Utveckla din story med rätt design

Har du en inre bild av hur din artikel skulle se ut när den kommer i tryck? Med design kan du utveckla din story och skapa ett nytt perspektiv. Bilder, färg och form kan bli verktyg även i din kreativa verktygslåda.

Josef Lundström
3 juli 2019

Får du tan­kar om hur din text skul­le kun­na pre­sen­te­ras medan du skri­ver, fast du själv ald­rig har arbe­tat med design? Föreställer du dig att en viss design, i spe­ci­fi­ka färgska­lor skul­le bidra till att för­stär­ka en sär­skild käns­la du för­sö­ker för­med­la i din text? Blir du rent av besvi­ken efter pub­li­ce­ring ifall desig­nen och bil­der­na inte lyc­kas för­stär­ka bud­ska­pet i din text? Varför inte gå in för att själv lära dig design, så att du får möj­lig­het att pre­sen­te­ra din text som du själv vill!

Den kreativa processen

Du sit­ter och skri­ver med glö­dan­de moti­va­tion. Artikelidén är som ska­pad för dig. Fingrarna dan­sar över tan­gent­bor­det och du kän­ner att du har flyt i tex­ten. Bokstäver bil­dar ord som sätts sam­man till väl­ol­ja­de for­mu­le­ring­ar. Om du är som jag, bör­jar du redan nu fun­de­ra på hur du ska desig­na din arti­kel … Eller är det kanske så att du inte rik­tigt är där än, men gär­na vill!

Inre bild

Kanske före­stäl­ler du dig ett foto som för­med­lar det du beskri­ver. I din tan­ke­värld pla­ce­rar du den bred­vid styc­ket du skri­ver. Texten i sig får en spe­ci­fik form, du före­stäl­ler dig att den pla­ce­ras i två spal­ter, det vack­ra fotot du före­ställt dig väx­er och upp­tar hela den mot­sat­ta sidan. Texten flyt­tar sig och ger plats, då den väx­er över mittupp­sla­get. När arti­keln är fär­dig tre tim­mar sena­re har du ock­så en fär­dig bild över hur du öns­kar att desig­nen ska se ut.

Design – ett redskap

För mig är design ett red­skap jag kan ta till för att utveck­la tex­ten jag skri­ver. Frågan jag stäl­ler mig är hur jag ska göra för att ska­pa en fin inram­ning till tex­ten. Design kan göra så att själ­va arti­keln även blir visu­ellt till­dra­gan­de. Du kan även för­med­la en käns­la genom de fär­ger du väl­jer till din design. En beskri­van­de bild tar sto­ryn du skri­ver till en ny nivå. Du kanske ock­så ska­par inre bil­der när du skri­ver en text. Ta till vara på des­sa, på sam­ma sätt som du använ­der orden för att för­med­la ett budskap.

Rätt eller fel design

Design är ett bra red­skap – om den används rätt. Fel design, som inte pas­sar tex­ten, kan istäl­let hål­la sto­ryn till­ba­ka. Du kanske upp­le­ver att du har skri­vit en posi­tiv text, men färgska­lan är all­de­les för dys­ter. I en annan arti­kel pas­sar inte fotot som ska skild­ra per­so­ner­na i arti­keln. Artikeln hand­lar om det hår­da livet de lever, men bil­den pas­sar bätt­re på en fil­maf­fisch till en Hollywood-film. Du upp­le­ver det som att desig­nen för­sö­ker att tvinga in en kub i ett klot. Designen är ett fäng­el­se, där din väl­skriv­na arti­kel har placerats.

Eget intresse av design?

Är du en av dem som kan för­lo­ra dig själv i de vack­ra upp­sla­gen i A new type of inprint och IdN Magazine, eller är du som jag och tar med dig ett exem­plar av tid­ning­en Buffé från Ica-buti­ken bara för att du är impo­ne­rad av desig­nen. Då behö­ver inte ste­get till att själv bör­ja desig­na vara sär­skilt stort.

Hur ska du börja?

Det natur­li­ga förs­ta ste­get är att väl­ja vil­ken pro­gram­va­ra du ska använ­da. Har du bud­ge­ten eller möj­lig­he­ten att arbe­ta pro­fes­sio­nellt med design är InDesign ett bra alter­na­tiv. InDesign används fram­för allt till att desig­na maga­sin, tid­ning­ar och böc­ker, men kan lika gär­na använ­das till att desig­na fly­ers och visitkort.

