den­na gäst­krö­ni­ka reflek­te­rar Niloo Lopez över vart inbound mar­ke­ting är på väg efter att ha besökt mega­kon­fe­ren­sen Inbound 2019.

Läs artikel »

Överraskande slutsats från INBOUND 2019

Kntnt Radio är till­ba­ka! I avsnitt 209 dis­ku­te­rar Pia Tegborg, Thomas Barregren och Niloo Loopez uti­från Niloos ”take aways” från 2019 års upp­la­ga av mega­kon­fe­ren­sen INBOUND. Samtalet lan­dar i en ovän­tad kon­klu­sion. Pia och Thomas ger ock­så en för­kla­ring till den lång­va­ri­ga tyst­na­den. Efter 208 avsnitt under näs­tan lika många vec­kor blev det helt plöts­ligt tyst. Vad hän­de?

Läs artikel »

Facebooks ”gilla”-knapp granskad av EU-domstolen

Tänk till innan du instal­le­rar Facebooks ”gilla”-knapp och and­ra plu­gins på din webb­plats. Ansvaret vid behand­ling av per­son­upp­gif­ter­na kan näm­li­gen bli din huvud­värk. Detta slår ett för­hands­av­gö­ran­de i EU-dom­sto­len fast. Läs mer i dagens arti­kel skri­ven av advo­kat Erik Ullberg och biträ­dan­de jurist Gunilla Karlsson på Wistrand Advokatbyrå.

Läs artikel »

Därför är redaktörens roll så viktig

Digitala platt­for­mar har öpp­nat upp fan­tas­tis­ka möj­lig­he­ter för före­tag att dela med sig av vär­deska­pan­de inne­håll till kun­der och and­ra intres­sen­ter. Men intryc­ket kan bli spre­tigt i den digi­ta­la mil­jön. Därför är redak­tö­rens roll cen­tral i all inne­hålls­mark­nads­fö­ring. Läs dagens arti­kel skri­ven av Lars Wirtén och Jörgen Olsson.

Läs artikel »
sit lectus adipiscing ut risus. venenatis dolor ut porta. leo

Missa inte nästa artikel!

Få gratis nyhetsbrev varannan vecka

i din inkorg – med senaste artiklarna

Dina personuppgifter hanteras enligt vår integritetspolicy.

Pin It on Pinterest