I InDesigns mas­ter­page-temp­la­te kan du bland annat ska­pa en enhet­lig design för doku­men­tet. Med lätt­het kan du även ska­pa sid­num­re­ring som auto­ma­tiskt åter­kom­mer på var­je sida. InDesign kan gene­re­ra en inne­hålls­för­teck­ning som auto­ma­tiskt upp­da­te­ras om du gör änd­ring­ar i doku­men­tet. Om du vill att en sida ska täc­kas av en bild, är det lätt att änd­ra fär­gen på sid­num­re­ring­en på den aktu­el­la sidan för att göra den tyd­li­ga­re. Det finns många fler verk­tyg du kan använ­da vid gra­fisk form­giv­ning. Du kan exem­pel­vis göra så att tex­ten for­mar sig längs kon­tu­rer­na på en bild. Du kan arbe­ta med trans­pa­rens, så att en tex­tru­ta som pla­ce­ras ovan­på en bild har en lju­sa­re färg. Eller var­för inte änd­ra fär­gen på tex­ten så att den änd­ras bero­en­de på vil­ken färg bak­grun­den har. När du arbe­tar med inDesign är det bara fan­ta­sin som ska­par begräns­ning­ar­na. Det finns även and­ra alter­na­tiv på mark­na­den. Gemensamt för dem är att de har oli­ka många av de funk­tio­ner som finns i InDesign. Fördelen med des­sa är att de oftast kos­tar betyd­ligt mindre.

Ett pro­gram som kort efter att det lan­se­ra­des utsågs till InDesigns nya utma­na­re är Affinity Publisher. Serifs nyas­te pro­gram som är ska­pat för att desig­na maga­sin. Ett annat popu­lärt alter­na­tiv är QuarkXpress som först lan­se­ra­des för Mac, men nu ock­så kan instal­le­ras på Windows.

Tips på hur och var du kan lära dig att designa

Att lära sig lay­out-pro­gram­men på egen hand är inte lätt, de är ofta avan­ce­ra­de och det är svårt att själv ska­pa sig en upp­fatt­ning om vad man kan använ­da de oli­ka verk­ty­gen till. Eller hur man ska göra för att ska­pa ett efter­trak­tat utse­en­de. InDesign är det lay­out­pro­gram där utbu­det av kur­ser är störst på grund av populariteten.Kursportalerna är lät­till­gäng­li­ga och har oftast ett stort utbud på kur­ser att väl­ja mel­lan. Det finns många gra­tis­kur­ser. Men gene­rellt sett hål­ler kur­ser­na som kos­tar peng­ar hög­re kvalitet.

Framför allt vill jag rekom­men­de­ra någon av de sto­ra kurspor­ta­ler­na som har många använ­da­re. De har ett stör­re utbud, där det är lät­ta­re att hit­ta de bäs­ta kur­ser­na! Den kurs som har fler använ­da­re än de kon­kur­re­ran­de kur­ser­na och högst betyg är oftast den bästa.

Själv har jag mesta­dels använt Udemy​.com. Några gång­er var­je år sän­ker de pri­ser­na på kur­ser­na med upp till 2 000 kro­nor. Lynda​.com är en annan kurspor­tal med sam­ma betal­mo­dell. Skillshare​.com är en nya­re por­tal, där alla kur­ser ingår om man teck­nar ett abonnemang.

Lycka till!

Jag hop­pas att jag med min text har lyc­kats över­ty­ga dig om att det är en bra inve­ste­ring i både tid och peng­ar att lära sig design. Föreställ dig käns­lan förs­ta gång­en en arti­kel, där du ansva­rar för både text och design pub­li­ce­ras… Den käns­lan är mödan värd!

Dela artikeln om du gillade den!

Liknande artiklar

Just nu har vi inga fler artiklar om ämnet.

Förslag på mer läsning

Miljö- och hållbarhetpåståenden i din marknadsföring

Medvetna kon­su­men­ter loc­kar till mil­jö- och håll­bar­hetspå­stå­en­den i före­ta­gens mark­nads­fö­ring. Men kra­ven på vad som får sägas inom det­ta områ­de är extra hår­da. Ta reda på vad som gäl­ler. Läs den­na arti­kel i Kntnt Magasin skri­ven av advo­kat Erik Ullberg och biträ­dan­de jurist Richard Fürst på Wistrand advokatbyrå.

Läs artikel »

Content marketing v/​s redaktionell kommunikation – sex krav du skall ställa på din contentbyrå

Står du i begrepp att ta hjälp av en byrå i din con­tent mar­ke­ting? Då har du säkert upp­täckt att var och varan­nan byrå i kom­mu­ni­ka­tions­bran­schen nume­ra påstår sig vara exper­ter på ämnet. Begreppet används fli­tigt av många, vil­ket gör det svå­ra­re för dig som köpa­re att veta vem eller vil­ka du ska vän­da dig till. I den­na arti­kel hjäl­per Lars Wirtén dig på traven!

Läs artikel »

Så skyddar du företagets hemligheter och viktiga kundrelationer

Den höga rör­lig­he­ten på arbets­mark­na­den leder till att många byter jobb. För att hind­ra att före­tags­hem­lig­he­ter och vik­ti­ga kund­re­la­tio­ner föl­jer med till kon­kur­ren­ten behö­ver arbets­gi­va­ren kän­na till juri­di­ken. Om det­ta hand­lar dagens arti­kel för­fat­tad av advo­kat Gustav Sandberg och biträ­dan­de jurist Viktoria Hybbinette på Wistrand Advokatbyrå.

Läs artikel »

Så får du kontroll på arbetsflödet i din content marketing – del 2

Spar på tid och kraf­ter – effek­ti­vi­se­ra arbets­flö­det i din con­tent mar­ke­ting! Lars Wirtén och Jörgen Olsson – två erfar­na jour­na­lis­ter, redak­tö­rer och senio­ra skri­ben­ter, delar med sig av sina bäs­ta tips i två artik­lar i Kntnt Magasin. Detta är en and­ra. Trevlig läsning! 

Läs artikel »

Vad är artificiell intelligens?

Funderar du på vad AI är och hur du skall för­hål­la dig till den revo­lu­tion inom områ­det som vi med säker­het bara sett bör­jan på? Detta är något som vår krö­ni­kör Martin Modigh Karlsson ägnar myc­ket tan­ke­mö­da. Läs hans intres­san­ta ana­lys i dagens artikel. 

Läs artikel »

Så får du koll på arbetsflödet i din content marketing – del 1

Effektivisera arbets­flö­det i din con­tent mar­ke­ting. Det finns fle­ra anled­ning­ar. Inte minst spar du tid. Lars Wirtén och Jörgen Olsson – två erfar­na jour­na­lis­ter, redak­tö­rer och senio­ra skri­ben­ter, delar med sig av sina bäs­ta tips i två artik­lar. Den förs­ta hit­tar du här!

Läs artikel »

Personuppgifter på vift – Vad är ditt ansvar?

Då och då hän­der det att ett före­tag för­lo­rar kon­trol­len över sina kun­ders per­son­upp­gif­ter. Det är natur­ligt­vis inte bra och får kon­se­kven­ser. I den­na arti­kel för­kla­rar advo­kat Erik Ullberg och biträ­dan­de jurist Richard Fürst på Wistrands Advokatbyrå vad en per­son­upp­gifts­in­ci­dent är och vad du mås­te göra när en sådan har inträf­fat. Läs och lär!

Läs artikel »

Så SEO-optimerar du webbplatsen för röstsök

2020 kom­mer 50% av alla sök­ning­ar ske med rös­ten visar stu­die och Googles ”voice search”-tjänst väx­er så det kna­kar. Detta gör att du bör SEO-opti­me­ra din webb­plats för röst­sök­ning­ar redan nu. I dagens gäst­krö­ni­ka för­kla­rar Alexandra Jung hur du gör!

Läs artikel »

Inbound marketing sneglar mot content marketing

I den­na gäst­krö­ni­ka reflek­te­rar Niloo Lopez över vart inbound mar­ke­ting är på väg efter att ha besökt mega­kon­fe­ren­sen Inbound 2019. 

Läs artikel »

Överraskande slutsats från INBOUND 2019

Kntnt Radio är till­ba­ka! I avsnitt 209 dis­ku­te­rar Pia Tegborg, Thomas Barregren och Niloo Loopez uti­från Niloos ”take aways” från 2019 års upp­la­ga av mega­kon­fe­ren­sen INBOUND. Samtalet lan­dar i en ovän­tad kon­klu­sion. Pia och Thomas ger ock­så en för­kla­ring till den lång­va­ri­ga tyst­na­den. Efter 208 avsnitt under näs­tan lika många vec­kor blev det helt plöts­ligt tyst. Vad hände?

Läs artikel »